334 shekels i.p.v. dinars. / – / shekels instead of dinars

Bethlehem 11 september 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Vorige week was ik wantrouwend tegenover een universiteit. Het blijkt dat er een strijd gaande is om wel of niet over te gaan van betaling in shekels i.p.v. dinars.  
Bethlehem September 11, 2011
Dear friends,
Peace and all Good.
Last week I was suspicious of a University. It appears that there is a battle going on whether or not to make payment in shekels instead of dinars.  

De Jordaanse dinar stamt uit de tijd van de Jordaansebezetting. De shekel is van de huidige bezetter.. De student, die ik steun, moet inderdaad meer betalen vanwege zijn lage eindexamencijfers.
Er is wat moois te melden. Mijn vriendin Raida is gisteren getrouwd. Vrijdag was deel een van de trouwpartij. De familie van haar man kwam op bezoek in Deheisha kamp: de mannen voorop, gevolgd door de vrouwen. Blikken cola en iets zoets werd uitgedeeld.
Gisteren was het verzamelen geblazen op dezelfde plek als vrijdag, waarna met bussen en autoos, het bruidspaar voorop, naar Al Khadr of Sint George gereden werd, enkele kilomters verderop. Bij het begin van deze plaats stond een grote menigte het gezelschap op te wachten. Jongeren toonden de traditionele Palestijnse dans Dabkeh, waarna we te voet verder gingen naar een plek waar stoelen buiten stonden opgesteld en opnieuw blikken cola en iets zoets werd uitgedeeld. De halve weg was in beslag genomen. In Deheisha kamp riepen voortdurend kinderen Santaclaus naar mij. In Al Khadr trok ik de aandacht van veel kinderen.
Ondertussen hebben Raida en ik zorg om Yihya en Sherouk, de jongste broer en zus van Raida. Wie zal hen nu nog beschermen tegen huiselijk geweld? Dat dit niet overdreven is, zag ik aan kleine verwondingen bij Yihya, door zijn vader toegebracht. Maar hij is niet te beïnvloeden, want hij is de oudste van de familie.
Vrijdag ook gaf mijn vriend Ofer Golany een bescheiden optreden van hem en zijn band. Dat was een gezellige bijeenkomst vlak bij het hoofdpostkantoor.
Gistermorgen vierde een zuster franciscanes haar 50 jarig professiefeest in het Aida kamp, vlak bij de muur. We werden verwelkomd met muziek uit de Aida.
Afgelopen dinsdag was de begrafenis van mijn medebroeder Samir Nouriz. De kerk was stampvol. Het liet zien hoe geliefd hij was en hoe mensen met hem hebben meegeleefd met zijn worsteling voor een nieuwe lever.
Eerder op de dag bezocht ik mijn vriendin Hadassah en lazen we wat uit de Bhagavad Gita. Daarna stapte ik voor het eerst in de nieuwe tram van Jerusalem, dat nog gratis was, omdat er nog kinderziektes met de tram zijn.
In de wereld gebeurt nu veel. Vorige week zaterdagavond was er in Israël een grote demonstratie op vele plaatsen. In een ervan werd gedemonstreerd tegen de discriminatie van Arabieren ofwel Palestijnen, namelijk in Haifa. Drie jaar geleden was er nog een rel tegen een Palestijn die op de shabbat ’s avonds laat met een auto rondreed. De demonstratie is een hoopvol teken, maar Palestijnen hebben er weinig vertrouwen in gelet op hoe de afgelopen 63 jaar hun rechten zijn ingesnoeid.
In Egypte wordt het voor Israëliërs gevaarlijk gezien de bestorming van hun ambassade na de dood van vijf Egyptische soldaten in het zuiden van de Sinaï door het Israëlische leger.
Het schijnt, dat Israël het leger aan het mobiliseren is. Ik vermoed vanwege de stemming in de VN over toelating van de Palestijnen tot de VN.
Dichter bij huis hoorde ik vrijdag van een Palestijn, die voor het Latijnse Patriarchaat in Jerusalem werkt, maar in Bethlehem woont, dat de dag ervoor hij meer dan twee uur bij de checkpoint moest wachten voor hij erdoor kon. Op vrijdag was het 10 minuten wachten.
Gistermorgen was de checkpoint gesloten. Een Benedictijn, die in het noorden van Israël woont en met een medebroeder naar een feest van een Maltezer zuster kwam, moest omrijden. Dezelfde broeder vertelde mij, dat er onderhuids onder Israëliërs onzekerheid over hun toekomst is. Turkije stelt zich anders tegenover Israël op en met Egypte zijn er groeiende problemen.
Het is afwachte wat er in Syrië gaat gebeuren. Een val van Assad zal gevolgen hebben, ook voor de christenen. Assad steunde de Christenen.
Opvallend is wat er uit de buroladen van Khaddafi in Tripoli tevoorschijn is gekomen: papieren, die wijzen op samenwerking tussen Khaddafi en inlichtingendiensten van onder meer de VS en Engeland om het terrorisme te bestrijden. Ik moet hierbij de vergelijking trekken met de samenwerking tussen Hitler en Chamberlain om het communisme te bestrijden. Misschien moet het begrip ‘bevriend’ staatshoofd herzien worden.
Afgelopen zondag deden drie zusters bij ons in de kerk hun eeuwige professie in hun congregatie. Afgelopen donderdag deed een Libanese medebroeder in Rome zijn professie. Zijn naam is Jiyad. Een mooie naam, want het betekent strijd tegen de vijand in mijzelf.
De euro baart zorgen. Chronische problemen zijn enerzijds een gebrek aan zelfkennis en anderzijds een gebrek aan kennis van de zuidelijke cultuur. Het heeft mij verbaasd, dat toen Finland om een onderpand vroeg, daar nauwelijks stil bij gestaan werd. Een noordelijk land zal heus niet een rotsblok als onderpand vragen (zelfkennis). Politici zijn gewend om bij naderende verkiezingen presentjes uit te delen om stemmen te winnen. In een zuidelijke cultuur gaat het wat anders dan in een noord-Europese cultuur. Vertrouwen in mooie ogen hebben is wel mooi, maar zet geen zoden aan de dijk.
Afschuwelijk was het bericht, dat in Heel in het begin van de jaren 50 vermoedelijk gehandicapte jongens regelrecht vermoord zijn. De dader zal vermoedelijk wel als argument gebruikt hebben, dat hij de kinderen uit hun lijden verlost heeft, maar ik denk eerder dat hij een necrofiel was, iemand die van de dood houdt.
De fascinatie voor de dood is een weinig onderzocht terrein. Ik ben enkele jaren geleden op een andere manier tegengekomen. Ik kwam bij de achteruitgang van een station, waar een jongeman met een blik bier een een broodje in zijn hand stond, de enkels tegen elkaar. Hij wist niet hoe hij zich bewegen moest. Hij bood mij het blik bier aan, maar ik zei: ik ga liever gewoon dood. Toen riep hij een vriend van hem en vertelde wat ik gezegd had. Hij voegde eraan toe: maar hij heeft wel gelijk. Ik denk dat comazuipen hiermee te maken heeft.
In het programma ‘The Stream’ van Al Jazeera van afgelopen dinsdag zag ik het slot van een discussie over loyaliteit van Moslims aan de staat. Er werden twee tegengestelde meningen getoond. De een zei, dat de Islam leert van je land te houden, de ander stelde de Islam boven het houden van je land. Ik denk dat de eerste gelijk heeft, maar wat doe je, als je in je eigen land niet geaccepteerd wordt? Dan is het een kleine stap om je houvast in je geloof te zoeken.
De twee citaten uit een discussie over Moslim zijn in de VS van afgelopen maandag zijn: Muslim first then Pakistani or Australian, because Islam teaches me that love for the country is part of one’s faith
Muslim first then British/Danish/Somali. My religion is more important than my nationality. Ik weet niet uit welke landen deze citaten vandaan komen.
Ik voeg twee artikelen uit Ha’aretz: toen, een over het protest in Israël en een is een analyse over de positie, waarin Israël dreigt te komen met de veranderingen in Turkije en Egypte.
Woensdag ga ik naar Assisi. Groeten uit Bethlehem, Louis
The Jordanian dinar is dating from the period of Jordanian occupation. The shekel is from the current occupier. The student, who I support, should indeed pay more for its low graduation rates.
There’s something nice to say. My friend Raida married yesterday. Friday was part of a wedding. The family of her husband came to visit in Deheisha camp: the men first, followed by the women. Cans of cola and something sweet was distributed.
Yesterday was the gathering on the same place as Friday. Then buses and cars followed the couple driving to Al Khadr and St George a few kilometres further. At the beginning of this place there was a big crowd waiting for the couple and their families. Youngsters showed the traditional Palestinian dance Dabkeh, and we went on foot to a place where chairs were lined up outside and again something sweet and cola cans were distributed. Half of the road was seized. In Deheisha camp children cried constantly Santa Claus to me. Al Khadr I drew the attention of many children.
Meanwhile, Raida and I care for Yihya and Sherouk, the youngest brother and sister of Raida. Who will protect them against domestic violence now? That is no exaggeration; I saw small injuries on the body of Yihya, inflicted by his father. But he cannot be pushed to change, for he is the eldest of the family.
Friday also my friend Ofer Golany gave a demeanor of him and his band. That was a nice gathering near the main post office.
Yesterday morning a Franciscan sister celebrated her 50 year profession feast in the Aida camp, near the wall. We were welcomed with music from Aida.
Last Tuesday there was the funeral of my fellow brother Samir Nouriz. The church was crowded. It showed how loved he was and how people have sympathized with him in his struggle for a new liver.
Earlier in the day I visited my friend Hadassah and we read what Hadassah from the Bhagavad Gita. Then I went for the first time in the new Jerusalem tram, which was still free, because there are still problems with the tram.
In the world there happens a lot of. Last week Saturday there was a big demonstration in Israel in many places. One of them was demonstrated against discrimination of Arabs or Palestinians, namely in Haifa. Three years ago there was a riot against a Palestinian who drove a car around on the Sabbath late at night. The demonstration is a hopeful sign, but Palestinians have little faith in considering how the last 63 years have trimmed their rights.
In Egypt it becomes more dangerous for the Israelis after the attack on their embassy as a violent answer on the killing of 5 Egyptian soldiers in the south of the Sinai by the Israeli army.
It seems that Israel is mobilizing its army. I suspect because of the vote in the UN on the admission of Palestine to the UN.
Closer to home, on Friday I heard from a Palestinian, who is working for the Latin Patriarchate in Jerusalem, but living in Bethlehem, that the day before he was waiting for more than two hours at the checkpoint before he was through. On Friday it was only 10 minutes wait.
Yesterday morning, the checkpoint was closed. A Benedictine monk, who lives in northern Israel came together with a fellow friar to a feast of Maltese nun, had to detour. The same brother told me that subcutaneous among Israelis they feel uncertain about their future. Turkey takes different relationship to Israel and with Egypt there are growing problems.
It’s waiting and sees what will happen in Syria. A fall of Assad would have consequences, also for Christians. Assad supported the Christians.
Striking is what has emerged from the desk of Kaddafi in Tripoli: paper, suggesting cooperation between intelligence services and Kaddafi including the U.S. and Britain to fight terrorism. I must draw the comparison with the collaboration between Hitler and Chamberlain in order to fight communism. Perhaps the term ‘friend’ head of state has to be reviewed.
Last Sunday, there were three sisters in our church, to do their solemn profession in their congregation. Last Thursday a Lebanese fellow friar did his solemn profession in Rome. His name is Jiyad. A beautiful name, because it means fighting the enemy within me.
The euro is in crisis. Chronic problems are, first, a lack of self-knowledge and also a lack of knowledge of southern culture. To my surprise, that when Finland asked for a guarantee, the politicians didn’t wonder what it should be. A northern country will really not ask for a rock as security (self knowledge). Politicians are accustomed to approaching elections, handing out gifts to gain votes. In the southern culture is different than in a north-European culture. Confidence in lovely eyes is beautiful, but do not solve this problem.
Horrible is the message, that in the early fifties in a centre for disabled boys in the Netherlands probably there were boys downright murdered. The culprit will probably be used as an argument, that he send the children out of their misery, but I rather think he was a necrophilia, someone who obsessed by death.
The fascination with death is a little explored area. A few years ago, I encountered it in another way. I left the backside of a station where there was a young man with a can of beer in his hand and some bread, the ankles together. He did not know how he could move. He offered me the can of beer, but I said I like to die in an ordinary way. Then he called a friend and told him what I had said. He added, but he’s right. I think that binge drinking has to do with this.
The program “The Stream” by Al Jazeera on Tuesday saw the conclusion of a debate about Muslim loyalty to the state. There were two opposing views is shown. One said that Islam teaches to love your country; the other proposed loving Islam loving above your country. I think the first right, but what do you do when you are in your own country which doesn’t accept you? It’s a small step to hold your faith in your search.
The two quotes from a discussion of Muslim in the U.S. on Monday are: first Muslim then Pakistani or Australian, because Islam teaches me that love for the country is part of one’s faith
Muslim first then British / Danish / Somali. My religion is more important than my Nationality. I do not know from which countries these quotes come from.
I add two articles from Haaretz: then, one of the protests in Israel and one is an analysis of the situation in which Israel is likely to come up with the changes in Turkey and Egypt.
Wednesday I go to Assisi. Greetings from Bethlehem, Louis
 

twee artikelen uit Ha’aretz:


© 2011

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.