345 Water stroomt omlaag en geld omhoog / – / Water flows downhill and money up.

15. young Palestinian

Bethlehem 11 december 2011

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen zondag kreeg ik problemen met de verzending van mijn brief. Ik kreeg ongeveer 20 meldingen binnen, dat mijn brief niet bezorgd kon worden. Ook na herhaaldelijke progingen lukt dit niet. Ik sluit niet uit, dat dit probleem zich uitbreidt.

Van de week zijn mooie dingen gebeurd.

 

Bethlehem, December 11th, 2011

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Sunday I got problems with sending of my letter. I received about 20 reports that my letter could not be delivered. Even after repeated attempts I didn’t succeed it. I do not exclude that this problem is spreading.

Of the week there were happening good things.  

Het begon heel aardig, toen ik maandag terugkeerde uit Jerusalem. De bus maakte na de checkpoint een slinger om mensen uit te laten stappen voor plaatsen in de buurt van Bethlehem om dan naar Beit Jala en Bethlehem te rijden. Juist toen na het uitstappen kwam een meisje van een jaar of drie naast mij zitten. Zij voelde zich kennelijk bij mij thuis en was allesbehalve verlegen.
Een vervolg kreeg ik donderdag. Ik ging in de namiddag naar buiten om mensen te bezoeken. Bij de ingang trof ik een groep uit Nederland aan, 36 Protestanten. Zij hadden een Nederlandse sprekende gids, een man, die op zijn 14e van Nederland naar Israël verhuisd was. Hij kon niet mee naar Bethlehem, maar het was niet duidelijk waarom. Ik heb toen tegen een paar van de groep verteld, dat het Israëliërs bij wet verboden is in de West Bank te komen.
Vervolgens zag ik, dat het dreigde te gaan regenen. Ik ging even terug om een paraplu en een regenbroek van mijn kamer te halen. Op weg naar de cinema kwamen vier jongelui van een jaar of 15, 16 met mij oplopen. Met een van hen had ik een heel plezierig gesprek, hij sprak goed Engels. Hij droomt ervan om in Amerika te studeren, al wist hij nog niet precies wat. De vier kwamen uit Nahhaleen, een dorp dat te zuiden van Bethlehem ligt. Ik zie het niet zo gauw gebeuren, dat in Nederland tieners met mij kontakt maken.
Vrijdag had ik een afspraak met Gied ten Berge, Toine van Teeffelen en nog een paar mensen voor een lunch. Gied was hier vanwege een conferentie rond het Kairos document Palestina, dat juist vandaag twee jaar geleden gepubliceerd werd. Ik maakte toe kennis met een jonge vrouw, Rinske, die in Nes Ammim geboren en getogen is. Nes Ammim is een Christelijke kibboets in Israël. Vervolgens stelde Gied mij voor aan Mark Braverman. Hij is een Amerikaanse Jood met een open geest, die een theoloog is. Hij bleek zich erg in Jesus Christus verdiept te hebben. Iets daarover las ik in het boek, dat ik van Gied ten Berge kreeg. Daarin citeert hij Mark Braverman: “Christendom werd niet gebouwd op het jodendom in een ontwikkelingsfase. Veeleer verrees het uit het jodendom in een transformerend, revolutionair proces.” Hij is hier beslist niet negatief over. Ik deelde met hem ideeën, die ik rond het conflict heb, en die bleken goed aan te sluiten bij zijn ideeën. Dat deed mij deugd.
Na de lunch ben ik meegeweest naar Cremisan, een deel van Beit Jala, buurtgemeente van Bethlehem. Daar werd in het open veld eucharistie gevierd. Dat gebeurt tegenwoordig iedere vrijdag om half vier.Mark Braverman ging ook ter communie, zoals hij in Amsterdam ook meedeed met het avondmaal. De achtergrond van de viering is, dat Israël van plan is dit gebied in te lijven in Israël als verbindingsstuk tussen twee nederzettingen: Gilo en Har Gilo.
Gisteren ging ik van Deheisha kamp naar Al Doha, naar Hajj. Halverwege op de top van de heuvel is een garage, waar vier jongemannen van rond de twintig aan het werk waren. Eentje nodigde mij uit te komen zonder direct te verwachten dat ik inderdaad zou komen. Ik ging naar hen toe en er was leuk kontakt. Ik gaf ze de hand, maar zij reikten hun pols, omdat hun handen vies waren van hun werk. Ook dit zal mij in Nederland niet zo gauw overkomen.
Met Hajj gaat het wel goed. Er is uitzicht op werk: kinderen les geven in rap.
Gisteravond kwam ik van de Owaineh’s vandaan in Beit Jala. Bij het kruispont tussen Beit Jala en Bethlehem stopte een auto om mij naar huis te brengen. De chauffeur bleek de vorige koordirigent van het koor van de parochie te zijn. Hij verloor hier zijn werk en heeft nu een baan in een van de Golfstaten.
De avond ervoor had ik een telefonische conferentie met Daud Nassar van Tent of Nations temidden van nederzettingen en buitenposten en met Jürgen Hobrecht, een journalist, die een documentaire hierover wil maken.
Uitgesproken slecht was wat vorige week zondag gebeurde. Toen werd een 38 jarige man doodgestoken. De vermoedelijke dader(s) zijn opgepakt. Het is nog niet helder wat de achtergrond van dit misdrijf is, maar het zou mij niet verbazen als sex hierin op een of andere manier een rol gespeeld heeft en het verspreiden van een gerucht. Daar wijzen de verhalen op. Zowel de man als de dader(s) zijn katholiek. De gedode man behoort tot onze parochie. De parochiepriester wordt hierover suf gebeld, maar kan weinig uitrichten. Zo’n moord in Bethlehem is een hoge uitzondering.
Woensdag stond op de website van Ma’annews, dat in de Palestijns gebieden 21 mensen door Israëlische troep zijn opgepakt, van wie 10 in de leeftijd tussen 17 en 24 in Al Khadr, dat ten zuiden van Bethlehem ligt. Kennelijk om de gaten in de gevangenissen op te vullen, die gevallen zijn door de vrijlating van Palestijnse gevangenen.
Ik had van de week een aangenaam telefoongesprek met mijn vriend Wim Blonk. Hij is emeritus hoogleraar economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel en nog steeds actief als adviseur richting politiek. Ik sprak met hem over de economische crisis. Hij maakte mij duidelijk, dat de huidige crisis het gevolg is van een tekort in het verdrag van Maastricht 20 jaar geleden. Wikipedia geeft hier informatie over. Je kunt niet één munt invoeren, de euro, zonder de hieraan verbonden voorwaarden van op elkaar aansluiten van belasting- en begrotingspolitiek. Anders ga je elkaar doodconcurreren om werkgelegenheid binnen te halen en geld uitgeven om stemmen te krijgen bij verkiezingen.
Maar er zijn meer factoren, die een rol spelen. We moeten niet onderschatten de invloed van cultuur, die op haar beurt beïnvloed wordt door een factor als klimaat. Een zonnig klimaat nodigt eerder uit tot het genieten van het leven dan een somber klimaat: verschil tussen Zuid en Noord Europa.
Een andere factor is, dat dagelijks miljarden euro’s de wereld rondvliegen om speculatief winst te maken: geld verdienen zonder ervoor te werken en het is nooit genoeg.
De laatste factor betekent in de praktijk, dat niet politici, maar de financiële wereld het beleid bepalen, omdat die controle over het geld hebben.
Daarom is een grote verandering nodig: manipulatie met geldstromen moet voorkomen worden. Hiertoe moeten politici de handen ineen slaan, anders worden ze uitgespeeld door de financiële krachten en moet er steeds weer bezuinigd worden om de financiële wereld te gerieven. Er moet een politiek akkoord komen om tekorten tegen te gaan. Uitgangspunt zou kunnen zijn het systeem van bonussen te beschouwen als diefstal gebaseerd op chantage: als je mij niet een paar miljoen extra geeft, ga ik ergens anders heen. Het is van belang hierbij te realiseren, dat extra winsten deels behaald worden door manipulatie ten koste van een stabiele ontwikkeling van bedrijven en daarmee van werkgelegenheid. Voortdurend worden er mensen ontslagen om kosten te besparen officieel vanwege de werkgelegenheid, maar in feite grootverdieners te gerieven. Water stroomt omlaag en geld omhoog.
Ik voeg twee aanhangsels toe: een over keiharde aanpak van mensen, die een misdrijf begaan hebben en een over de Arabische lente, die wel eens zou kunnen leiden tot een Christelijke winter in de Arabische wereld. Hiernaast zijn er geluiden over een groeiende burgeroorlog in Syrië tussen Sunnieten en Alawieten, twee strominge binnen de Islam.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

It started quite well, when I returned from Jerusalem on Monday. The bus made a sling after the checkpoint to let people take taxis for places near Bethlehem and then to drive to Beit Jala and Bethlehem. Just as after getting out there was a girl from about three year who came to sit next to me. She evidently felt well with me and was anything but shy.
I got a sequel on Thursday. In the afternoon I went out to visit people. At the entrance I met a group from the Netherlands, 36 Protestants. They had a Dutch-speaking guide, a man who at 14 was moved from the Netherlands to Israel. He could not go to Bethlehem, but it was not clear why. I told to some of the group that is prohibited by law for Israelis to enter the West Bank.
Then I saw that it threatened to rain. I just went back to get an umbrella and a rain pants from my room. On the way to the cinema, four young men aged about 15, 16 up with me. With one I had a very pleasant conversation, he spoke good English. He dreams of studying in America, though he did not know exactly what. The four came from Nahhaleen, a village south of Bethlehem. I do not see it happening so quickly that in the Netherlands, teenagers make contact with me.
Friday I had an appointment with Gied ten Berge, Toine van Teeffelen and a few people for lunch. Gied was here for a conference on the Kairos document, Palestine, that was published just today two years ago. I get acquainted a young woman, Rinske, born and raised in Nes Ammim. Nes Ammim is a Christian kibbutz in Israel. Then Gied introduced me to Mark Braverman. He is an American Jew with an open mind, a theologian. He proved himself to have deepened very much in Jesus Christ. Something I read about in the book, that I got from Gied ten Berge. In it he quotes Mark Braverman: “Christianity was not built in a development of Judaism. Rather, it arose out of Judaism into a transformative, revolutionary process.” He is certainly not negative about it. I shared with him ideas I have about the conflict, and which were found to be consistent with his ideas. This delighted me.
After lunch I went with the participants of the conference to Cremisan, a part of Beit Jala, near Bethlehem. There was Mass celebrated in the open field. This happens now every Friday at half past three. Mark Braverman also went to communion, as he also participated the Lords Supper in a protestant church in Amsterdam. The background this celebration is that Israel intends to annex the area into Israel as a connector between two settlements: Gilo and Har Gilo.
Yesterday I went from Deheisha Camp to Al Doha, to Hajj. Halfway on the top of the hill there is a garage, where four young men of about twenty were at work. One invited me to come without really expect me to come. I went to them and it was nice touch. I gave them the hand, but they reached their wrists because their hands were dirty from their work. This too will not easily happen to me in the Netherlands.
With Hajj it is going fine. There is a view of work: teaching children about rap.
Notoriously bad was what happened last Sunday. Then a 38 year old man has been stabbed. The alleged offender (s) are arrested. It is not yet clear what the background of this crime, but it would not surprise me if in this case in some way sex played a role, and spreading a rumor. As the stories show. Both the man and the perpetrator (s) are Catholic. The slain man is from our parish. The parish priest is called many times, but he could do little. Such a murder in Bethlehem is highly exceptional.
Last night I got the Owaineh’s away in Beit Jala. At the intersection between Beit Jala and Bethlehem stopped a car for me to bring me home. The driver turned to be the former choir director of the choir of the parish. Here he lost his job and now has a job in the Gulf.
The night before I had a conference call with Daud Nassar of the Tent of Nations in the midst of settlements and outposts, and Jürgen Hobrecht, a journalist who wants to make a documentary about this.
Wednesday was on the website of Ma’annews, that in the Palestinian territories by Israeli forces 21 people were arrested, of whom 10 aged between 17 and 24 in Al Khadr, which lies south of Bethlehem. Apparently to fill the holes in the prisons, which fell by the release of Palestinian prisoners.
I had a week of pleasant phone conversation with my friend Wim Blonk. He is emeritus professor of economic sciences at the Free University of Brussels and still active as a consultant towards politics. I talked to him about the economic crisis. He made clear to me that the current crisis is the result of a deficit in the Maastricht Treaty 20 years ago. Wikipedia provides this information. You cannot introduce a single currency, the euro, without any conditions attached to the alignment of tax and fiscal policy. Otherwise you will kill each other to compete to win jobs and spend money to get votes in elections.
But there are more factors involved. We should not underestimate the influence of culture, which in turn influenced by factors like climate. A sunny climate invites more to enjoy from life than a gloomy climate: difference between southern and northern Europe.
Another factor is that every day billions of dollars flying around the world for speculative profits to make money without doing any work and it’s never enough.
The last factor means in practice, not politicians, but the financial world to set policies, because they control the money.
Therefore, a major change is needed: manipulation of flows must be prevented. This requires politicians to work together; otherwise they will be played off against each other by financial powers and they are obliged to cut expenses in order to please. A political agreement has to be made to counteract shortages. Starting point might be the system of bonuses based on theft by blackmail: if you do not me give a few million more, I’m going somewhere else. It is important here to realize that further gains can be achieved partly by manipulation at the expense of a stable development of business and thus employment. Constantly people are fired to cut costs formally because of the employment, but in fact to please big earners. Water flows downhill and money up.
I add one appendix to: about the Arab spring, which might well lead to a Christian winter in the Arab world. Beside this there are sounds of a growing civil war between Sunni and Alawite Syria, two streams into the fold of Islam.

Greetings from Bethlehem,

Louis
 

© 2011 Louis Bohte

© 2011 Louis Bohte

Could “Arab spring” turn into “Christian winter”?


Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.