346 vroom kindermisbruik / – / devote child abuse

Bethlehem 18 december 2011

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het rapport van de commissie Deetman over sexueel misbruik binnen de Katholieke Kerk is afgelopen vrijdag openbaar gemaakt.  

15. Christmas in Bethlehem

Bethlehem December 18, 2011

Dear friends,

Peace and all Good.

The report of the independent committee about sexual abuse within the Catholic Church in the Netherlands has made public last Friday.  

Het is voorzover ik het beoordelen kan een duidelijk rapport en schokkend. De gevolgen zullen nog lang nadreunen. Een belangrijke notie van de commissie is, dat het celibaat niet als hoofdoorzaak wordt aangewezen, maar dat dit priesters en religieuzen kwetsbaarder voor misbruik maakt. Sexueel misbruik is veel verbreider probleem. De talloze gevallen van kinderpornografie wijzen hierop en kindermisbruik in andere situaties wijst hier eveneens op. Ik denk wel, dat gezegd kan worden, dat waar volwassen in een machtspositie tegenover minderjarigen verkeren en er geen sociale controle is, de laatsten gevaar kunnen lopen misbruikt te worden. Priesters en religieuzen kwamen in zo’n positie en veel te veel hebben die situatie misbruikt.
Hierop aansluitend plaats ik een dubbele vraagstelling: wat doet mijn sexualiteit met mij en wat doe ik met mijn sexualiteit? De eerste vraag wijst erop dat mensen zich niet altijd in de hand hebben. Daarom is sociale controle een belangrijke, corrigerende factor.
De tweede vraag wijst op ons eigen verantwoordelijkheid.
Hierop voortbordurend kan het zinnig zijn in de opvoeding van tieners hen met de vraag te confronteren wat ze ervan vinden te maken te hebben met iemand die zich niet onder controle heeft. Dit slaat uiteraard ook op wie zich agressief gedraagt. Vervolgens is de link naar alcohol misbruik gemakkelijk te leggen.
Een gesprek over het rapport is nog te zien op vara.nl

Wat van de week eveneens schokkend was, was de aanslag in Luik. Het plein ken ik, want de laatste twee jaar vloog ik via het vliegveld. De verbinding tussen het vliegveld en het station loopt via dat plein. Wie in de wapen- en drugshandel zit en ervoor in de gevangenis vast heeft gezeten en bovendien tegen advies in voorwaardelijk is vrijgelaten, spoort niet. Hier kwam nog bovenop, dat de verantwoordelijke instantie, die hem moest volgen, de dader niet lastig wilde vallen om hem op eventuele wapenbezit te controleren. Dat was vragen om moeilijkheden. Hier wreekt zich ook een negatieve kant van zowel individualisering als van uit het zicht raken van religieusiteit. De individualisering heeft als keerzijde, dat wij ons niet willen bemoeien met andermans zaken – hier kan ik inkomen – maar ook mensen aan hun lot overlaten. De dader had alleen een sociaal netwerk in de criminele sfeer. Hem vrijlaten zonder opbouw van een positief sociaal netwerk maakt de kans op terugval bijzonder groot.
Uit zicht raken van religieusiteit (dit woord komt van het Latijnse woord religare wat verbinden van mensen met God betekent) doet ook vergeten de betekenis van een tekst in het Onze Vader: en leidt ons niet in bekoring/verzoeking. Het is een bede om niet tot kwaad te vervallen. In ander verband heb ik eens meegemaakt, dat een man, die met zijn verslaving worstelde, de opdracht kreeg om zijn kascheques te verzilveren pal naast een plek waar drugs werden verhandeld. Het is een gebrek aan zorg om te voorkomen, dat iemand tot kwaad vervalt. Het is de aloude rethorische vraag: ben ik mijn broeders hoeder?
Uiteraard gebeurde er afgelopen week weer genoeg. Ik kreeg twee nieuwe contacten. Dinsdag namiddag bezocht ik de Owaineh’s, die in een apartment building wonen. Toen ik het gebouw verliet, stopte er juist een auto bij de ingang en een jongen stapte uit. Ik kende hem al.toen zijn vader uitstapte, nodigde hij mij bij hem thuis uit. Zo maakte ik met het gezin kennis: een echtpaar met een dochter en twee zoons, een leuk gezin. Moeder Owaineh bleek daar vaker te komen. Zij was niet thuis, maar in Battir, een dorp ten zuiden van Bethlehem, waar zij en haar overleden man oorspronkelijk vandaan komt. Toen ik er een tijdje zat, kwam eerst Adel, de jongste telg van de Owaineh’s binnen, gevolgd door zijn moeder en zijn zus Anwar. Het was er gezellig. Maar ik weet niet of ik er vaker zal komen.
Dit onverwachte bezoek leidde er wel toe, dat ik niet naar een concert met Europese musici in onze kerk kon gaan, zoals ik van plan was. Toch speelde het concert wel een rol voor mij. Toen ik wegging, moest ik de deur naar de kerk openlaten voor een musicus, Francesco, om met zijn instrument en een vloerkleed naar binnen te kunnen komen. Toen ik terugkwam, was het concert afgelopen en was iedereen al weg, maar dezelfde Francesco was vergeten het vloerkleed mee te nemen. Zo kon ik voor hem opnieuw de deur openmaken.
Donderdag was er weer een concert, nu door musici uit het Noorse Trondheim.
De volgende avond kon ik gehoor geven aan de uitnodiging van een man, Naïm, die ruim een maand geleden mijn provinciaal en mij naar de schaapherdersvelden bracht. Hij is een automonteur en woont met zijn familie in Beit Sahour aan de zuidrand. Zijn broer werkt als koster voor de Armeens Orthodoxe kerk in de Geboortekerk. Het was op zich een goed bezoek, maar ik kwam tussen de twee broers in te zitten, wat het samen praten moeilijk maakte: naar links of naar rechts. Vervolgens maakte ik met Naïm een rondje door Beit Sahour en vervolgens gingen we naar een plein in Bethlehem vlak bij de Catholic Action. Daar gaat hij iedere zaterdagavond heen om als afsluiting van zijn werkweek kaïk met kaas te eten. Kaïk is een zoet brood, ovaal vorming met zaad erop en een open ruimte midden in. Dat gingen we nu weer doen. Ik nam kaïk met ei. Van het bezoek hield ik een indruk over, dat Naïm behoefte heeft aan menselijk contact buiten zijn familie en werk om.
De broer van Naïm was zeer lovend over onze drie kosters en met name over de eerst verantwoordelijke. En terecht.
Van de week had ik contact met Husam. Hij was in de race om de rol van Caligula te spelen. Caligula was bijna 2000 jaar geleden keizer van het Romeinse Rijk, die zich als een tiran ontpopte en vervolgens vermoord werd. Inderdaad kreeg Husam de hoofdrol toebedeeld in het gelijknamige toneelstuk, al wil hij zelf uiteraard geen tiran zijn. Het is een mooie uitdaging voor hem.
We hebben weer problemen met internet. Onze klusjesman kan dit verhelpen door eerst de stroom uit te schakelen en dan weer in te schakelen. Techniek staat voor niets.
Vorige week zondag was er de opening van een Kerst bazaar in het Vredescentrum. Er was zang en de Palestijnse dans Dabke plus enkele toespraken en lezing uit de Bijbel. Na de opening was er nog een etentje, waar ik ook voor uitgenodigd werd. Daar sprak ik met de vrouw van Anton Sleiby, Odette. Ditwas voor mij informatief. Zij vertelde, dat broers van een overleden man geen contact met de weduwe onderhouden. Dit past in de cultuur, want anders roept contact de verdenking op, dat een broer met de weduwe wil trouwen. Dit sluit aan bij de klacht van Sana, dat de broers van haar man geen belangstelling tonen voor haar gezin. De volgende dag heb ik dit met haar besproken. Niettemin blijft ze zich in de steek gelaten voelen.
Donderdagavond was er een feestelijke opening van een grote (kunst)kerstboom op het Kribbeplein. Daarbij gebeurde er iets stoms. De entree van het plein was vrijgemaakt door het weghalen van buizen. Die werden willekeurig op de grond gelegd. Er was geen verlichting. Het gevolg was, dat ik erover struikelde. Gelukkig hield ik er niets aan over. De aanwezige politiemannen haalden de buizen weg. De kerstboom trekt veel bekijks. Zo liet de vader van Hajj zich voor de kerstboom fotograferen. Op de binnenplaats voor de kerk is een grote stal.
Als aanhangsel voeg ik toe een artikel uit Ha’aretz, waarin de minister van buitenlandse zaken van Israël zich niet druk maakt over het verloop van de verkiezingen in Rusland. Zo gaat het ook in Israël. De minister komt uit het voormalige Soviet Unie.
Een tweede aanhangsel is van de hand van Uri Avnery, die de ontwikkeling binnen de Israëlische samenleving beschrijft als re-judaïsering.
De derde aanhangsel gaat over landjepik vlak bij Bethlehem van de hand van Toine van Teeffelen. De vierde is een verslag van een nieuwe groep van de Interfaith Encounter Association, namelijk van tieners uit Israël en uit het gebied van Bethlehem.
Tot slot kreeg ik vanmorgen een schokkend verhaal binnen van een NATO misdaad tijdens de bombardementen op Libië, zie:
almar.com

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

It’s as far as I can assess a clear report and shocking. The consequences will have a long lasting impact. An important notion of the committee is that celibacy is not designated as the main cause, but that priests and religious is more vulnerable to abuse. Sexual abuse is much propagator problem. The numerous cases of child pornography and child abuse in other ways points this situation points here too. I think that can be said that where adults are in a dominant position against minors and there is no social control, the latter are at risk to be abused. Priests and nuns were in such a position and too many have abused the situation.
Related to this, I put a double question: what does my sexuality with me and what do I do with my sexuality? The first question suggests that people are not always in control. Therefore, social control is an important corrective factor.
The second question points to our own responsibility.
Elaborating this might have sense in the education of teenagers asking them to confront what they think to have to deal with someone who doesn’t have him/herself under control. This refers of course also on who is behaving aggressively. Next it is easy to put the link to alcohol abuse.

Some of the week was also shocking was the attack in Liege. I know the square, because the last two years I flew through the airport of Liege. The connection between the airport and the station goes through that square. Who is dealing with the arms and drugs and had to sit in prison also against serious advice has been released conditionally, is not consistent. Came here on top of that the responsible authority, which had to follow him, didn’t want to bother the perpetrator to attack him on any gun control to control. That was asking for trouble. Here avenges a negative side of both individualization and out of sight of hitting religiosity. Individualization has the drawback that we do not want meddling – which I can understand – but also abandon a human being. The perpetrator had only a social network in the criminal sphere. To let him free without building a positive social network, the chance of relapse is particularly high.
Get out of sight of religiosity (the word comes from the Latin word religare which means connecting people with God) also forgotten the meaning of a text in the Our Father “and don’t lead us into temptation. It’s a prayer fall for evil. In another context, I once witnessed a man who struggled with his addiction, was commissioned to his cashier’s checks to cash right next to a place where drugs were sold. It is a lack of care to prevent harm to a person. It’s the old rhetorical question: Am I my brother’s keeper?
Naturally enough happened last week. I got acquaintance two new people. Tuesday afternoon I visited the Owaineh family, which lives in an apartments building. When I left the building, a car stopped just at the entrance and a guy stepped out. I knew him already. Then his father stepped out, he invited me to his home. So I acquaintance a family: a couple with a daughter and two sons, a nice family. It figured out that mother Owaineh was there more often. She was not at home, but in Battir, a village south of Bethlehem, where she and her deceased husband originally came from. After a while I sat Adel came first, the youngest member of the Owaineh’s, followed by his mother and his sister Anwar. It was fun. But I’m not sure I will come more often.
This unexpected visit led that I could attend a concert of European musicians in our church could go as I planned. Yet the concert played a role for me. When I left, I had to let open the door to the church for a musician, Francesco, with his instrument and a rug to come inside. When I came back, the concert was over and everyone was gone, but the same Francesco forgot to take the rug. So I could open to him again the door.
Thursday was another concert, this time by musicians from Trondheim, Norway.
The next evening I could respond to the invitation of a man Naïm, who just over a month ago brought my provincial and me to the shepherd fields. He is a mechanic and lives with his family in Beit Sahour on the southern edge. His brother works for the Armenian Orthodox in the Nativity Church. It was a good visit, but I came to sit between the two brothers together which made it difficult to talk: to the left or right. Then I with Naim a drive around through Beit Sahour, and then we went to a square in Bethlehem near the Catholic Action. There he goes every Saturday night as a conclusion of his working week to eat caïque cheese. Caïque is a sweet bread, oval formation with seed on it and an open space in the middle. That we were now doing too. I took caïque with egg. Of the visit, I held an impression that Naïm need of human contact outside his family and at work.
The brother of Naïm was very highly of our three sextons and especially the first responsible. And rightly so.
Last week I had contact with Husam. He was in the race to play the role of Caligula. Caligula was Emperor of the Roman Empire nearly 2000 years ago, which emerged as a tyrant and then was murdered. Husam got indeed the leading role in the eponymous play, though he obviously doesn’t to be a tyrant. It’s a great challenge for him.
Again we have problems with internet. Our handyman can fix this by first power off and then back on. Technology means nothing.
Last Sunday was the opening of a Christmas bazaar at the Peace Center. There were singing and the Palestinian Dabke dance plus some speeches and reading the Bible. After the opening there was a dinner, where I also was invited. I spoke with the wife of Anton Sleiby, Odette. This was informative for me. She said that brothers of a deceased man don’t maintain contact with the widow. This fits the culture, otherwise contact calls the suspicion, that a brother want to marry the widow. This is consistent with the complaint of Sana; the brothers of her husband show no interest in her family. The next day I discussed this with her. Nevertheless, she continues to feel abandoned.
Thursday night was a festive opening of a large (artificial) Christmas tree in Manger Square. It happened something stupid. The entrance of the square was cleared by removing tubes. They were randomly placed on the floor. There was no lightening on. The result was that I tripped over it. Luckily I didn’t have any problem by this. The present policemen took away the pipes. The Christmas tree attracts many visitors. As the father of Hajj let him photographed before the Christmas tree shoot. The courtyard in front of the church has a large stable.
I add an attachment article from Ha’aretz, which the Minister of Foreign Affairs of Israel does not care about the way of elections in Russia. So it is in Israel. The minister comes from the former Soviet Union.
A second appendix is ​​written by Uri Avnery, the development within the Israeli society describes as re-judaization.
The third appendix is ​​about land grab near Bethlehem by Toine van Teeffelen. The fourth is a report of a new group of the Interfaith Encounter Association, from teenagers from Israel and from the area of ​​Bethlehem.
Finally this morning I received a shocking crime story committed by the NATO during the bombing of Libya, see: almar.com

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2011 Louis Bohte

© 2011 Louis Bohte

01

Russian vote02

re-judaization03

landje pik vlakbij Bethlehem / – / land grab near Bethlehem


04

Interfaith Encounter Association, from teenagers from Israel and from the area of ​​Bethlehem


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.