352 Justice to people is a problem

Bethlehem 29 januari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Hoogtepunt van deze week was de trouwerij van Wisam en Abeer. Zij zijn nu een gelukkig stel. Het feest was donderdagavond vlak bij mij in de buurt: 5 minuten lopen.

16. going high

 
Bethlehem January 29, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

The highlight of this week was the wedding of Wisam and Abeer. They are now a happy couple. The party was Thursday night close to where I live: 5 minutes walk.

12. Abeer with her father

 

Goed half zeven begon het feest met muziek en dansen. Ik moest ook een paar keer de vloer op en dan dansen met jongeren tot 50 jaar jonger dan ik. Kom er maar eens om.

24. dancing

Eerder was er al feest ten huize Alazza, omdat de jongste broer van Wisam, Narjuan afgelopen maandag 14 werd.

Op weg naar het feest kwam ik iets anders tegen. Ik passeerde een klein restaurant, waar een knul van de leeftijd van Narjuan aan het werk was. Ik ken hem al een aantal jaren en ik vond hem altijd al een heel aardige knul, die wel iets volwassens over zich had. Zijn werkgever, een in mijn ogen sociaal bewogen man, vertelde van zijn thuissituatie, namelijk, dat zijn moeder het gezin in de steek gelaten heeft. Dat is een hard gelag.
De kindslaaf Amier is van het toneel verdwenen. Anton Sleiby, die tegenover zijn werkplek zijn naaiwinkel samen met zijn twee broers heeft, noemde het ‘released’, bevrijd. De laatste keer, dat ik Amier zag, was leuk. Ik schreef er twee weken geleden over. (brief 349)

Dinsdag heb ik mijn komende reis naar Nairobi voor een bijeenkomst met Afrikaanse medebroeders over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping geregeld. Dat vindt half februari plaats.

Afgelopen maandag ontving ik een email van een franciscanes, die in Guatemala leeft en werkt. Ik ken haar van World Social Forum van 3 jaar geleden. Zij laat iets zien van actie voeren. De regering van Guatemala wil de pensioenleeftijd opschroeven met als argument, dat dit in Europa ook gebeurt. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd.
Met verwijzing naar Europa werden als eisen naar voren gebracht, dat corrupte politici ontslagen worden, het aantal parlementariërs omlaag gaat, de salarissen voor politici omlaag gaan en privileges verdwijnen, enzovoort. Het is goed om te zien hoe burgers tegenwoordig aanzienlijk mondiger zijn geworden.

Donderdag kwam Mohammed, de zoon van Sana Balboul voor een korte vakantie uit Cairo thuis. Sana is er heel blij mee. Hij blijkt een vriend van Husam, een broer van Wisam, te zijn maar zij kunnen elkaar niet ontmoeten, want dat kan politieke problemen voor Husam opleveren. Daar heeft Israël niets mee van doen.

25. mother, Husam and Clio

Van de week las ik op teletekst een domme opmerking. In het betreffende bericht werden de Moslims de derde etnische groep op Sri Lanka genoemd.

Gisteren was ik in Jerusalem, waar ik een jongen tegenkwam, die mij van de Geboortekerk kent. Hij blijkt in een supermarkt te werken. Hij vertelde mij, dat hij dit deed om zijn moeder te helpen, omdat zjn vader overleden is. Dit is zwaar voor hem.

Ik was juist op tijd om op Al Jazeera een aflevering van Witness, getuige, te zien, dat over Omar Ahmed Khadr, een Canadees van een Egyptische vader. Omar was herhaaldelijk met zijn vader in Afghanistan. Op een gegeven moment heeft zijn vader hem achtergelaten bij een groep van Al Qaida. De Amerikanen kreeg lucht van deze groep, omsingelden hen en na een gevecht van vier uur was Omar de enige overlevende. Bij de Amerikanen sneuvelde een medische soldaat, die uit hoofde van zijn functie een beschermde status heeft. Omar als enige overlevende werd ervan beschuldigd hem gedood te heen. Het speelde zich af in september 2002. Hij was toen 15 jaar. Hij werd overgebracht naar Bagram, waar hij gemarteld werd. Vervolgens werd hij naar Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. Hij zit daar nog steeds na veroordeeld te zijn tot 8 jaar, omdat hij alle beschuldigingen ‘bekende’. Anders was het 40 jaar geworden.
Zie een korte samenvatting van Witness. De beelden spreken voor zich:

aljazeera.com/programmes/witnes

Van de week kwam het bericht, dat de sergeant van de eenheid, die na verlies van een collega 24 Irakese burgers inclusief vrouwen en kinderen vermoord hebben, gestraft werd met degradatie tot soldaat.
Combineer ik beide feiten, dan is mijn conclusie, dat het Amerikaanse leger het recht heeft wraak te nemen op burgers, die per definitie onschuldig zijn.
De Canadese premier Harper weet van Omar, maar weigert het verdrag met de VS te gebruiken om Omar naar Canada over te brengen. Ik vermoed, dat Harper Omar niet recht in de ogen durft te kijken. Hetzelfde geldt voor Obama, als hij er weet van heeft. Obama kan hem gratie verlenen.
Een ander programma van Al Jazeera is Listening Post. Een aflevering gaat over dubbele standaard van de media, zie:

aljazeera.com/programmes/listeningpost

We leven in een wereld, waarin recht doen aan mensen een probleem is vanwege een gebrek aan normbesef.

Op 8 januari dat de horrorwinter in geen velden of wegen te bekennen was, maar dat februari nog moest komen. Dit blijkt nu te kloppen zoals 56 jaar geleden.

Ik voeg er een aanhangsel toe van de Palestijnse Maan News, dat iets van de verwarring in het Midden Oosten laat zien.

Groeten uit Bethlehem,
Louis 

Well half past six the party started with music and dancing. I also had a couple of times to go on the floor and then dancing with young people unto 50 years younger than me. Come look at it.

Previously there was a big party at the home Alazza, because the younger brother Wisam, Narjuan celebrated his 14th birthday last Monday.

01. birthday Narjuan in red

On the way to the party I came to something else. I passed a small restaurant, where a guy from the age of Narjuan was at work. I know him for several years and I always found him a very nice guy who had something to adults. His employer, a socially conscious man in my eyes, told of his home situation, namely, that his mother has abandoned the family. That’s a hard bout.

The child slave Ameer has disappeared from the scene. Anton Sleiby, who has his tailor shop opposite to his workplace with his two brothers, called it “released” liberated. The last time I saw Amir, was fun. I wrote about two weeks ago. (letter 349)

Tuesday I have arranged my next trip to Nairobi for a meeting with African brothers on Justice, Peace and Integrity of Creation arranged. That is half February.

Last Monday I received an email from a Franciscan sister, who lives and works in Guatemala. I know her from World Social Forum three years ago. It shows something of campaigning. The Government of Guatemala will screw up the retirement age, arguing that this happens in Europe. It did not fall on deaf ears.
With reference to Europe as demands were put forward, that corrupt politicians are fired, the number of MPs go down, go down the salaries of politicians and privileges disappear, and so on. It’s good to see how people today have become much more assertive.

Thursday was Mohammed, son of Sana Balboul for a vacation home from Cairo. Sana is very happy with it. He appears to be a friend of Husam, a brother Wisam, too, but they cannot meet each other, because this may pose political problems for Husam. That has nothing to do with Israel.

Last week I read on Dutch ceefax a stupid remark. In the message it was said that the Muslims were the third ethnic group in Sri Lanka.

Yesterday I was in Jerusalem, where I met a guy who knows me from the Nativity Church. He appears to work in a supermarket. He told me that he did it for his mother to help her because his father passed away. This is hard for him.

I was just in time to an episode of Al Jazeera Witness, witness, see, Omar Ahmed Khadr about that, a Canadian of an Egyptian father. Omar was repeated with his father in Afghanistan. At one point, his father left him in a group of Al Qaeda. The Americans got wind of this group, surrounded them and after a fight of four hours Omar was the only survivor. When among the Americans there was killed a medical soldier, who has by virtue of his position a protected status. Omar was as the only surviving accused to have slain him. It took place in September 2002. He was at that time 15 years. He was transferred to Bagram, where he was tortured. He was then transferred to Guantanamo Bay in Cuba.

He’s still there after convicted to 8 years, all charges because he ‘confessed’. Otherwise he should have got 40 years.
See a brief summary of Witness. The images speak for themselves:

aljazeera.com/programmes/witnes

Last week I heard the news that the sergeant of the unit, after losing a colleague killed 24 Iraqi civilians including women and children was punished with degradation to a soldier.

I combine the two facts, it is my conclusion that the U.S. Army has the right to take revenge on civilians, who are by definition innocent.
The Canadian Prime Minister Harper knows of Omar, but refuses to use the treaty with the U.S. to transfer Omar to Canada. I suspect that Harper doesn’t dare to look in the eyes of Omar. The same goes for Obama, if he knows it. Obama can pardon him.

Another program on Al Jazeera’s Listening Post. One episode is about the double standard of media, see:

aljazeera.com/programmes/listeningpost

We live in a world where justice to people is a problem because of a lack of sense of values.

On January 8 I wrote that the horror of winter in Europe was nowhere in sight, but that February was yet to come. This appears to be true now as 56 years ago.

I attach an article from Maan News from Palestine, which shows something about the disturbance in the Middle East.

Greetings from Bethlehem,

Louis
 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

“…if you believe in scriptures, it has to be from cover to cover not to be selective…(Sheik Ikrima Sabri)”

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.