358 If I am open for others, others may be open for me (Amin Maalouf)

Bethlehem 11 maart 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze brief is later, omdat de internetverbinding eruit lag.  

Bethlehem March 11, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

This letter is later, because the Internet was out.

Krishna, Arjuna at Kurukshetra

 

De verschijnselen waren als voorheen: wel werd aangegeven, dat draadloze internet functioneerde en dat skype het leek te doen, maar zonder resultaat . Een poging om zondagmorgen een storingsmonteur te laten komen, haalde niets uit. Maar nu werkt internet weer.

Afgelopen dinsdag was ik tegelijk op ziekenbezoek en kraamvisite. De schoonzus van Raida had haar derde kind gekregen, wederom een meisje, Razal geheten. Zij was op de vrijdag ervoor
’s morgens geboren, toen het buiten sneeuwde. Een mooi welkom. Dezelfde dinsdag was Raida naar de dokter gegaan voor onderzoek en moest meteen blijven voor een medische ingreep, die goed verliep, maar zij vond het wel zwaar. Ik heb niet naar details gevraagd.

Maandag was ik in de gelegenheid om Hadassah in West Jerusalem te bezoeken. Het was een plezierig bezoek. Aan het eind hebben we weer een stukje uit de Bhagavad Gita gelezen, zoals we dat bij elk bezoek doen. Het is geest verruimend.
Ik heb mijn geest verder verruimd met een boekje, dat ik van Mohammed Owaineh te leen kreeg. Het heet ‘On Identity’ geschreven door Amin Maalouf, een Libanees, die al jaren in Frankrijk woont. Wat is zijn identiteit? Libanees of Fransman? Hij is Grieks katholiek, maar spreekt de taal van de Islam, het Arabisch. Hij geeft een inkijk in de problemen van tegenwoordig, waar het om identiteit gaat. Een belangrijke opmerking was, dat als ik voor de ander opensta, de ander ook voor mij open kan staan.
Een ander interessant boek is van Noam Chomsky met als titel: ‘How the world works.’ Deze hoogbejaarde man

The world according to Noam Chomsky. by Dean Carroll. 02 February 2012

is een beroemde criticus van de bestaande (wan)orde in de wereld. Ik kon het op het vliegveld van Istanboel kopen.

Woensdag had ik een leuk bezoek aan mijn ‘nicht’ Majd. Het begon wel met een probleem, dat zij heeft. zij had bezoek gekregen van een man, die met haar wil trouwen en haar een mooie verlovingsring had gegeven. Maar zij kent de man eigenlijk niet en zij wil eerst haar studie afmaken. Haar grootste probleem is, dat zij een aantrekkelijke vrouw is, die gemakkelijk mannen achter zich aan krijgt.
Toen zij klaar was met hierover te praten, begon zij op een lage tafel te dansen, wat mij ertoe bracht om foto’s van haar te maken. Dit mondde uit in een fotosessie, waarbij zij in allerlei poses poseerde. Ik vond het bijzonder om zo’n spontane serie te mogen maken. Zij heeft wel meteen alle foto’s op haar laptop gezet en de foto’s van mijn toestel gewist.
Al doende kreeg ik iets beter zicht op waarom vrouwen op het eerste gezicht onberekenbaar lijken te zijn. Volgens mij wil een vrouw niet dat mannen greep op haar krijgen en houdt daarom afstand. Ik denk dat dit deels onbewust gebeurt.

Ik bezocht hierna de familie van Mohanad. Die waren op dat moment niet thuis, maar er was wel een Schotse vrouw in huis, die ik de week ervoor ook had ontmoet, maar toen was zij verdiept in haar laptop. Dit keer kreeg ik de kans met haar te praten. Zij was voor twee weken in Deheisha kamp. De volgende dag zou zij weer naar Egypte, waar haar vriend vandaan komt. Voorspelbaar levert zo’n relatie problemen op. Het is heel lastig om haar vriend naar Schotland te krijgen om met haar familie kennis te maken. Zij moet aan allerlei voorwaarden voldoen om haar vriend over te kunnen laten komen. Dit zet wel kwaad bloed bij haar vriend. Het is wel begrijpelijk, want een Europeaan kan zo naar Egypte vliegen. Dat is een kwestie van een vliegticket kopen en dan het vliegtuig nemen. Het omgekeerde is niet mogelijk. Zij kan wel de achtergrond van dit beleid begrijpen.

Donderdag was het wereldvrouwendag en voor het eerst was het op de West Bank een vrije dag. Die dag was Sana Balboul jarig. Zij nodigde mij voor een bezoek uit. Haar zoon Mahmoud was er ook met twee vrienden. Toen die drie de stad in gingen, nodigde Sana mij uit met hen mee te gaan. Dat is wel logisch, want wat zullen die twee vrienden wel denken, als ik achter zou blijven. Ik ben toen bij Mike van de souvenirwinkel langsgegaan.

Gisteren ging ik nog eens bij Mike langs om oude kranten te brengen. Hij kan die goed gebruiken om aangekochte souvenirs te verpakken. Ik trof er een Duitse vrouw met haar zoontje. Zij bleek ook Nederlands te spreken, want zij had in Leiden gestudeerd. Ik weet niet hoeveel talen zij spreekt, maar zij heeft onder meer Arameïsch, Ethiopisch, Hebreeuws en Arabisch gestudeerd. Haar man is een Fransman. Zij werkt voor het Goethe instituut in Ramallah, waar veel mensen uit Bethlehem werken. Ik kon haar mijn vriend Hanna aan de hand doen, die aan het Bible college Duits geeft.

Vorige zondag waren volgens Ma’an news, die het bericht van Palestinian prisoners society kreeg, drie mensen gevangen genomen, terwijl zij op bezoek waren in de Israëlische Ramon gevangenis: een vrouw van 26 met haar broer van 15 en een man van 30.

Het weer is omgeslagen en lijkt wel zomers, al wordt het van de week wel weer kouder.
Tot slot heb ik enkele artikelen uit Ha’aretz toegevoegd als aanhangsel over Israël en Iran.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

The symptoms were as before: it was indicated that wireless internet working, and that it seemed to Skype too, but without result. An attempt to get an engineer to solve the problem on Sunday morning was in vain. But now internet works again.

Last Tuesday I visited a woman, who got a baby and another woman in the same room who was sick. The sister-in-law of Raida had her third baby, another girl, named Razal. She was born on the previous Friday morning, when it was snowing outside. A nice welcome. Tuesday the same Raida went to the doctor for examination of het health and had to stay right away for a medical procedure, which went well, but it was for her heavy. I have not asked for details.

Monday I was given the opportunity to visit Hadassah in West Jerusalem. It was a pleasant visit. At the end we have read another excerpt from the Bhagavad Gita like we do on each visit. It is mind broadening.

Depiction of Bhagavad Gita - philosophical discource by Krishna to Arjuna at the entrance to Tirumala

I further expanded my mind with a book I could borrow from Mohammed Owaineh. It’s called ‘On Identity’ written by Amin Maalouf, a Lebanese, who has been living in France. What is his identity? Lebanese or French? He’s Greek Catholic, but speaks the language of Islam, Arabic. He gives an insight into the problems of today about identity. An important observation was that if I am open for others, others may be open for me.
Another interesting is a book written by Noam Chomsky titled ‘How the world works. “This elderly man is a famous critic of the existing (dis) order in the world. I could buy at the airport in Istanbul.

Wednesday I had a nice visit with my ‘niece’ Majd. It started well with a problem that she has. She got a visited from a man who wants to marry her and gave her a beautiful engagement ring. But she does not really know the man and she wants to finish her studies first. Her biggest problem is that it is an attractive woman, which is easy to get men behind her.
When she had finished talking about it, she began to dance on a low table, which led me to take pictures of her. This resulted in a shoot, where she posed in various poses. I found it particularly to make such a spontaneous series. She has it right now all the photos on her laptop and erased the pictures from my camera.
I got slightly a better view on why women are at first sight appear to be unpredictable. I think that a woman doesn’t want that men get a grip on her and therefore keeps distance. I think this happens partially subconsciously.

I visited the family of Mohanad below. They were not home at that time, but there was a Scottish woman in the house, which I also had met the week before, but then she was absorbed in her laptop. This time I got the chance to talk to her. She was for two weeks in Deheisha camp. The next day she should return to Egypt, where her boyfriend comes from. Predictability such relationship means problems. It is very difficult for her friend to travel to Scotland to get acquainted with her family. She must meet various conditions to let come her friend to Scotland. This makes her boyfriend angry. It is understandable, because as a European can fly to Egypt. That is a matter of buying a plane ticket and then takes the plane. The reverse is not possible. She can understand the background of this policy.

Thursday was International Women’s Day and it was for the first time, that there was a day off on the West Bank. That day was Sana Balboul’s birthday. She invited me for a visit. Her son Mahmoud was there with two friends. Then those three went into the city, Sana invited me to go with them. That makes sense, because what those two friends will think if I would stay in the home. I went to Mike from the souvenir shop to pass him.

Yesterday I went again along with Mike to bring old newspapers. He can well use it to pack souvenirs purchased. I found a German woman with her little son. She was also able to speak Dutch, because she had studied in Leiden the Netherlands. I do not know how many languages ​​she speaks, but she studied Aramaic, Ethiopian, Hebrew, and Arabic. Her husband is a Frenchman. She works for the Goethe Institute in Ramallah, where are working many people from Bethlehem.

11. my friend Hanna as guide

I gave her the phone number of my friend Hanna, he teaches German language at the Bible College.

Last Sunday, according to Ma’an news, which got the message from Palestinian Prisoners Society, three people were detained while they were visiting the Israeli Ramon prison: a woman of 26 with her brother, 15 and a man of 30.

The weather has turned and feels now like summer, though the colder weather is ahead.
Finally, I added some articles from Ha’aretz about Israel and Iran as attachment.

Greetings from Bethlehem,

Louis
 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:back to menu attachmentsback to menu attachmentsback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.