351 rechtvaardige rechter / – / righteous judge

Bethlehem 22 januari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen donderdag vierden de Armeniërs hun Kerstfeest. Hiermee is het seizoen van de feesten met intochten voorbij. Wij sloten het af met een bezoek aan de kommuniteit van de Armeniërs om hen een zalig Kerstfeest te wensen.

19. visit to the Armenians for their Christmas

 
Bethlehem January 22, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last Thursday the Armenians celebrated their Christmas. With this feast it is the end of the season of feasts with entrance ceremonies. We closed it off with a visit to the community of the Armenians to wish them a Merry Christmas.

15. Arminian Christmas

 

Ik had afgelopen maandag een nieuwe ervaring. Ik was naar Jerusalem gegaan en wilde een kaart van het nieuwe systeem voor het openbaar vervoer. Op het zien van mijn paspoort zei de man tegen mij, dat ik geen burger van Jerusalem ben en daarom de kaart niet kon kopen. Ik moet nu iedere keer een enkeltje kopen met overstaprecht van anderhalf uur.

07. the light rail

Ik was in Jerusalem voor verschillende afspraken. Zo maakte ik een afspraak om in mei de broeders te vertellen over het werk van Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping.
Ik heb eindelijk weer eens Ofer opgezocht, die vol ideeën zit om creatief uit te werken met muziek en theater.
’s Avonds was er de maandelijkse bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Dit keer ging het over anti-semitisme, een onderwerp, dat ik mocht inleiden als enige Christen met nog een Moslim en 5 Joodse mensen. Het was een goed gesprek, waarbij ook onderwerpen op tafel kwamen, die niet bij iedereen bekend waren. Een ervan was de betekenis van zoon van God in de Joodse traditie, namelijk van een rechtvaardige rechter, zie psalm 82. Ter plekke werd electronisch deze psalm opgezocht. De psalm maakte indruk.
Een ander onderwerp was, dat ook Moslims op de terugkomst van Jesus als Messias wachten. Joden wachten op de Messias, Christenen en Moslims wachten op de terugkomst van Jesus als Messias.
Ik had op straat verschillende ontmoetingen. Een leuke was die met Nidal, een jongeman van 21, die ik nu meer dan 10 jaar ken. hij is een leuke knul. Hij werkt al enkele jaren in het Intercontinental Hotel. Maar zijn leven ziet er saai uit: hij pendelt tussen waar hij woont en zijn werk, een goed half uur lopen. Soms gaat hij naar een club zoals afgelopen woensdag om met vrienden naar Real Madrid – Barcelona te kijken. Barcelona is hier erg populair. Hij noemt het leven in Bethlehem slecht. Er valt niets te beleven. Maar: hij wil trouwen.
Op die dag vierde onze oudste medebroeder in huis zijn 80ste verjaardag de Siciliaan Camillo. Dat gebeurde uitgebreid met onder meer de zusters, die bij de Aida kamp wonen.

09. in the centre Camillo, 80

Vrijdag bezocht ik Hajj op zijn vrije dag. Ik gaf hem mijn visie op het antisemitisme. Hij kon ermee uit de voeten. Hij begrijpt nu wantrouwen onder Joden.
Op weg naar hem kwam ik een Nederlandse vrouw, die voor korte tijd in Jerusalem studeert, en haar ouders. Op de weg terug van Hajj moest ik door Al Doha lopen. Het was al donker en dan rijden minder tot geen taxi’s. Voor ik Al Doha uit was, had ik drie stops: eerst een groep van acht jongelui, die mij uitnodigden een falafel te eten, en daarna nog twee groepjes van jongelui, die mij groetten. Zoiets is wel leuk.
Afgelopen zondag bezocht ik Sana. Zij was opgelucht dat haar studie aan de Open Universiteit erop zit. Haar laatste examen had ze de week ervoor gedaan. Zo komt er bij haar ruimte vrij in haar geest. Dat merkte ik, want ze begon te praten over de dood van haar man Ahmed, zoals ze niet eerder gedaan had.
Ik ontdekte van de week dat er vrij veel materiaal op YouTube te vinden is met als onderwerp Armageddon ofwel een laatste alles verwoestende oorlog, die volgens sommigen ons te wachten staat. Sommige links verwijzen naar de terugkomst van de verborgen imam Mahdi. Deze figuur speelt onder de Shia Moslims een belangrijke rol. Het opvallende is dat zijn komst gekoppeld is aan de terugkomst van Jesus als Messias. Dat had ik niet eerder zo gelezen. Zie de volgende link:

 

Monday I had a new experience. I had gone to Jerusalem and wanted a card of the new system for public transport. On seeing my passport, the man said to me that I am not a citizen of Jerusalem, so I could not buy the card. Now every time I need to buy a single ticket with the right to transfer within one and a half hour.
I was in Jerusalem for several appointments. So I made an appointment to tell the brothers about the work of Justice, Peace and Reverence for Creation. It has been scheduled for May.
I finally visited again Ofer, who is full of ideas for creatively working with music and theater.
In the evening there was the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association. This time it was about anti-Semitism, a subject that I could introduce as the only Christian with a Muslim and five Jewish people. It was a good discussion, including topics on the table, not known to everyone. One was the meaning of son of God in the Jewish tradition as righteous judge; see Psalm 82 (81). At the spot this psalm was searched. The psalm impressed.
Another issue was that also Muslims are waiting for the return of Jesus as Messiah. Jews are waiting for the Messiah, Christians and Muslims await the return of Jesus as Messiah.
I had several encounters on the street. One nice encounter was that with Nidal, a young man of 21, who I know now more than 10 years. He is a nice guy. He worked for several years at the Intercontinental Hotel. Yet his life looks boring, he commutes between his home and his work, a good half hour walk. Sometimes he goes to a club like last Wednesday to look with friends the match between Real Madrid – Barcelona. Barcelona is very popular here. He calls the life in Bethlehem bad, because there is nothing to do in Bethlehem. But, he wants to marry.
On the same day our oldest fellow brother in our community celebrated his 80th birthday, the Sicilian Camillo. The celebration included the sisters, who live near the Aida camp.

10. sweet

Friday I went to Hajj on his day off. I gave him my views on anti-Semitism. He could deal with it. He now understands distrust among Jews.
Towards him I met a Dutch woman, who for a short time is studying in Jerusalem, and her parents. On the way back from Hajj, I had to walk through Al Doha. It was already dark and then there are less or even no driving taxis. Before I left Al Doha, I had three stops: first a group of eight young people who invited me to eat a falafel and then two groups of young people who greeted me. Such a thing is fun.
Last Sunday I visited Sana. She was relieved that her study at the Open University is over. Her last exam she had done the week before. So there’s space free in her mind. I noticed, because she started talking about the death of her husband Ahmed in a way as she didn’t previously.
I found the week pretty much content on YouTube can be found on the subject of Armageddon or a final devastating war, which some believe lies ahead. Some links are to the return of the Hidden Imam Mahdi. This figure plays an important role in the Shia Muslim world. It is striking that his arrival is linked to the return of Jesus as Messiah. I didn’t read this before. See the following link:

 

Het linke van dit soort materiaal is, dat het de geesten rijp kan maken voor een waanzinnige oorlog. Sommige filmpjes koppelen de terugkomst van de Mahdi aan het einde van de staat Israël.
Een aardige link is de volgende over landen van een vliegtuig bij harde zijwind:

diagonaal-landen-door-zijwinden-van-boven-de-100-kmu/

Een andere link gaat naar een artikel in Ha’aretz met een duidelijke waarschuwing aan militaire leiders in Israël, omdat die iedere verandering van positie aan Palestijnse kant veronachtzamen:

israel-hamas

Als bijlage heb ik twee artikelen van Asia Times geplaatst over Iran. De ene gaat over een mogelijke oorlog en de andere gaat over de olie van Iran.
De derde bijlage gaat over de onhoudbare toestand voor de bevolking in Tibet, een artikel in NRC..
De vierde bijlage informeert over het bezoek van een Palestijn aan Nederland, die weigert vijand van Israël te zijn. Dit bezoek is eind februari, begin maart.

Groeten uit Bethlehem,
Louis 

The linking of this material is that the spirits are made ready for an insane war. Some movies link the return of the Mahdi at the end of the state of Israel.

A nice link to the following landing of planes in strong crosswinds:

diagonaal-landen-door-zijwinden-van-boven-de-100-kmu/

Another link goes to an article in Ha’aretz with a clear warning to military leaders in Israel, because they neglect every change of position on the Palestinian side:

israel-hamas

As an attachment I posted two articles on Iran from Asia Times. One is about a possible war and the other is about the oil of Iran.
The third attachment deals with the untenable situation for the people in Tibet, an article in Dutch newspaper.

Greetings from Bethlehem,
Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Middle East 200112 About Iran

Middle East 200112 Oil of Iran


Tibet brandt

Daout Nasser Dear friends in the Netherlands

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.