361 How the world is deceived

Bethlehem 1 april 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag is hier de zomertijd ingegaan samen met o.a. Israël. Gaza is maandag aan de beurt. 

Bethlehem April 1, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last Friday, the summertime began here dealt with including Israel. Gaza has its turn on Monday. 

Ik ben van de week bezig geweest met de familie van Mohanad, die vastzit in een Israëlische gevangenis. Van de week is namelijk zijn vader naar Ramallah gegaan om met hun advocaat Mohanad te bezoeken. Vooral voor zijn moeder is het zwaar. Zij heeft hem sinds begin februari niet meer gezien. Zij hoopt hem over enkele weken te zien. Mohanad heeft al een keer een jaar vastgezeten, toen hij 15 was. Zijn vader en diens 5 broers zijn hem voorgegaan evenals zijn oudste broer Mustafa. De vrees bestaat, dat zijn jongste broer, die nu 15 is, ook een keer de klos zal zijn en in een Israëlische gevangenis belandt.

close to the desert


Donderdag ben ik met mijn hiphopper Hajj MC naar een plek geweest, waar hij iets wil opzetten voor kinderen met kanker, zowel uit Palestina als uit Israël. De plek ligt vlak bij de woestijn, maar het zal nog veel voeten in aarde hebben, voordat het van de grond komt.

Vrijdag was ik bij de familie Al Azza op bezoek. Ik kwam precies op het goede moment aan: iedereen was thuis, ook Husam en zijn Franse vriendin en ze zouden juist gaan eten. Het was gezellig en plezierig.

Gistermorgen (zaterdag) zag ik op Al Jazeera een nieuw programma, ‘talk to Al Jazeera’ geheten. Het was een interview met de minister van buitenlandse zaken van Canada, dhr. Baird. O.a. kwam het Midden Oosten aan bod. Tot vier keer toe vroeg de interviewer aan Baird of hij de mening deelde, dat de Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied illegaal zijn. Tot vier keer toe draaide hij erom heen en weigerde antwoord op die vraag te geven. (→ interview)
Ik heb vervolgens naar de website van Al Jazeera gekeken en ontdekte nog twee uitzendingen van ‘Talk to Al Jazeera’, die ik de moeite waard vind. De ene is een gesprek met Hans Blix, de man van het atoomagentschap IAEA in Wenen, die tien jaar geleden herhaaldelijk Irak bezocht heeft om te zoeken naar massa vernietigingswapens, die er niet waren. Hij werd doorgevraagd over mogelijke parallelen met het huidig onderzoek naar een mogelijke productie van kernwapens door Iran. Hij typeerde president Ahmadinejad als een populistische politicus, maar hij zei ook, dat rekening gehouden moet worden met de trots en waardigheid van Iran (pride and dignity). Hij wees erop Iran niet als een kind te behandelen (minor), maar als gelijkwaardig.
Zie: www.aljazeera.com

In een andere uitzending werd een anti-Zionistische rabbi geïnterviewd. Hij vindt dat de staat Israël ontmanteld moet worden. zie de volgende link:
www.aljazeera.com

Dit brengt mij op de gedachte, dat met een beroep op de Bijbel het zogeheten Beloofde Land opeisen in feite een vorm van ideologie is, waaronder een menselijke factor schuilgaat, namelijk de angst voor een nieuwe Shoa. Dit laatste moet serieus genomen worden, maar vraagt een aanpak, die niet eenvoudig is. Verdrijving van de Palestijnen is geen oplossing voor deze menselijke factor.

Ik ben het boek aan het lezen van Noam Chomsky, de bekendste criticaster van de bestaan (wan)orde. Het boek is ontnuchterend en aanbevelenswaardig. Zo schrijft hij over Haiti. Aristide was met 67% van de stemmen tot president gekozen tot grote – onaangename – verrassing van de VS. De VS heeft korte metten met Aristide gemaakt. Hierbij heeft Clinton een kwalijke rol gespeeld: o.a. hij omzeilde sancties tegen het nieuwe bewind. Het is dan ook een gotspe, dat dezelfde Clinton namens de VN een rol heeft bij het herstel van Haïti na de aardbeving twee jaar geleden. Het is niet verbazingwekkend, dat weinig van herstel sprake is.

Zo staan er meer wetenswaardige zaken in dit boek beschreven. Het bevestigt mijn beeld, dat democratie in Amerikaanse ogen betekent, dat Amerikaanse bedrijven het recht hebben overal ter wereld zaken te doen. Het maakt me ook duidelijk hoe de wereld belazerd wordt. Iedere maand wordt er ophef gemaakt over hoeveel banen in de VS erbij komen, een volstrekt onzinnig gedoe. Van veel meer belang is, hoeveel uren iemand per week moet werken om een fatsoenlijk leven te leiden. Onder fatsoenlijk versta ik dat de kinderen goed onderwijs genieten, dat het eten van voldoende niveau is en dat er een betaalbare ziektekostenverzekering is. Dan wil ik voor eenzelfde niveau kijken naar het aantal uren, dat nu voor gewerkt moet worden nu, 10 jaar geleden, 20 jaar, 30 en 40 jaar geleden. Dan zal blijken dat voor hetzelfde niveau steeds meer uren per week gewerkt moet worden. Ik maak dit op uit wat ik over de VS gelezen heb: twee banen is een noodzaak.

Ik heb van de week eens gekeken, wanneer er in het Oost Romeinse Rijk de strijd van het iconoclasme begon. Dit was een strijd over wel of niet toelaten van afbeeldingen, iconen, in de kerk. Het Oost Romeinse Rijk had het huidige Istanboel als hoofdstad. Ik was er nieuwsgierig naar, omdat in de Islam afbeeldingen verboden zijn. Ik vroeg mij af of er een verband tussen de twee bestaat. Het blijkt dat de strijd in 735 begon.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat de Koran ongeveer honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift was gesteld. Toen begon ook het gebruik van Islam als een nieuwe godsdienst. Mohammed stierf in 632. Ik vermoed derhalve dat er hier sprake is van enig verband gezien de geografische nabijheid van waar toen sprake was van Islam en het Oost Romeinse Rijk, maar dit zal verder uitgezocht moeten worden.

Een aanhangsel gaat over de positie van Christenen in het Midden Oosten en hoe Israël misleidt. Het is van de Israëlische krant Ha’aretz.

Groeten uit Bethlehem,

Louis
 

This week I spent some time with the family of Mohanad, who is now in an Israeli prison. This week is his father went to Ramallah to visit him together with their lawyer. Especially for his mother it is heavy. She has not seen him since early February. She hopes to see him in a few weeks. Mohanad has already been once in the prison one year, when he was 15. His father and his 5 brothers have preceded him and also his elder brother Mustapha. The fear is that his youngest brother, who is now 15, also gets his turn and will be picked up and put in an Israeli prison.

Bethlehem rapper Hajj MC Generation takes to the Taybeh Oktob... on Twitpic

Thursday I went with my rapper MC Hajj to a place where he wants to set up something for children with cancer, from Palestine and Israel. The place is near the desert, but it will take a lot of time and energy before it will start.

Friday I was at the Al Azza family visit. I came at exactly the right moment, everyone was at home, and also Husam and his French girlfriend and they would just eat. It was fun and enjoyable.

Yesterday morning I saw a new program on Al Jazeera, called “talk to Al Jazeera”. It was an interview with the foreign minister of Canada, Mr. Baird. Inter alia the Middle East was discussed. Four times the interviewer asked Baird if he shared the opinion that the Israeli settlements on Palestinian land are illegal. Four times he turned around and refused to answer it. (→ interview)
I then go to the website of Al Jazeera to look at it and I discovered two more broadcasts of “Talk to Al Jazeera,” which I find worthwhile. One is an interview with Hans Blix, the man of the IAEA in Vienna, who ten years ago has repeatedly visited Iraq to find weapons of mass destruction which were not there.

Hans Blix

He was asked about possible parallels with the current investigation into a possible production of nuclear weapons by Iran. He once described Ahmadinejad as a populist politician, but he also said that consideration must be given with pride and dignity of Iran. He pointed out not to treat Iran as a minor, but as equal.
See: www.aljazeera.com

Rabbi Yisrael Dovid Weiss

In another broadcast, an anti-Zionist rabbi was interviewed. He believes that Israel should be dismantled: see the following link:
www.aljazeera.com

This brings me to the idea that relying on the Bible claiming the so called Promised Land is in fact a form of ideology and hide a human element, namely the fear of another Holocaust. The latter should be taken seriously, but requires an approach that is not easy. Expulsion of the Palestinians is no solution to this human factor.

Aristid - Clinton


I am reading the book by Noam Chomsky, the famous critic of the existing (dis) order. The book is sobering and recommendable. He writes about Haiti. Aristide was elected with 67% of the votes for president to large – nasty – surprise of the U.S… The U.S. has made short work of Aristide. Here, Clinton played a pernicious role: inter alia, he evaded sanctions against the new administration. It is a travesty that the same Clinton on behalf of the UN has a role in the restoration of Haiti after the earthquake two years ago. It is not surprising that there is little recovery.

Thus there are more things worth knowing in this book. It confirms my view that democracy in American eyes means that U.S. companies have the right to do business anywhere in the world. It also makes me understand how the world is deceived. Every month we made a fuss about how many jobs are created in the US, an utterly absurd thing. Of much more importance, how many hours a week someone has to work for a decent life. Under decent I mean that the children enjoy good education, that eating sufficient level and that there is affordable health insurance. Then I look at the same level for how many hours, which now must be worked now, 10 years ago, 20 years, 30 and 40 years ago. This will show that for the same level more hours per week has to be worked. I make it from what I’ve read about the U.S.: two jobs is a necessity.

Miniature from the 9th-century Chludov Psalter with scene of iconoclasm

This week I’ve had a look, when the Eastern Roman Empire began the struggle of iconoclasm. This was a battle over whether or not to allow images, icons, in the church. The Eastern Roman Empire had its capital in present-day Istanbul. I was curious, because images are forbidden in Islam. I wondered whether there is a connection between the two. It appears that the fight of iconoclasm began in 735.
Scientific research has shown that the Quran was writing down about one hundred years after Muhammad’s death. Then began the use of the name Islam as a new religion. Muhammad died in 632. I suspect therefore that here there is a connection because of the geographical proximity of where there was Islam and the Eastern Roman Empire, but this will be further investigated.

An attachment deals with the position of Christians in the Middle East and how Israel astray. It is the Israeli newspaper Ha’aretz.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.