337 overeenkomst tussen Israël en Hamas / – / agreement between Israel and Hamas

Bethlehem 16 oktober 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Het belangrijkst nieuws van afgelopen week was de overeenkomst tussen Israël en Hamas door Egyptische bemiddeling, waarbij aan Israëlische kant de soldaat Shalit komende dinsdag vrij wordt gelaten en aan de andere kant gefaseerd 1027 Palestijnse gevangenen vrij komen. 
Bethlehem October 16, 2011
Dear friends,
Peace and all good.
The most important news last week was the agreement between Israel and Hamas through Egyptian brokering, by which the Israeli soldier Shalit will be released next Tuesday and at the other side 1027 Palestinian prisoners are released in two steps.  

14. ask for attention of prisoners in Israel

Voor Shalit en zijn familie komt er een einde aan een 64 maanden durende nachtmerrie. Aan Palestijnse kant valt ook wat te zeggen: van mijn vriend Mohammed Oweineh hoorde ik, dat de moeder van een vriend een van de vrouwen is, die vrijgelaten zal worden. Zij was gevangen genomen en veroordeeld, omdat zij aan het begin van de tweede Intifada met een mes een soldaat had aangevallen – Tekst uit oorspronkelijke bericht niet weergeven – Ze had nog zes jaar te gaan. Deze vrouw leed aan een post-nataal syndroom en had een familielid, die door een soldaat was mishandeld.

Zoals eerder gebeurd is, zullen sommige Palestijnen van de West Bank naar Gaza gestuurd worden en anderen in ballingschap elders.

De vrijlating roept bij mij twee vragen op: de ene vraag is of Palestijnen, die geweld hebben gebruikt, hier nu van afzien. De andere vraag is, of sommige van de vrijgelaten Palestijnen niet vervolgens het doelwit worden van Israëlische vergeldingsacties en gedood zullen worden.

Een correctie op mijn brief van vorige week: Als bijlage stuurde ik een bericht door, die ik van een Joodse kennis uit de VS had toegestuurd gekregen. Een goede vriendin van mij wees mij op het anti-semitisch karakter van het bericht: het waren weer de Joden, die zich niet wisten te gedragen. Ik neem hiervan uiteraard afstand.

Vorige week zaterdagavond kreeg ik een onverwachts telefoontje van een Indiase medebroeder, Bobby Vadakkal, die ik al van een tijd terug ken. Hij was in Jerusalem voor een conferentie van broeders wereldwijd, die verantwoordelijk zijn voor studie en vorming van broeders in opleiding. Zij vertegenwoordigen regionale eenheden van de orde. Hij wilde mij graag komen opzoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Hij kwam de volgende morgen.

Omdat ik op zondagmorgen druk ben met de zondagsviering en mijn wekelijkse brief, kon ik hem alleen maar uitduiden hoe hij bij ons kon komen. Toen ik klaar was met mijn bezigheden van de zondagmorgen, heb ik mij even ontspannen en ben vervolgens naar onze voordeur gegaan. Hij bleek juist daar aangekomen te zijn.

Voor we aan tafel gingen, hebben we eerst gezellig met elkaar zitten praten. Hij vertelde een paar mooie verhalen. Het eerste verhaal ging over de Christelijke ashram, een Hindoe samenlevingsvorm in India. Hij woont daar met nog een medebroeder, die zich bezig houdt met alcoholverslaafden. Bobby vertelde het verhaal over zo’n verslaafde, die met zijn gezin enkele dagen in de ashram verbleef. Vervolgens ging die andere broeder met het gezin een heuvel op, waar ook een grot is, die door de broeders gebruikt wordt om te bidden. Het is daar stil. Boven aangekomen ging de betreffende broeder de voeten wassen van de alcoholverslaafde tot verbijstering van de rest van het gezin. Hierna las hij uit het evangelie van Johannes het verhaal van de voetwassing door Jesus. Daarna vroeg hij de alcoholverslaafde wiens voeten hij zou willen wassen. De man was er verlegen mee en kon geen antwoord geven – Tekst uit oorspronkelijke bericht niet weergeven – Toen vroeg hij de man de voeten te wassen van degene, die het meest te lijden had gehad onder zijn alcohol gebruik. Dat was zijn vrouw. Hij waste haar voeten.

Toen het gezelschap de heuvel afdaalde, was iedereen blij.

Het tweede verhaal komt uit de Soefibeweging, een mystieke stroming binnen de Islam. Eens brak een jongeman zijn been. De mensen riepen: wat een ongeluk. Niet lang daarna ging de koning oorlog voeren en riepen jongemannen onder de wapenen. De jongeman met zijn gebroken been werd echter afgekeurd. De mensen riepen: wat een geluk.

De familie had een paard. Op een dag verdween het paard. De mensen riepen: wat een ongeluk. Na enige tijd verscheen het paard weer met nog vijf andere paarden. De mensen riepen: wat een geluk.

Na het eten ben ik met Bobby eerst naar de geboortegrot gegaan om vervolgens de melkgrot te bezoeken. Hierna gingen we naar de souvenirwinkel van John en Mike, waar al enkele mannen gezellig buiten zaten. Wij sloten ons aan. Het werd een geanimeerd gesprek, waarbij ik de indruk kreeg, dat de Palestijnse cultuur en de Indiase cultuur tamelijk dicht bij elkaar liggen.

Vervolgens liepen we door de stad, wandelden we door de plaatselijke markt en gingen we naar de familie Al Azza in het vluchtelingenkamp met opnieuw een geanimeerd gesprek. Vanmiddag gaan we daar lunchen.

Ik heb het boek van Cees Grimbergen gelezen over 11 jaar rondom 10, een gespreksprogramma over actuele gebeurtenissen of onderwerpen. Het boek geeft een inkijkje wat er zoal in Nederland speelde. Bij twee onderwerpen wil ik even stilstaan.

Het eerste onderwerp is hoe tegenwoordig vrouwen hun kinderwens vervullen, als er geen vaste mannelijke partner is. Er zijn mannen, die in zo’n situatie als zaadleverancier fungeren. Meer niet. Zo heeft een man 74 nazaten. Toen kwam bij mij de gedachten naar boven: dagelijks sterven talloze kinderen bij gebrek aan voedsel, schoon water en basale geneeskundige zorg, of door geweld. We leven in een schizofrene wereld.

Het tweede onderwerp gaat over oude mensen, voor wie leven niet meer hoeft. Het lijkt mij iets wat vooral de Westerse wereld aangaat: het gaat meer om zelfontplooiing en zich waar maken dan om samen-leven. Samen-leven betekent dat mensen zich kunnen hechten aan een gemeenschap. Als dit minder in tel is kunnen oude mensen, die leeftijdgenoten zien wegvallen, onthecht raken. Dood wenkt.

Tussen de regels door komt het grote geld aan bod. Met behulp van geld van de twee grootste pensioenfondsen werd de Perscombinatie leeggezogen en kregen de uitzuigers miljoenen als salaris. Een man, die dit mogelijk maakte – Tekst uit oorspronkelijke bericht niet weergeven – wist zijn inkomen op te schroeven van 1,25 miljoen euro in 2005 naar ongeveer 9 miljoen euro in 2007. Ik beschouw dit als grootschalige diefstal, dat in plaats van bestraft nog beloond wordt ook! Mensen, die de mogelijkheid hebben dit te stoppen en te laten bestraffen, maar dit nalaten, zijn medeverantwoordelijk. Bonussen zijn gebaseerd ’vriendendienst’. Veelzeggend is dat de liberaal Bolkenstein 1 miljoen euro als jaarinkomen genoeg vindt.

Het is echter een hoopvol teken, nl. dat de Arabische lente navolging heeft gekregen. Gisteren kwamen er in 82 landen met 951 steden mensen bijeen om te protesteren tegen deze waanzin van het geld.

Tegenovergesteld is het verhaal van Jack, die op een gegeven moment bijna door zijn geld heen was, toen hij gevraagd werd om een paar putten schoon te maken. Dit is juist de tijd om putten schoon te maken, zodat regenwater schoon opgeslagen kan worden. Het regenseizoen begint binnenkort weer. Zo had hij weer geld.

Vrijdag had ik een uitvoerig gesprek met Munder Sleiby is zijn naaiwinkel. Het vertelde mij van groot wantrouwen onder de mensen, wat voor hem een druk betekent vooral eerlijk en betrouwbaar te zijn.

Ik voeg twee aanhangsels toe, beide uit Ha’aretz. Het ene is een pleidooi het Heilige land in twee staten te delen en het andere over de poging van de Israëlische regeringen nederzettingen te legaliseren. Groeten uit Bethlehem, gedenkend dat ik op 12 oktober 2001 voor het eerst in het Heilige Land aankwam als burgerwaarnemer, Louis 

For Shalit and his family a 64-month nightmare will ends. On the Palestinian side I heard from my friend Mohammed Oweineh that the mother of a friend is one of the women who will be released. She was captured and convicted, because at the beginning of the second Intifada she attacked a soldier with a knife. She had still six years to go. This woman was suffering from post-natal syndrome and had a family member who was assaulted by a soldier.

As happened before, some Palestinians of the West Bank are sent to Gaza and others will go into exile elsewhere.

The release reminds me two questions: one question is whether Palestinians, who have used violence, abandon this now. The other question is whether some of the freed Palestinians then become the target of Israeli reprisals and will be slain.

A correction to my letter last week: As an attachment I sent a message that I got from a US Jewish woman who had sent it to me. A good friend of mine pointed me to the anti-Semitic character of the message: it was again the Jews, who do not know how to behave. I reject of course this.

Last week on Saturday evening I received an unexpected phone call from a fellow Indian friar, Bobby Vadakkal, who I already know for a longer time. He was in Jerusalem for a meeting of brothers worldwide, responsible for study and formation of brothers who are studying. They represent regional units of the order. He would like to come see me. So said so done. He came the next morning.

Because I’m busy on Sunday morning with the Sunday celebration and my weekly letter, I could only explain him how he could come to us. When I finished I was doing the Sunday morning, I have just relaxed and then I went to our front door. He was just there to have arrived.

Before we sat down, we get cozy with each other talking. He told some good stories. The first story was about the Christian ashram, a Hindu form of living in India. He lives there with a fellow friar, who is involved with alcohol addicted people. Bobby told the story of such an addict, who with his family, spent a few days spent. Then the other friar went with the family to the top of a hill, where a cave is, which the brothers used to pray. It’s quiet there. Once there the friar washed the feet of the alcoholic to the astonishment of the rest of the family. After this he read the Gospel of John, the story about the foot washing by Jesus. Then he asked the alcoholic whose feet he would wash. The man was embarrassed and could not answer. Then he asked the man to wash the feet of those who had suffered most under his alcohol use. That was his wife. He washed her feet.

When the family went down the hill, everyone was happy.

The second story comes from the Sufi Movement, a mystical movement within Islam. Once a young man broke his leg. The people cried what a bad luck. Not long after the king went to war and called on young men under arms. The young man with his broken leg was rejected. The people cried, what luck.

The family had a horse. One day the horse disappeared. The people cried what a bad luck. After some days the horse with five other horses appeared again. The people cried, what luck.

After lunch I went with Bobby first to the birth grotto and then to the milk grotto to visit. After the visit we went to the souvenir shop of John and Mike, where already some men were sitting outside comfortable. We joined us. It was an animated conversation, which I got the impression that the Palestinian culture and Indian culture fairly close together.

Then we walked through the city, we walked through the local market and we went to the family Al Azza refugee camp and had another animated conversation. This afternoon we have lunch at the home of the family.

I’ve read the book by the Dutch journalist Cees Grimbergen about his program called around 10, for 11 years, an interview program on current events or topics. The book gives a glimpse what is going on in the Netherlands. About two issues, I just want to write somewhat.

The first issue is how women now get children, if there is no regular male partner. There are men, who act as a seed supplier in such a situation. Nothing more. For example, a man has provided 74 descendants. Then the thought came to me up: many children die daily from lack of food, clean water and basic medical care, or by violence. We live in a schizophrenic world.

The second topic is about old people, who no longer want to go on with their life. It seems to me something regards particularly the Western world: it’s more about self development and self exposure than living-together. Living-together means that people can attach themselves to a community. If this count is less, old people, who see peers fall away, become detached. Death beckons.

Between the lines is the big money on offer. Using money from the two largest pension Dutch funds, the Press Combination, a Dutch company which publishes several well-known newspapers, was sucked and the suckers got millions as salary. A man, who made this possible, knew his income, to screws of 1.25 million Euros in 2005 to about 9 million Euros in 2007. I consider this massive theft, that instead of penalized even rewarded too! People, who have the ability to stop this and to punish, but don’t do this, are partly responsible. Bonuses are based on friend’s service. Tellingly, the known Bolkenstein, who is a right-wing politician, said last week that an annual income of 1 million Euros is enough.

It is a hopeful sign, namely that the Arab spring has been followed up. Yesterday there was protest against the madness of money in 82 countries with 951 cities.

Opposite is the story of Jack, who at a certain moment was running out of money, when he was asked to clean a few wells. This is precisely the time to clean wells, so clean rainwater can be stored. The rainy season begins again soon. He had money again.

Friday I had a conversation with Munder Sleiby from the tailor shop. He told me about distrust among people, which for him means moreover a pressure to be honest and reliable.

I add two attachments, both from Ha’aretz. One is an appeal to divide the Holy Land into two states and the other on the attempt by the Israeli government to legalize illegal outposts. Greetings from Bethlehem, remembering that on October 12, 2001 I arrived for the first time in the Holy Land as a civilian observer,
Louis
 

© 2011 Louis Bohte

Dividing the Land of Israel into two states is a moral imperativeLand of Israel, and before returning hurled angry words at their brethren who remainedvoluntarily in exile.


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.