335 inbeslagname van Palestijns land / – / seizure of Palestinian land (Battir)

Bethlehem 2 oktober 2011
Beste mensen, Vrede en alle Goeds.
Ik ben weer terug in Bethlehem na een goede reis naar Assisi naast Greccio, waar Franciscus voor het eerst een kerststal nabouwde na zijn bezoek aan het Heilige Land met levend vee, en naast Laverna, waar Franciscus twee jaar voor zijn dood de wondtekenen in zijn lichaam kreeg.  
Bethlehem October 2, 2011
Dear friends, Peace and all Good.
I am back in Bethlehem after a good trip to Assisi beside Greccio, where Francis was the first, who built a Christmas stable  

destruction of Palestinian oliv trees , Al-Jab’a, February 22, 2011

Greccio is de moeder van alle kerststallen. In Laverna ontmoette ik de nieuwe novicen van de custodie. De meesten had ik al eerdert in Bethlehem ontmoet en was het een genoeglijk weerzien. Een van hen sprak de hoop uit mij volgend jaar in Jerusalem weer te zien. De reis was voor mij deels een voorbereiding voor wat mij daarna te wachten zou staan. Ik had de maandag en dinsdag voor ik vertrok twee intensieve gesprekken gehad met twee jongemannen. Dat ging na mijn terugkeer door. De ene was door zijn vader het huis uitgestuurd. De andere nu ook, maar is voorlopig weer terug. Ik was meteen na mijn terugkeer er op bezoek gegaan, toen dit wegsturen na een ernstig incident gebeurd bleek te zijn. Ik ben gebleven tot zijn vader thuiskwam. Ik sprak met hem en op een gegeven moment vond hij het gesprek welletjes. Hij verwachtte mij de volgende dag terug. Toen ik kwam, bleek ik in het huis van zijn andere zoon verwacht te worden. De vader kwam vervolgens met een andere man aanzetten. Het gesprek ging voornamelijk in het Arabisch. Uiteindelijk kon de tweede zoon weer terug, maar er liggen nog genoeg problemen op/onder tafel. De andere jongeman had tijdens mijn pelgrimsreis al stappen ondernomen voor een verbetering van de relatie met zijn vader. Andere problemen liggen op mij te wachten. Opmerkelijk tijdens mijn reis was, dat toen ik vooraf naar onze communiteit in Rome ging om op tijd mij aan te sluiten bij mijn broeders uit Nederland, bij de ingang spoedig een jonge medebroeder uit de stad kwam en mij binnen kon laten. Na afloop van de reis ging ik weer naar onze communiteit en nu stond daar een hoogbejaarde medebroeder met vier gasten bij de poort. Zo kon ik meteen naar binnen. Binnen een half uur verscheen ook de custos, die voor een werkbezoek in Italië was. Ik kon even met hem praten. Wij gingen met hetzelfde vliegtuig terug naar het Heilige Land. Toen ik Bethlehem binnenkwam, spraken zeven jonge Polen mij aan en vroegen de weg naar hun hotel. Ik kon hen die wijzen met even omlopen voor mij. Hierdoor ontmoette ik Jack die met drie andere mensen midden op straat aan het kaarten was. Gisteren was ik in Taybeh, waar het oktoberbierfeest begon en vandaag eindigt. Ik was er met mijn hiphopper Hajj MC, die een optreden verzorgde. Zoals te verwachten ontstonden in de loop van de dag lange rijen bij de toiletten. Toen we rond zes uur weggingen om nog in Bethlehem terug te kunnen komen, stroomden het drukke terrein van het bierfeest verder vol. Bij terugkomst zag ik plakkaten hangen vanwege de poging van Palestina om als 194ste staat erkend te worden. Het is bekend dat de VS haar vetorecht zal gebruiken, als het zover mocht komen. Ik heb gelezen, dat het hangt om het stemgedrag van Bosnië in de Veiligheidsraad of de op zich noodzakelijke 9 stemmen ten gunste van de Palestijnse staat behaald worden. Tussendoor is er meer aan de hand. Opnieuw heeft Israël bekend gemaakt woningen in Oost Jerusalem te gaan bouwen. Wat niet bekend is, is dat de uitbreiding van de nederzetting Gilo gepaard zal gaan met het in beslag nemen van grond van het Palestijnse dorp Battir. Ik kreeg hierover een email in het Arabisch en Engels. Zie aanhangsel. Een andere aanhangsel gaat over mannelijke en vrouwelijke waarden. De voorbereiding van het proces vanwege de ruzie tussen kinderen in Al Azza kamp begin augustus, die uitmondde in de dood van twee mensen, zijn in volle gang. Mijn vriend Wisam is als advocaat er nauw bij betrokken. Groeten uit Bethlehem, Louis

Bijlagen

with livestock after his visit to the Holy Land some years before, and also Laverna, where Francis two years before his death received the wounds signs of Jesus at the cross in his body. Greccio is the mother of all Christmas stables. In Laverna I met the new novices of the Custody. Most of them I had met in Bethlehem before and it was a pleasant reunion. One of them looked forward to see me again in Jerusalem next year. The trip for me was partly a preparation for what would be waiting for me afterwards. I had Monday and Tuesday before I left two intensive talks with two young men. That was after my return from Assisi. One was sent by his father from his home. The other was now sent from his home too, but he is for the time being back home. I visited him immediately after my return and then I heard about the dismissal after a serious incident happened. I stayed until his father came home. I spoke with him and at a certain point he found the conversation enough. He was expecting me the next day. When I arrived, I discovered to be expected in the house of his other son. The father then came with another man on. The conversation was mostly in Arabic. Then the second son could return home, but there are still enough problems on / under the table. The other young man had taken steps during my pilgrimage to improve the relationship with his father. Other problems are still waiting for me. Remarkably, during my trip was that when I arrived at our community in Rome for being in time to join my friars from the Netherlands in time, at the entrance soon a young fellow friar who studies in Rome, returned from the city and I could enter the house. After the trip I went back to our community and now there was an aged fellow friar with four guests at the gate. So I immediately could go inside. Within half hour the Custos appeared who was for a working visit in Italy. I could talk to him. We went with the same plane back to the Holy Land. When I came in Bethlehem, seven young Poles spoke to me and asked the way to their hotel. I could show them that with just wrap for me. Because of this I met Jack and three other people playing cards in the street. Yesterday I was in Taybeh, where the October beer festival began and ends today. I was there with my hip-hopper Hajj MC, who gave a performance. As expected during the day there arose long queues at the toilets. When we left about six o’clock to return to Bethlehem, poured into the busy area of ​​the beer festival on full. Returning hoe in Bethlehem last Monday, I saw posters for the pending attempt of Palestine to be recognized as the 194th member of the UN. It is known that the U.S. will use its veto, when the time should come. I’ve read that in the Security Council it depends on the vote of Bosnia if the necessary nine votes in favor of the Palestinian state are achieved. In between there is more to it. Again, Israel has announced to build houses in East Jerusalem. What is not known, that the extension of the Gilo settlement will be accompanied by the seizure of land from the Palestinian village of Battir. I received this email in Arabic and English. See attachment. The preparation of the process because of the quarrel between children in Al Azza camp in early August, which resulted in the deaths of two people are is running. My friend Wisam as a lawyer closely involved. Greetings from Bethlehem, Louis
 

© 2011 Louis Bohte

Bethlehem – Ma’an –
After its decision to build 1,100 housing units in thesettlement of Gilo, south-west of Jerusalem, the Israeli occupation authoritieshanded notices to residents of the village of Battir west of Bethlehem decided to confiscate 148 dunums of village land.


Ook genoeg van een teveel aan rationaliteit, resultaatgerichtheid,kwantiteit en korte termijn denken?

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.