350 Arab generation of Peace

Bethlehem 15 januari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week verving ik Lawrence van zondag tot en met donderdagmorgen in de Melkgrot. Hierdoor kwam ik amper in de stad, temeer ik een verjaardagsvisite in de buurt had:  

Bethlehem January 15, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last week I replaced Lawrence from Sunday to Thursday in the Milk Grotto. As a result, I was barely in town, especially I was visiting a birthday party nearby:

 

10. happy birthday


Razan, de dochter van Jack, zij werd afgelopen dinsdag zeventien.
Over de tijd, die ik in de Melkgrot doorbracht, valt wel wat te melden. Ik kreeg bezoek van een stel kinderen, goed voor een stel foto’s. Twee van de jongens hadden echter in het verleden geprobeerd geld te stelen, maar dat was niet gelukt. Lawrence greep op tijd in. De helper van Lawrence, George, zag de jongens bij mij staan en sprak hen op hun gedrag toentertijd aan. Hierna stuurde hij hen weg. Ik merkte dat hij hen op een goede manier had aangesproken.
Dit gebeurde vlak voor de dagelijkse processie van de zusters door de Melkgrot om half vier ‘s middags. Na de processie zag ik een van de twee bovenaan nog staan. Ik ben naar hem toegegaan. De andere jongen stond buiten. De eerste stond bijna te huilen, de ander boog zijn hoofd en zei: I am sorry.
Ik was er precies op tijd, want een andere jongeman ging zich met de aanwezigheid van de twee jongens bemoeien. Het klopt, dat ze niet binnen het hekwerk mogen bevinden en niet mogen bedelen onder de pelgrims. Maar evenzeer mag de jongeman zich daar niet ophouden om spullen te verkopen. Dat had hij ’s morgens gedaan, George had het gezien en mij gevraagd tegen hem op te treden. Dezelfde jongeman ging tegen de twee jongens tekeer en sloeg zelfs een van hen, waarop ik hem heb aangepakt en weggestuurd.
Toen Lawrence donderdagmiddag terugkwam van zijn retraite, heb ik hem het verhaal van de twee jongens verteld en voorgesteld, dat die twee ook hem hun excuses maken. Ik ben beschikbaar, als dat nodig en wenselijk is.
Grappig was, dat toen ik donderdag op mijn gemak de stad in kon gaan en er de tijd voor had, het de eerste stuk een groeten naar links en rechts was met handen schudden.

15. shopping street of Bethlehem

Aan de overkant van het Kribbeplein kwam ik Ameer tegen, het kindslaaf tegen, die ik sinds eind 2010 ken. hij maakte een grapje met mij en schudde mijn hand met een glimlach op zijn gezicht. Dit is wat ik kan doen: proberen een goede relatie op te bouwen en kontakt houden met zijn werkgever.
Die middag bezocht ik onder meer Het Arab Educational Institute en had een gesprek met de directeur Fuad. Hij liet blijken somber over de situatie te zijn. Het ontbreekt aan vooruitzichten op enige verbetering van de situatie voor de Palestijnen. Hierbij meld ik ook, dat de recente besprekingen tussen Israël en de Palestijnen als neveneffect had, dat hierdoor de verzoening tussen Fatah en Hamas op het spel gezet is. Immers de gesprekken zonder een duidelijke aanleiding na 16 maanden stilstand gingen buiten Hamas om. Dat is vragen om problemen.
Ik kon van de week wel de familie van Yihya bezoeken. Zijn moeder vertelde mij dat Yihya heel blij was met zijn bezoek aan mij vorige week dinsdag (en niet maandag). Hij vertelde honderduit aan zijn moeder. Van de week was hij nog een keer bij mij in de Melkgrot.
Ik bezocht ook de familie, die ik via een Duitser ken. Het valt de mensen niet mee. Vlak voor Kerstmis had de man zijn linkerbeen gebroken en is nu dag in dag uit thuis, wat hem zwaar valt. Zijn vrouw heeft het bovendien niet gemakkelijk omdat haar vader ernstig ziek is.
Vrijdag was een rustige dag. Het regende flink en er waren een paar donderslagen. Bij zulk weer blijven mensen thuis. Mijn plan om naar de Alazza familie verschoof ik naar zaterdag. Toen hoorde ik, dat het ook weinig zin had om te komen. Het licht was gedurende vijf uur uitgevallen. Het gebeurt nu dagelijks dat het licht uitvalt, zo ook gisteren. Ik heb wel leuk nieuws van de familie te melden. De oudste zoon Wisam gaat op 26 januari trouwen met zijn nicht Abeer, een prima vrouw. Ik had al in de gaten dat er iets tussen de twee gaande was.
Van de week kreeg ik een uitstekende brief van mijn provinciaal over het misbruik,waaraan ook een aantal – inmiddels overleden – medebroeders zich schuldig gemaakt hebben. In de brief staan de misbruikte mensen centraal. Het is voor hem een uitermate onplezierige klus.
De Nederlandse politiek schittert door merkwaardige toestanden. Zo hoorde ik van mijn vriend Purwanto, dat staatssecretaris Bleker tijdens de behandeling van het hoofdstuk overlast ganzen de opmerking maakte dat “Nijlganzen vergast kunnen worden, want die hoeven geen studievisum aan te vragen”. Het is een verwijzing naar de Angolese jongeman Mauro, die meer dan 8 jaar in Nederland verblijft en nu alleen via een studievisum zijn verblijf kan rekken. Kennelijk is dhr. Bleker nooit in Auschwitz geweest.
Het gedoe rond het staatsbezoek van koningin Beatrix is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Voor wat betreft haar hoofddoek verwijs ik naar de bijlage in front of the wailingwall.
Over gerechtigheid is er iets positiefs te melden. Ik was in 1997 in Graz bij de Europese kerkenbijeenkomst. Daar hoorde ik voor het eerst van een racistische moord in 1993, toen Stephen Lawrence werd doodgestoken. Toentertijd liet de politie het afweten. Nu zijn alsnog twee van de daders veroordeeld. De speurtocht naar de andere daders gaat door.
Gisteren kwam onverwachts Hajj opdagen. Hij maakt het goed en is nu druk aan het werk. Hij heeft eigen inkomen, maar nog geen contract. Het plan is om komende dinsdag elkaar weer te spreken samen met mijn musicus John. Ik informeerde hem over achtergronden van Jodenvervolging. Hij is hierin geïnteresseerd. Wij zullen er meer over praten.
Donderdagavond was er nog een kerstconcert in het Armeense deel van het complex van de Geboorte kerk. Immers, voor de Armeniërs is komende donderdag pas Kerstmis.
Ondertussen moet ik werk maken van de website Arab generation of Peace. Er zijn meer dan honderdduizend hits. Ik hoop door het schrijven van artikelen enige invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in het Midden Oosten.
Gisteravond was er in de avondrecreatie een hele discussie over biechthoren. De priester moet een vergunning hiervoor hebben van de plaatselijke bisschop. Ik zei tegen de musicus George, dat het typisch Romeins is om zoveel mogelijk perfecte wetten uit te vaardigen en het vervolgens de kunst is om ze te ontduiken. Zo gaat dat in Italië. In de VS worden veel minder wetten uitgevaardigd, maar daar moet je je wel aan houden. George uit de VS beaamde dit.
Het lijkt erop, alsof een bewijs, dat je de mis mag lezen, niet genoeg is voor biecht horen.
Wie wil weten of een iPad tegen een stootje kan, kan kijken naar de volgende link: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/09/video-hoe-een-ipad-een-vrije-val-van-100-000-voet-overleeft/

Als bijlage heb ik verder een artikel uit NRC over de toestand in Haïti, twee jaar na de aardbeving met als titel verkracht, met een bijdrage van een Israëlische foto journalist.

Groeten uit Bethlehem,
Louis 

Razan, the daughter of Jack, she became seventeen last Tuesday.
About the time I spent in the Milk Grotto, is something to report. I was visited by a bunch of kids, good for some pictures. However, two of the boys had in the past tried to steal money, but that was not successful. Lawrence grasp on time. The helper of Lawrence, George, saw the boys with me and spoke to them on their behavior at the time. After this he sent them away. I noticed he had addressed them in a good way.
This happened just before the daily procession of nuns in the Milk Grotto at half past three in the afternoon. After the procession, I saw one of the two boys still standing above. I went to see him. The other guy was standing outside. The first was almost crying the other bowed his head and said: I am sorry.
I was just in time, because another young man came to the place, where we were standing. It is true that they are not allowed inside the fence and are not allowed to beg among the pilgrims. But equally, the young man did not stop to sell stuff. He had done this in the morning. George had seen it and asked me to act. The same young man went to the two guys rant and even hit one of them, which I have addressed and dismissed him.

01. children in the Milk Grotto with modern toys

When Lawrence returned Thursday afternoon from his retreat, I told him the story of the two boys and suggested that these two also apologize to him. I am available if necessary and desirable.
It was funny that when I could go into the town on Thursday afternoon and had time for it, the first part I greeted to the left and right shaking hands. Across the Manger Square, I came to Ameer, the child slave, whom I know since the end of 2010. He joked with me and shook my hand with a smile on his face. This is what I can do: try to build a good relationship and contact with his employer.
That afternoon I visited, among other things, the Arab Educational Institute and had a conversation with director Fuad. He did seem to be pessimistic about the situation. It lacks any prospect of improving the situation for the Palestinians. I hereby report that the recent talks between Israel and the Palestinians had as a side effect that reconciliation between Fatah and Hamas has been put at risk. The talks were held without an obvious cause after 16 months stopped without involvement of Hamas. That’s asking for trouble.
I could visit the family of Yihya. His mother told me that Yihya was happy with his visit to me last Tuesday (not Monday). He talked endlessly to his mother about this. Last week he was again with me in the Milk Grotto.
I also visited the family, through a German I know. It is not easy for them. Just before Christmas, the man had broken his left leg and now he stays every day at home. This is for him hard. His wife has also not easy because her father is seriously ill.
Friday was a quiet day. It rained a lot and there were a couple of thunder. In weather like this people stay at home. My plan to go to the family Alazza I moved it to Saturday. Then I heard that it had made little sense to come. The light had failed for five hours. It happens every day now that the light fails, so too yesterday. I have good news to report from the family. The eldest son Wisam will marry with his cousin Abeer, a good woman, on January 26. I had already noticed that something was going on between the two.
This week I received an excellent letter from my provincial about the abuse, which also includes – now deceased – brothers guilty for this crime. The letter puts the abused people first. It is for him a very unpleasant job.
Dutch politics shines through strange situations. I heard from my friend Purwanto that State Bleker during treatment of the chapter nuisance geese the remark that “Nile Geese may be gassed, because they do not study visa ‘. It is a reference to the Angolan youth Mauro, who lives for more than eight years in the Netherlands and only through a study visa can stretch his residence. Apparently Mr. Bleker was never in Auschwitz.
The fuss surrounding the state visit of Queen Beatrix is to say at least remarkable. As for her scarf, I refer to the attachment ‘in front of the wailing wall’ the Dutch politician, who made remarks about the clothes of the queen.
About justice there is something positive to report. I was in 1997 in Graz at the European church meeting. I heard for the first time of a racist murder in 1993, when Stephen Lawrence was stabbed to death. At that time the police did fail. Now, still two of the perpetrators have been convicted. The search for the other offenders continues.
Yesterday Hajj unexpectedly visited me. He is doing well and is now busy at work. He has his own income, but no contract. The plan is to meet again next Tuesday to talk together with my musician John. I informed him about the backgrounds of Jewish persecution. He is interested in this. We will talk about it more.

18. hall for the concert

Thursday evening we had a Christmas concert in the Armenian section of the complex of the Nativity Church. After all, the Armenians celebrate their Christmas coming Thursday.
Meanwhile, I work on the website of Arab generation of Peace. There are over one hundred thousand hits. I hope by writing some articles to influence developments in the Middle East.
Last night there was during the evening recreation whole discussion about hearing confessions. The priest must have an authorization from the local bishop. I said to the musician George, this is typical Roman to make perfectly possible laws to enact and then the trick is to circumvent them. So it goes in Italy. In the U.S., there are much less legislate, but you simply have to keep. George from US agreed this.
It looks as if a proof that you can say the Mass is not enough for hearing confessions.
Who wants to know if an iPad is resistant to a hit, can look at the following link:
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/09/video-hoe-een-ipad-een-vrije-val-van-100-000-voet-overleeft/

As an attachment I have one more article from NRC on the situation in Haiti, two years after the earthquake titled verkrachting (raped), with a contribution of an Israeli photojournalist .

Greetings from Bethlehem,
Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Haïti, twee jaar na de aardbeving

a contribution of an Israeli photojournalist

before the wailing wall

a contribution of an Israeli photojournalist

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.