353 een slimme kat / – / a smart cat

Bethlehem 5 februari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag was voor mij een mooie dag. Het begon met mijn wandeling door de stad naar de taxistandplaats om naar Hajj te gaan. Onderweg kwam een man naast mij lopen, die mij kende.

09. the cat of Severino

 

Bethlehem February 5, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last Friday was a beautiful day for me. It started with my walk through the city to the taxi to go to Hajj. Along came a man walking beside me, who said he knew me.

16. street view

 

Hij is een vriend van Zoher, de eigenaar van het pand, waar ik het jongerencentrum had. Het was een open gesprek. Hij zei dat hij Moslim is, maar dat hij niet naar de moskee gaat. Hij vindt het belangrijker om een goed mens te zijn, iets waar Hajj later gretig op inhaakte.
Eenmaal bij Hajj had ik eerst met hem en later samen met twee zussen een prima gesprek over Islam en Christendom, over het hoofddoek, de Hijab. De twee zussen waren blij met het gesprek, maar zij zeiden, dat helaas zo’n gesprek met de sheik, de voorganger in de moskee, niet mogelijk is, want dan komt er ruzie van. Ik zei, dat de sheik vermoedelijk ingesloten zit in de verwachting van de mensen, dat hij het oude herhaalt. Ik benadrukte, dat het belangrijk is om de Koran en de traditie van de profeet te bestuderen samen met de vragen die zij hebben. Een van de twee zussen reageerde verrassend door te zeggen, dat je dan andere ideeën krijgt.
Ik vertelde hen mijn ideeën over het ontstaan van de Islam, waar zij zich in konden vinden.
Ik zou het leuk vinden om dit soort gesprekken met meer jongeren te voeren, maar dat zit er niet in. Er is een gebrek aan onderling vertrouwen.

Vervolgens ging ik naar de familie Oweineh. Ik was juist op tijd om nog even met Mohammed te praten. Hij was enthousiast over de twee artikelen, die ik voor onze website geschreven heb. Hij hoopt ze spoedig in het Arabisch te vertalen. Ondertussen telt de website honderden bezoekers per dag.
Mohammed vertelde me, dat hij een veranderende houding onder buitenlanders bespeurt. Er is meer begrip voor de Islam. Ik merkte iets vergelijkbaars bij een discussie op internet. De jongere generatie van in de twintig heeft, naar het schijnt, minder moeite met Moslims. Dit komt deels, doordat zij met Moslims zijn opgegroeid.
Op weg naar huis kwam ik drie tieners tegen en met een van hen heb ik wat zitten dollen.

Dinsdag was ook een mooie dag. Het begon fraai met een kat in de sacramentskapel. De broeder, die voor onze twee hotels verantwoordelijk is, Severino, heeft katten en een hond. Een van de katten volgt hem vaak. De kat is slim. Als Severino ’s morgens niet in het hotel is, dan ‘weet’ de kat, dat hij naar de kapel is om te bidden. Als hij niet terugkomt om half zeven, dat ‘weet’ de kat, dat Severino in de kapel blijft om de mis te lezen en gaat ze naar de kapel toe. De deuren zijn gesloten vanwege de kou, maar geen nood: de kat springt omhoog naar de deurknop en weet die omlaag te duwen, waardoor de deur opengaat. Dat gebeurde afgelopen dinsdag zowel voor- als achterin, hoewel Severini er niet was.

’s Middags bezocht ik Basima, die afgelopen zondag naar Ramallah was gegaan samen met haar dochter Majd, naar de rechtbank voor de zaak tegen haar zoon Mohammed, die vastzit vanwege het gooien van stenen naar Israëlische jeeps. Hij zit al een paar maanden vast. Zij vertelde dat hij er goed uitzag.
Om het nog zwaarder te krijgen heeft het Israëlische leger haar oudste zoon Moead twee weken geleden twee dagen vastgezet om onbekende redenen. Daarna werd hij weer vrijgelaten. Basima heeft het zwaar.
Er worden trouwens geregeld mensen o.a. hier in Bethlehem door het Israëlische leger opgepakt. Dat was vorige week zondagnacht het geval en afgelopen zondagnacht opnieuw. Met de vrijlating van meer dan duizend Palestijnse gevangenen is er weer plek vrijgekomen. Afgelopen week is ook een van de vrijgelaten Palestijnen weer opgepakt.
Hierna bezocht ik Yihya, die thuis was. Dat was leuk.

Ik was op tijd thuis voor het avondgebed, die dit keer samen met commissarissen van het Heilige Land. Wij als minderbroeders zijn verantwoordelijk voor de Heilige Plaatsen namens de Katholieke Kerk. In het verlengde hiervan moeten alle geledingen van de orde iemand aanstellen als belangenbehartiger voor dit werk. Afgelopen week waren betreffende broeders voor een conferentie in Jerusalem. Dinsdag kwamen zij naar Bethlehem voor het avondgebed en voor eten in het restaurant van een van de twee hotels. Ik kwam een paar bekende broeders tegen: uit Sri Lanka en uit de VS, maar ook uit Zwitserland, Filippijnen en Indonesië waren er broeders. De laatste sprak goed Nederlands.

10. a rainy day

Woensdag was weer een verregende dag, waarbij mensen thuis voor de kachel zaten. Ik bezocht Sana, die inderdaad voor de kachel zat. Zij voelde zich opgesloten. Haar oudste zoon, die in Cairo studeert, is nog thuis op vakantie. Hij, Mohammed, bleek geen hoge pet op te hebben van de democratiseringsbeweging in Egypte. Zij roepen maar: wij willen…
Die avond vond er afschuwelijk geweld plaats in de havenstad Port Saïd. Het lijkt erop, dat het leger wraak nam op de omwenteling nu een jaar geleden.

Gistermiddag kwam ik in de stad Alaa, die moeilijk loopt, en Ahmed, de leider van de tent afgelopen voorjaar, tegen. Ik had Ahmed sinds toen niet meer gezien. Het gaat goed met hem en hij heeft plannen om weer actie te voeren. Dit keer gaat het om de lonen. De prijzen gaan voortdurend omhoog, maar de lonen niet. Er is een groeiende armoede onder de bevolking.

Er wordt steeds dreigender taal gesproken over een mogelijke oorlog met Iran. Ik heb wat achtergrondinformatie verzameld om beter kijk hierop te krijgen. Ze zijn als aanhangsels toegevoegd. Er is een wetenschappelijk boekje over de relatie tussen Rusland en Iran. Apart heb ik de samenvatting vooraf en de conclusie aan het eind toegevoegd, voor wie het boekwerkje teveel van het goede is.

Een ander artikel, “Middle East about Iran”, beschrijft de politieke ontwikkelingen tussen het Westen en Iran en met name de rol van de VS met het beroemde aanbod van president Khatami in 2003 om met het nucleair programma te stoppen in ruil voor opname van Iran in de wereldgemeenschap en het stoppen van de sancties.
“About war with Iran” gaat over mogelijke gevolgen van een oorlog met Iran.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

He is a friend of Zoher, the owner of the property where I had the youth center. It was an open conversation. He said he is Muslim, but that he doesn’t go to the mosque. He finds it important to be a good person, something Hajj later eagerly agreed.
Once when I first came at the home of Hajj, I talked with him later along with two sisters. It was a great conversation about Islam and Christianity, on the headscarf, the Hijab. The two sisters were delighted with the conversation, but they said that unfortunately such a conversation with the sheik, the predecessor in the mosque, is not possible, because it easily turned into a fight. I said that the sheik is probably embedded in the expectation of the people, he repeats the old. I emphasized that it is important to study the Koran and the tradition of the prophet to study together with the questions they have. One of the two sisters responded surprisingly by saying that you get other ideas.
I told them my ideas about the origins of Islam wherever they could find in.
I would like to this kind of talks with more young people to perform, but that’s not possible. There is a lack of mutual trust.

Then I went to the family Oweineh. I was just in time to do some talking with Muhammad. He was enthusiastic about the two articles I wrote for our website. He hopes they will soon be translated into Arabic. Meanwhile the website counts hundreds of visitors per day.
Mohammed told me that he senses a changing attitude among foreigners. There is greater understanding of Islam. I noticed something compatible reading a discussion on the Internet. The younger generation in their twenties has, it seems, fewer problems with Muslims. This is partly because they grew up with Muslims.
On the way home I met three teener boys and with one of them I have sitting around joking.

Tuesday was a beautiful day. It started with a beautiful cat in the Sacrament chapel. The brother, who is responsible for our two hotels, Severino, has cats and a dog. One of the cats follows him often. The cat is smart. If Severino morning not in the hotel, then the cat ‘knows’ that he went to the chapel to pray. If he does not come back at half past six, then the cat ‘knows’ that Severino is still in the chapel to read and she goes to the chapel. The doors are closed because of the cold, but do not worry, the cat jumps up to the doorknob and know that pushing down, the door opens. That happened last Tuesday, both front and rear, though Severino wasn’t there.

In the afternoon I visited Basima, who had gone to Ramallah with her daughter Majd last Sunday, to court for the case against her son Mohammed, who is in prison because of throwing stones at Israeli jeeps. He’s been a few months down. She said he looked fine.
To make it even harder to get the Israeli army Muad her eldest son two weeks ago put for two days for unknown reasons. Then he was released. Basima has it rough.
There are also regular people including here in Bethlehem arrested by the Israeli army arrested. That was the case last week, Sunday night and last Sunday night again. With the release of more than thousand of Palestinian there is more space free. Last week is also one of the freed Palestinians imprisoned again. Then I visited Yihya, who was at home. That was fun.

I was home in time for our evening prayer, this time along with commissioners from the Holy Land. We, the friars are responsible for the Holy Places on behalf of the Catholic Church. By extension, all parts of the order have to appoint someone for promoting of our work in the Holy Land. Last week there was a conference for these friars in Jerusalem. Tuesday they came to Bethlehem for the evening prayer and eat in the restaurant of one of the two hotels. I met some friars I know: from Sri Lanka and the USA, but also from Switzerland, Philippines and Indonesia were brothers. The latter spoke Dutch well.

07. the minister generalis in the centre

Wednesday was another rainy day, taking people home for the heater. I visited Sana, who was indeed sitting in front of the heater. She felt trapped. Her eldest son, who is studying in Cairo, is home on vacation. He, Muhammad, appeared not to have a high expectation from the democracy movement in Egypt. They only yell: we want …

That night there was terrible violence place in Port Said harbor. It seems that the army took revenge on the revolution a year ago.
Yesterday afternoon I came into the city and met Alaa, who runs hard, and Ahmed, leader of the tent last spring. I hadn’t seen Ahmed since then. With him it is going well and he has plans to back action. This time it’s the wages. The prices are constantly going up, but wages are not. There is a growing poverty among the population.

14. the price in shekels

There is more threatening language spoken about a possible war with Iran. I have some background information gathered to watch this to get better. I have added some attachments. There is a small scientific book about the relationship between Russia and Iran. I have separately added the advance summary and conclusion at the end for whom this booklet is too much.

protest

Another article, “Middle East about Iran”, describes the political developments between the West and Iran and in particular the role of the U.S. with the famous offer of President Khatami in 2003 with its nuclear program to stop in exchange for inclusion of Iran in the global community and stopping the sanctions.
“About war with Iran” is about possible consequences of a war with Iran.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

About War With Iran

Goed Mogelijk Dat Het Egyptische Leger Wraak Wilde Nemen Voor Tahrir

Middle East About Iran

Russia – Iran

Summary and Conclusion

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.