356 Peace and all Good

Bethlehem 25 februari 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Na mijn terugkeer uit Nairobi ben ik weer aan de gang gegaan met het afleggen van bezoeken.  

12. the sky

Bethlehem February 25, 2012

Dear friends,

Peace and all Good.

After my return from Nairobi, I am going again continued to visit us.  

17. spring is coming

Een van de eerste was aan de familie van Mohanad, die ik sinds het begin van het lopende studiejaar steun, ik had namelijk gehoord, dat hij in een Israëlische gevangenis zit, de Ofer gevangenis, waar ook de jongste zoon van Basima vastzit voor stenen gooien naar een Israëlische jeep. Het bleek, dat Israëlische soldaten al vier keer geprobeerd hadden hem ’s nachts thuis op te pakken zonder succes: twee keer wist hij te ontsnappen en twee keer was hij niet thuis.
Op maandag 6 februari, toen hij van de universiteit in Abu Dis naar huis terugkeerde, werd hij bij de zogeheten zogeheten containercheckpoint gearresteerd, waar hij enkele uren buiten geboeid moest wachten tot hij hij naar een gevangenis werd over gebracht.

02. the wall


De reden van de arrestatie is niet bekend.
Ik merkte veel verdriet thuis. Vooral zijn moeder het het er kwaad mee.

Dinsdag hoorde ik over de radio, dat de staking van het onderwijzend personeel in Jordanië werd beëindigd. De eis was een loonsverhoging van 100%. Deze eis wordt in twee stappen ingewilligd: per 1 april dit jaar 50% en per 1 januari 2013 nog eens 50%. Zo’n enorme loonsverhoging wijst erop, dat het onderwijzend lange tijd slecht betaald is geweest. Zij zullen niet de enige zijn. Dit kan een vingerwijzing zijn van grote spanningen binnen de Jordaanse samenleving.

Afgelopen vrijdagavond bespeurde ik hier in Bethlehem iets van spanningen. Toen ik ’s avonds bij de cinema terugkeerde, hoorde ik op zo’n 150 meter afstand, dat er een ruzie gaande was. Er was politie bij en er kwam nog een politieauto met manschappen erbij. Ik zag een jongeman, die ik al een aantal jaren ken, erbij. Hij was opgewonden en er kennelijk bij betrokken. Ik kon wel even contact met hem maken.

Woensdagmorgen was ik weer te beluisteren op wereldnet. Het liep lekker.

’s Avonds ging ik mee naar een aswoensdagviering in de woestijn, in Wadi Qelt. De omstandigheden waren prima: zacht met weinig wind. Alleen moesten we net als twee jaar geleden een half uur wachten voor het leger het hek opende om doorgelaten te worden.
Voor we met de bus vertrokken, sprak ik met een Indiase medebroeder en een jonge Zwitserse Benediktijn en gaf mijn visie op het conflict. Het was voor hen een ander geluid. De Zwitser vertelde, dat in de Katholieke Kerk nog steeds het geluid te horen is, dat die het ene ware geloof heeft. Ik gaf als antwoord, dat voor ons Christenen Jesus Christus de weg naar God is, zoals voor de Moslims de Koran en voor de Joden de Torah ofwel de vijf boeken van Moses.
Toen ik hier later over nadacht, ging ik beseffen, hoezeer de opvatting van het ene ware geloof een molensteen is. Want dan verdwijnt uit beeld, dat voor ons Christenen Jesus de weg naar God is en daarmee verdwijnt uit beeld hoe je behoort te leven in weerwil van alle moraalverhalen. Hoe ben je geloofwaardig?
Hier komt nog iets anders bij kijken en wel de groet, die Franciscus ons heeft nagelaten: Vrede en alle Goeds. Deze groet heeft verreikende gevolgen. Franciscus gebruikte deze groet tegen iedereen. In Nairobi kwam deze groet ter sprake, waar de Kerk niet zo gelukkig mee was. Immers, als je deze groet tegen Moslims gebruikt, kun je moeilijk vervolgens oorlog tegen hen voeren om hen uit het Heilige Land te knikkeren. Vandaar, dat de Kerk het accent naar armoede verschoof.
Een ander gevolg is, dat het moeilijk is om Vrede en alle Goeds te wensen en tegelijkertijd beweren, dat niet-Katholieken niet het ware geloof hebben. Voor mij is dit niet van belang. Laat God maar oordelen over ieders geloof. Daar heeft Hij ons niet bij nodig.
Hierop aansluitend: in Nairobi, werd de loftrompet gestoken over een man, die een communist is en atheïst, omdat hij veel heeft bijgedragen aan verzoening in zijn omgeving. Dit zou mijn overleden vriend Clement Leibovitz veel deugd gedaan hebben, die zelf zijn leven lang een overtuigd communist was en als konsekwentie hiervan zijn huis verkocht had en de opbrengst aan twee jonge Palestijnen gegeven heeft om hun studie te bekostigen.

Vrijdag bracht ik een bezoek aan de familie van Hajj. Hij zelf was niet thuis vanwege een vergadering met mensen uit Nederland en België over een project om kinderen in rap te onderwijzen. Hij vertelde mij dit gistermorgen tijdens een kort bezoek aan mij. Hij ontwikkelt zich leuk. Hij wil uitdrukkelijk de kant kiezen van de armen en voor hen iets doen. Het lijkt erop, dat een Franciscaanse spiritualiteit hem raakt.
Vrijdagavond werden tijdens het avondeten verrast met een stel dozen met pizza’s erin van de keuken van Casa Nova, ons hotel praktisch naast ons.

Een triest verhaal speelde zich tijdens mijn afwezigheid af. Toen is in Ramallah een bus met schoolkinderen tegen een tankauto gebotst en vervolgens in brand gevlogen. 9 kinderen en de onderwijzeres kwamen om het leven. Twee meisjes hadden elkaar omarmd voor zij stierven.

Onze koningin heeft het zwaar met het halve verlies van haar zoon Friso.

De custos is ook actief met het bevorderen van de heilige plaatsen onder de Israëlische bevolking, zie: custos.

Er is keuze van taal naar believen.
Ik heb enkele bijlagen toegevoegd. Een gaat over een gebrek aan leiderschap in Israel, wat net zo gevaarlijk is als een Iraanse atoombom. Zie Israel. Een andere bijlage gaat over een praatprogramma voor de radio, waarin negatief over ‘linkse’ mensen en Arabieren werd gesproken. Een derde gaat over een mogelijke aanval door Iran: Iran to take pre-emptive action. De vierde gaat over Westerse onverschilligheid over wat er in Afghanistan met burgers gebeurt in een uitzonderlijk strenge winter. De laatste is grappig: ik plukte van internet het weerbericht gisteren voor Bethlehem: de huidige temperatuur beduidend hoger dan het verwachte maximum!

Groeten uit Bethlehem,
Louis 

One of the first was to the family of Mohanad, who I support since the beginning of the current academic, because I had heard that he was in an Israeli prison, the Ofer prison, where the youngest son of Basima also has been imprisoned for throwing stones to an Israeli jeep. It appeared that Israeli soldiers had tried to catch him four times in his home address at night but without success: he managed to escape twice and twice he was not at home.
On Monday, February 6, when he was at the University in Abu Dis, he returned home, but he was arrested at the so-called container checkpoint, where he was handcuffed outside a few hours and had to wait until he was brought to a prison. The reason for the arrest is not known.
I noticed a lot of grief at home. Especially his mother has been hurt.

Tuesday I heard on the radio that the strike of teachers in Jordan was finished. The requirement was a rise of 100%. This requirement is met in two steps: 1 April this year, 50% by 1 January 2013 and another 50%.

03. biblio bus


Such an enormous increase in wages suggests that the teachers have been underpaid for a long time. They will not be alone. This may be a hint of serious tensions within the Jordanian society.

Last Friday evening I noticed something here in Bethlehem of tensions. Then that evening I returned to the cinema, I heard on some 150 meters away, that a quarrel was going on. There was police and there came another police car with more policemen there. I saw a young man, who I already know a number of years. He was apparently agitated and involved. I could get in touch with him.

Wednesday morning I was back to listen on the Dutch program world-wide network. It was delicious.

In the evening I went along to an Ash Wednesday celebration in the desert in Wadi Qelt. The conditions were excellent: soft, with little wind. Only we had to wait like two years ago, for half an hour before the army let pass us through the gate opening it.
Before we left by bus, to Wadi Qelt I talked with an Indian fellow brother and a young Swiss Benedictine and gave my views on the conflict. It was for them a different sound. The Swiss said that in the Catholic Church is still heard the sound, that she has the one true faith. I gave an answer that for us Christians Jesus Christ is the way to God, as the Koran for the Muslims and the Jews the Torah or the Five Books of Moses.
When I later thought about it, I realize how much the conception of the one true faith is a millstone. Because then disappears from view, for us Christians that Jesus is the way to God and thus disappears from the picture how you ought to live in defiance of all morality tales. How credible are you?
Here is something else involved and do the greeting that Francis has left us: Peace and all Good. This greeting has far reaching consequences. Francis used this greeting to everyone. In Nairobi this greeting was discussed, where the Church was not so happy about it. After all, if you use this greeting to Muslims, then it’s hard to fight a war against them to get from them the Holy Land. Hence, the Church shifted the emphasis to poverty.
Another consequence is that it is difficult to wish Peace and all Good and simultaneously to claim that non-Catholics don’t have the true faith. For me this is not important. Let God judge everyone’s faith. He has no need of us.
Related to this, in Nairobi, was sang the praises of a man who was a communist and atheist, because he has contributed much to reconciliation in his milieu. This could have done my late friend Clement Leibovitz much virtue. He himself was a lifelong a convinced communist and as a consequence he had sold his house and the yield given to two young Palestinians in order to finance their studies.

Friday I visited the family of Hajj. He himself was not at home because of a meeting with people from the Netherlands and Belgium for a project to teach children in rap. He told me this yesterday morning during a brief visit to me. He develops fun. He wants to express the side with the poor and for them to do something. It seems that a Franciscan spirituality touches him.
Friday evening, during for our meal we were surprised with pizza boxes from the kitchen of Casa Nova, our hotel almost next door.

A sad story took place during my absence off. A bus in Ramallah carrying schoolchildren collided against a tanker and by this set in fire. 9 children and the teacher were killed. Two girls had embraced each other before they died.

Our queen has heavy with half the loss of her son Friso.

The custos is also active in promoting the holy places under Israeli population, see: custos. There is a choice of language at will.

I’ve added several attachments. One is about a lack of leadership in Israel, which is just as dangerous as an Iranian nuclear bomb. See Israel. Another attachment is ​​about a talk show on radio, on which was negatively spoken about ‘leftist’ people and Arabs. A third is about a possible attack by Iran: Iran to take pre-emptive action. The fourth is about Western indifference about what is happening in Afghanistan with citizens in an exceptionally severe winter. The last one is funny: I picked from the internet weather forecast yesterday for Bethlehem: The current temperature is significantly higher than the expected maximum!

Greetings from Bethlehem,
Louis
 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

lack of leadership in Israel, which is just as dangerous as an Iranian nuclear bomb

talk show on radio, on which was negatively spoken about ‘leftist’ people and Arabs


a possible attack by Iran: Iran to take pre-emptive action


Western indifference about what is happening in Afghanistan with citizens in an exceptionally severe winter


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.