328. Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping / – / Justice, Peace and Integrity of Creation

Bethlehem, Pinksteren 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Van de week zijn leuke dingen gebeurd. Bij mijn bezoek aan ‘mijn’ knul Yihya vroeg hij mij met hem mee te gaan naar zijn eigen kamer.  

pilgrims get information about development Palestine since 1948


Bethlehem, Pentecost 2011
Dear friends,
Peace and all good.
This week some nice things happened. On my visit to “my” guy Yihya he asked me to accompany him to his own room.
 

Hij voelde zich met zijn kamer gelukkig. Hij heeft nu een eigen plek, waar hij naar hartelust kan knutselen. Hij heeft er allerlei luidsprekers staan. Uiteindelijk had hij het voor elkaar om een DVD af te spelen en vond het gezellig om met mij naar een film te kijken.

Dinsdag hadden wij een barbecue samen met een kommuniteit van zusters om het afscheid te vieren van onze medebroeder Silvio, die zestien jaar lang in januari vanuit Italië naar onze kommuniteit kwam om filosofie aan medebroeders te geven. Ik vond hem altijd een vrolijke flierefluiter. Lawrence en ik hadden goed kontakt met hem. Nu is hij voorgoed terug naar Italië. De zondag ervoor was er een afscheidseten voor hem in ons moederklooster in Jerusalem, waar Lawrence en ik naast onze medebroeder Marcello eveneens van de partij waren.

Dinsdag was ik overdag in Jerusalem en heb ik o.a. mijn vriendin Hadassah opgezocht. Dat was een plezierig bezoek, waarbij we onder andere enkele teksten van Bhagavad Gita met elkaar bespraken. Een van de teksten ging over concurrentie. Concurrentie geeft de illusie, dat dit de vooruitgang bevordert, maar daar waren wij niet eens mee net als Bhagavad Gita, want met concurrentie schep je tegelijk een klimaat van wantrouwen. Hoe eerlijk is de ander in de concurrentie? Voor mij is het wielrennen er een voorbeeld van. Hoe zeker weet je, dat de winnaar van een grote wielerronde geen doping heeft gebruikt?

Met Hajj had ik iets leuks, toen ik hem donderdag opzocht. Ik wist dat hij een vriendin in Ramallah heeft. Toen we daar een tijdje geleden waren, heeft hij met haar via een mobiele telefoon gesproken. Direkt kontakt op straat is in de kultuur niet toegestaan. Ik heb toen wat gedold met haar door vlak langs haar heen te lopen en te zeggen: hoe durf je. Dit keer hadden Hajj en zijn vriendin een chatkontakt met een webcam, zodat zij elkaar konden zien, waarbij zij geen hoofddoek droeg. Zij is een leuke jonge vrouw en met haar heb ik toen ook kontakt gehad. Onder het toeziend oog van Hajj zei ze tegen mij: I love you. Oef.

Vrijdagavond kwam ik naar buiten voor een kort kontakt met een jongeman, die ik steun. Voor ik hem kon spreken, sprak een tienermeisje mij aan. De jongeman was verrast mij met haar te zien praten. Dit is in de kultuur ongebruikelijk, al was er wel het excuus, dat ik een oudere man ben. Dan ligt zo’n kontakt minder zwaar. Het is leuk zulke verrassingen mee te maken.

Zo gebeurde er meer. Van de familie Sleiby trouwde de oudste dochter van Mounder, een broer van Anton afgelopen zondag. Na de trouwerij heb ik nog Jack opgezocht.

Zeven postulanten, mannen die Franciscaan willen worden, zijn hier een tijdje. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen afgelopen woensdag iets te vertellen over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Ik heb het toegespitst op wat de Arabische lente wordt genoemd, op het conflict tussen israël en Palestina en op een voorbeeld van kindslavernij. Ik heb de indruk, dat mijn verhaal goed viel.

Vrijdag had ik eindelijk weer eens de gelegenheid om Marion en Ofer op te zoeken. Wat mij opviel, was hoe leuk hun tienerzoon en tienerdochter met elkaar omgaan.

Dezelfde dag ben ik met mijn musicus John naar Hebron geweest, waar ik twee weken geleden ook ben geweest, een studio, om te zien of we met elkaar zouden kunnen samenwerken. Het resultaat was ontnuchterend. Zij wilden alleen geld verdienen, dwz zij waren bereid om de CD van Hajj te copiëren, maar alle opbrengst zou dan voor hen zijn, of ze nu tien CD’s verkopen of 100.000. Dat was voor mij einde oefening. Dit schijnt de algemene mentaliteit in Hebron te zijn: alles wordt in geld vertaald ten eigen voordele.

Vrijdag heb ik ook nog de familie Al Azza bezocht. Het bleek, dat Husam weerd eens thuis was. Hij heeft nog drie weken te gaan voor hij het tweede jaar van zijn acteursopleiding kan afsluiten. Het collegegeld voor volgend jaar is verdubbeld om jongeren te weren, die met andere bedoelingen aan de opleiding beginnen. Een vreemde redenering. Ik vermoed, dat jongeren met een andere bedoeling eerder uit de meer gegoede kringen komen, voor wie geld geen rol speelt.

Enkele maanden had een 12 jarige jongen geprobeerd een eind aan zijn leven te maken. Ik heb er toen over geschreven. Nu probeer ik via de sheik van de moskee van het Deheishakamp, waar het drama zich afspeelde, iets te doen. Hierbij fixeer ik mij niet op deze zaak, maar meer op de achtergrond van huiselijk geweld, gekombineerd met de onveiligheid in het kamp door de vele nachtelijke invallen van het Israëlische leger en de hoge eisen, die vaders aan hun zonen stellen voor het behalen van hoge cijfers en het probleem van de werkloosheid.

Nog wat ander nieuws. Nederlanders zijn goede kooplui. Nu doet zich de gelegenheid voor, dat Nederland precisiebommen verkoopt aan Denemarken. Zo houdt Nederland het beeld in stand van dominee – niet bombarderen – en koopman – de bommen verkopen, die dan wel gebruikt worden. Zie:
denmark-running-out-of-libya-bombs

Uiterst merkwaardig is dat de IND meewerkt aan het ontduiken van een Filippijns verbod, dat meisjes als au pair in Nederland werken vanwege de vrees voor uitbuiting.

Als bijlage voeg ik een cartoon toe over de E-coli uitbraak.

Groeten uit Bethlehem, Louis
 

He felt happy in his room. He now has a private place where he can do what he likes. He has many speakers. Eventually he managed to play a DVD and found it fun to take me to a movie.

Tuesday we had a barbecue with a community of sisters to celebrate the farewell to our fellow friar Silvio, who came to our community from January on for sixteen years to give philosophy to the friars. I always found him a cheerful man. Lawrence and I had good contact with him. Now he’s back to Italy for good. The Sunday before there was a farewell dinner for him in our main monastery in Jerusalem, where Lawrence and I along with our fellow friar Marcello were present too.

Tuesday during the day I was in Jerusalem and I visited my friend Hadassah. That was a pleasant visit, and we include some texts of Bhagavad Gita to discuss together. One of the texts was about competition. Competition gives the illusion that it produces improvements, but we didn’t agree like Bhagavad Gita, because with competition while you create a climate of mistrust. How fair is another in the competition? For me, cycling is an example. How do you ensure that the winner of a major cycling race didn’t use doping?

With Hajj I had with some fun when I visited him Thursday. I knew he has a girlfriend in Ramallah. When we were there a while ago, he talked with her by a cell phone. Direct contact on the street is not permitted in the culture. I then made some fun with her to walk right past her and say how dare you. This time, Hajj and his girlfriend had a chat contact with a webcam so they could see each other, and she was not wearing the scarf. She is a lovely young woman and with her I had then also contact. Under the watchful eye of Hajj, she said me: I love you. Whew.

Friday night I came out for a brief contact with a young man who I support. Before I could speak to him, a teenage girl talked with me. The young man was surprised to see me talking with her. This is unusual in the culture, though there has been the excuse that I’m an older man. Then a contact is less heavy. It’s fun to enjoy such surprises.

There happened more. From the family Sleiby the eldest daughter of Munder, a brother of Anton, married last Sunday. After the wedding I’ve visited Jack.

Seven postulants, men who want to become a Franciscan, are here for a while. I used the opportunity to tell them something about Justice, Peace and Integrity of Creation last Wednesday. I focused on what is called Arab spring, the conflict between Israel and Palestine and an example of child slavery. I have the impression that my story was well received.

Friday I finally had the opportunity to visit Marion and Ofer. What struck me was how nice their teenage son and teenage daughter interact.

The same day I went with my musician John to Hebron, where I’ve been two weeks ago, a studio, to see if we could cooperate. The results were disappointing. They wanted to make money that they were willing to copy the CD of Hajj, but all benefits would be for them, whether they sell ten CD’s or 100,000. That was for me end of exercise. This seems to be how the general mindset in Hebron is that everything is translated into money for their benefit.

Friday I also visited the family Al Azza. It appeared that Husam was at home He still has three weeks to go before his second year of his training for actor will be finished. The tuition for next year has doubled in order to exclude young people who attend the training with other intentions. A strange argument. I suspect that young people with a different intention, rather, are from more affluent families, for whom money is not a problem.

A few months a 12 year old boy had tried to end his life. I then had written about it. Now I try to do something by the sheik of the mosque of the Deheisha camp, where the drama took place. I am not fixed on this issue, but more on the background of domestic violence, combined with the insecurity in the camp by many nightly raids by the Israeli army and the high standards that fathers expect from their sons for achieving high marks and the problem of unemployment.

Some other news. Dutch are good merchants. Now the opportunity arises, the Netherlands sells precision bombs to Denmark. So does the Netherlands stand Reverend image – not bomb – and merchant – selling the bombs, but set used. See:

http://politiken dk/newsinenglish/ECE1303431/denmark-running-out-of-libya-bombs/

Very strange is that the Immigration and Naturalisation Service assists in the evasion of a Filipino ban, girls working as an au pair in the Netherlands because of fears of exploitation.

I add as an attachment to a cartoon about the E-coli outbreak: another perception of the cause. Greetings from Bethlehem, Louis
 

© 2011


 

 

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s