357 …very cold…

Bethlehem 4 maart 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Dit keer is het weer de dominante factor in afgelopen week. Dinsdag was al erg koud.

10. praying in the snow

10. praying in the snow

Bethlehem March 4, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

This time it is again the dominant factor in last week. Tuesday was already very cold.

Dit zette zich woensdag voort en ’s middags begon het te regenen evenals donderdag. Vrijdag begon het zelfs te sneeuwen met in de vroege morgen twee flinke donderslagen. Rond tien uur was er matige sneeuwval en werd de wereld wit. Ook zaterdag was het regen, dat de klok sloeg. Ten gevolge van dit winterse weer waren de scholen vanaf donderdag gesloten. Pas maandag gaan ze weer open. In de schoolgebouwen was het te koud om les te geven. Het leven was ontregeld.

Maar afgelopen maandag had ik een goede dag. Ik had met twee jonge Palestijnen, die ik met hun studie help, een stevig gesprek, omdat er op hun gedrag wel wat viel aan te merken, wat niet door de beugel kon. Ze waren er aanspreekbaar op.
Vervolgens ging ik naar Hajj, die plannen heeft om iets te ondernemen voor kinderen met kanker. Op faceboek zag ik een foto, die hij van een kind met kanker gemaakt had. Het raakt hem duidelijk om met hen geconfronteerd te worden. hij kwam ermee in aanraking, toen een meisje uit zijn groot-familie kanker kreeg en eraan overleed.
Terug naar huis had ik in de stad links en rechts even contact met kinderen en jongeren en kwam ik de voormalige kindslaaf Ameer tegen. Dat was een plezierige ontmoeting. Kennelijk woont hij in de stad,

Dinsdag bezocht ik Yihya, die die dag 16 werd. Ik had al vernomen, dat hij zich nu meer weet te weren en laat weten, dat hij geen kind meer is. Het lijkt erop, dat het goed met hem gaat.
Voor ik hem bezocht, was ik in Jerusalem voor de begrafenis van een Egyptische medebroeder, 84 jaar oud, een stuk ouder dan de broeder in Duitsland, die verantwoordelijk voor de broeders in Duitsland was.

Hij stierf vorige week zondag. Hij werd slechts 57 jaar. Hij was de eerste provinciaal, zoals zijn titel was, van alle Duitse broeders na de eenwording in 2010. Ik kende hem als gardiaan in Oost Berlijn, toen ik voor een cursus in zijn communiteit verbleef.

Een bemerkenswaardige gebeurtenis was deze week de brief, die onze custos Pierbattista aan president Peres van Israël schreef. De reden voor deze brief was, dat de laatste tijd regelmatig kerken – nog niet onze – beklad werden kennelijk door een bepaalde groep Israëliërs. Hij vroeg Peres zijn invloed aan te wenden om dit te stoppen. Zie bijlage.

Ik bezocht ondanks de regen de familie van Mohanad, die nu gevangen zit, ter ondersteuning. Ik hoorde, dat gevangenen slechts bepaalde kleuren kleding mogen dragen. Andere kleuren zijn verboden zoals blauw en groen. Zij kunnen overigens hem nog niet bezoeken en moeten daarom kleding e.d. aan een andere familie meegeven, die wel hun verwante kunnen opzoeken. De eerste drie maanden is bezoek niet toegestaan.

Gisteren kon ik ondanks regen toch wat bezoeken afleggen. Ik zag, dat de stad langzaam weer tot leven kwam. Ik bezocht de familie Owaineh. Mohammed hoopt een masters in Amsterdam aan de UvA te kunnen doen. Hij moet wel toegelaten worden en vervolgens een beurs zien te krijgen. De eenjarige opleiding is duur. Het zou leuk zijn, als hem dit lukt.
Mohammed wil mij in contact brengen met een Brit, die zich al vele jaren inspant voor een dialoog tussen mensen met een verschillende geloofsovertuiging. Dit kan boeiend worden.
Aan het begin van de avond had ik een goed gesprek met Mike. Hij zat vanwege de regen enkele dagen in zijn souvenirswinkel opgesloten. Wij hadden het o.a. over Mohammed Zaged, een van de vier Palestijnen, die deze maand vier jaar geleden door een Israëlische doodseskader gedood werd. Mike omschreef hem als een onkreukbare man, die niet om te kopen was, in tegenstelling tot de huidige politiek top. Ik sprak het vermoeden uit, dat hij uiteindelijk om die reden vermoord werd. Immers, een onkreukbare Palestijn, die gezag binnen de samenleving heeft, is een uitermate lastige tegenstander voor Israël. Als zo’n iemand bekendheid krijgt, is het moeilijk te verkopen, dat geen vrede mogelijk is.
Even voor het gesprek met Mike kwam ik een knul van een jaar of 12 tegen, die mij om mijn mobiele telefoon vroeg. Ik gaf hem die en toen toetste hij een nummer in, dat zijn mobiele telefoonnummer bleek te zijn. Het is een manier om contact te maken.

Tot slot kwam ik de tekst op het spoor van de wereldwijde bisschoppen synode in 1971 over gerechtigheid in de wereld. Ik vond het frappant hoezeer de tekst nog steeds actueel is. Ik voeg de tekst in het Engels aan deze brief toe. Het is opmerkelijk, dat op de website van het Vaticaan de tekst alleen in het Portugees staat.

Verder voeg ik een aanhangsel toe over acties door Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen en twee aanhangsels over de dreiging van een oorlog met Iran.
Het ene artikel gaat over een analyse, dat tot nu toe Iran niet besloten heeft een kernwapen te maken en de andere gaat over het wederzijds wantrouwen tussen de regering van de VS en van Israël.
Vandaag en morgen zullen wat dit betreft belangrijk zijn, wanneer Obama voor de Israëlische lobby AIPAC spreekt en vervolgens met Netanyahoe een babbel heeft.

Groeten uit een nat Bethlehem, gehuld in mist,

Louis

This continued on Wednesday and in the afternoon it started to rain and continued Thursday. Friday started even to snow in the early morning with two large thunder. Around ten o’clock, there was moderate snowfall and the world was white. Also Saturday was the rain the order of the day. As a result of this winter weather schools were closed from Thursday on. They open again on Monday. The school was too cold to teach. Life was disrupted.

But last Monday I had a good day. I had two young Palestinians, who I help with their studies, a hearty conversation, because their behavior was unacceptable. They were accountable.
Then I went to Hajj, who has plans to do something for children with cancer. On face book I saw a picture that he had made from a child with cancer. It touches him clearly confronted with these children. He came in contact with it, when a girl from his extended family got cancer and passed away.

Back home I had in the city several contacts with children and young people and I met the former child slave Ameer. That was a pleasant encounter. Apparently he lives in the city.

Tuesday I visited Yihya, who turned 16 that day. I had heard that he now knows how to ward off and let us know that he is no longer a child. It seems that he is doing well.
Before I visited him, I was in Jerusalem for the funeral of an Egyptian confrere, 84 years old, much older than the brother in Germany, responsible for the brothers in Germany. He died last Sunday. He was only 57 years.

06. up to the cemetery

06. up to the cemetery

He was the first provincial, as his title was, of all German brothers after unification in 2010. I knew him as guardian in East Berlin, when I stayed for a course in his community.

Find a worthy event this week was the letter which our custos Pier Battista wrote to President Peres of Israel. The reason for this letter was that the last time regular churches – not yet ours – were apparently defaced by a certain group of Israelis. He asked Peres to use his influence to stop this. See Attachment.

I visited the family of Mohanad, now imprisoned, for support despite the rain. I heard that prisoners are only allowed to wear clothes with certain colors. Other colors are prohibited such as blue and green. They cannot visit him yet, so they have to give clothes and other support to another family, who are allowed to visit their relative. The first three months of being imprisoned visit is not allowed.

Yesterday I could make some visits despite rain. I saw the city slowly came to life again.

05. problems with the traffic

05. problems with the traffic

I visited the family Owaineh. Mohammed hopes to do masters in Amsterdam at the UvA. He must be admitted and then to get a scholarship. The one year course is expensive. It would be nice if he succeeds.
Mohammed wants to bring me in touch with a Brit, who has many years of efforts for a dialogue between people with different beliefs. This can be fascinating.

At the beginning of the evening I had a good conversation with Mike. He was due to the rain a few days locked in his souvenir shop. We spoke about the example of Muhammad Zaged, one of four Palestinians, who this month four years ago were slain by an Israeli death squad. Mike described him as an incorruptible man who was not to buy, however unlike the current political leaders in charge. I said that I suspected that he eventually was murdered for that reason. After all, an incorruptible Palestinian, who has authority within the society, is an extremely difficult opponent for Israel. If such a person gets known, it is difficult to sell, that no peace is possible.
Just before the talk with Mike, I met a boy aged about 12, who asked me for my mobile phone. I gave it him and then he dialed a number. It proved to be his mobile phone number. It is a way to make contact.

Finally I found the text on the trail of the world Synod of Bishops in 1971 on justice in the world. I found it striking how the text is still topical. I enclose the text in English to this letter. It is noteworthy that on the website of the Vatican, the text is only in Portuguese.

Furthermore, I add an attachment covering actions by Palestinian prisoners in Israeli jails and two attachments on the threat of a war with Iran.
One article deals with an analysis that so far Iran has not decided to make a nuclear weapon and the other is about the mutual distrust between the Government of the United States and that of Israel.
Today and tomorrow it will be important in this regard, when Obama speaks for the Israeli lobby AIPAC and then has a chat with Netanyahu.

Greetings from a wet Bethlehem, shrouded in fog,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohteback to menu attachmentsback to menu attachmentsback to menu attachmentsback to menu attachmentsback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.