339 een pijnlijke afloop voor Nederland? / – / a painful outcome for the Netherlands?

Bethlehem 30 oktober 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Het nieuws van afgelopen heeft genoeg grote koppen. Daarom wil ik met iets kleins beginnen. Ik bezocht afgelopen dinsdag Sana. Zij is sinds 12 maart 2008 weduwe, de dag, waarop ik haar voor het eerst ontmoette. 
Bethlehem October 30, 2011
Dear friends,
Peace and all good.

The recent news has plenty of big headlines. Therefore I start with something small. I visited last Tuesday Sana. She became a widow 12 March 2008, the day I met her for the first time.  

Mauro Manuel

Zij moet nu alleen haar gezin draaiende houden. Haar twee zoons studeren nu. Ze is alleen met haar dochter Noran van 12 jaar thuis. Zij is lerares op een school, waar ook Noran op zit. Het is voor haar niet eenvoudig om het geld voor de studie van haar oudste zoon op te brengen. Hij studeert voor tandarts in Cairo, wat voor hem een veilige plaats. Hij hoeft daar niet te vrezen opgepakt te worden door het Israëlische leger, wat drie jaar geleden twee keer gebeurd is. Kort geleden bad zij tot Allah om geld voor haar zoon in Cairo, dat hij nodig had om een instrument te kunnen kopen. Twee dagen later kwam ik langs en gaf haar wat geld, omdat ik wist dat zij het nodig had. Het was wat zij nodig had en kwam precies op tijd. Zij dankte Allah dat Hij haar gebed verhoord heeft. Het was een gift van Hem.
Haar dochter is een spontane meid. Zij zei tegen mij, dat Moslims en Christenen broeders van elkaar zijn.
Vorige week zondag kwam een groep Zuid Afrikaanse pelgrims op bezoek. Zij hadden een eucharistieviering op de schaapherdersvelden, die tweeëneenhalf uur duurde met voortdurend gezang en dans. De broeder, die daar werkt, was er zeer onder de indruk van.
Maandag was de jongste zus van Raida, Sheruk, jarig. Zij had mij uitdrukkelijk uitgenodigd om op haar verjaardag te komen. Dat deed ik dan ook. Ik had voor haar en haar jongste broer Yihya popmuziek meegenomen mét tekst. Dat vond zij fijn. Zij kan zo proberen Engels te leren.
Woensdag was moeder Alazza jarig. Dat werd bescheiden gevierd. Tot mijn verrassing was Husam uit Ramallah overgekomen. Ik heb met hem lekker kunnen bijpraten. Komende week is hij in Essen, Duitsland, waar hij meedoet met een uitvoering van de Midzomernachtsdroom van Shakespeare. Er zullen naast Duitse ook Chinese, Amerikaanse en Roemeense toneelspelers in opleiding optredens verzorgen. Voor volgend jaar zomer heeft hij al een contract bij een toneelgezelschap in Luik. Hij zal dan met de opleiding klaar zijn.
Bij zijn opleiding zit ook een meisje uit de Golanhoogte. Een nicht van haar studeert in Damascus, waar zij niets van de onrust in Syrië merkt.
De nacht erop hoorde ik een helicopter bij ons in de buurt rondvliegen.
Nederland is in de greep van de Angolese vluchteling Mauro, die na meer dan 8 jaar verblijf in Nederland als minderjarige vluchteling, nu op zijn 18e Nederland dreigt te moeten verlaten. Hij moet zich al iedere week bij de politie melden. Van afstand krijg ik de indruk, dat de politiek op de stoel van de rechterlijke macht is gaan zitten en wil bepalen of de jongeman, die de helft van zijn leven in Nederland woont, wel of niet teruggestuurd gaat worden. Maar de politiek is kennelijk het nivo van mensenoffers nog niet ontstegen.
Overigens zal een rechter, die op de hoogte is van internationaal recht, niet zo gemakkelijk Mauro terug kunnen sturen. Een eventueel beroep bij het Europees hof voor de rechten van de mens zou wel eens pijnlijk voor Nederland kunnen aflopen.
De crisis rond de euro houdt velen bezig evenals de bezettingsbeweging, die wereldwijd om zich heen grijpt. Het brengt mij tot een fundamentele dubbele vraagstelling: wat doet macht met mensen en wat doen mensen met macht? Aan de ene kant van het politiek spectrum verwijs ik naar de opmerking van de overleden journalist en publicist Martin van Amerongen die plagiërend sprak van Kremlin aan de Amstel. Hij had het over de politburo praktijken binnen de PvdA in Amsterdam. Aan de andere kant van het politiek spectrum zie je de schaamteloze zelfverrijking door een bonuscultuur. Aan beide kanten is zo zichtbaar waar machtsmisbruik toe kan leiden. Ik hoop dat de bezettingsbeweging hier een doorbraak kan bewerkstelligen, maar dat zal niet eenvoudig zijn met macht in handen van onbekende personen op de achtergrond.
Gisteren was er op het Kribbeplein een feest met het vieren van de dag van de lijfoogst. Het is nu de tijd voor de olijfoogst. Dan komen ook buitenlanders om de boeren hierbij te helpen. Het is ook de tijd van incidenten met kolonisten, die de oogst willen hinderen.
Vrijdagavond werden de kraampjes al opgezet, maar mijn vriend Mike wist niet waarvoor, terwijl hij met zijn souvenirwinkel een halve minuut lopen van het Kribbeplein zit. Ik merk trouwens vaker, dat informatie binnen de Palestijnse samenleving soms moeizaam doorkomt. Toen eind september hier de wintertijd inging, wist mijn vriend Anton Sleiby hier niets van ondanks dat hij met zijn broers de naaiwinkel runt.
Gisteren bezocht ik weer de familie, die ik via een Duitse pelgrim heb leren kennen.
Wat mij steeds meer opvalt, is dat ik met mijn bezoeken aan families steeds meer op de hoogte raak van allerlei privé aangelegenheden, maar het is niet kies dit uit te doeken te doen.
In Gaza is het weer mis. Israël bestookte een fabriek dat volgens haar een wapenfabriek is. Gaza reageerde met raketten met één dode en enkele gewonden. Hierop bestookte Israël Gaza met zeven doden.
Ik voeg een analyse van de economische situatie aan deze brief toe. Groeten uit Bethlehem, Louis 
Now she has to run her family going on by herself. Her two sons are studying. She was alone with her daughter 12 years, Noran at home. She is a teacher at a school where Noran also is studying. It is not easy for her to get the money for the study of her eldest son. He studied for dentist in Cairo, which I for him a safe place. He did not need to fear being arrested by the Israeli army, which has happened twice three years ago. Recently she prayed to Allah for money for her son in Cairo, he needed to buy an instrument. Two days later I came along and gave her some money, because I knew she needed it. It was what she needed and came right in time. She thanked God that He has heard her prayer. It was a gift from Him.
Her daughter is a spontaneous girl. She told me that Muslims and Christians are brothers of one another.
Last Sunday, a group of South African pilgrims came to visit. They had a Eucharist at the shepherd fields, which lasted two and a half hours of continuous singing and dancing. The brother, who works there, was very impressed.
Monday the youngest sister of Raida, Sheruk, celebrated her birthday. She had invited me explicitly to visit her at her birthday. So I did it. I had taken for her and her younger brother Yihya pop music with text. She found it fine. They can try to learn English.
Wednesday mother Alazza celebrated her birthday. That was modest celebration. To my surprise, Husam had come from Ramallah. I had a good talk up with him. Next week he is in Essen, Germany, where he participates in a performance of Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. There will also be alongside German, Chinese, Romanian and American actors in training for performances. For next summer, he has a contract with a theater company in Liege. He will be ready with his education.
At the academy there is also a girl from the Golan Heights. A cousin of her studies in Damascus, where don’t see anything of the turmoil in Syria.
In the night I heard it from a helicopter flying around our neighborhood.
Netherlands is in the grip of the Angolan refugee Mauro, who after more than eight years residence in the Netherlands where he came as a refugee child, now in its 18th threatens to be forced to quit the Netherlands. He must go to the police office every. Of distance, I get the impression that politics is sitting down on the chair of the judiciary and wants to determine whether the young man, who lived half his life in the Netherlands, will be sent back or not. But politics is obviously still not surpassed the level of human sacrifice
Furthermore, a judge who is aware of international law, will not so easy send back Mauro. Any appeal to the European Court of Human Rights could have a painful outcome for the Netherlands.
The crisis surrounding the euro keeps many people busy and the occupation movement that is spreading worldwide. It leads me to a dual core question: what does power do with people and what do people do with power? On one side of the political spectrum, I refer to the comment by the late journalist and publicist Martin van Amerongen, who spoke plagiarizing of Kremlin at the Amstel, the river through Amsterdam. He spoke of the politburo practices within the PvdA, a socialist party, in Amsterdam. On the other side of the political spectrum see the shameless self-enrichment by a bonus culture. On both sides is so visible where abuse of power can lead to. I hope that the occupation movement here can achieve a breakthrough, but that will not simply with power in the hands of unknown persons in the background.
Yesterday there was a festival at the Manger Square to celebrate the day of olive harvest. It is now time for the olive harvest. Then foreigners come to help farmers. It is also the time of incidents by settlers who wish to hinder the harvest.
Friday the booths were already set up, but my friend Mike did not know why, while his souvenir shop is half a minute walk from the Manger square. I see more often, that information within the Palestinian society is sometimes difficult coming through. When at the end of September the winter time started went, my friend Anton Sleiby knew nothing about it, even though he and his brothers running the tailor shop.
Yesterday I visited the family again, which I have acquaintance by a German pilgrim.
What I increasingly noticed is that by my visits to families I become more aware of all kind of private affairs, but I can’t share it.
In Gaza it is going wrong again. Israel shelled a factory which was considered an arms factory. Gaza responded with missiles with one dead and several wounded. Israel retaliated Gaza with this seven deaths.
I attach an analysis of the economic situation in Dutch.
Greetings from Bethlehem,
Louis Bohte 

© 2011 Louis Bohte

© 2011 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.