340 Griekenland, bakermat van democratie / – / Greece, birthplace of democracy

Bethlehem 6 november 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met iets opmerkelijks. Ik schreef vorige week aan het eind van mijn brief over beschietingen tussen Gaza en Israël. Naar een bericht op NOS teletekst schreef ik, dat Israël begon.
 

09. the second of November, commemoration of the beloved


Bethlehem
November 6, 2011
Dear friends,
Peace and all good.

Let me start with something remarkable.
I wrote last week at the end of my letter about shelling between Israel and Gaza. Using a Dutch news source I wrote that Israel began.
 

Ik kreeg commentaar van mijn vriendin Hadassah, die mij opbelde en vertelde van de versie van de gebeurtenissen volgens Ha’aretz. Terwijl ik met haar verder praatte, zocht ik met google naar meer informatie. Ik kreeg de precieze informatie te pakken, namelijk, dat de ellende begon met een raketaanval vanuit Gaza op woensdagavond, die geen slachtoffers maakte. Hierop sloeg Israël terug met aanvallen op drie plaatsen en op een wapenfabriek. Jihad reageerde met raketaanvallen, waarbij aan Israëlische kant een dode te betreuren viel. Dit bericht kwam van een Pakistaans nieuwsagentschap. Zie bijlage. Hadassah en ik waren het erover eens, dat dit de juiste versie van de gebeurtenissen is.
Ik betwijfel overigens, of er sprake was van een wapenfabriek. Tien jaar geleden was ik met de andere burgerwaarnemers in Gaza in het eerste weekend van november. In de nacht van zaterdag op zondag werden twee fabriekjes aangevallen. Als waarnemers hebben we toen de twee fabriekjes bezocht en vastgesteld, dat er geen sprake was van wapenfabriekjes. Er werden onder meer putdeksels gemaakt.
Opmerkelijk in een andere zin was, dat Mike van de souvenirwinkel niets van de aanvallen tussen Gaza en Israël afwist. Hij had het nieuws niet gevolgd.
Aansluitend op Gaza: ik zag afgelopen woensdag op Aljazeera een indrukwekkend reportage over Hoda Darwish, die in maart 2003 als 12 jarig meisje zittend in de klas op een school in Gaza door een kogel in haar hoofd getroffen werd en in coma geraakt was. Zij kwam eruit, maar bleek blind te zijn geworden. De reportage ging over haar worsteling om met haar leven verder te komen: wel of niet met school doorgaan, een toekomst opbouwen. Ook de oorlog van 2008/2009 kwam in het programma voor. Er werd geen woord aan Israël besteed. Het ging louter om Hoda. Het programma is nog te zien op internet onder Aljazeera/engels, programs, witness.
Een ander programma ging over de 7 miljardste inwoner van onze planeet onder de titel inside story. Ik hoorde dat per minuut 51 kinderen in India geboren worden. Per dag komen er 200.000 mensen erbij.
Afgelopen maandag ging ik na het eten even naar buiten toe en kwam ik een Nederlandse groep onder leiding van Meta Floor tegen. Meta is al enkele jaren in Jerusalem als verbindingsvrouw tussen de Protestantse Kerk in Nederland en het Heilige Land. Ik kon de groep wat over mijn verblijf hier vertellen. Bij die groep was ook een man, die tot een organisatie behoort, dat de naam draagt Nederlandse senior experts. Hij zei het te betreuren, dat UCP, de organisatie, die 10 jaar geleden het eerste team uitzond, waar ik ook bij zat.
Die dag ook ontstond er beroering, omdat Palestina als volwaardig lid tot de UNESCO toegelaten werd. De reactie van de kant van de VS en Israël (maar ook Canada) zal hen geen goed doen. Onze wereld is veranderd. Een groeiend aantal landen wil niet langer aan de leiband van de VS lopen. Nu gaat nog om het lidmaatschap van de VN. Andere VN organisaties zullen minder beroering wekken.
Woensdag was de dag om de overledenen te gedenken. Halverwege de middag was er eerst een eucharistieviering in de kerk gevolgd door een processie naar het kerkhof. Daar bezocht ik het graf van Mona, de overleden vrouw van Jack. Toen ik verder door het kerkhof liep, wees een vrouw mij op het graf van haar overleden man, die in de jaren negentig stierf. Ik vond dit een ontroerend moment. Zij had de behoefte dit te delen met iemand van de kerk.
Vrijdag had ik een afspraak met mijn musicus John. Na eerst gesproken te hebben over onze hiphopper Hajj werd het gesprek persoonlijker. Het ging onder meer over de plaats van godsdienst in ons leven, de minderheidspositie van Christenen hier in het land en over de cultuur met de invloed hiervan op ons doen en laten. Zo hoor je hier in de cultuur geen nee te zeggen. Dit is lastig, want je krijgt een toezegging te horen, die niet nagekomen wordt. Hoezeer dit ingebakken zit in de Arabische cultuur, laat Syrië zien. Het zegt uiteraard, dat het zal stoppen met beschietingen en de troepen uit verschillende steden zal terugtrekken, want dit willen anderen horen. De praktijk is helaas anders.
Er is veel gedoe over Griekenland en over het – inmiddels losgelaten plan – om een referendum te houden. Opmerkelijk waren de bezwaren van de kant van mensen, die in een machtspositie zitten. Griekenland is de bakermat van democratie, dat wil zeggen, dat het volk regeert. We hebben het afgelopen jaar kunnen zien tot wat voor problemen de schuldenlast van Griekenland in het land zelf leidden. Vele stakingen, geweld op straat vulden de media. De meerderheid van de regering is gering. Hiermee is het draagvlak voor welke maatregelen ook gering. Het ligt dan ook voor de hand, dat het volk de kans krijgt zich uit te spreken over de maatregelen, die genomen zijn. Dat lijkt mij de enige weg om een einde te maken aan het geweld op straat en aan de talloze stakingen. Dat lijkt mij democratie.
Mohammed Oweineh stuurde mij een aardige spottekening toe over hoe Israël tegen het conflict aankijkt. Ik stuur die mee. Verder stuur ik mee: praying with FeeT van mijn Indiase medebroeder Bob Vadakkal over een pelgrimage die hij in India deed met nog een medebroeder en 5 andere mensen; over het gezamenlijk gebed van mensen uit vele godsdiensten in Assisi op 27 oktober, 25 jaar, nadat de vorige paus dit voor het eerst georganiseerd had. Assisi is de plaats van Franciscus, de stichter van mijn orde. Ik kreeg een mooi lied toegemaild van een medebroeder, zie: Evanescence-Bring me to life (lyrics) – YouTube
Komende week ziet er voor mij anders uit, want mijn provinciaal, hoofdverantwoordelijke van de minderbroeders in Nederland komt aan het eind van de middag voor een week bij mij op bezoek. Groeten uit Bethlehem, waar afgelopen donderdag laat in de avond het regenseizoen echt begonnen is met een zware onweersbui, Louis
 
I got comments from my friend Hadassah, who called me and told the version of events according to Ha’aretz. As I continued talking with her, I searched with Google for more information. I got the exact information, namely, that the trouble began with a rocket attack from Gaza on Wednesday without victims. Israel hit back with an attack on three sites and an arms factory. Jihad responded with rocket attacks. At the Israeli side there was one dead to regret. This message came from a Pakistani news agency. See attachment. Hadassah and I agreed that this is the correct version of events.
I doubt however, whether there was an arms factory. Ten years ago I was with the other civilian observers in Gaza in the first weekend of November. In the night from Saturday to Sunday, two factories had been attacked. As observers, we then visited these two factories and found that there was no evidence of arms factories. We saw that including manhole covers were made.
Remarkable in another sense was that Mike from the souvenir shop didn’t know about the attacks between Gaza and Israel. He did not follow the news.
Following on Gaza: On Wednesday I saw on Aljazeera an impressive report on Hoda Darwish, in March 2003 as a 12 year old girl sitting in the classroom at a school in Gaza was hit by a bullet in her head and fell in coma. She came out, but appeared to have become blind. The report was about her struggle with her life moving forward: whether or not to continue with school, building a future. The war in the 2008/2009 was also mentioned in the program. Not a word was given to Israel. It was purely Hoda. The program can be seen on the internet at Aljazeera / English, programs, witness.
Another program was about the 7 billionth inhabitant of the planet under the title inside story. I heard that every minute 51 children born in India. Each day there are 200,000 people born.
Last Monday, I went outside after lunch, and I met a Dutch group led by Meta Floor. Meta has been in Jerusalem for several years on behalf of the Netherlands Protestant Church in the Holy Land. I enabled the group to tell something about my stay here. In that group was a man who belongs to an organization, that bears the name Netherlands senior experts. He said it is regrettable that UCP, the organization which 10 years ago dispatched the first team of civilian observers, to which I participated too.
That day there was trouble, because Palestine was admitted as a full member of UNESCO. The reaction from the side of the U.S. and Israel (but also Canada) will not do them good. Our world has changed. A growing number of countries will no longer be on a leash on the U.S. Now the next step is the UN membership. Other UN organizations will create less turbulence.
Wednesday was the day to commemorate the deceased. Mid-afternoon there was a first Eucharist in the church followed by a procession to the cemetery. I visited the grave of Mona, the deceased wife of Jack. As I continued walking through the cemetery, a woman showed me the grave of her deceased husband, who died in the nineties. I thought this was a moving moment. She had the need to share this with someone from the church.
Friday I had an appointment with my musician John. After first talking about our rapper Hajj our conversation became more personal. These included the place of religion in our lives, the minority status of Christians in this country and the impact of the culture on our actions. Here in the culture you cannot say no. This is tricky, because you get a commitment which will not be fulfilled. How this is ingrained in Arab culture, let see Syria. The course says that it will stop firing and the troops will withdraw from cities because others want to hear it. The practice is unfortunately different.
There is much ado about Greece and the – now abandoned plan – to keep a referendum. Noteworthy were the objections on the part of people who sit in positions of power. Greece is the birthplace of democracy, that is, the people rule. We have the past year to see what the debt problems of Greece in the country led. Many strikes, street violence filled the media. The majority of the government is limited. This is the limited support for any measures. It is therefore obvious that the people get the opportunity to comment on the measures taken. That seems to me the only way to end the violence in the streets and the numerous strikes. It seems democracy.
Muhammad Oweineh sent me a nice picture how Israel looks to the conflict. I send it as attachment. Furthermore, I send it: Praying with Feet from my fellow Indian friar Bob Vadakkal about a pilgrimage he made in India with a fellow brother and five others; on the joint prayers of people of many religions in Assisi on October 27, 25 years after the previous pope had organized it for the first time. Assisi is the place of Francis, the founder of my order. I got a beautiful song emailed a fellow brother, see: Evanescence-Bring me to life (lyrics) – YouTube
Next week looks different for me, because my provincial, head of the Friars Minor in the Netherlands, will visit me and arrives at the end of the afternoon to see me for a whole week. Greetings from Bethlehem, where last Thursday in the late evening the rain season really started with a heavy thunderstorm,

Louis

 

© 2011 Louis Bohte

Middle East conflict through the eyes of IsraelAdvertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.