355 Daoud Nasser (update)

Bethlehem 19 februari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gisteren begon mijn brief met het bericht, dat Daoud Nasser zijn stuk land zou moeten verlaten.

12. door decoration in Nairobi

Bethlehem February 19, 2012

Dear friends,

Peace and all Good.

My latest letter began with the news that Daoud Nasser should have to leave his piece of land.

15. after the violence four years ago

 

Ik heb hem gisteravond hierover gebeld en het blijkt, dat dit bericht niet klopt. Een deel van zijn land is tot staatseigendom verklaard, maar hij kan er nog wel blijven zitten.

Mijn reis van afgelopen week was plezierig en heeft wel wat aan informatie opgeleverd. De reis begon mooi. Ik was zaterdag al naar Jerusalem gegaan om zonder problemen naar het vliegveld te kunnen reizen. Ik had de groepstaxi een uur eerder dan ik wilde, maar dat was de moeite waard. Toen ik instapte bij de New Gate, dat vlak bij ons moederklooster ligt, zat er al een Palestijnse vrouw in, die Moslim is. Via de nieuwe weg reden we naar het vliegveld met nog een jong gezin met één kind en een oude man. Onderweg kent deze weg een checkpoint en daar moest de taxi stoppen. Een soldate stapte in en vroeg alleen aan de Palestijnse vrouw om haar paspoort. Bij het vliegveld aangekomen gaf dit incident mij de kans om met haar in gesprek te komen.

Zij bleek op weg naar een cursus in Antalya aan de zuidkust van Turkije. De cursus duurt 10 dagen van ’s morgens 8 tot ’s avonds 8. Zij is een medisch ingenieur. We reisden in hetzelfde vliegtuig naar Istanboel. Op het vliegveld van Istanboel kon ik verder met haar praten omdat we allebei een visum moesten halen en dan de douane passeren. Zij maakte op mij een sterke indruk en het contact verliep plezierig. Voor haar werk komt zij geregeld in Bethlehem, maar woont met haar man en twee kleine kinderen in Oost Jerusalem in een kleine woning. Als je geluk hebt, heb je een woning van 100 m². Zij wil daarom liever in een groetere woning in Bethlehem wonen, maar met het risico haar Jerusalem identiteitskaart te verliezen.

Ik ben een dag in Istanboel gebleven om iets van de stad op te snuiven. Ik kon bij medebroeders in de stad overnachten, die aan een zeer drukke straat voor alleen voetgangers wonen.

01. along this street the friars are living

Helaas was de beroemde Aya Sofia op maandag gesloten. De Aya Sofia was vroeger een kerk, maar na de verovering door de Turken veranderd in een moskee.

Maandag namiddag bn ik naar het vliegveld gegaan voor de reis naar Nairobi. Daar kon ik van een meer zomers weer genieten. Mijn vriend Richard uit Oeganda haalde me midden in de nacht van het vliegveld. Hij is de directeur van het centrum voor de Franciscaanse familie in Afrika. Wij verbleven daar en hadden onze bijeenkomsten in dit centrum.

Op woensdag begon de conferentie met broeders uit Afrika, waar ook broeders uit andere werelddelen zich bij aansloten, want vanaf deze maandag is er aansluitend een conferentie die de hele wereld vertegenwoordigen. Maar de nadruk lag op wat er in het Afrikaanse continent gebeurt op het gebied van Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping.
Ik hoorde dat er vooral op het gebied van het milieu veel op het spel staat. Aanvankelijk ontstond er de indruk, dat China de grote boosdoener zou zijn, maar later werd dit beeld genuanceerd: ook de andere BRIC landen spelen een rol hierin. BRIC staat voor Brazilië, Rusland, India en China. Ook Australië werd genoemd.
De problemen met dictators roepen bij mij meer en meer het beeld op, dat de Westerse opvatting van democratie in feite een vruchtbare bodem vormt voor dictaturen in Afrika en de Arabische wereld. Het probleem is namelijk, dat dit deel van de wereld staten kent, die bestaan uit stammen. Aan het hoofd van een staat is één de baas. Maar het gevolg van de cultuur is, dat het staatshoofd zijn eigen stam bevoordeelt ten koste van de andere stammen. Een oplossing is wat soms naar buiten komt uit Afghanistan en de naam draagt van Loya Jirga. Het is een bijeenkomst van stamhoofden, die met elkaar de problemen bespreekt en samen tot een oplossing komen. Dit voorbeeld blijkt, naar ik van een medebroeder hoorde, die nu 40 jaarin Bolivia woont en werkt, door president Morales toegepast te worden.

Deze medebroeder, Ignacio, vertelde smakelijke verhalen over wat er zich in Bolivia afspeelt. Zo is er een gebied, dat bekend staat om de drugshandel. De VS wilde er een eind aan maken en wilde daarom Amerikaanse soldaten stationeren in dat gebied. Na veel druk stemde de Boliviaanse regering ermee in. Anderhalve week lang was er geen spoor van drugshandel te bekennen. Toen deze medebroeder daar bij medebroeders op bezoek was, was er pal bij een wachttoren om het luchtruim in de gaten te houden. Hij zag vliegtuigjes overkomen. Toen hij hiernaar vroeg kreeg hij te horen, dat de onderhandelingen over de smokkel anderhalve week geduurd hadden voor ze er een overeenkomst sloten, dat eens per week de soldaten niets zien van enige drugshandel. Per keer kost dit $ 30.000. Voorheen was dit $ 3.000.

Om terug te komen op Afrika: het deed me deugd, dat er een groeiende aandacht is voor Afrikaanse waarden en daarop terug te grijpen om vrede en verzoening te bewerkstelligen.

De komende tijd werk ik de resultaten van afgelopen week uit.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

I phoned him last night about this and it appears that this will not correct. A part of his land is declared state property, but he can still remain on his land.

My trip last week was convenient and delivered a bit of information. The trip started well. I was Saturday already gone to Jerusalem to travel easily to the airport. I had the group taxi an hour earlier than I wanted, but it was worth it.

When I boarded at the New Gate, which is near our mother monastery is located, there was already a Palestinian woman, who is Muslim. Through the new road we drove to the airport with a young family with one child and an old man. Along this road there is a checkpoint and the taxi had to stop. A soldier stepped in and asked only to the Palestinian woman to show her passport. At the airport arrived this incident gave me the chance to start a conversation with her. She turned towards a course in Antalya on the south coast of Turkey. The course lasts 10 days from morning 8 to evening 8. She is a medical engineer. We traveled in the same plane to Istanbul. At the airport of Istanbul, I could continue to talk to her because we both had to get a visa and then to clear customs. She made a strong impression on me and the contact was enjoyable. For her work she visits Bethlehem, but lives with her husband and two small children in East Jerusalem in a small house. If you’re lucky, you have a house of 100 m². She would therefore prefer to live in a bigger house in Bethlehem, but with the risk of losing her Jerusalem identity card.

I remained one day in Istanbul to taste something from the city. I was able to stay overnight at the home of friars in the city, that belonged to the custody of the Holy Land in the past.

Unfortunately, the famous Hagia Sofia (literally from Greek Holy Wisdom) was closed on Monday. The Hagia Sofia was once a church, but after the conquest by the Turks into a mosque.

08. inside the new mosque from the 17th century

On Monday afternoon I went to the airport for the trip to Nairobi. I could enjoy a more summery weather. My friend Richard from Uganda picked me up from the airport in the middle of the night. He is the director of the center for the Franciscan family of Africa. We stayed there overnight and had the meetings in this centre.

20. participants of the meeting

On Wednesday, the conference began with brothers from Africa, where brothers from other continents have joined in, because from this Monday on it is followed by a conference which represents the whole world. But the emphasis was on what is happening in the African continent in the field of Justice, Peace and Integrity of Creation.
I heard that especially in the field of the environment much at stake. Initially there was the impression that China would be the major culprit, but later it was nuanced picture: the other BRIC countries play a role in it. BRIC stands for Brazil, Russia, India and China. Australia was also mentioned.
The problem with dictators calls me more and more the image that the Western concept of democracy is in fact a fertile ground for dictatorships in Africa and the Arab world. The problem is that this part of the world’s states knows they exist from tribes. At the head of a state is the chief or boss. However, the effect of the culture is that the head of state privileged his tribe at the expense of the other tribes. One solution is what sometimes comes out and bears the name of Loya Jirga as it happens in Afghanistan. It is a gathering of tribal chiefs, who discuss the problems with each other and reach solutions. This example issi I heard a fellow brother, who lives and works now 40 year in Bolivia, applied by President Morales.

This fellow brother, Ignacio, told tasty stories about what is happening in Bolivia. There is an area known for drug trafficking. The U.S. wanted an end to it and therefore wanted American soldiers stationed in that area. After much pressure the Bolivian government agreed with it. Ten days long, there was no trace of drugs in sight. When this fellow brother was visiting there brothers, there was a right guard tower to monitor the skies. He saw small airplanes happened passing. When he accompanied early he was told that the negotiations on the contraband had lasted for ten days. They concluded an agreement that once a week the soldiers see nothing of any drugs traffic. At times it costs $ 30,000. Previously this was $ 3,000.

16. expressing reconciliation

To come back to Africa: it made me feel good that there is a growing attention to African values ​​and then to use them for peace and reconciliation.

The coming time I work the results of last week.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.