359 How complicated the world here looks…

Bethlehem, 18 maart 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Wat afschuwelijk was dat busongeluk, waarbij 22 Belgische en Nederlandse kinderen zijn omgekomen naast 6 volwassenen. Het is onvoorstelbaar. 

Ha’aretz: Israel, Iran, Jordan and Turkey join forces for multimillion-dollar science

Bethlehem March 18, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

What was that horrible bus accident, in which 22 Belgian and Dutch children were killed in addition to 6 adults. It is unbelievable.

17. transportation

 

Hier is ook iets onvoorstelbaars gebeurd. Na het ongeluk een maand gelden met een bus met kinderen, waarbij 9 kinderen omkwamen, waren er gestoorde lieden uit Israël, die op Facebook schreven, dat zo’n ongeluk iedere week zou moeten gebeuren.

Mijn musicus John vertelde mij dit.
Afgelopen maandag bezocht ik samen met ‘mijn’ knul Yihya een oude bekende: Mustapha, die een zwager van Yihya is. Hij heeft ondertussen een groot gezin gesticht met zeven kinderen. De jongste twee zijn onder de twee jaar: een baby en een peuter. Hij zit met grote problemen. Hij heeft met een lening van de bank een huis moeten bouwen, omdat een éénkamer woning toch echt te klein is. Het huis staat bovendien geïsoleerd, waardoor er nog geen electriciteitsaansluiting is. Dat is daar flink afzien, zeker de afgelopen dagen, toen het weer flink koud was met regen. Om er te komen gingen we per bus naar een dorp, vanwaar we omlaag liepen om bij zijn huis te komen. Bij vertrek liepen we verder omlaag door het vluchtelingenkamp Al Aroub om bij de weg naar Bethlehem te komen. Tegenover de ingang van het kamp staat permanent een post van het Israëlische leger.

Donderdag was er weer een begrafenis van een medebroeder, die ernstig ziek was. Hierna ben ik op bezoek gegaan bij Wisam en zijn vrouw Abeer, die in januari getrouwd zijn. Zij hebben een mooi nieuw huis in Al Khadr ofwel Sint George (met de draak) en zijn dolgelukkig met elkaar. De jongste broer van Wisam bracht mij naar hun huis, want ik wist nog niet waar zij wonen.
Op een gegeven moment spraken Wisam en ik over de drugsproblematiek. Hij heeft ermee te maken als advocaat. Hij hoort dan het een en ander. Hij krijgt de indruk, dat de Palestijnse Autoriteit het wel prima vindt, dat er met name hasjiesj wordt gebruikt. Zulke jongeren leveren voor de Autoriteit geen problemen op. Wie gepakt wordt gaat enkele maanden tot een jaar de gevangenis in, wat voor sommigen lucratief is. Zij regelen wel, dat drugs de gevangenis binnenkomen, die zij tegen een flinke prijs verhandelen. In Israël gaat het er anders aan toe: verslaafden kunnen kiezen tussen een flinke gevangenisstraf of een therapie in een kliniek volgen.

Er komen nog wat klussen op mijn weg. Vorige week zaterdag had ik een gesprek met mijn musicus John en zijn collega Ra’fat. Zijn willen graag muziek onder de Palestijnen bevorderen, maar er is nog een gebrek aan eigenwaarde. Palestijnen missen een eigendunk voor hun muzikale kwaliteiten.

Woensdag had ik een gesprek met Daud Nasser, die een stuk grond ten zuiden van Bethlehem heeft, omringd door nederzettingen en buitenposten. Tot nu toe heeft hij zich staande kunnen houden. Hij zoekt samenwerking met mij, o.a. voor bijbelstudie. Hij is tenslotte een Lutheraan.
Na dit gesprek heb ik nog de familie van Mohanad opgezocht, die in de Ofer gevangenis vastzit, omdat hij ervan beschuldigd wordt, dat hij stenen gegooid zou hebben.
Ik betwijfel dit ten zeerste. Ik vermoed eerder, dat een Palestijn uit Deheisha kamp, die voor Israël werkt, hem heeft aangegeven om mij onbekende redenen. [→ Ofer prison]

Hoe gecompliceerd de wereld hier eruit ziet, is uit het volgende op te maken: er wordt voortdurend gepraat over een oorlog met Iran. Van de week las ik de volgende krantenkop in Ha’aretz: Israel, Iran, Jordan and Turkey join forces for multimillion-dollar science project. Het betreft een project van een deeltjesversneller in Jordanië voor fundamenteel onderzoek naar de kleinste deeltjes waaruit materie bestaat.
Het Egyptische parlement nam een symbolische resolutie aan, waarin Israël tot vijand no. 1 werd verklaard, maar tegelijkertijd bemiddelde Egypte tussen Israël en de Hamas regering om een staakt het vuren af te kondigen na de oorlogshandelingen, die een week geleden plaatsvonden met 25 Palestijnse doden. Het begon met het doden van Zuhair al-Qaissi, hoofd van the Palestinians’ Popular Resistance Committees (PRC) gevolgd door raketbeschietingen vanuit Gaza en vergeldingsaanvallen door Israël.

Tot slot: vorige week schreef ik over Amin Maalouf,die een boek over identiteit schreef. Een lezer van mijn brieven stuurde mij een link naar een interview met hem: → interview
Als aanhangsel heb ik toegevoegd: een beeld van het leven van Assad: Assad and Syria;
een terugblik op de acties om een eenheidsregering voor de Palestijnen af te dwingen:
a year on unity activists;
Netanyahu bereid het volk op oorlog met Iran voor;
een conferentie van evangelische christenen in Bethlehem vlak bij de muur. Evangelische Christenen zijn vaak erg voor Israël. Dan is er een aanhangsel over de redenen van Jihad voor de raketbeschietingen vanuit Gaza.
Tot slot is er een artikel over de dreiging dat de Palestijnse Autoriteit wordt opgeheven.

Groeten uit Bethlehem,
Louis
 

Here is something unimaginable happened. After the accident a month there are a bus with children, with 9 children killed, there were crazy people from Israel, who wrote on Face book that such an accident should happen every week.

My musician John told me this.
Last Monday I visited with “my” guy Yihya an old friend: Mustapha, who is a brother-in-law of Yihya. He has founded a large family with seven children. The youngest two are under two years: a baby and a toddler. He sits with big problems. He has built a house with a bank loan, because a one-room house really is too small. The house is also isolated, so there is no electricity connection. That is very hard living there, especially the last few days, when the weather was quite cold with rain. To get there we went by bus to a village, where we walked down to get to his home. When we left the home, we walked down through the refugee camp Al Aroub to the road to go to Bethlehem.

06. entrance Al Aroub camp


Opposite the entrance of the camp is a permanent post of the Israeli army.


Thursday was another funeral of a fellow brother, who was seriously ill. After this working I went to visit at Wisam and his wife, Abeer, who married in January. They have a beautiful new house in Al Khadr, Arabic for St. George (with the dragon) and are happy with each other. The youngest brother of Wisam brought me to their house, because I did not know where they live.
At one time Wisam and I talked about the drug problem. He has to do with as a lawyer. He hears a thing. He gets the impression that for the Palestinian Authority it is fine, that particularly hashish is used. Such young people make to the Authority no problems. If they are caught, they get a few months to a year in jail, which for some is lucrative. They control it that drugs entering the prison, which they sell for a good price. In Israel, things are different to this: addicts can choose between a long sentence or to follow a therapy in a clinic.

There are some jobs on my way. Last Saturday I had a conversation with my musician John and his colleague Ra’fat. His want to promote music among the Palestinians, but there is still a lack of self esteem. Palestinians missed a conceit for their musical qualities.

Wednesday I had a conversation with Daud Nasser, who has a piece of land south of Bethlehem which is surrounded by settlements and outposts. So far he has standing. I will work with me, including for Bible study. He is finally a Lutheran.

After this conversation I have visited the family of Mohanad, who is in the Ofer prison, because he is accused, he would have thrown stones. I doubt this very much. I suspect, rather, that a Palestinian from Deheisha camp, ​​who works for Israel, has denounced him for reasons to me unknown. [→ Ofer prison]

How complicated the world here looks like you can understand from the following: there is continuous talk about a war with Iran. Last week I read the following headline in Ha’aretz: Israel, Iran, Jordan and Turkey join forces for multimillion-dollar science project. It is a project of a particle accelerator in Jordan for fundamental research into the smallest particles of matter.
The Egyptian Parliament passed a symbolic resolution declaring Israel as an enemy No. 1, but also Egypt mediated between Israel and the Hamas government to proclaim a ceasefire after the war, which a week ago took place with 25 Palestinian deaths . It began with the killing of Zuhair al-Qaissi, head of the Palestinians’ Popular Resistance Committees (PRC) followed by rocket fire from Gaza and retaliatory attacks by Israel.

Finally last week I wrote about Amin Maalouf, who wrote a book about identity. A reader of my letters sent me a link to an interview with him. It is in English, but there is also an introduction in Dutch: → interview

As attachment from Ha’aretz I added a picture of the life of Assad: Assad and Syria;
a review of the actions to a unity government for the Palestinians to enforce: a year on unity activists, Netanyahu prepared the people for war with Iran;
a conference of evangelical Christians in Bethlehem near the wall. Evangelical Christians are often in favor of Israel.
Then there is an attachment about the reasons for Jihad for the rocket attacks from Gaza.
Finally, there is an article about the threat that the Palestinian Authority is dissolved.

Greetings from Bethlehem,
Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

Exclusive: secret Assad emails lift lid on life of leader’s inner circle
back to menu attachments

A year on, unity activists ponder next steps
back to menu attachments

Netanyahu is preparing Israeli public opinion for a war on Iran
back to menu attachments

‘Christ at the Checkpoint’ challenges Christian Zionism
back to menu attachments

The reasons behind Islamic Jihad’s incessantrocket fire at Israel
back to menu attachments

U.S., Jordan urge Abbas to refrain from threats to dismantle PalestinianAuthority
back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.