348 Nieuwjaarsdag 2012 / – / New Year’s Day 2012

Bethlehem Nieuwjaarsdag 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wens je het beste voor dit nieuwe jaar, kome wat komt.

New Years Eve Manger Square

 
Bethlehem New Year’s Day 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I wish you the best for this upcoming New Year, come what will come.

safe in the hands of its mother

 

De Kerst bracht weer de gebruikelijke drukte met zich mee met de intocht van de patriarch en de verschillende vieringen in de kerk. De Kerstviering heb ik net als voorgaande jaren op de schaapherdersvelden meegemaakt met een Duitstalige groep. Het was ’s avonds begonnen te regenen en dat hield de hele eerste kerstdag aan, maar maandag was het weer zonnig. Op weg naar de schaapherdersvelden kreeg ik een lift van een Palestijn, die getrouwd is met een Spaanse van de Canarische eilanden. Zij hebben een zoon. De lift was prettig gezien de regen. Zondag waren we met de communiteit er ook. Het is een onderdeel van de Status Quo ofwel overeenkomst tussen de kerken over het gebruik van de heilige plaatsen om ’s middags eerst de Griekse schaapherdersvelden te bezoeken gevolgd door een bezoek aan onze eigen schaapherdersvelden. Op beide plaatsen baden en zongen wij. Aan het eind wachtte ons wat lekkers met wat drinken.
Tijdens deze twee dagen waren ook een stel jonge broeders bij ons ter ondersteuning van de festiviteiten. Met een van hen, een Arabische broeder, had ik een leuk gesprek. We kwamen te praten over de titels, die onder elkaar in zwang zijn. Hij was niet zo gecharmeerd van titels, die een broeder in positie van een meerdere plaatst. Wij zijn minderbroeders. Door zulke titels veel te gebruiken breng je zo’n broeder in de positie van meerdere met het risico, dat hij gaat zich ook zo gedragen. Taalgebruik heeft invloed op ons gedrag.
Woensdag vierden we het feest van onnozele kinderen in de grot, dat aan de vermoorde kinderen van Bethlehem is toegewijd. Die dag werd overschaduwd door een gevecht tussen de Grieks Orthodoxe en Armeens Ortodoxe monniken. Het is een jaarlijks terugkeren ritueel, wanneer na ons Kerstfeest de Geboortekerk schoongemaakt moet worden voor de Ortodoxe Kerstfeesten op 7 en 19 januari. Het is een beschamende vertoning.
Buiten op het Kribbeplein werd ook onnozele kinderen gevierd. Verspreid over het plein waren allerlei kinderspelletjes voor de kinderen beschikbaar.
Op dezelfde dag had ik een goed gesprek met Mike van de souvenirwinkel. Hij vertelde dat de profeet Mohammed o.a. met een Joodse en een Christen vrouw was getrouw. Zij bleven resp. Joods en Christen tot na zijn dood. Toen pas gingen zij tot de Islam over. Dit is minder vreemd dan het lijkt. De notie van Islam kwam pas een eeuw na de dood van Mohammed in zwang.
Een ander onderwerp was, dat hij een vriend heeft, die Moslim is. Vroeger behoorde hij tot een extreme groep. Als ze onder elkaar waren, spraken zij altijd over vrouwen, maar veranderden van onderwerp, als iemand erbij kwam zitten. Iets vergelijkbaars zie je bij extremisten van Judaïsme en Christendom: kennelijk weten zij met hun eigen sexualiteit geen raad en projecteren dit dan op vrouwen.
Ik ben van de week een paar keer bij de Alazza familie geweest. Toen ik de eerste keer terugliep, kwam ik een man tegen, die ik kende van de viering op de schaapherdersvelden. Hij was nog een tijdje in Bethlehem gebleven. Hij liep de verkeerde kant op. Het was al donker. Zo kon ik hem op tijd opvangen en liep hij met mij mee op naar zijn hotel.
De tweede keer kwam weer de nicht van de familie, Abeer, die daar tijdelijk verblijft op zoek naar een betaalbare woning, wat zeer moeilijk is. Ik vertelde haar dat ik een contact in Bethanië heb, waar misschien een mogelijkheid was. Maar daar wil ze geen gebruik van maken. Zij vertelde mij dat Bethanië een centrum van drugshandel is vanuit Jerusalem naar de West Bank.
Vervolgens bij mijn vertrek kwam op tafel dat de jongere broer/zoon Noer, die net 15 geworden is, maar nu al langer dan ik is, graag aan de gang wil met rap. Of ik hem erbij kon helpen. Met mijn contact met mij rapper Hajj kan dat. Ik kwam er trouwens net van hem vandaan. Ik kan hem alleen op vrijdag zien, want dat is zijn vrije dag.
Dinsdag kwam een Engelsman op bezoek. Hij kende mij van een paar weken terug van de viering in de open lucht in Cremisan als verzet tegen landroof door de Israël. Hij wil graag vanuit een klooster als vrijwilliger voor vrede werken. Dat zal niet eenvoudig zijn, want daar zijn we niet zo op ingesteld, wel op andere vormen van vrijwilligerswerk.
Vrijdag kwam een Duitse medebroeder op bezoek met een groep Koerden en een Armeense vrouw. Samen 14 mensen. Het was Jürgen Neitzert. Ik ken hem al lang. Hij is zeer internationaal georiënteerd en spreekt vele talen. Het was een plezierig weerzien. Ik vertelde de groep mijn visie op het conflict.
Toen ik later op de middag de stad inging voor een paar bezoeken, zag ik twee tieners en een kind buiten staan een blik naar binnen werpend. Kennelijk wilden zij de kerk bezoeken, maar zij weten ook, dat tieners niet zo geliefd zijn. Ik heb hen toen mee naar binnen genomen om hen de kerststal (zie foto), te laten zien, onze kerk en de Geboortekerk. Een van hen had een maiskolf in zijn handen en zij beseften, dat het niet paste om ermee naar binnen te gaan. Zij verpakten het en deden het in een plastic zak. Ik vermoedde, dat zij Moslims zijn. Na afloop bedankten zij mij.
Tijdens de jaarwisseling was ik in de souvenirwinkel van John en Mike, lekker ontspannen. Buiten waren er veel jongelui op het Kribbeplein. Zo te zien en ook volgens Mike veel jongelui van buiten de stad, die iets feestelijks verwachtten. Vooraf hadden we in ons klooster een tombola en opnieuw won ik wat.
Vorige week zondag ving ik op Al Jazeera iets op van het doden van kinderen in Syrië door Syrische troepen. Later hoorde ik dat Al Jazeera zich een paar keer in de vingers gesneden heeft door onjuiste berichtgeving hierover. Maar goed, ik ben met Google aan de slag geweest en vond meer informatie hierover, die ronduit schokkend is. Een bijlage gaat hierover met aan het eind een link naar afschuwelijke beelden van de 13 jarige Hamza Ali Al-Khateeb. Bij nader onderzoek ontdekte ik hoe gepolitiseerd het doden van kinderen is. Hamza werd een symbool van het verzet tegen het regime van Assad. Hierop gaf het regime verschillende verklaringen uit, die elkaar tegenspraken: de jongen zou op de eerste dag al gedood zijn zonder de zichtbare verwondingen nadat hij misleid was door een groep volwassenen. Het duurde een maand, voordat de autoriteiten wisten waar de jongen vandaan kwam. Vervolgens werd ontkend dat er een jongen met die naam bestaan had en ook de genoemde plaats zou niet bestaan. Omgekeerd liet de familie zich niet kennen. Zij lieten een film van het lichaam van de jongen maken met alle zichtbare verwondingen van top tot teen, heel ongewoon in de cultuur. Zij verspreidde een oudere foto van Hamza, waarop hij nog als kind oogt en niet als een tiener.
Een andere bijlage gaat over een toestemming door het Israëlisch Hooggerechtshof om grondstoffen uit de grond van de West Bank te halen, waar bedrijven al mee bezig zijn.
Twee bijlagen gaan over het afgelopen jaar: een over de verslechtering van het internationaal recht en een over de zogeheten eenzame wolven: mensen die ontsporen en verschrikkelijke aanslagen plegen. De laatste bijlage is van Toine van Teffelen over het vergunningenstelsel, dat Israël invoert.

Groeten uit Bethlehem,
Louis 

Christmas brought me the usual bustle of the arrival of the Patriarch and the various celebrations in the church. The Christmas celebration I attended like the previous years at the Shepherds fields sharing with a German group. It was in the evening when it began to rain and kept raining the whole of Christmas Day, but on Monday the weather was sunny. Towards the shepherd fields I got a lift from a Palestinian, who is married to a Spanish woman from the Canary Islands. They have a son. The lift was good because of the rain. Sunday we were there with the community. It is part of the Status Quo or agreement between the Churches about the use of the holy places. At for afternoon we visited first the Greek shepherd fields followed by a visit to our own shepherds fields. In both places we prayed and sang. At the end we waited for a snack with a drink.
During these two days there was a group of young friars with us in support for the festivities. With one of them, an Arab brother, I had a nice conversation. We were talking about the titles, under each other in vogue. He was not so impressed by titles, which places a brother in an upper position. We are friars minors. Through these titles you put a brother in the position of a higher with the risk that he is going to behave so. Language affects our behaviour.
Wednesday we celebrated the feast of innocent children in the grotto, dedicated to the murdered children of Bethlehem. That day was overshadowed by a fight between Greek Orthodox and Armenian Orthodox monks. It is an annual returning ritual when
after our Christmas the Nativity Church should be cleaned before the Orthodox Christmas Celebrations on 7 and 19 January. It is a shameful display.
Manger Square outside the Innocents was also celebrated. Scattered across the square there were all sorts of games for children available.
At the same day I had a good talk with Mike from the gift shop. He told me that the Prophet Muhammad was married among other women with a Jewish and a Christian faithful wife. They remained resp. Jewish and Christian until after his death. Only then they went over to Islam. This is less strange than it seems. The notion of Islam came only a century after the death of Muhammad in vogue.
Another issue was that he has a friend who is Muslim. Previously, he belonged to an extreme group. If they were among themselves, they were always talking about women, but changed their issue, if someone came and sat down there. Something similar
extremists in Judaism and Christianity show: they apparently don’t know how to deal with their own sexuality and project their problem on women.
This week I visited few times the family Alazza. When I returned the first time, I met a man whom I knew from the celebration of the shepherd fields. He was remaining for some time Bethlehem. He walked the wrong way. It was already dark. So I could catch him in time and he walked with me at his hotel.
The second time I met the cousin/niece of the family, Abeer, who is staying temporarily there in search of affordable housing, which is very is difficult. I told her I have a contact in Bethany, which might be a possibility. But she will not use of it. She told me that Bethany is a centre of drug trafficking from Jerusalem to the West Bank.
Then when I was leaving the younger brother / son Nur, who just became 15, but already taller than I, told me he likes to going to rap. If I could help him with this? With my contact with my rapper Hajj I can. I also just came from Hajj. I can see him only on Fridays, because that’s his day off.
Tuesday an Englishman visited me in the church. He knew me from a few weeks back from the celebration in the open air at Cremisan as resistance against land grab by Israel. He would like to work as volunteer for peace living in a monastery. That will not be easy, because we are not on set to other forms of volunteering.
Friday a fellow German fellow brother visited with a group of Kurds and an Armenian woman. Together 14 people. It was Jürgen Neitzert. I knew him for a long time. He is very internationally oriented and speaks many languages. It was a pleasant reunion. I told his group my view of the conflict.
Later in the afternoon, when I went into the city for a few visits, I saw have two teenagers and a child standing outside throwing a look inside. Apparently they wanted to see the church, but they also know that teenagers are not so popular. I then take them inside to show them the crib (see photo), and our church and Church of the Nativity. One of them had a corn cob in his hands, and they realized that it did not fit it to go inside. They wrapped it and put it in a plastic bag. I suspected that they are Muslims. Afterwards they thanked me.
During New Year Eve I was in the gift shop of John and Mike, relax. Outside there were many young people in the Manger Square. It looked like Mike said that many young men were from out of town, which expecting something festive. Previously we had in our convent tombola and again I won something.
Last Sunday I caught something on Al Jazeera of killing children in Syria by Syrian troops. Later I heard that Al Jazeera made a few times mistakes with incorrect coverage about this issue. Anyway, I started with Google to find more information, which is downright shocking.
An attachment is ​​about it with to end a link to horrific images of the 13-year-old Hamza Ali Al-Khateeb. At further investigation I discovered how politicized the killing of children was. Hamza became a symbol of resistance against the regime of Assad.
This gave different explanations from the regime, which together contradictions: the boy was slain on the first day without the visible injuries after he was misled by group
adults. It took one month before the authorities knew where the boy came from. It was subsequently denied any boy with that name existed and the named place would not
there. Conversely, the family did know what to do. They left a film of the body of the boy with all visible injuries from head to toe, very unusual in the culture. They spread an old picture of Hamza, where he still looks like a child and not as a teenager.
Another annex is about permission by the Israeli Supreme Court for digging in the ground for resources from the soil of the West Bank out where companies are already doing.
Two attachments deal with the past year: one on deterioration of the international law and the so-called lone wolves who derailed and commit terrible attacks. The last appendix is ​​about Toine van Teeffelen about the system of permissions which Israel issues to Palestinians. The last three attachments are in Dutch, but maybe you can us Google to understand something there has been written.

Greetings from Bethlehem,
Louis 

© 2011 Louis Bohte

© 2011 Louis Bohte

Syrie tortures children

Internationaal recht 2011

In 2011 schrikten eenzame wolven het westen op

 

High Court says Israel can take advantage of West Bank resources

Betlehem Dagboek 311211

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.