341 mensen met een gezicht / – / people with a face

Bethlehem 13 november 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Afgelopen nacht heb ik mijn provinciaal Jan van den Eijnden naar het vliegveld gebracht, nadat hij een week hier op bezoek is geweest. Het was een goed bezoek, waarbij hij op verschillende manieren kennis kunnen maken met het Heilige Land. Ik wil er een schets van geven.

Bethlehem November 13, 2011
Dear friends,
Peace and all good.

Last night I have brought my provincial Jan van den Eijnden to the airport, after one week he was to visit me here in Bethlehem and the Holy Land. It was a good visit; he acquainted the Holy Land in various ways. I want to make a sketch of it.

Jan, Noran and me

Vorige week zondag kwam hij aan en maandag legden we verschillende bezoeken af. Aan het eind van de dag was zijn indruk, dat hij in de gesprekken niet het gevoel had, dat hij de ene keer met een Christen en de andere keer met een Moslim te maken had. Hij had met mensen van doen.

De dag erop begon hij de dag met een bezoek aan de Custos, Pierbattista Pizzaballa. Daarna bezocht hij de verschillende heilige plekken in Jerusalem onder deskundige leiding van de andere Nederlandse medebroeder hier, die in in ons klooster San Saviour in Jerusalem woont, Gerard van Buul. Wat hem opviel, was, de heilige Grafkerk niet direct een bron van inspiratie voor pelgrims, al zijn ongetwijfeld vele onder de indruk. Dit komt, omdat de kerk van het Heilige Graf door verschillende Orthodoxe Kerken en de Katholieke Kerk gebruikt wordt met afgesproken rechten. Een ander aspect dat soms gesproken wordt van de Franciscaanse Katholieke Kerk. Dit geeft wel aan, wat voor belangrijke positie wij als minderbroeders in het Heilige Land innemen.

Woensdag gingen we met het gezin Balboul naar Mar Saba ofwel het klooster Saba gesticht door de heilige Sabas uit Cappadocië in het jaar 483, dat in de woestijn van Judea ligt, vlak bij de Dode Zee. Het is een Grieks Orthodox klooster. Voor Jan was het de eerste keer, dat hij in een woestijn was. Tijdens one bezoek werd ons de betekenis van het bezoek duidelijk. De vader van het gezin, die op 12 maart 2008 vermoord werd als een gezochte Palestijn, kwam hier vaak, kennelijk om inspiratie op te doen en zich te bezinnen.

Eerder brachten we een bezoek aan de schaapherdersvelden en aan Jack. Een opmerkelijke uitspraak van de laatste was, dat hij kennelijk verwacht dat priesters zich bezig houdden met huisbezoek.

Donderdag had ik een gesprek georganiseerd met de man, die de Interfaith Encounter Association heeft opgericht met nu 40 groepen van Joden, Christenen en Moslims verspreid over het hele Heilige Land, die elkaar maandelijks ontmoeten. het is Yehuda Stolov. Het was boeiend om te horen, hoe hij tot dit idee kwam. Toen hij jong was, kwam hij in contact met een liberale Jood. Hij is zelf een orthodoxe Jood. Hij kwam tot de ontdekking, dat een liberale Jood ook een mens is met een gezicht. Voorts realiseerde hij zich, dat politici niet in staat zijn om vrede in het Heilige Land te stichten. Dit moet van onderop gebeuren door mensen aan de basis. Daarom begon hij groepen te organiseren van Joden, Moslims en Christenen, die elkaar regelmatig zouden gaan ontmoeten. Het intrigerende hierbij is, dat bij zulke ontmoeten mensen met elkaar in gesprek komen vanuit hun persoonlijke opvattingen, overtuigingen en ervaringen. Ik maak deel uit van de tweede groep, die hij opzette.

Deze benadering maakt mij duidelijk, dat een formele dialoog de handicap heeft een stroming te vertegenwoordigen. Die moet dan verdedigd worden. In een informele dialoog is dit niet aan de orde. Hierdoor is een direct contact mogelijk.

Een tweede voordeel is, dat op deze manier mensen met elkaar in gesprek komen, die elkaar voorheen nooit ontmoet hebben en voor wie zo’n vertegenwoordiger van een andere groep geen gezicht heeft. Het is gemakkelijk om mensen te veroordelen, die geen gezicht hebben. Dit gebeurt op deze manier niet en kan er een basis gelegd worden tot meer vrede.

Jan heeft dit ook kunnen ervaren, want voor hem hebben Palestijnen nu een gezicht.

Na het middageten zijn wij drieën, Jan, Gerard en ik, met een auto, gereden door een chauffeur van de Custodie, naar Nazareth gereden. Daar konden we de kerk van Maria Boodschap bekijken.

De volgende dag bezochten we verschillende heiligdommen, waar Jesus opgetreden heeft, zoals Kafarnaüm, de berg Tabor, het meer van Tiberias en Tabgha, waar de wonderbare broodvermenigvuldiging plaatsvond.

Via Jericho zijn we naar Bethanië met het graf van Lazarus gegaan en vervolgens zijn we weer op huis aan gegaan.

Zaterdag hebben we nog een wandeling door de stad gemaakt en heb ik het verhaal laten zien, waarbij de man van het gezin, met wie we naar Mar Saba zijn geweest, gedood werd.

’s Middags hebben we bij de familie van Alazza gegeten en na een bezoek aan het kantoor van de zoon, die nu advocaat is, zijn we naar Jerusalem gegaan en hebben we voor de derde keer deze week de checkpoint gepasseerd. Jan weet nu wat dit kan betekenen.

Met Gerard hebben nog een stukje van West Jerusalem gezien. ’s Nachts bracht een taxi ons naar het vliegveld, waar ik van Jan afscheid heb genomen.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Last Sunday he arrived Monday, and we had several visits. At the end of the day it was his impression that during the conversations he did not feel that he was talking at one time with a Christian and the other time a Muslim. He had to do with people.

The next day he began the day with a visit to the Custos, Pierbattista Pizzaballa. Then he visited the various holy places in Jerusalem under the expert guidance of the other Dutch fellow friar here in our convent of San Saviour in Jerusalem, Gerald Buul. What he noticed was the Holy Sepulcher is not directly a source of inspiration for pilgrims, though no doubt many will be impressed. This is because the Church of the Holy Sepulcher is used by various Orthodox Churches and the Catholic Church with agreed rights. Another aspect was that is sometimes spoken of the Franciscan Catholic Church. This does indicate what important position we as friars minor have in the Holy Land.

Wednesday we went with the family Balboul to Mar Saba, or the monastery Saba founded by Saint Sabas of Cappadocia in the year 483, which lies in the Judean Desert near the Dead Sea. It is a Greek Orthodox monastery. For Jan it was the first time he was in a desert. During the visit, it became clear for us, what the significance of the visit was. The father of the family, who was murdered on March 12, 2008 as a wanted Palestinian, came here often, apparently for inspiration and to reflect.

Previously, we visited the shepherd fields and to Jack. A statement from the last, he apparently expects priests engaged in home visits.

Thursday I had an interview arranged with the man, who established the Interfaith Encounter Association. It counts now 40 groups of Jews, Christians and Muslims all over the Holy Land, who have a meeting each month. His name is Yehuda Stolov. It was fascinating to hear how he came to this idea. When he was young, he came into contact with a reformed Jew. He himself is an Orthodox Jew. He found out that a reformed Jew is also a man with a face. Furthermore, he realized that politicians are unable to make peace in the Holy Land to found. This must be done from bottom up by grassroots people at the base. Therefore he began to organize groups of Jews, Muslims and Christians, who were going to meet each other regularly. The intriguing here is that these people meet each other in conversation with their personal views, beliefs and experiences. I am part of the second group, which he set up.

This approach makes clear to me that a formal dialogue has the disability to represent a current stream. This must be defended. In an informal dialogue this is not an issue. It makes a direct contact possible.

A second advantage is that this way people are talking to each other, who never met each other previously and for whom a representative of another group has no face. It is easy to judge people who have no face. On this way you can avoid it and can be a basis for more peace.
Jan has experienced this too, because for him, Palestinians have now a face.

After lunch we three, Jan, Gerard and I, drove to Nazareth with a car driven by a driver of the Custody. There we see the Church of the Annunciation.

The next day we visited several shrines, where Jesus performed, such as Capernaum, Mount Tabor, Lake Tiberias and Tabgha, where the miraculous multiplication of bread took place.

Through Jericho we went to the tomb of Lazarus in Bethany and then we went back home.

Saturday we had a walk through town and I showed Jan the story, where the man of the family, with whom we have been to Mar Saba, was slain.

In the afternoon we went to the family of Alazza for a lunch and after a visit to the office of the son, now a lawyer, we went to Jerusalem and we have for the third time this week passed the checkpoint. Now Jan knows what this might mean.

With Gerard we seen have a bit of West Jerusalem. At night we took a taxi to the airport, where I said goodbye to Jan.

Greetings from Bethlehem, Louis
 

© 2011 Louis Bohte

© 2011 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.