326. Graf van Abraham; Lucifer effect / – / Tomb of Abraham; Lucifer effect

Bethlehem 29 mei 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Afgelopen week was in bepaalde opzichten een interessante. Gisteren ben ik met Hajj naar Hebron geweest.  
Bethlehem May 29, 2011
Dear friends,
Peace and all good.
Last week was in some respects an interesting one. Yesterday I went with Hajj to Hebron.  

Via zijn pagina in facebook was hij in kontakt gekomen met een studio in Hebron en had in overleg met mij een afspraak gemaakt. Het lijkt me een interessant kontakt om Hajj meer bekendheid te geven. Het gesprek ging voornamelijk in het Arabisch, maar ik merkte, dat de twee mannen van de studio hem respekteerde en met aandacht naar hem luisterde. Het gesprek ging goed.

Na afloop gingen wij naar het graf van Abraham, dat voor zowel Joden als Moslims een belangrijke heilige plaats is. Ik was er vaker geweest. Voor Hajj was het de eerste keer en werden we met de veiligheidsmaatregelen geconfronteerd. Het viel me op hoe ontspannen Hajj met de soldaten omging en zij ook ontspannen waren. Bij een hekwerk stond ik al aan de andere kant naast de soldaten en Hajj nog voor het hek. Het gesprek tussen Hajj en de soldaten ging er gemoedelijk aan toe. Ter afsluiting van het gesprek schudde hij de hand van de soldaten, zo gelijkwaardig van mens tot mens ging het gesprek. Mijn bijdrage was in feite steeds te zeggen Sabbat Shalom.


Hierna hebben we in feite over een stukje Hebron gelopen waar alleen kolonisten en toeristen toegang hebben en niet de inwoners van Hebron.

Afgelopen week hebben we bezoek gehad van de custos, die met alle broeders en met school, parochie en groepen zusters gesproken heeft. Ik ben zelf tevreden over mijn gesprek met hem. Hij verbleef vier dagen bij ons.

Afgelopen zondag was de hulpbisschop in de parochie om kinderen te vormen. ’s Middags ging ik naar de familie, die ik via een Duitser ken, die vorig jaar oktober hier op bezoek was. Ik kwam op een goed moment. Hun oudste dochter, Malek, was uit een boom gevallen. Ze is er gelukkig goed van afgekomen.

Maandagmorgen zag ik op Al Jazeera een programma over de Nakba van de Palestijnen. Aan het eind hiervan werd een filmpje getoond, waarop een Israëlische kleuterklas te zien was, die les van de juffrouw kreeg. De wereldbol werd getoond met het flinterdunne Israël. Toen riep de juffrouw: en de rest van de wereld? De kinderen riepen in koor: is antisemitisch. Het Israëlische leger is het meeste morele van de wereld. Ter illustratie werden andere landen over de hekel gehaald zoals Noorwegen, dat de zalm uitroeit. Wie zaait haat?

Ik heb het programma via internet nog eens bekeken, maar daar kwam deze scene niet in terug. Het programma heet The Stream en is door de week om half zeven ’s morgens Nederlandse tijd. Het interessante van dit programma, dat iedereen op de wereld eraan kan meedoen bijvoorbeeld via skype. Vooral jongeren komen aan bod. De uitzendingen zijn via internet te bekijken. Een uitzending ging over orgaanhandel.

Woensdagmorgen was ik druk met eerst een uitzending van wereldnet en aansluitend mij gesprek met de custos.

Donderdagmiddag was er een afsluitend gesprek met de custos. Hierna ging ik op bezoek bij de familie Azza. Ik nam, dacht ik een rustige route via de Starstreet en niet door het centrum. Maar eerst kwm ik Mike tegen, die in een auto voorbijreed. Vervolgens liep onder de boog in de straat door en werd ik teruggeroepen met Abuna ofwel pater. Ik kreeg een pita aangeboden, een ronde platte brood van zo’n 18 cm doorsnede. Daar hoort beleg bij. Ik liep door en kwam bij een winkel voor antiquiteiten, waar Amer, de vader van bovengenoemde Malek met andere mannen zat. Zij hadden net wat gegeten en ik kreeg beleg aangeboden.

Bij de familie Azza had ik een goed gesprek met Wisam. De avond ervoor had hij met zijn twee jongste broers drie uur lang gepraat, maar zij willen van school af, 13 en 14 jaar oud. Zij zijn totaal niet gemotiveerd om school te volgen. Hierbij zal meespelen, dat zij herhaaldelijk geconfronteerd zijn met een staking van de leraren. Nu wil Wisam hen flink laten werken om daarmee ervaring op te doen hoe het in het leven aan toe gaat. Zo te zien speelt Wisam zowel de rol van vader als van vriend. Hij kan goed met hen opschieten

Het was mooi om te horen hoe Wisam door status heenprikt. Uiteraard moet je met een rechter respectvol omgaan, maar buiten de rechtzaal is hij ook een gewone man. Hij heeft dan ook geen schrik voor rechters, iets waar sommige andere advocaten wel last van hebben.

Vrijdag was ik in Jerusalem om wat zaken te regelen. Ik moest hiervoor door de stad lopen, wat met de hitte niet meeviel. Uiteindelijk was ik tegen vier uur klaar en kon ik naar huis gaan.

Via een medebroeder kwam ik een link tegen over spionage door de VS in Zweden, alsof Zweden een kolonie is, zie: stockholm news Het is een interessant artikel. Ik voeg nog een paar artikelen toe, die ik van de week gelezen heb van NRC: ze gaan over het gevaarlijke van berekenend geweld en het ontaarden van gewone soldaten in lui, die voor de kick burgers doden. Hierop aansluitend las ik een artikel over wat het Lucifer effect heet, de gevallen engel, over hoe gewone mensen kunnen ontaarden binnen een systeem van opvolgen van orders.

Twee citaten: Evil is the exercise of power to intentionally harm (psychologically), hurt (physically), or destroy (mortally or spiritually) others. Kwaad is de uitoefening van macht met de bedoeling om anderen te beschadigen (psychologisch), te verwonden (fysiek) of te verwoesten (dodelijk of geestelijk). Het tweede citaat is van Dostojewski: nothing is easier than denouncing an evil doer. Nothing more difficult than understanding him. Niets is gemakkelijker dan iemand die kwaad doet, te veroordelen. Niets is moeilijker dan hem te begrijpen.

Een veelvoorkomend misverstand is, dat zo’n iemand begrijpen betekent zo’n iemand te verontschuldigen. Door zo’n iemand te begrijpen heb je vervolgens de plicht dit geleerd hebbend te gebruiken om herhaling te voorkomen voorzover mogelijk.

Via de link The Psychology of Evil: The Lucifer Effect in Action | Cato Institute: Book Forum kun je een film bekijken, die een les op het Cato instituut in de Washington is, dat gaat over het ontaarden van mensen in beestachtig gedrag.

Groeten uit Bethlehem, Louis
 

Through his face book page he came into contact with a studio in Hebron and consulting me he made an appointment. It seems an interesting contact to make advertisement for Hajj and his music. The conversation was mostly in Arabic, but I noticed that the two men of the studio listened to him with respect and attention. The conversation went well. My contribution was in fact more to say Shabbat Shalom.

Afterwards we went to the tomb of Abraham, for both Jews and Muslims an important holy place. I had been there more often. For Hajj it was the first time and we were confronted with the security. It struck me how relaxed Hajj dealt with the soldiers and they were relaxed too. I was already at the other side of a fence beside the soldiers and Hajj still before the fence. The conversation between the soldiers and Hajj went well and was pleasant. To conclude the talk he shook the hands of the soldiers, as equals from person to person as it was during the talk. After that we actually walked on a piece of Hebron, where settlers and tourists have access only and not the people of Hebron.

Last week we had a visit from the custos, who spoke with all the friars and with people from the schools, parish and groups of sisters. I am satisfied with my conversation with him. He spent four days with us.

Last Sunday the auxiliary bishop was in the parish for the confirmation of children. In the afternoon I went to the family that I know through a German man, who was visiting here last October. I came at a right time. Their eldest daughter, Malek, was fallen out of a tree. She was lucky and she wasn’t hurt.

Monday morning I saw a program on Al Jazeera about the Nakba of Palestine. At the end there was a movie shown about an Israeli kindergarten, where young children was taught by the teacher. The globe was shown with the thin Israel. Then the teacher: and the rest of the world? The children cried in chorus: is anti-Semitic. The Israeli army is the most moral in the world. To illustrate, other countries such as Norway were blamed that eradicates the salmon. Who sows hate?

I’ve seen this program via the Internet, but this scene did not return. The program is called The Stream and it can be seen during the week at half past six in the morning Dutch time. The interesting thing about this program is that everyone in the world can participate to it via for instance Skype. Especially young people are involved in the discussion. The broadcasts can be seen by the Internet at any time. A broadcast was about organ trafficking

Wednesday morning I was busy first with a radio broadcast program world net with Dutch people elsewhere in the world about the local situation and then my conversation with the custos.

Thursday afternoon there was a final talk with the custos. Afterwards I went to visit the family Azza. I took, I thought, a quiet route through the Star Street and not through the centre. But first I met Mike, who drove a car. Then I walked under the arch in the street, and I was called back by ‘Abuna’ or Father. I got offered a pita, a round flat loaf about 18 cm across. Bread needs something more. I kept walking and came to a shop for antiques, where Amer was sitting, father of above mentioned Malek, with other men. They had just eaten somewhat and I got offered cheese for my pita.

The family Azza, I had a good talk with Wisam. The night before, he had spoken with his two younger brothers, a three hours long talk, but they want to leave their school, 13 and 14 years old. They are totally not motivated to attend the school. What plays a role is that they have been repeatedly faced with a strike of teachers. Wisam now wants them to work quite hard so to gain experience in how life goes. Apparently Wisam plays the role of both father and friend. He can get along well with them.

It was nice to hear how Wisam is dealing with status. Obviously you have show respect to the judge, but outside the courtroom, he is an ordinary man. He has no fear of judges, as some other lawyers have trouble with it.

Friday I was in Jerusalem for some business. I walked through the city, which was not easy by the heat. Finally I was ready at four o’clock and I could go home.

I got by a fellow brother a link on espionage by the U.S. in Sweden, Sweden treated as a colony, see: http://www.stockholmnews.com/more.aspx?NID=7235. It’s an interesting article. I’ll add a few more articles to which I have read this week from the Dutch newspaper NRC: they are about the danger of calculated violence and the corruption of ordinary soldiers into people, who kill civilians for the kick. Followed this I read an article about what is called The Lucifer effect, the fallen angel, how ordinary people can degenerate within a system of following orders.

Two quotes: Evil is the exercise of power to intentionally harm (psychologically), hurt (Physically) or destroy (mortally or spiritually) others. The second quote is from Dostoevsky: nothing is easier than denouncing an evil doer. Nothing is more difficult than to understand him.

A common misconception is that such a person who does understand, he is apologizing such a person. By understanding such a person you then have an obligation to use what you have learned to prevent a recurrence where possible.

Via de link The Psychology of Evil: The Lucifer Effect in Action | Cato Institute: Book Forum you can watch a film, a lesson on the Cato Institute in Washington, which is about people who degenerate into savage behaviour. Greetings from Bethlehem, Louis

 

© 2011

© 2011

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s