324. De buitengerechtelijke executie van Osama Bin Laden / – / extrajudicial killing of Osama bin Laden

Bethlehem 15 mei 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Gisteravond ben ik van mijn reis naar Rome thuisgekomen. De kursus in Rome was er een met vele kanten.  
Bethlehem May 15, 2011
Dear friends,
Peace and all good.
Last night I returned home from my trip to Rome. The course in Rome was one of many sides.  

Het boeiendst vond ik de komst van vele broeders uit andere delen van de wereld. Het was belangijk goed naar hen te luisteren en op te pikken, wat er in andere delen van de wereld leeft. Het was voor mij een voordeel, dat ik al vele jaren in een Arabisch gebied leef, waardoor ik meer kon opmerken over de verschillen in kultuur tussen allerlei volken en de gevolgen die het heeft voor de omgang met elkaar. Bijvoorbeeld: in Europa en de VS is het normaal, dat je voor een groep kiest, waartoe je wilt behoren. Dat geldt niet voor de Arabische en Afrikaanse kultuur. Over andere delen van de wereld heb ik geen kennis van.

Een ander voorbeeld zijn de nieuwsmedia. Wij zijn gewend om naar de bekende media te kijken. Het zijn Westerse media. Tijdens de kursus gebeurde hetzelfde. Bij een vergelijking van media over berichtgeving van conflicten bleven sommige grotendeels buiten beeld. Er was wel veel aandacht over de conflikten in Afghanistan, Irak en tussen Israël en Palestina, maar de oorlogen in Congo, Colombia en Sri Lanka bleven grotendeels buiten beeld. Maar Al Jazeera als nieuwsbron bleef buiten beeld bij de vergelijking.


Tijdens de kursus was er veel behoefte aan onderlinge uitwisseling tussen broeders uit verschillende delen van de wereld. Opvallend was wat ik hoorde, dat de manier waarop zo’n 25 jaar geleden president Marcos van de Filippijnen ten val was gebracht een voorbeeld is voor de broeders in Afrika om de dictators daar ten val te brengen: door het mobilizeren van plaatselijke christelijke gemeenschappen.

Het was interessant te zien hoe processen lopen. Een van de onderwerpen over ethisch gebruik van onze bronnen was eerlijke handel. In het klooster waar de kursus gegeven werd en waar de meeste deelnemers verbleven, was geen sprake van eerlijke handel: fair trade. Er werd een brief opgesteld om dit in het klooster en het universiteitsgedeelte tot stand te brengen. Hierbij werd een beroep gedaan op de sociale leer van de kerk. Mijn kommentaar was, dat dit zo niet werkt. Dit is een vorm van geweld. Het is verstandiger de gastvrijheid te prijzen en te zeggen, dat we tijdens de kursus gekonfronteerd werden met eerlijke handel met de vraag hoe dit in het klooster mogelijk gemaakt kan worden. Zo opende ik ogen voor een andere benadering.

Voor ik vertrok was juist de buitengerechtelijke executie van Osama Bin Laden. Dit zal veel meer geweld oproepen, zelfs als Al Qua’eda opgerold wordt. Terecht hebben zoons van Bin laden, die al eerder het geweld van hun vader veroordeeld hebben, de vraag gesteld, waarom hij geen eerlijk proces gekregen heeft. Nu wordt er geen lering getrokken uit de ontwikkeling van Bin Laden van een leuke tiener naar een terrorist en zullen anderen hem navolgen.

Strauss-Kahn van het IMF heeft laten zien, tot wat voor een walgelijk gedrag mensen in een machtspositie kunnen komen. Ik laat het hierbij. Groeten uit Bethlehem, Louis
 

Most intriguing I found the participation of many friars from other parts of the world. It was important to notice to listen well to them and to pick up, what is going on in other parts of the world. It was an advantage for me that I am living in an Arab area for many years, so I could say more about the differences in culture between various peoples and the impact it has for dealing with each other. For example, in Europe and the U S. it is normal that you choose for a group to which you want to belong. This does not apply to the Arab and African culture. Other parts of the world I have no knowledge of.

Another example is the news media. We are accustomed to look for media which are familiar to us. They are Western media. During the course the same thing happened. When we compared media coverage of some conflicts, some remained out of sight. There was a lot of attention on the Conflict in Afghanistan, Iraq and Israel / Palestine, but the wars in Congo, Colombia and Sri Lanka remained largely out of view. But Al Jazeera as a source for news remained out of sight with the comparison.

During the course there was much need for mutual exchange between friars from different parts of the world. Striking was what I heard, that the way some 25 years ago, president Marcos of the Philippines had been overthrown, is an example for the brothers in Africa to overthrow dictators there: to mobilize the local Christian communities.

It was interesting to see what processes are running. One of the topics on ethical use of our resources was fair trade. In the monastery where the course was given and where most participants stayed, there was no fair trade There was a letter prepared for this issue in the monastery and the university area. It referred to the social doctrine of the Church. My comment was that this does not work. This is a form of violence. It is wiser to praise the hospitality and say that we were confronted with this issue during the course, when fair trade with the question of how the monastery can be made possible. So I opened eyes to a different approach.

Before I left, there was just the extrajudicial killing of Osama bin Laden. This will provoke much more violence, even if Al Qua’eda rolled up. Rightly sons of bin Laden, previously they have condemned the violence of their father, raised the question, why he has not received a fair trial. Now, no lessons learned from the development of bin Laden from a cute teen to a terrorist and others will follow him.

Strauss-Kahn of the IMF has shown up what a disgusting behavior of people in positions of power can come I’ll leave it at that. Greetings from Bethlehem, Louis

 

© 2011

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.