331 Gerechtigheid, Vrede / – / Justice, Peace

Bethlehem 3 juli, 2011
Vrede en alle Goeds!
Komende vrijdag vlieg ik naar Nederland voor vakantie en bezoeken. 
Bethlehem July 3, 2011
Dear friends, Peace and all Good.
Next Friday I will fly to the Netherlands for holidays and visits.
 

Wellicht kunnen we elkaar ontmoeten. Laat het me weten. Mijn mobiele nummer is: 06 15 358357. Mijn adres is: Deken Roesstraat 13 3581 RX Utrecht.Afgelopen vrijdag was ik in Jerusalem voor een bijeenkomst van het bestuur van de custodie. Het is een jaarlijks festijn, waarbij alle commissies verslag doen van hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ik deed dit voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied van de Schepping.Ik regelde meteen mijn reis naar Nederland.Maandag was ik ook in Jerusalem. Ik bezocht eerst mijn vriendin Hadassah. Vervolgens gingen wij samen naar de bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Dat vond op een andere plek plaats dan gewoonlijk vanwege een verbouwing van de gebruikelijke plek: de Swedish Institute. Het was een heel zoeken om de plek te vinden, mede omdat de aanwijzingen niet nauwkeurig genoeg waren. Het onderwerp was de rituelen rond dood on de verschillende tradities. Zo moet een Moslim begraven worden waar hij/zij gestorven is. Het bleek een interessante ontmoeting te zijn.Op weg naar huis kampte mijn vriendin Hadassah met een niet goed funktionerende bus.Dinsdag kregen we bezoek van de Benediktijnen en Benediktinessen, die hun kloosters in Abu Gosh hebben, op bezoek. Zij zijn net als de gardiaan Franstalig. Abu Gosh ligt in Israel, juist ten westen van Jerusalem langs de weg naar Tel Aviv.Via Mohammed Oweineh kreeg ik een inkijkje in het Duitse Universiteitssysteem. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit in Bethlehem en wil nu in Duitsland gaan studeren. Vanwege het Duits keek ik naar de eisen, die gesteld worden voor wat hij wil studeren. Dat bleek niet mis te zijn. Zijn zus van 14 gebruikt de vakantie om voor zichzelf Duits te leren.Ik hoorde, dat de situatie in het gezin van de 12-jarige jongen, die enkele maanden geleden een overdosis aan pillen slikte, maar overleefde, ernstig is. Zijn vader kan betiteld worden als gek, maar die heeft een zware val overleefd en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Mijn vraag was vervolgens of er iemand is, die hij vertrouwd. Raida, die mij dit vertelde, sprak ook over een andere man met problemen, maar die gek is op zijn jongste dochter en lijkt dan normaal.Van de week waren bezuinigingen het gesprek van de dag in Nederland. Wat mij vooral opviel, is de toon, die de nationale dichter Ramsey Nasr zette tegen de bezuinigingen in de kunstsector. Hij sprak keurig op zijn Frans, dat het de toon is, die de muziek maakt. Ik schrok ervan, dat hij premier Rutte ronduit voor leugenaar uitmaakte zonder dit hard te maken. Zie bijlage. Ik begreep van mijn vriendin Hadassah, die dichteres is, dat dichters een harde toon kunnen aanslaan. Maar om dat te doen als verzet tegen bezuinigingen is dom. Het maakt de premier alleen maar gemakkelijker om de kunstsector links te laten liggen. Wie een beetje slim is, vraagt om uitleg van wat elkaar tegen zou spreken. Dit protest laat zien, dat de verhoudingen in Nederland verharden. Het is aan iedereen met een beetje verantwoordelijkheidsgevoel om dit te doorbreken. Hoe boos je ook kunt zijn, het is zaak verder te kijken en creativiteit te tonen. Een andere vraag is in hoeverre de huidige harde verhoudingen binnen de politiek mede veroorzaakt zijn door een verleden, waarin mensen, die zich sociaal noemen, geen respect hebben getoond voor mensen met andere opvattingen. Je kunt met elkaar van mening verschillen, maar dat is geen rechtvaardiging voor iemand als mens af te schrijven. De politiek lijkt te ontaarden in een ideologische burgeroorlog, die uiteindelijk alleen maar verliezers zal tellen.Zo is meer commentaar te leveren. De situatie in Syrië is zeer ernstig met het wekelijks geweld tegen de bevolking na het vrijdaggebed. Ik herinner mij zeer wel, dat aan het begin van de protesten tegen president Assad ik hem twee keer op TV zag verschijnen. Hij liep een zaal glimlachend binnen met applaudiserende mannen, alsof hij wilde aantonen buiten de werkelijkheid te staan. Het klopte niet wat er in het land gaande is.

Een ander probleem is de tweede vloot van schepen, die de blokkade van Gaza wil doorbreken. Ik heb met dit laatste geen probleem, maar ik hoor ook geluiden, dat de organisatie kennelijk vol wantrouwen is, waardoor enthousiaste mensen een kater oplopen en afhaken van de operatie zoals enkele journalisten, die wilden meevaren. Het gaat niet goed in onze wereld.

Nu is de kapitein van de vloot gearresteerd. In wat voor wereld leven wij?

Amira Hass wil ook met de vloot mee. Zij is een zeer betrokken journaliste van de Israëlische krant Ha’aretz, die vooral de Palestijnse kant van het conflict in beeld brengt. Zie bijlage. Een andere bijlage gaat over een fake video, die door het buro van premier Netanyahu verspreid zou zijn.

Een ander verhaal is de zaak Dominique Strauss Kahn. Zoals het er nu naar uitziet, was ik voorbarig in mijn oordeel. Weliswaar lees ik in NRC, dat er zeker sprake van sex is geweest, maar kennelijk uitgelokt door het kamermeisje. Het was ook opvallend, dat de rechter, die in eerste instantie op de zaak was gezet, de hardst mogelijke maatregelen nam en vervolgens van de zaak gehaald werd.

Behalve acties door het personeel heb ik nergens commentaar uit de hoek van vredesorganisaties gelezen over de bezuinigingen op het defensiebudget. Je zou mogen verwachten, dat die het toegejuicht hebben. Groeten uit Bethlehem en tot eind augustus, Louis

Last Friday I was in Jerusalem for a meeting of the board of the Custody. It is an annual meeting, whhere all committees deliver the report of their activities in the past year. I did this for Justice, Peace and Integrity of Creation.

I arranged my trip to the Netherlands the same day.

Monday I was in Jerusalem. I first visited my friend Hadassah. Then we went together to the meeting of the Interfaith Encounter Association. That took place in a different place than usual because of a renovation of the usual place: the Swedish Institute. It was difficult to find the place of our meeting, partly because the given directions were not accurate enough. The subject was the rituals related to death in the different traditions. For instance: a Muslim has to be buried where (s)he passed away. It proved to be an interesting meeting.

On the way home my friend Hadassah struggled with an improperly functioning bus.

Tuesday we were visited by the Benedictine monks and Benedictine sisters, who have their monasteries in Abu Gosh. They are like the guardian French speaking. Abu Gosh is in Israel, just west of Jerusalem along the road to Tel Aviv.

By Mohammed Oweineh I got a glimpse of the German University System. He graduated from the University in Bethlehem, and now wants to study in Germany. Because of the German language I looked at the requirements imposed for what he wants to study. That was not easy. His sister, 14, used the holiday for herself to learn German.

I heard that the situation in the family of the 12-year-old boy, who a few months ago, swallowed an overdose of pills, but survived, is very severe. His father can be termed as crazy, but who has survived a serious fall and is therefore diminished responsible. My question then was whether someone who he trusted. Raida, who told me this, also spoke about another man with problems, but is fond of his youngest daughter and then he seems normal.

This week was the talk of cuts of the public budget in the Netherlands. What I noticed most is the tone that the national poet Ramsey Nasr turned against the cuts in the arts sector. He spoke neatly in French: it’s the tone that makes the music. I was shocked that he called Prime Minister Rutte outright a liar without clear evidence. I understood from my friend Hadassah, who is poet, but not blunt that poets could strike a harsh tone. But to do that as opposed cuts is stupid. It makes the prime minister even easier to ignore the arts sector. If a little smart, ask for an explanation of what would contradict each other. This protest shows that the hardening relations in the Netherlands. It is up to everyone with a bit of responsibility to break this. How angry you can be, it is important to look further and to show creativity. Another question is whether the current tough conditions in politics partly caused by a past in which people who call themselves social, didn’t show respect for people with different opinions. You can disagree with each other, but that is no justification for someone to write off as a human.

Thus further comment. The situation in Syria is very serious seeing the violence against the people after weekly Friday prayers. I remember very well that at the beginning of the protests against President Assad I saw him twice appear on TV. He entered smiling a hall, applauded by men, as if to prove he doesn’t understand the reality outside. He showed that he did not know what’s going on in the country.

Another problem is the second fleet of ships, to break the blockade of Gaza. I have no problem with the latter, but I also hear sounds, the organization is apparently full of distrust by which so enthusiastic people are fed up and dropping off from the operation as some journalists who wanted to sail with. It is not good in our world.

Now the captain of the fleet has been arrested. What kind of world do we live?

Amira Hass is also along with the fleet. She is a very committed journalist from Israeli newspaper Ha’aretz and portrayed mainly the Palestinian side of the conflict. See attachment. Another attachment is about a fake video, which would be distributed by the office of Prime Minister Netanyahu.

Another story is the case Dominique Strauss Kahn. As it looks now, I was premature in my opinion. Although I read in a respected Dutch newspaper, that certainly there was sex, but apparently provoked by the chambermaid. It was also noticeable that the judge who initially was put on the case, took the worst possible measures, and then was removed from the case.

Apart from actions by the affected people, I haven’t read any comment from the side of peace organizations about the cuts in the defense budget. You would expect that they have applauded. Greetings from Bethlehem and until the end of August, Louis

© 2011

Did Netanyahu’s office distribute a fake video against Gaza flotilla?

Fear and No Clean Clothing

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.