330 pakken wat je pakken kunt…? / – / Grab what you can…?

Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Soms zijn er van die dagen, dat er veel gebeurt zonder veel inspanning. 
Bethlehem June 26, 2011
Dear friends,
Peace and all Good.
Sometimes there are days that much is done without much effort.
 

De oudste medebroeder in huis, 80, houdt veel van planten en breidt zijn terrein steeds verder uit. Vorige week had ik vanaf de parkeerplaats foto’s van zijn raam vol met planten gemaakt. Hij was er erg verguld mee en vroeg mij nu om ook van binnen foto’s te maken van al zijn planten en van hem. Dat deed ik donderdag aan het begin van de dag. Hij kan ze nu doorsturen naar zijn familieleden, die hem niet kunnen opzoeken.

Een andere medebroeder had mij gevraagd foto’s van het zomerkamp van de parochie te komen maken. Ik deed dat dezelfde dag. Op weg naar de Catholic Action, een centrum, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden voor en door parochianen en anderen, kwam een man mij achterop gelopen, die redelijk Nederlands spreekt. Hij is gids.

Na een tijdje foto’s gemaakt te hebben, keerde ik terug naar huis. Eerst kwam ik een vrouw tegen, die juist haar huis verliet. Ik ken haar als iemand die gewoonlijk klaagt. Dit keer was dat minder. Vervolgens werd ik geroepen Het was de pastoor van de Grieks Katholieke kerk, die mij voor een kop koffie uitnodigde. Het was een gezellige onderbreking en een goed gesprek. Hij vertelde mij, dat hij gewoonlijk voor Christenen, Moslims en Joden bidt. We haalden herinneringen op uit de tijd van de uitgaansverboden. Gedurende de eerste periode van zes dagen was hij in zijn woning in Bethlehem met een stel Moslims, die niet naar huis konden gaan. Zijn vrouw was in hun woning in Beit Sahour. Als getrouwde priester wist hij te vertellen, dat opheffing van het celibaat in de Katholieke kerk geen oplossing voor het priestertekort is. Tegenwoordig willen vrouwen niet zo graag met een priester getrouwd zijn.

’s Middags bezocht ik Raida en hoorde van haar voorbeelden van huiselijk geweld. Bij sommige mannen slaan kennelijk de stoppen door als het om vrouwen gaat. In dit geval was een jonge vrouw haar broer en twee neven aan het helpen met hun eindexamen middelbare school, Tawjihi examen geheten. Ze had een jack aan en haar capuchon op. Niettemin vond een oom het ongepast, dat zij met drie jongemannen zat en belde zijn broer, de vader van de jonge vrouw. Prompt ging hij naar huis. De vrouw had ondertussen familie gealarmeerd, die op tijd ter plekke aanwezig kwamen. Anders had de man zijn dochter vermoord. Een neef moet voor zijn vader onderduiken, terwijl hij bezig is met zijn eindexamen.

Afschuwelijker is het volgende verhaal: een jaar geleden wilde een docent van de universiteit van Hebron en een studente met elkaar trouwen. De vader van de studente en de familie vonden het goed. Twee dagen later verdween de 21 jarige vrouw. Vorige maand werd zij gevonden ergens in de woestijn. Het bleek dat een broer van de vader van de vrouw niet eens was met het voorgenomen huwelijk en met twee andere mannen haar vermoord heeft en ergens in de woestijn in een put gedumpt. De moordenaar en zijn vrouw hadden vervolgens een show opgevoerd en zochten stad en land af om de vrouw te vinden, ook hier in Bethlehem.

Een ander voorbeeld van hoe moeilijk de verhouding man – vrouw hier ligt, is wat ik van een dertigjarige vrouw hoorde. Lange tijd droeg zij geen hoofddoek, maar sinds zes jaar draagt ze dit om zich te beschermen tegen ongewenst gedrag van sommige mannen.

Niet alleen vrouwen moeten zich weren. Ook kinderen hebben hun problemen. Maandagmorgen kwamen twee knullen van een jaar of dertien bij de ingang van onze kerken. Ik wilde beiden een schouderklopje geven. Beiden krompen meteen ineen, terwijl zij vriendelijk bleven glimlachen. Zij hebben kennelijk veel slaag gekregen.

Ik ben betrokken bij een ander voorbeeld van huiselijk geweld en hoop iets te kunnen bijdragen aan een beter klimaat. Dat zal niet meevallen. Families zijn vaak gesloten, waardoor het lastig is iets te doen.

Gisteren ben ik met Hajj naar Ramallah geweest om te zien of we kunnen samenwerken met een organisatie aldaar. Ik kreeg er een positieve indruk van Nu maar kijken of er inderdaad iets van de grond kan komen.

Vanmorgen vertelde mijn Jordaanse medebroeder Ibrahim, dat twee dagen geleden in Egypte Moslims een kerk hadden aangevallen. De priester van de kerk zou gediscrimineerd hebben. In feite gaat het om een kerk, die 20 jaar gesloten was, maar onder het nieuwe bewind weer geopend kon worden. Dit werd door somige Moslims niet geaccepteerd. Ibrahim vertelde verder, dat er een groeiende invloed is van radicale Moslims uit Saoedi Arabie tegen Christenen Ik kon hem duidelijk maken dat hieronder een dieper probleem schuilgaat, namelijk een groeiende weerstand tegen het Westen, waarbij Christenen vereenzelvigd worden met het Westen. Duidelijke voorbeelden, die uitnodigen dieper te kijken, is de slachting in 1994 in Rwanda, waar katholieken katholieken vermoordden en de hogere criminaliteit in een voorstad van Leicester, Engeland, 60 jaar geleden, omdat de gevestigden de nieuwkomers niet accepteerden.

Wat betreft de vrijspraak van Wilders: als het om Islam gaat, is het kennelijk niet langer nodig om je als een volwassene te gedragen, maar volstaat het gedrag van een overjarige puber.

Schokkend is het tussentijds rapport over sexueel misbruik in de jeugdhulpverlening. Het laat zien hoezeer – gecombineerd met het sexueel misbruik binnen de kerken en wat ik hierboven geschreven heb – sexualiteit een probleen is ongeacht cultuur of godsdienst.

Ondertussen heb ik verder doorgedacht over de opvatting dat deze wereld niet de echte wereld zou zijn. Deze gedachte is door Plato ontwikkeld. Het is altijd interessant de vraag te stellen hoe zo’n iemand tot deze gedachte kon komen. Welke ervaringen spelen hier een rol?

Van de filosoof Jean Paul Sartre (1905 – 1980) is de uitspraak bekend: de hel, dat zijn de anderen. Hier speelt ongetwijfeld zijn ervaringen in de 2e wereldoorlog een rol. Hij zat toen een tijdje gevangen

7 jaar geleden leverde een toen 12 jarige Palestijnse jongen kritiek op het Palestijnse onderwijssysteem. Hij zei van zichzelf: I am smart.

Als ik dit met elkaar combineer, dan rijst bij mij het vermoeden, dat Plato als kind en als jongere zichzelf slim vond, maar weinig gewaardeerd werd door leeftijdsgenoten. Er waren genoeg redenen voor leeftijdsgenoten om jaloers op hem te zijn: hij was begaafd en was van goede komaf.

Om aan deze onplezierige situatie te kunnen ontsnappen, construeerde hij het idee, dat deze wereld, waar hij niet van hield, niet de echte wereld is. De echte wereld is die, waarin hij zich thuis voelde, de wereld van de ideeen, waarvan deze wereld een aftreksel is. Het patroon is dan, wat vaker voorkomt: deze wereld is een tranendal, maar eenmaal ervan verlost komt de ware wereld in zicht: de hemel of het paradijs.

Tegenwoordig is in het Westen minder besef van een leven na de dood. Het zou mij niet verbazen, als dit samengaat met een toename van een genotscultuur: pakken wat je pakken kunt. Wat ontbreekt is een alternatief, wat perspectief biedt op een zinvol leven. De wereld zit zo gecompliceerd in elkaar en je hebt er zo weinig invloed op, dat mensen hiervoor kiezen.

Vervolgens laat zich de pijnlijke vraag stellen, waarom kerken geen belangrijke rol meer spelen. De termen linkse en rechtse kerk vragen hier om een nadere analyse en met name vanuit het begrip macht. Kerken hadden in het verleden veel macht. Maar Jesus heeft gezegd: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

Groeten uit Bethlehem, Louis

The oldest here in our monastery, 80 years old, loves plants and expand its area with plants. Last week I had made pictures from the parking place lot of his window full of plants. He was quite gilded, and asked me to make pictures from inside from all his plants and from him. I did it on Thursday at the beginning of the day. He can now send them to his relatives, who cannot visit him.

Another friar had asked me to make pictures of the summer camp of the parish I did that the same day. Towards the Catholic Action, a center, where activities can take place by and for parishioners and others, a man walked behind me, who speak Dutch fairly. He’s a tourist guide.

After I took photos for some time, I returned home. First I met a woman who had just left home. I know her as someone who usually complains. This time it was less. Then I was called. It was the priest of the Greek Catholic Church, who invited me for coffee. It was a nice break and a chat. He told me that he usually pray for Christians, Muslims and Jews. We reminisced on the time of the curfews. During the initial period of six days he was in his home in Bethlehem with some Muslims who could not go home. His wife was in their house in Beit Sahour. As a married priest he added that lifting the celibacy in the Catholic Church does not address the priest shortage. Today, women want not so much to be married with a priest.

In the afternoon I visited Raida and heard from her examples of domestic violence. Some men become apparently crazy when it comes to women. In this case, a young woman was sitting with her brother and two cousins to help them with their final high school exam, called Tawjihi exam. She had a jacket and her cap up. Nevertheless, an uncle found it inappropriate that she sat with three young men called his brother, the father of the young woman. Promptly he went home. The woman, meanwhile, had alerted family, who arrived in time to be available at the spot. Otherwise, the man had killed his daughter. A cousin is hiding him for his father, while he is making his final exam.

Heinous is the following story: one year ago a teacher and a student of the University of Hebron wanted to get married. The father of the student and the family were pleased and agreed. Two days later, the 21-year-old woman disappeared. A month ago she was found somewhere in the desert. It turned out that a brother of the father of the woman did not agree with the proposed marriage and with two other men he killed her and dumped her somewhere in the desert in a well. The killer and his wife had then staged a show and looked everywhere to find woman, also here in Bethlehem.

Another example of the difficulty of husband – wife is here, is what I heard from a woman who is thirty years old. She wore no veil for a long time, but since six years she wears it to protect herself against unwanted behavior of some men.

Not only women have to defend themselves. Children also have their problems. Monday morning, two guys from about thirteen years olds were standing at the entrance of our churches. I wanted both to give a pat on the shoulder. Both shrunk immediately, but they remained friendly smile. They have obviously got a lot of beatings.

I am involved in another example of domestic violence and hoping to contribute to a better climate. That will not be easy. Families are often closed, making it difficult to do anything.

Yesterday I went with Hajj to Ramallah to see if we can cooperate with an organization there. I got a positive impression. Let’s see if there is indeed something we can realize.

This morning my fellow Jordanian friar Ibrahim told me that two days ago in Egypt, Muslims had attacked a church. The priest of the church would have discriminated. In fact, it is a church that was closed 20 years, but under the new regime could be reopened. This reopening was not accepted by some Muslims. Ibrahim went on and said that there is a growing influence of radical Muslims from Saudi Arabia against Christians. I could tell him that a deeper problem lurks below, namely a growing resistance against the West, where Christians are identified with the West. Clear examples that invite deeper look, the slaughter in Rwanda in 1994, where Catholics killed Catholics and increased crime rate in a suburb of Leicester, England, 60 years ago because the established didn’t accept the newcomers.

As for the acquittal of Wilders for the accusation of incitement against Muslims as far as it regards Islam, it is apparently no longer necessary for you to act like an adult, but enough to conduct like a perennial adolescent.

Shocking is the interim report on sexual abuse in youth help in the Netherlands. It shows how much – combined with the sexual abuse within the churches and what I wrote above – sexuality is a problem, regardless of culture or religion.

Meanwhile, I further thought about the idea that this world is not the real one. This idea was developed by Plato. It’s always interesting to ask how such a person could come to this thought. Which experiences play a role?

By the philosopher Jean Paul Sartre (1905 – 1980) the pronunciation is: hell is other people. There play undoubtedly his experiences in World War 2 a roll. He was then imprisoned for a while.

Seven years ago a 12-year-old Palestinian boy was critical of the Palestinian education system. He said of himself: I am smart.

If I combine these with each other, the suspicion arises in me, that Plato himself as a young child thought that he was smart, but little appreciated by peers. There were plenty of reasons for peers to be jealous of him: he was gifted and was of a wealthy family.

To escape this unpleasant situation, he constructed the idea that this world he did not like, is not the real world. The real world is one in which he felt at home, the world of ideas, of which this world is an extract. The pattern is, more often: this world is a vale of tears, but once this will take an end and we will enjoy the real world: heaven or paradise.

Today, the West there is less a sense of life after death. It would not surprise me, if accompanied by an increase in a cultural delight: grab what you can. What is missing is an alternative perspective on what can be a meaningful life. The world is all in all so complicated and you have so little influence that people choose to do so.

Then can be the painful question, why no longer major churches play a relevant role. The terms left church and right church requires here a more detailed analysis and in particular from the concept of power. Churches had in the past a lot of power. But Jesus said: I came not to be served but to serve. Greetings from Bethlehem, Louis

© 2011

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

One Response to 330 pakken wat je pakken kunt…? / – / Grab what you can…?

  1. Bijna helft beroepsbevolking Gaza is volgens VN werkloos
    Van onze correspondent Rolf Bos
    Volkskrant 15 juni 2011
    JERUZALEM

    Bijna de helft van de beroepsbevolking van Gaza, zo’n 45 procent, iswerkloos. Dat blijkt uit een nieuwrapport van de Unrwa, de vluchtelingenorganisatie van de VN die zich richt op de Palestijnse vluchtelingen. De cijfers werden dinsdag bekendgemaakt, precies op de dag dat de Israëlische blokkade van de landstrook het vijfde jaar inging. De lonen van de Palestijnen in de Gazastrook zijn in die vier jaarmet ruim 30 procent gedaald, aldus de Unrwa. Volgens de VN-organisatie zijn vooral de Palestijnse vluchtelingen in Gaza het zwaarst getroffen. In de streek aan de Middellandse Zee wonen in totaal zo’n anderhalf miljoen mensen, tweederde van hen heeft de status van vluchteling. ‘Het is een verontrustende trend’, zegt Unrwawoordvoerder Chris Gunness die de oorzaak volledig legt bij de blokkade. ‘De afsluiting heeft tot gevolg dat een hele bevolkingsgroep moedwillig verarmd is. Honderdduizenden potentiële werknemers zijn veroordeeld tot een armoedig bestaan.’ Volgens Gunness moeten 300 duizend bewoners in Gaza van minder dan een dollar per dag zien rond te komen. ‘Dat aantal is in vier jaar verdrievoudigd.’ Volgens de Unrwa heeft Gaza een van de hoogste werkloosheidspercentages in de wereld. Vooral de privésector is hard geraakt door de blokkade. In de tweede helft van 2010 gingen daar 8.000 banen verloren, een verlies van 8 procent. De overheidsbanen in de door Hamas geregeerde landstrook groeiden daarentegenmet 3 procent.Gunness: ‘Het is opmerkelijk dat sinds de blokkade werd ingesteld, het aantal banen bij de overheid met eenvijfde is toegenomen. Als het doel van de blokkade was om Hamas te treffen, dan heeft Israël daarin gefaald.’ De Unrwa heeft klinieken in de Gazastrook. Ook zorgt de organisatie ervoor dat er, aldus Gunness, 213 duizend Palestijnse kinderen naar school kunnen. Ook verstrekt de organisatie van de VN voedselhulp. Israël laat sinds een jaar, na internationale druk,meer goederen Gaza binnen – tot vierhonderd vrachtwagens per dag. Daardoor zijn de winkels in Gazastad goed gevuld. Maar lang niet iedereen heeft genoeg geld om de relatief dure Israëlische producten te kopen. Vanuit Egypte komen, door smokkeltunnels, ook producten de landstreek binnen.