354 bottledwater

Bethlehem 11 februari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Omdat ik morgen op weg ga naar Nairobi voor een conferentie over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping met Afrikaanse medebroeders, stuur ik een dag eerder mijn wekelijkse brief.
Ik heb me van de week weer prima vermaakt.  


Bethlehem February 11, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Because tomorrow I’m on the way to Nairobi for a conference on Justice, Peace and Integrity of Creation with African brothers, I send my weekly letter a day earlier.
I have great time of the week.  

Zo af en toe heb ik contact met een politieman voor de toeristen uit Nahhalin, een dorp ten zuiden van bethlehem vlak bij tent of nations. Onlangs vroeg hij om gebruikte kleren voor arme mensen in zijn dorp. Onze parochie heeft een afdeling om dit soort problemen aan te pakken. Het wordt geleid door een jonge Italiaan, Vincenzo, die vorig jaar met een Palestijnse vrouw getrouwd is. Hij spreekt vloeiend Arabisch. Hem heb ik om hulp gevraagd en vervolgens kortgesloten met de man uit Nahhaleen, die – uiteraard – Mohammed heet.

Afgelopen maandag was ik te gast bij een jonge vriend, Mohammed Omar, in
het Deheisha kamp voor een lunch. Zijn vader is imam van de moskee vlak bij de ingang van het kamp. Ik hoorde iets interessants. Zijn vader volgt een cursus over leiderschap van vrouwen in de gemeenschap. De meeste inleiders zijn vrouwen. In de Islam zijn mannen en vrouwen aan elkaar gelijkwaardig, maar de weerstand ligt in de cultuur. Dat zal nog een flinke dobber zijn om hier verandering aan te brengen. De cursus duurt 14 dagen.

Deheisha refugee campDeheisha refugee camp

Hierop aansluitend bezocht ik eerst ‘mijn’ knul Yihya en vervolgens Basima, wier zoon Mohammed sinds 1 december van het vorig jaar in de Ofer gevangenis in Israël vlak bij Ramallah zit vanwege stenen gooien naar een Israëlische jeep in Palestijns gebied. Wat een misdaad.
Dinsdag was een koude dag met woestijnzand in de lucht. In Israël werden mensen gewaarschuwd om binnen te blijven.

Dinsdagnacht zijn weer Palestijnen door het israëlische leger opgepakt, o.a. in Bethlehem. Vermoedelijk is dat met name in vluchtelingenkampen gebeurd.
In Al Azzakamp zijn er weer problemen tussen twee families geweest net als begin augustus van het afgelopen jaar. Toen stierven twee mensen, nu gelukkig niet, maar wel zijn drie mensen van de Al Azzafamilie met steekwonden in het ziekenhuis opgenomen. Een van hen ken ik al een aantal jaren: Odaj Al Azza, een fijne vent en vriend van Husam Al Azza.
Ter bescherming van een van hen is een soldaat in het ziekenhuis
Ik hoorde nu, dat de mensen in het kamp allemaal nog hun eigendomspapier hebben van hun bezit in het dorp Djibril, dat in Israël ligt, ten zuiden van Hebron.

Donderdag bezocht ik de familie, die ik via een Duitser ken. de man, die zijn linkerbeen gebroken had, is nu weer mobiel. Maar het gezin is nu in beslag genomen door de ziekte van zijn schoonvader, die stervende is vanwege kanker.
Van Anton Sleiby hoorde ik, dat weliswaar zijn beide zonen werk hebben, maar dat er voor hen in Palestina geen toekomst is weggelegd. Er is geen gelegenheid om zich te ontplooien.
Aanvullend op de informatie over Iran wil ik nog het volgende toevoegen: het is moeilijk te verkopen, dat landen, die zelf nucleaire wapens hebben (de VS en Israël), Iran verbieden om ze ook te hebben, al is volgens mij Iran hier niet mee bezig. Vorige week deed de minster van defensie van de VS nog de uitspraak, dat als Iran een nucleair wapen wil ontwikkelen, dit binnen een jaar kan realiseren. M.a.w. Iran is er nu nog niet mee bezig.
Vanmorgen vertelde Lawrence, die naar een Israëlische nieuwszender kijkt, dat mensen in de straat spoedig een oorlog met Iran verwachten.
Verder speelt volgens mij mee, dat de VS controle over de olie- en gasvelden wil bemachtigen en de militaire controle over de straat van Hormoez. Bovendien hebben we te maken met zogenaamde Christenen, die graag de terugkomst van Jesus willen meemaken, maar waarvoor er eerst een allesverwoestende oorlog moet plaatsvinden, Armageddon geheten. Zie hoofdstuk 16 van het boek der Openbaring, het laatste boek van de Christelijke bijbel. Die wederkomst willen ze graag versnellen. Hier is niets Christelijks aan, eerder het tegenovergestelde.

Ik las van de week, dat Iran niet meer de mogelijkheid heeft om de import van voedsel te betalen, zie: www.nu.nl. Dit vergroot de kansen op een oorlog. De laatste tijd hoor ik geregeld straaljagers over komen. Het gebeurt vooral ’s avonds laat.

Donderdag bezocht ik John en Mike. Daar was ook Omar, die mij vertelde, dat van zijn groot-familie een deel in Syrië, een deel in Irak, een deel in Jordanië en een deel in Egypte woont naast wie in Palestina woont. Dit laat zien, hoe kunstmatig de grenzen zijn getrokken. In feite hoef je alleen maar naar de kaart te kijken. Waar strakke rechte lijnen in de atlas te zien zijn, zijn die gegarandeerd in Europa getrokken. Vergelijk maar de grenzen van Nederland met allerlei kronkels.
Omar vertelde, dat in het Egyptisch parlement plotseling een lid begon te bidden. Maar dit is niet volgens de Islam. De profeet Mohammed heeft gezegd, dat als je moet kiezen tussen vrede stichten en bidden, dat je dan vrede moet stichten. Dit sluit aan bij wat mijn medebroeder Ibrahim mij donderdagavond vertelde. Er kwamen drie Moslims in onze kerk om te bidden. Zij zijn vriendelijk doch dringend verzocht de kerk te verlaten. De moskee is vlakbij en ik heb herhaaldelijk Moslims ergens op straat zien bidden. Voor mij zijn deze twee voorvallen tekenen van een langer voortwoekerende frustratie bij Moslims zich niet gerespecteerd te voelen.

Gisteren kreeg ik bezoek van mijn vriendin Hanady uit Alazarya. Zij was een tijdje bij haar zieke broer in Jordanië. Zij is morgen jarig.
Vervolgens bezocht ik Hajj, waar zijn twee getrouwde zussen met hun kroost op bezoek was. De kinderen werden helemaal dol, toen zij mij, Santaklaus, zagen.

Hierna bezocht ik mijn oude huisbaas. Hij maakt het goed. Zijn tweede zoon doet het uitstekend op school, in tegenstelling tot de jongste. Ik sprak het vermoeden uit, dat die kennelijk geen goede onderwijzer heeft. dat bleek te kloppen. De man straft hem en gebruikt geweld. Dan wil een kind niet graag naar school.

12. school class

Op weg naar huis kreeg ik een lift van Sana en zat ik in een auto met vier vrouwen.

Een informatief filmpje over het gebruik van water in plastic flessen vind je op de : volgende website:
storyofbottledwater.org
Een website over Palestijns water vind je op:
www.ewash.org/en/

Als aanhangsel heb ik een bericht toegevoegd uit Ha’aretz over dubbele standaard van de vrije wereld mbt tot de bezetting door Israël van Palestijns gebied en de slachting door Assad in Syrië.

De andere bijlage is van NRC next die onderzocht of de uitspraak van Netanyahu bij zijn bezoek aan Nederland, dat de nederzettingen 1,5% van het Palestijns gebied betreft. De reacties op dit onderzoek zijn interessant.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

Occasionally I contacted a police officer for the tourists from Nahhalin, a village south of Bethlehem near tent of nations. Recently he asked for used clothes for poor people in his village. Our parish has a department for this kind of problems. It is led by a young Italian, Vincenzo, who last year married a Palestinian woman. He speaks fluent Arabic. I asked him for help and then quickly connected him with the man from Nahhaleen, who – of course – called Mohammed.

Last Monday I was invited by a young friend, Mohammed Omar, in
Deheisha camp for lunch. His father is Imam of the mosque near the entrance of the camp.

entrance Deheisha camp

I heard something interesting. His father is attending a course about leadership of women in the community. Most speakers are women. In Islam men and women are equal to each other, but the resistance lies in the culture. This will be another big task to change this mentality. The course lasts 14 days.
Related to this, I first visited “my” guy Yihya and then Basima, whose son Mohammed is in the Ofer prison near Ramallah in Israel since 1 December last year. He is there because of throwing stones at an Israeli jeep in Palestinian territory. What a crime.

Tuesday was a cold day with desert sand in the air. In Israel, people were warned to stay indoors.
Tuesday night, Palestinians are again arrested by the Israeli army, including in Bethlehem. Probably that happened especially in refugee camps.
In Al Azzakamp there are again problems between the two families like have been in the beginning of August last year. Then two people died, which luckily not happened this time, but three people from the Al Azza family were transferred with stab wounds into the hospital. One of them I’ve known a number of years: Odaj Al Azza, a good guy and friend of Husam Al Azza.
For one of them there is a soldier in the hospital.
I heard now that the people in the camp all still have their ownership papers of their property in the village Djibril, which is now in Israel, south of Hebron.

Thursday I visited the family, who I know thanks to a German pilgrim. The man who had broken his left leg is now mobile. But the family is now occupied by the illness of his father-in-law, who is dying because of cancer.
From Anton Sleiby I heard that while his two sons have work but there is no future for them in Palestine. There is no opportunity to develop them.

13. a starting sales man

In addition to the information about Iran, I would add the following: it is difficult to sell, that countries which themselves have nuclear weapons (the U.S. and Israel), forbid Iran to have them too, although I think Iran is not working for it. Last week, the Secretary of Defense of the USA said that if Iran wants to develop a nuclear weapon, it can achieve it within a year. In other words Iran is still not working for it.
This morning Lawrence, who watches an Israeli News Channel, told that in Israel the people in the street expect that soon there will be war with Iran
Also according to me plays a role that the U.S. would get control over oil and gas fields and the military control over the Street of Hormuz. Moreover, we have to do with so-called Christians, who would like to experience the return of Jesus, but for which there will be first a devastating war called Armageddon. See Chapter 16 of the book of Revelation, the last book of the Christian Bible. That return they want to accelerate. This has nothing to do with Christianity, rather the opposite.

I read this week that Iran no longer has the ability to pay imported food, see: www.nu.nl. This increases the chances of a war. The last time I hear regularly jets in the air. It happens in the late evening.

Thursday I visited John and Mike. There was Omar, who told me that his extended family lives also in Syria, in Iraq, in Jordan and in Egypt beside who lives in Palestine. This shows how artificial the boundaries are drawn. In fact, you only need to look at the map. Where you see straight lines in the atlas, for sure these borders have been drawn in Europe. Just compare the borders of the Netherlands with many twists.
Omar told that in the Egyptian parliament a member suddenly began to pray. But this is not according to Islam. The Prophet Muhammad said that if you have to choose between making peace and pray that you need to establish peace. This fits with what my fellow friar Ibrahim told me Thursday evening. There were three Muslims in our church to pray. They are friendly but firmly asked to leave the church. The mosque is nearby and I have repeatedly seen Muslims praying in the street. For me, these two events drawing a longer festering frustration among Muslims do not feel respected.

Yesterday I was visited by my friend Hanady from Alazarya. She was for some time with her sick brother in Jordan. It is her birthday tomorrow.
Then I went to Hajj, where his two married sisters and their offspring was visiting. The kids were going nuts when they saw me, Santa Klaus.

18. crazy children

Then I visited my old landlord and his wife. They are doing well. Their second son is doing well at school with excellent results, in contrast to the youngest. I told them my suspicion that apparently he has not a good teacher. This proved accurate. The man punished him and used violence. Then a child doesn’t like school.
On the way home I got a ride from Sana and I sat in a car with four women.
An informative film about the use of water in plastic bottles found on the: following website:
storyofbottledwater.org
A website on Palestinian water, visit:
www.ewash.org/en/

As attachment I added a message from Ha’aretz about double standard of the free world with regard to the Israeli occupation of Palestinian territory and the slaughter by Assad in Syria.

The other attachment is NRC next, a Dutch newspaper, which examined whether the statement of Netanyahu during his visit to the Netherlands, that the settlements only is concerned 1.5% of Palestinian territory. The responses to this survey are interesting. This statement of Netanyahu is for the most not true.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Israel, Syria, and the double standards of the Free World

Israelische nederzettingen 1,5 procent van de Westoever (grotendeels onwaar…)

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.