360 Every body has qualities

Bethlehem 25 maart 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met een link naar een optreden van een Palestijnse cabaretière, dat over de bezetting gaat. Het is vermakelijk om te zien:
 

Bethlehem March 25, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I start with a link to a performance of a Palestinian comedian, which is about the occupation. It is amusing to see:   
 

Een andere link leidt naar een rondleiding door de H. Grafkerk in Jerusalem:

Afgelopen zondag was Jean Vanier, afkomstig uit Canada, hier op bezoek, die zijn verhaal vertelde van de Ark gemeenschap, die hij opgericht heeft. Hij is een bevlogen man, die ontdekte, dat mensen, die wij betitelen als geestelijk gehandicapt, hun eigen kwaliteiten hebben, waar wij van kunnen leren. Deze gemeenschappen zijn over de hele wereld verspreid. Deze mensen leven samen met andere mensen als volwaardig lid. Zo vertelde hij van een jongen, die bij een mooie eucharistieviering, maar waar hij niets van begreep. Maar wat hij wel begreep zei hij ook: Jesus loves me.
Gistermorgen kwam ik Jean op straat tegen, een statige lange man, die wel ondersteuning kan gebruiken. Hij is 83!

Maandag was ik in Jerusalem. Ik bezocht eerst mijn vriend Ofer en daarna een medebroeder, die een masters programma volgt en een erg druk programma heeft. Hierna ging ik naar Hadassah voor een plezierige ontmoeting en vervolgens gingen we naar een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was dit keer het beeld van God, dat ieder in zijn of haar traditie heeft en ons persoonlijk beeld van God. Dat was een onderhoudende bijeenkomst.
Op weg naar huis werd ik opgepikt door een Palestijnse kennis, die mij naar huis bracht. Zo had ik een goed gevulde dag.

Woensdag kreeg ik via Skype een telefoontje van een medebroeder uit Zimbabwe. Ik vond dat leuk om zo met een medebroeder ver weg contact te hebben. Hier speelde mee, dat ik tijdens de bijeenkomst over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping met Afrikaanse medebroeders het belang had onderstreept van Afrikaanse waarden. Dat was in goede aarde gevallen.
Vooraf was er al wat meer gebeurd. Vorig jaar tijdens de cursus Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping zat ik naar een Oegandees, die van zijn vak advocaat is en directeur van het centrum van de Franciscaanse familie in Afrika is. Aan het eind had ik het gevoel gelijkwaardig te zijn. Vaak wordt wel beweerd dat blank en zwart gelijkwaardig zijn, maar vaak is het een ideologie, die in de praktijk anders uitpakt. Toen ik op 13 februari midden in de nacht in Nairobi aankwam, stond hij me op te wachten. Hij wilde mij graag van het vliegveld ophalen. Onderweg liet hij mij eerst naar liederen uit Taizé luisteren en vervolgens naar een toespraak. Hij vroeg mij of ik de toespraak herkende. Dat deed ik inderdaad: het was de beroemde toespraak van Martin Luther King “I have a dream” van augustus 1963. Hij vroeg mij, wat ik ervan vond. Ik zei hem dat het racisme nog steeds actueel is. Vorige maand op 26 februari is dit gebleken, toen de 17 jarige Tayvon Martin in Florida werd doodgeschoten. De dader beweerde, dat het uit zelfverdediging was, maar de jongen was ongewapend. De meeste mensen geloven de bewering niet. Het was een racistische moord, wat de jongen was een Afrikaanse Amerikaan. Zelfs Obama bemoeit zich met deze moord.

Woensdag had ik met Mike een goed gesprek. Zo vertelde hij van een gesprek met een man van over de 90. Mike vroeg hem wat het belangrijkste onderwerp was, dat hij in zijn leven was tegengekomen. Het antwoord was: verraad, verraad, verraad.
Dit is inderdaad een enorm probleem in de Arabische wereld. Er is dan ook veel wantrouwen onder de mensen. Mike vertelde dat ten tijde van president Nasser, als die voor de radio een toespraak hield, de hele Arabische wereld naar hem luisterde. Nasser had de reputatie te doen wat hij zei.
Dinsdag is Mohammed Owaineh onder het mes geweest. Hij had met voetballen een meniscusbeschadiging opgelopen. Gisteren bezocht ik hem thuis. Hij vertelde mij een bijzonder verhaal. In het ziekenhuis, waar hij aan zijn meniscus was geholpen, trof hij een vijf jarig meisje uit Gaza aan. Zij was van de vijfde verdieping gevallen, maar overleefde de val. Zij was naar een ziekenhuis in Te Aviv gebracht. Op een gegeven moment verklaarde een arts dat ze dood was, maar haar vader weigerde dit te geloven. Op een nacht waarschuwde een verpleegster de dokter dat ze tekenen van leven had bespeurd. Uiteindelijk is het meisje na drie maanden naar het Bethlehem rehabilitation hospital overgebracht voor revalidatie voor nog eens drie maanden. Haar moeder is steeds bij haar gebleven. Mohammed omschreef het meisje als slim en de moeder als eenvoudig: iemand die je kan vertrouwen. Hij liet mij een foto van het meisje zien. Ze zag er opgewekt uit, al zat ze in een rolstoel en is algeheel herstel twijfelachtig. Wij kunnen van zo’n meisje leren er de moed in te houden.

Afgelopen dinsdag kreeg ik een sterke ingeving om weer eens Asia times op te zoeken:
www.atimes.com. Het resultaat loog er niet om. De website opende met een lang artikel over speculaties op de aandelenmarkt in de dagen en weken vóór de aanslagen op 11 september 2001. Ik was wantrouwig, want hoe kon er vóór de aanslagen gespeculeerd worden op de gevolgen van die aanslagen op de aandelenmarkt? Er was één feit, die ik kon controleren en dat was het gemelde aftreden van het hoofd van het bestuur van de investeringsbank BT Alex. Brown, dat een onderdeel van de grootste bank van Duitsland is, de Deutsche Bank. Inderdaad trad dat hoofd, Mayo A Shattuck III, volkomen onverwacht op 12 september 2001 af, hoewel zijn driejarig contract nog doorliep. Het artikel speculeert niet over verbanden tussen opvallende speculaties en de aanslagen. Het meldt alleen feiten, die wel te denken geven. Ik heb het artikel aangehecht voor de liefhebber of liefhebster.
Alsof dit niet genoeg was, trof ik donderdag een anonieme brief uit juli 2002 op internet aan. De schrijver zegt een hoge positie te hebben binnen de vrijmetselarij en doet een boekje open over deze gekende, maar onbekende organisatie. Het is huiveringwekkend wat er geschreven is over deze club. Zie dit aanhangsel ‘onderstaande brief werd…’.
Hierop aansluitend kwam bij mij de gedachte naar boven, dat weleens de vrijmetselarij verantwoordelijk is geweest voor de beruchte ‘Protocollen van de Wijzen van Zion.’ Dit geschrift van het einde van de 19e eeuw beweert dat Joden erop uit zijn de wereld te controleren. Volgens de brief zijn het juist de vrijmetselaars, die hierop uit zijn. Dit is een bekende truc: door Joden hiervan te beschuldigen kunnen zij zelf aan controle over de wereld werken, zoals dat in genoemde brief staat.

Verder heb ik als aanhangsel toegevoegd geheime Syrische documenten over hoe Assad de opstand probeert te onderdrukken, over hoe wij argumenteren over Iran: the Curse over a straw man. Tot slot een aanhangsel over Amerikaanse energiepolitiek met een detail – en daar gaat het mij om –over Amerikaanse waarden volgens John Foster Dulles, minister van buitenlandse zaken in de jaren vijftig, namelijk dat de rijken de armen plunderen. Zie eind blz. 3.

Groeten uit Bethlehem,

Louistop 

Another link leads to a tour of the H. Sepulcher in Jerusalem:

Last Sunday Jean Vanier from Canada visited. He told his story of L’Arche community, he has founded. He is a passionate man who discovered that people who we describe as mentally retarded, have their own qualities, which we can learn from. These communities are scattered all over the world. These people live with other people as full members together. So he told of a boy, who attended a beautiful Mass, but he did not understand. But he understood what he said also: Jesus loves me.

01. Jean Vanier in the middle


Yesterday morning I met Jean in the street, a stately tall man, who may use some support. He’s 83!

Monday I was in Jerusalem. I first visited my friend Ofer and then a fellow friar, who follows a master’s program and has a very busy program. Then I went to Hadassah for an enjoyable meeting and then we went to a meeting of the Interfaith Encounter Association. The topic this time was the image of God, each in his or her tradition, and our personal image of God. That was an entertaining event.
On the way home I was picked up by a Palestinian acquaintance that brought me home. So I had a full day.

Wednesday I received a phone call via Skype from a fellow friar from Zimbabwe. I found it so nice to have contact with a fellow friar far away. Here played along, that during the meeting on Justice, Peace and Integrity of Creation with African friars I had stressed the importance of African values. This felt in fertile ground.

every body has qualities


In advance there happened already something more. Last year during the course Peace, Justice and Integrity of Creation, I sat beside a Ugandan, whose profession is a lawyer and he is director of the center of the Franciscan family in Africa. At the end I felt to be equivalent. Often it is claimed that whites and blacks are equal, but often it is an ideology, which in practice turns out differently. When I arrived in Nairobi on 13 February in the middle of the night arrived, he stood waiting for me. He would like to pick me up from the airport. During the ride he let me first listen to songs from Taizé and then to a speech. He asked me if I recognized the speech. I did indeed: it was the famous speech of Martin Luther King “I Have a Dream” from August 1963. He asked me what I thought. I told him that racism is still current. Last month on February 26 this is shown when the 17 year old Tayvon Martin was shot in Florida. The perpetrator claimed that it was self-defense, but the boy was unarmed. Most people do not believe the allegation. It was a racist murder; the boy was an African American. Even Obama is involved in this murder.

Wednesday I had a good conversation with Mike. So he told of a conversation with a man of about 90. Mike asked what the main topic was that he had encountered in his life. The answer was: betrayal, betrayal, betrayal.
This is indeed a huge problem in the Arab world. There is a lot of distrust among the people.

president Nasser of Egypt

president Nasser of Egypt

Mike said at the time of President Nasser, as he held a speech for the radio, the entire Arab world listened to him. Nasser had the reputation to do what he said.

On Tuesday, Mohammad Owaineh got a surgery. He had a meniscus injury by playing football.
Yesterday I visited him at home. He told me a remarkable story. In the hospital, where he was helped to his meniscus, he found a five year old girl from Gaza. She fell down from the fifth floor, but survived the fall. She was taken to a hospital in Te Aviv. At one point a doctor declared her dead, but her father refused to believe it. One night a nurse warned the doctor that she had detected signs of life. Eventually after three months the girl was transferred to the rehabilitation hospital Bethlehem for rehabilitation for another three months. Her mother has always stayed with her. Mohammed described the girl as a smart one and the mother as simple: someone you can trust. He showed me a picture of the girl. She looked bright sitting in a wheelchair and overall recovery is doubtful. We can learn from this girl to keep up.

Last Tuesday I got an inspiration to visit Asia times on internet: www.atimes.com.
The result didn’t lie. The website opened with a long article about speculation in the stock market in the days and weeks before the attacks on September 11, 2001. I was suspicious, because how could be speculated prior to the attacks on the consequences of those attacks on the stock market? There was one fact that I could check and that was the reported resignation of the chief executive of the Investment Bank BT Alex. Brown, part of Germany’s largest bank, Deutsche Bank. Indeed that head, Mayo A. Shattuck III, resigned quite unexpectedly on 12 September 2001, though he had still a three-year contract running. The article does not speculate about links between remarkable speculations and the attacks. It is merely stating facts that are food for thought. I’ve attached the article for who likes to read it.
As if this was not enough, on Thursday I found an anonymous letter from July 2002 to the Internet. The writer says to have a high position within Freemasonry and is exposing about this known, but also unknown organization. It is horrifying what has been written about this club. See this attachment “Freemasonry ‘.

Related to this, a thought came up to me, that sometimes Freemasonry has been responsible for the infamous “Protocols of the Elders of Zion.” The writings of the late 19th century, claims that Jews are trying to control the world. According to the letter, it is precisely the Masons, who are trying it. This is a known trick: to accuse Jews of this is to enable them to control the world works, such that in said letter.
I have also appended Syrian secret documents about how Assad is trying to suppress the uprising, how we argue about Iran: the Curse of a straw man. Finally, an appendix on American energy policy with a detail – and that’s why I attach it -about American values ​​according to John Foster Dulles, Secretary of State in the fifties, that the rich plunder the poor. See end of page 3.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

9-11 200312back to menu attachments

Anonieme brief over vrijmetselarij – juli 2002back to menu attachments

Freemasonryback to menu attachments

Geheime Syrische documentenback to menu attachments

CIA Agree Iranback to menu attachments

05-The Curse of the Straw Manback to menu attachments

About Dulles Rich Plunder Poor


back to menu attachments

00-9-11 200312

01-Onderstaande Brief Werd in Juli 2002 Anoniem Verstuurd Aan de Auteur Van

02 Freemasonry

3-Geheime Syrische documenten

04 CIA Agree Iran

05-The Curse of the Straw Man

06-About Dulles Rich Plunder Poor

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.