333 juist op tijd / – / just in time

01. iftar meal

01. iftar meal

 
Bethlehem,
4 september 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Ik wil nog toevoegen aan de periode van mijn vakantie, dat weer een – hoogbejaarde – vriend van mij overleden is, bij wiens begrafenis ik juist op tijd was na mijn rondreis door Europa, emeritus hoogleraar systematische theologie Ferdinand de Grijs.

Bethlehem September 4, 2011
Dear friends,
Peace and all Good.
I want to add something to the time of my vacation, which in turn my aged friend is deceased, at whose funeral I was just in time after my tour through Europe: emeritus professor of systematic theology Ferdinand de Grijs.
 

Eveneens is een medebroeder overleden, over wie ik bijna een jaar geleden schreef: Samir Narouz uit Egypte. Toen zou hij een levertransplantatie van een medebroeder krijgen, maar dat ging toen niet door. Hij heeft uiteindelijk toch een levertransplantatie ondergaan, maar zijn lichaam heeft het afgestoten. Vrijdag overleed hij, bijna 56 jaar oud.
Afgelopen week stond voor mij in het teken van eerst vasten met de Moslims en een iftarmaaltijd genieten en vervolgens het suikerfeest met vele bezoeken. Hierbij heb ik enkele boeiende gesprekken gehad. Zo sprak ik met Mohammed Oweineh over de Islam. Hij verdiept zich erin en ik heb hem aangemoedigd om ook op te schrijven. De twee onderwerpen, die hem met name interesseren zijn onderwijs en zorg voor de armen, weduwe en wees, die ook in de Islam belangrijk zijn, maar waar weinig aandacht aan wordt besteed. Er wordt wel veel geld besteed aan de bouw van moskeeën. Op grond van mijn ervaringen hier vind ik dit een vreemde keuze: ik zie mensen overal bidden: thuis, op straat. Daarom is de bouw van moskeeën in dit opzicht niet noodzakelijk. Mensen kunnen overal bidden. Ik ben blij met deze aandacht, want dit is ook mij een doorn in het oog, dat de rijke Arabische landen het in dit opzicht laten afweten.
In een ander gesprek kwam aan de orde, dat Palestijnen niet geliefd zijn in de Arabische wereld. Daar zijn twee redenen voor. Aan de ene kant hebben de Palestijnen een betere opleiding. Wie onderzoekt, hoe dit komt, zal ontdekken, dat de bezetting door Israël een rol in speelt. Door de bezetting waren de Palestijnen uitgedaagd om meer aandacht aan hun onderwijs te besteden.
Aan de andere kant heeft de entourage van Arafat zich zo misdragen in achtereenvolgens Jordanië, Libanon en Tunesië, dat Arabieren daar hun buik vol hebben van Palestijnen. Dit ligt overigens in Jordanië nog eens gecompliceerder, omdat de bevolking een meerderheid aan Palestijnen kent.
Een ander verhaal is wat er zich aan het begin van de Ramadan in Al Azza vluchtelingenkamp heeft afgespeeld. Een ruzie tussen kinderen ontwikkelde zich tot een ruzie tussen twee families, waarbij een dode viel. Vervolgens is een vrouw van de andere familie doodgereden door een auto, die met hoge snelheid achter het vluchtelingenkamp reed, waar vorig jaar door dezelfde oorzaak een jongen van 9 omkwam. Mensen beschouwen zo’n dood als het lot, niet als moord.
Er liggen daar geen drempels die dwingen langzamer te rijden, zoals elders in Bethlehem. Dit is naar verluid terwille van de president.
Ik hoorde, dat er iemand van de Al Azza familie op de nominatie staat vermoord te worden als wraak: Ahmed Al Azza. Israël zal hier niet rouwig om zijn. Hij was een van de mensen, die vorig jaar met Palmpasen meedeed met de mars bij de checkpoint om het recht af te dwingen, dat ieder op zijn/haar heilige dag naar Jerusalem mag gaan, Moslims en Christenen.
Bij de ongeregeldheden in het kamp was op een gegeven moment een politiemacht van meer dan 200 mannen samengetrokken. Vervolgens kwam een jeep van het Israëlische leger het kamp binnen, ging ergens staan met de deuren open, meer niet. Alle politie verdween overeenkomstig een afspraak tussen Israël en de Palestijnse Autoriteiten. Toen zijn er drie huizen in de fik gestoken.
Een lid van de Al Azza familie is uit het kamp verbannen en de helft van het kamp inclusief de hoofdweg door het kamp is nu voor de Al Azza clan verboden gebied, ook voor kinderen.
Moeder Al Azza vertelde mij, dat gedurende de Ramadan iedereen een wit hart heeft, maar na de Ramadan is dat over. Wie een zwart hart had, toont weer een zwart hart.
Een geheel ander gesprek was met de zoon van een kennis. De kennis zelf was afwezig, omdat zijn broer kort geleden overleden is. De oudste zoon nam de honneurs waar. Hij wil graag zijn masters halen en zoekt een plek, waar hij kan studeren. Het onderwerp is kapitaliseren, een economisch onderwerp, waarmee hij de Palestijnse samenleving wil dienen. We kwamen te praten over winst-maximalisering en winst-optimalisering. De oudste zoon was verrast, dat ik daar iets over kon zeggen. In kort komt het hierop neer: kijk je naar zoveel mogelijk winst op korte termijn – winst-maximalisatie- behalen of naar een stabiele winst voor de langere termijn – winst-optimalisatie. Het eerste is een recept voor economische crises.
De gevolgen van zo’n crisis is nu goed voelbaar met de Arabische lente en nu ook de steeds grotere demonstraties in Israël op zaterdag aan het eind van de Shabbat.
Ik ben een vermoedelijk voorbeeld van corruptie in een universiteit op het spoor. Het verhaal is als volgt: ik ben in contact gekomen met een jongeman, die een moeilijk jaar achter de rug heeft en desondank voor zijn eindexamen geslaagd is, als was het met de hakken over de sloot: 60 van de 100 punten. Hij wil nu gaan studeren, maar de universiteit, waaraan hij wil studeren, zegt de regel te hanteren, dat wie minder dan 65 punten heeft, moet voor het eerste semester extra betalen. Nu is het regel hier, dat voor een studie aan een universiteit studenten in Jordaanse dinars moeten betalen. Maar genoemde jongeman moet veel meer in Israëlische shekels betalen.
Ik legde de zaak aan mijn vriend voor, die advocaat is en aan dezelfde universiteit gestudeerd heeft. Hij signaleerde het merkwaardige feit, dat er in shekels betaald moet worden. Vervolgens vroeg hij mij of de jongeman van Fatah, Hamas of een andere politieke factie is. Als hij van Fatah is, zijn er weinig problemen.
Ik heb Jack weer bezocht. Zijn zoon Shukri was met een groep jongeren meegeweest naar de wereldjongerendagen in Madrid, waar hij van genoten heeft. De reis was door de Salesianen georganiseerd. Ik hoop dat zijn zus Razan over twee jaar mee kan. Haar was in het verleden al drie keer een reis beloofd, maar op het laatste moment afgezegd.
Ondertussen ben ik mij aan het voorbereiden voor een andere trip. De Nederlandse provincie van de minderboeders heeft mij namelijk uitgenodigd om met andere broeders een reis naar Assisi, de bakermat van onze orde, en omstreken te maken, een pelgrimage. De reis is van 15 tot 25 september.
Ik voeg een artikel uit Ha’aretz toe over een Pools-Joodse socioloog, die geboren is in 1925 en een vergelijking maakt tussen het ommuurde ghetto van Warschau en de muur om Palestijns gebied. Verder voeg ik verwijzingen toe over het ruimen van een oud Moslim begraafplaats, die plaats moet maken voor een museum van tolerantie. Groeten uit Bethlehem, Louis

Also a fellow brother is deceased, about whom I wrote almost one year ago: Samir Narouz from Egypt. Then he should get a liver transplantation from a fellow friar, but that didn’t happen at that time. He has finally undergone a liver transplant, but his body has rejected it. He died last Friday, nearly 56 years old.
Last week was for me one of the fast with Muslims and iftar meal, followed by the sugar feast with many visits. I have had some interesting conversations. So I talked with Muhammad Oweineh about Islam. He is losing himself in it and I encouraged him also to write about it. The two subjects, in which he is especially interested, are education and care for the poor, widow and orphan, which are also important in Islam, but to which little attention is paid. There is a lot of money spent on the construction of mosques. Based on my experiences here I find this a strange choice, I see people praying everywhere: at home, on the street. Therefore, the construction of mosques in this respect is not necessary. People can pray everywhere. I am pleased with this attention by Mohammed, because this is an eyesore to me, that the rich Arab countries fail in this regard.
In another talk was discussed, that Palestinians are not liked in the Arab world. There are two reasons. On the one hand, the Palestinians have a better education. Anyone who examines why it is better will discover that the Israeli occupation plays a role. By occupation, the Palestinians are challenged to pay more attention to their education.
On the other hand, Arafat’s entourage showed successively misbehaving in Jordan, Lebanon and Tunisia, where Arabs are fed up by Palestinians. This is also in Jordan further complicated because the population has a majority of Palestinians.
Another story is what happened in Al Azza refugee camp at the beginning of Ramadan. A quarrel between children developed into a quarrel between two families, followed by the dead of one. Then a woman from the other family was killed by a car which rode at high speed on the road behind the refugee camp, where last year the same one a boy of nine died. Some people consider such a death as fate, not murder.
There are no barriers that force it to run slower, as elsewhere in Bethlehem. This is supposedly for the sake of the president.
I heard that someone from the Al Azza family is on the nomination to be killed in retaliation: Ahmed Al Azza. Israel will not be sorry for. He was one of the people, by last year’s Palm Sunday joined the march at the checkpoint to enforce the right that each has the right to go to Jerusalem for his / her holy days, Muslims and Christians.
During the riots in the camp there gathered a police force of 200 men at a certain point and moment. Then a jeep from the Israeli army entered the camp, stand somewhere with the door open, nothing more. All police disappeared under an agreement between Israel and the Palestinian Authority. Then three houses were set on fire.
A member of the Al Azza family is banished from the camp and half of the camp, including the main road through the camp is now a now-go area for the Al Azza clan, even for children.
Al Azza mother told me that during Ramadan everyone has a white heart, but after Ramadan this is over. Anyone who had a black heart shows again a black heart.
I had a completely different conversation with the oldest son of an acquaintance. The father himself was absent, because his brother, recently deceased. The eldest son took the honours. He wants to get his master’s and is looking for a place where he can study. The subject is capitalizing, an economic issue, with which he will serve the Palestinian society. We were talking about profit maximization and profit optimization. The eldest son was surprised that I could say something about this subject. In short, this: look to maximize profits in the short term – profit maximization, or to obtain a stable profit for the longer term – profit optimization. The first is a recipe for economic crises.
The consequences of such a crisis are keenly felt by the Arab spring and now the growing demonstrations in Israel on Saturday at the end of the Shabbat.
I’m probably on the track of an example of corruption in a university. The story is as follows: I am in contact with a young man, who had a difficult year behind him and yet succeeded his graduation, if it was to cut across the ditch: 60 out of 100 points. He now wants to study, but the university, on which he wants to study, says to handle the rule, that anyone less than 65 points, must pay extra for the first semester. Now is the rule here, for a study at a university students have to pay in Jordanian dinars. But this young man should pay much more in Israeli shekels.
I explained the matter to my friend, who is a lawyer and has studied at the same university. He noted the curious fact that there has to be paid in shekels. Then he asked me if the young man is from Fatah, Hamas or any other political faction. If he is from Fatah, there are few problems.
I visited Jack again. His son Shukri went with a group of youths Shukri to the World Youth Days in Madrid, where he enjoyed it. The trip was organized by the Salesians. I hope his sister Razan can have the same experience over two years. In the past, she was promised a trip three times, but cancelled at the last minute.
Meanwhile I am preparing for another trip. The Dutch province of friars minor me because other brothers invited a trip to Assisi, the birthplace of our Order, and surroundings to make a pilgrimage. The trip is from September 15 to 25.
I attach an article from Ha’aretz to a Polish-Jewish sociologist, born in 1925, who made a comparison between the walled Warsaw ghetto and the wall around Palestinian territory. Furthermore, I add references to the culling of an ancient Muslim cemetery, which must give way to a museum of tolerance. Greetings from Bethlehem,

Louis 

3 bijlagen:

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.