342 Te trots / – / Man’s pride

Bethlehem
20 november 2011
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

De afgelopen tijd gonsde het van berichten, dat Israël Iran zal gaan aanvallen vanwege haar programma dat bedoeld zou zijn om kernwapens te maken.  

Bethlehem,
November 20, 2011
Dear friends,
Peace and all Good.

Recently, the buzzing of reports that Israel will attack Iran because of its program would be designed to produce nuclear weapons.

13. for the picture beside the entrance of humility


 

Volgens het laatste rapport van het atoomagentschap is Iran vanaf 2003 met dit programma bezig. Dit jaartal is opvallend, want in mei 2003 nam de toenmalige president van Iran, Khamenei, kontakt op met de vice-president van de VS, Dick Cheney, om te praten over het nucleair programma van Iran. Cheney weigerde een gesprek, want hij wilde een verandering van regime in Iran. Met de verkiezing van Ahmadinejad kreeg hij inderdaad een verandering van regime, maar wel in de tegenovergestelde richting. De huidige onrust herleid ik dus tot deze weigering van de kant van Cheny.
Een factor, die zeker ook een belangrijke rol speelt, is de mentaliteit hier in het Midden Oosten. Trots is belangrijk voor mannen. Het is van belang hier rekening mee te houden. Ik denk dat deze trots een belangrijke factor is in het hele spel. Het is genoegzaam bekend, dat Israël kernwapens heeft, maar internationaal is daar nooit onderzoek naar gedaan. Waarom zou Israël wél en Iran geen kernwapens mogen hebben? Iran wil niet de mindere zijn. Dit is volgens mij het achterliggende motief voor een eigen kernprogramma. Nu wordt er met twee maten gemeten. Dit accepteert Iran niet, daar is het te trots voor. De wereld wordt er zo niet stabieler op.
Ik heb er van de week met een paar Palestijnen hierover gepraat. Met name Amer, die ik via een Duits echtpaar heb leren kennen, beaamde mijn nadruk op de trots van mensen hier in het Midden Oosten.
Veel aandacht trekt de occupy beweging, het verzet tegen met name mateloze zelfverrijking van sommige lieden in de financiële wereld. Het gaat daarbij niet altijd lief aan toe. Ik voeg als bijlage een briefwisseling tussen Rabbi Lerner en een man in die beweging, die zich lid noemt van de 99% groep, mensen, die het geweld door 1% van die beweging geheel verwerpt. Ik vond het schokkend, dat geestelijken het geweld niet verwerpen. Zij tonen geen morele autoriteit.
Vrolijker was het voor mij afgelopen woensdag. Er was een toneelvoorstelling in Ramallah door leerlingen van de academie voor toneelspelers. Mijn jonge vriend Husam speelde hierin mee. Het was voorzover ik het kon volgen een vrolijke comedie over relaties. Ik heb er met genoegen naar gekeken, al kon ik er geen woord van verstaan. De reis erheen was niet eenvoudig vanwege zware regenval. Husam zijn ouders, broers en een nicht waren om twee uur vertrokken en kwamen om half zes aan. Ik vertrok even na vier uur en kwam om zes uur aan langs dezelfde route!
Er was nog een tweede voorstelling van een Duitse academie, maar die heb ik niet afgewacht.
Het was trouwens de hele week nat en koud met in het begin ook onweer alsof het midden januari was.
Afgelopen zondag is een Jordaanse medebroeder van vakantie thuisgekomen. Ik sprak met hem over de situatie in zijn land. Hij vertelde dat verschillende vrienden van zijn broer Moslims zijn geworden, omdat zij dan gemakkelijk van hun vrouw kunnen scheiden. Dit speelt ook in Egypte.
Vanmorgen had ik een bijzonder plezierig gesprek met hem. Hij vroeg mij advies hoe om te gaan met vragen van mensen, die advies van hem willen, want hij is geen priester. Ik vertelde hem, dat het goed is om aan het begin van een gesprek duidelijk te zijn, dat hij geen priester is, maar dat mensen gerust met hem kunnen praten. Het verbaast me niet dat mensen met hem willen praten. Hij spreek de taal van de mensen en is de vriendelijkheid zelve.
Hij vertelde nog van een ander probleem in zijn land. Aan de ene kant heeft hij Moslimsvrienden, met wie hij goed kan opschieten, maar er zijn ook fanatieke. Hij heeft een jongere broer, die als kind door zo’n groep omlaag gehaald is en daardoor geen schooldiplomaheeft kunnen halen en nu werkloos is. Hij is 40. Vaak krijgt hij nee te horen, omdat hij een Christen is. Dit is goed te vergelijken met het beleid van vele uitzendburo’s in Nederland, die meegaan met een discriminerende benadering door werkgevers. Twee studenten hebben dit bewezen door zich voor te doen als werkgever en iemand zochten, die geen Turk, Marokkaan of Surinamer was, overigens steeds slechts één van deze drie groepen noemend.
Van Lawrence hoorde ik, dat er een nieuwe vertaling van de eucharistieviering uit het Latijn in het Engels. Daar wordt komende donderdag uitgebreid aandacht aan besteed in de Engelstalige groep van de custodie, voorafgaand aan Thanksgivingday, die hier ook gevierd wordt. Wij vroegen ons af, wat er de zin van is. Hierbij zij aangetekend, dat Latijn een dode taal is, dat wil zeggen, dat het geen ontwikkeling meer kent, zoals bijvoorbeeld wel in het Nederlands. Hoe kan dan zo’n viering aansluiten bij de leefwereld van mensen anno 2011?
Komende donderdag ben ik ook bij de viering van Thanksgivingday, wat aanvankelijk meer een religieus feest was om God te danken voor het einde van een lange periode van droogte, later voor de oogst, zoals in Protestantse kringen nog gebruikelijk is.
Hiervoor heb ik weer een gesprek op de radio bij wereldnet om half tien.
Ik zag vrijdagavond een ongebruikelijk tafereel op Aljazeera. Het speelde zich in de VS af in een theater vol met mensen. Toen de gordijnen opengingen, gingen mensen staan en begonnen te applaudiseren, want ….. de eerste in de VS gemaakte Toyota auto werd gepresenteerd.
Afgelopen dinsdag zaten we weer eens zonder internet. Eindelijk werd onderzocht wat de oorzaak van de regelmatige uitval van de internetverbinding was. Er bleek één lijn niet goed te functioneren. Hopelijk is dit probleem nu opgelost.
Voor de rest heb ik het afgelopen week rustig aan gedaan, mede vanwege de regen, want het is niet prettig bij mensen nat binnen te komen. Bovendien is er dan bijna geen verkeer, zodat het moeilijk is om een taxi te vinden om mee te reizen.

Groeten uit een nat en somber Bethlehem,

Louis 

According to the latest report from the IAEA, Iran is working for this program since 2003. This year is remarkable, because in May 2003, the then president of Iran, Khamenei, contact the Vice President of the United States, Dick Cheney, to discuss the nuclear program of Iran. Cheney declined a talk because he wanted a regime change in Iran. With the election of Ahmadinejad, he got indeed a change of regime, but in the opposite direction. The current turmoil so I reduced to this refusal on the part of Cheney.
One factor that certainly plays an important role is the mentality here in the Middle East. Pride is important for men. It makes sense to take this into account. I think that this pride is an important factor in the game. It is well known that Israel has nuclear weapons, but internationally it is never investigated. Why should Israel be allowed to have nuclear weapons and not Iran? Iran will not be inferior. I think this is the underlying motivation for its own nuclear program. Now there is double standard. Iran doesn’t accept this, therefore it is too proud. The world is not so stable by this background.
I have the week with a couple talking about Palestinians. Especially Amer, a German couple with whom I’ve met, agreed my focus on the pride of people here in the Middle East.
Much attention, the Occupy movement gets, opposing especially immeasurable enrichment by some people in the financial world. Some of them are not always dealing in a nice way. I add an annexed exchange of letters between Rabbi Lerner and a man in this movement, who calls himself a member of the 99% group of people, who completely rejects the violence by 1% of that movement. It is shocking to read that clergy doesn’t reject the violence. They don’t show moral authority.
Happier it was for me last Wednesday. There was a play in Ramallah by students of the Academy of actors. My young friend Husam played along with it. It was as far as I could follow a merry comedy about relationships. I’ve looked pleased, though I could not understand a word. The journey thither was not easy because of heavy rainfall. Husam his parents, brothers and a cousin left their home at two o’clock and arrived at half past five. I left after just after four o’clock and arrived at six o’clock taking the same route!
There was a second presentation of a German academy, but I have not waited.
It was also wet and cold all week with thunderstorms in the beginning as if it was mid-January.
Last Sunday, a fellow Jordanian friar returned home from vacation. I talked to him about the situation in his country. He told several friends of his brother have become Muslims, as they will easily divorce from their wives. This happens also in Egypt.
This morning, I had a very pleasant conversation with him. He asked me advice on how to deal with questions from people who want advice from him, for he is not a priest. I told him that it is good at the beginning of a conversation to make clear that he is not a priest, but let people know that they can talk to him. I’m not surprised that people want to talk to him. He speaks the language of the people and the kindness himself.
He said still another problem in his country. On the one hand, he has Muslim friends, with whom he can get along, but there are also some fanatical. He has a younger brother, who as a child was downgraded by such a group and therefore he didn’t finish the school, doesn’t have a diploma and now he is unemployed. He is 40. Often he hears no for an application, because he is a Christian. This is comparable with the policy of many job agencies in the Netherlands, which go along with a discriminatory approach by employers. Two students have proved this by pretending to be someone looking for an employee and who is not Turkish, Moroccan or Surinamese was, however, only naming one of these three groups.
Lawrence told me that there is a new translation of the Mass from Latin into English. There, next Thursday extensive attention will be paid to the English-speaking group of the Custody, before Thanksgiving Day, who also celebrated. We wondered what the meaning of it is. It should be noted that Latin is a dead language, which means that it doesn’t have no further development like for example in English. How can such a celebration be connected with the environment of people in the year 2011?
Next Thursday I am also celebrating Thanksgiving Day, which was originally a religious festival to thank God for the end of a long drought, later for the harvest, as in Protestant circles it is common.
Friday night I saw an unusual scene on Aljazeera. It happened in the USA in a theater full of people. When the curtains opened, people were standing and began to applaud, because….. The first U.S. made Toyota car was presented!
Last Tuesday we were again without the Internet. Finally it was investigated what the cause of the frequent failure of the Internet was. There was a line not to function properly. Hopefully this issue has been resolved now.
For the rest I have done quietly last week, partly because of the rain, because it is uncomfortable for people to get wet inside. And there is almost no traffic, making it difficult to find a cab to travel. Greetings from a wet and gloomy Bethlehem,
Louis 

© 2011 Louis Bohte

© 2011 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.