362 dagelijks wordt Jesus nog gekruisigd

Pasen 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wens jullie een zalig, gezegend Paasfeest.
Het is een goede gewoonte bij dit belangrijkste feest voor Christenen elkaar dit te wensen, maar er is een keerzijde, die ik niet onvermeld laat. Want dagelijks wordt Jesus gekruisigd, omdat Christenen mensen doden om wat voor reden ook.

het doel en de middelen

picture by dcink


 
Easter 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I wish you a blessed Easter.
It is good practice in this important celebration for Christians to offer each other a good wish, but there is a shadow side, which I did not leave unmentioned. For daily Jesus is crucified because Christians are killing people for whatever reason.

power play


 

Jesus leerde: “Gij zult niet doden”. Hij gebood: “bemin je naaste als jezelf” en “Bemin je vijand”.

Maar er is meer aan de hand. Afgelopen maandag bezocht ik een oude bekende. Ik zag ook een zoon van hem, die ik al jaren ken als een vrolijke knul. Daar was niets meer van over. Ieder straaltje vreugde was uit zijn gezicht uitgezogen door een gebrek aan enig toekomstperspectief. Het was alsof hij al dood was.

Dit werd nog versterkt door een aansluitend bezoek aan een jonge Palestijn, die ik met zijn studie geholpen heb. Hij vertelde mij, dat jaarlijks 5000 Palestijnen afstuderen in de studierichting account, maar voor de meesten is er geen werk.

Die maandag waren een stel studenten van verschillende universiteiten naar het ministerie van onderwijs gegaan met het verzoek om financiële steun voor hun studie, omdat hun vaders het niet meer kan opbrengen. In feiten kregen zij nul op rekest. Zo dreigt de Palestijnse samenleving te imploderen.

Maar woensdag kwam er een straaltje hoop binnensijpelen. Ik had een chatcontact met iemand in Brussel, die eraan wil meewerken om jongeren hier een baan te bezorgen. Het betekent voor mij wel werk aan de winkel. [→ youth on the move]

Afgelopen zondag was er de traditionele Palmpasen processie in Jerusalem. Ik heb er twee keer aan meegedaan en dat vond ik wel genoeg. Gerard van Buul, de andere Nederlandse medebroeder hier in het Heilige Land, die in Jerusalem woont, heeft er wel aan meegedaan. Hij heeft het geweten. Hij was maandag in Bethlehem met twee Braziliaanse priesters. Hij vertelde mij, dat hij ’s morgens bij hen in de kerk een Palmpasenviering van drie uur achter de kiezen had en ’s middags even na twee uur begon het grote festijn op de Olijfberg, voetje voor voetje naar beneden. Om kwart voor zes kwam hij in de kerk in de oude stad aan. Normaal is het een tocht van drie kwartier.

Hier heeft vrijdagavond de viering bijna drieëneenhalf uur geduurd, waaronder ruim één uur voor de kruisverering.

Terug naar zondag: ik bezocht als gebruikelijk Jack, die dit keer in goede doen was. Hij was in staat geweest een grote en een kleine schuld te betalen, waardoor een zware last van zijn schouders was gevallen. Hij kon opgewekt vertellen wat hij zoal tijdens de eerste Intifada had uitgespookt. Zijn zoon Shoukri, die ik een boek in het Engels te lezen gegeven had, bleek het een boeiend boek te vinden en zijn zus Razan wil het ook lezen. Het is het boek over hoe in de jaren dertig Chamberlain en Hitler hebben samengewerkt, mede geschreven door mijn overleden vriend Clement Leibowitz. [→ link naar Google books]

Ik ben van de week bezig geweest met de familie van Mohanad en met name met het mee ondersteunen van het gezin om een advocaat te betalen in de hoop, dat hij hierdoor eerder vrij komt.
Ik hoorde, dat afgelopen woensdag zes jongeren van de leeftijd van Mohanad (19) van hetzelfde vluchtelingenkamp Deheisha voor een Israëlische rechtbank hebben gestaan en veroordeeld werden vanwege hun verzet tegen de bezetting. 4 kregen 32 maanden gevangenisstraf. Drie van hen moeten een boete van NIS 2000 (ongeveer 400 euro) betalen en de vierde NIS 4000.
De vijfde kreeg 24 maanden en de zesde 22 maanden. Van een boete weet ik niet.
Ik heb zelf het vermoeden, dat een ander hen erbij gelapt heeft als collaborateur van de Israëlische inlichtingendienst, toen hij hen over de bezetting heeft horen praten.

Woensdagavond was er een theateruitvoering van het lijdensverhaal en opstanding in de aula van de Universiteit van Bethlehem. De zaal was bomvol.
Op weg naar huis kwam ik Youssef, een jongen van een jaar of negen, die vaak alleen is, tegen, die foto’s wilde maken. Maar de moeder van zijn vriend Gibriel riep hem tot de orde. Hij moest meekomen. Ik was er wel blij mee: er is tenminste iemand die zich om hem bekommert.
Vervolgens zag ik vlak bij het Kribbe plein een opstootje. Er was kennelijk ruzie. Dat bleek ook: twee jongelui hadden het met elkaar aan de stok. Een van de twee ken ik al lang, Omar. Ik kon hem goed in bedwang houden. Een man hield de ander in bedwang en kon hem tenslotte wegvoeren.
Er schijnt wat opwinding te zijn ontstaan over wat de Duitse schrijver Günther Grass geschreven heeft. Er wordt hard geroepen van anti-semitisme, maar dat is een zichzelf overschreeuwen. Nergens heeft hij het over ‘de Joden’. Hij kritiseert de politiek van Israël. Zijn tekst in het Duits heb ik bijgevoegd: Warum schweiche ich.

De politiek in Nederland ziet er steeds bedenkelijker uit. Ik las de waarschuwing van de nationale ombudsman, dat de huidige regering zich weinig gelegen laat liggen aan adviezen van nationale instellingen als de Sociaal Economische Raad en de Raad van State en de rechtstaat afbreekt. Dit betekent op zich al kwaliteitsverlies van wetgeving. Dit wordt nog versterkt door willekeurig roepen van de regering. Ik doel hierbij op het willen verbieden dat kinderen van mensen, die geen verblijfsvergunning hebben, een stage voor hun opleiding mogen volgen, omdat het werk zou zijn. De dwaasheid hiervan is simpel aan te tonen. Als stage werk is, dan moet ook het minimumloon betaald worden, wat een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven is. Hierdoor zullen bedrijven als stageplaats afhaken, waardoor ook Nederlandse jongeren hun opleiding niet kunnen afmaken.

Een ander aspect is, dat in geval het de overheid lukt de mensen zonder verblijfsvergunning uit te zetten, hun kinderen geen afgemaakte opleiding hebben. Dit betekent in feite stoppen van wat gezien kan worden als een verkapte vorm van ontwikkelingshulp, maar wel een export van haat. Hiermee toont deze regering geen boodschap te hebben aan de Christelijke en de Joodse traditie.

Een andere kwalijke ontwikkeling is het buitensluiten van godsdienst uit een deel van de media. Ik las, dat in het programma over het tienjarig huwelijk van Willem Alexander en Maxima, hun uitspraak, dat zij als Christenen willen leven, weggecensureerd is. Dit is een onvolwassen gedrag van de verantwoordelijke personen. Het is een gebrek aan respect voor hen.

Een fascinerende bijdrage aan Pasen/Pesach kreeg ik doorgestuurd van mijn vriendin Christien Faber en is afkomstig van Jewish voice for Peace. Het plaatst de uittocht uit Egypte, het Joodse Pesach feest, in het nu met de Palestijnen,
zie: → theonlydemocracy.org [PDF]

twee linken gaan over een bedenkelijke rol van Nederland bij de coup van Desi Bouterse, zie

→ Hans Valk

en

→ www.dewanand.com

In een wijk van Jerusalem, waar voornamelijk Palestijnen wonen, dreigt een nieuwe strijd met kolonisten,
zie: → www.jpost.com

Ik voeg nog enkele bijlagen rond pasen aan deze brief toe.

Groeten uit een tropisch Bethlehem (morgen wordt het koeler),

Louis
 

Jesus taught: “Thou shalt not kill”. He commanded: “love your neighbor as yourself” and “Love your enemy”.

But there is more going on. Last Monday I visited an old friend. I also saw a son of his, whom I have known for years as a happy kid. There was nothing left. Every ray of joy was disappeared from his face by a lack of any prospects. It was as if he was already dead.

This was enhanced by a subsequent visit to a young Palestinian, who I have helped with this study. He told me that 5000 Palestinians annually graduate study in the accountancy, but for most there is no work.

That Monday a group of students from different universities went to the Ministry of Education and they request for financial support for their study because their fathers can no longer afford it. In fact, they received zero on their petition. Therefore, it is as the Palestinian society is going to implode.

But Wednesday came seeping a ray of hope. I had a chat contact with someone in Brussels, who wants to help young people to find a job. It means for me is work to do. [→ youth on the move]

Last Sunday there was the traditional Palm Sunday procession in Jerusalem. I have participated twice and that was enough.

16. the women

Gerard van Buul, the other Dutch confrere here in the Holy Land, who lives in Jerusalem, participated. He has known it. He was Monday in Bethlehem with two Brazilian priests. He told me that in the morning he had in his church Palm Sunday Celebration that lasted three hours and in the afternoon just after two o’clock, began the great feast on the Mount of Olives, foot by foot down. At a quarter to six, he came into the church in the old city. Normally it is a journey of three quarters.

Here is the Friday night celebration lasted nearly three and a half hours, including over an hour for veneration of the cross.
Back to Sunday, I visited as usual, Jack and this time he was doing well. He was able to secure a large and a small debt, by which a heavy burden fell from his shoulders. He told nice stories about what he has done during the first Intifada. His son Shoukri, who I gave a book written in English to read, found it an interesting book like also his sister Razan who also want to read it. It is the book about how in the thirties Chamberlain and Hitler worked together, co-written by my deceased friend Clement Leibowitz. [→ link to Google books]

I am of the week spent with the family of Mohanad and particularly with the support of the family to pay for a lawyer in the hope that he can previously released.
I heard that last Wednesday, six young people from the age of Mohanad (19) from the same refugee camp Deheisha stood trial for an Israeli court and have been condemned because of their resistance against the occupation. The four got 32 months in prison. Three of them have a fine of NIS 2000 (about 400 Euros) and the fourth has to pay NIS 4000.
The fifth got 24 months and the sixth 22 months. From a penalty I do not know.
I have the suspicion that someone else has patched them involved as a collaborator of the Israeli intelligence service, when he has heard them talk about the occupation.

Wednesday evening there was a theater performance of the Passion and Resurrection in the auditorium of the University of Bethlehem. The hall was crowded.
On the way home I met Yusuf, a boy of nine years, often alone, who wanted to make pictures. But the mother of his friend Gibriel called him to come. He did come. I was happy: at least there is someone who cares about him.
Then I saw near the Manger Square that there was a problem. There was apparently a fight. This was confirmed: two young men were quarrelling. One of the two I’ve known a long time, Omar. I could restrain him well. One man held the other under control and could eventually led him away.
There seems to be some harassment about what the German writer Günter Grass wrote. There is shouted anti-Semitism, but that is a scream we investigate itself. Nowhere is he talking about ‘the Jews’. He criticizes the politics of Israel. His text in German, I have enclosed: Warum schweiche ich.

Politics in the Netherlands looks increasingly doubtful of. I read the warning of the national ombudsman, that the current government is ignoring underlying opinions from national institutions such as the Social Economic Council and the Council of State and the rule of law breaks down. This in itself means a loss of quality of legislation. This is reinforced by randomly calling by the government. I’m talking about wanting to prohibit the children of people who have no residence permit, to follow an internship for their education, because this would be work. The folly of this is easy to demonstrate. If internship is work, it must also be paid the minimum wage, which is a burden for businesses. This will allow companies to quit such as internship, causing Dutch youth are unable to complete their training.

Another aspect is that in case the government manages to kick out people without a residence permit, while their children have not finished their education. This basically means stopping what can be seen as a disguised form of development help, but an export of hatred. This shows that government does not care to have the Christian and Jewish tradition.
Another bad development is the exclusion of religion from a part of the media. I read that in the program over the ten-year wedding of Willem Alexander and Maxima, their statement that they want to live as Christians, is censored. This is an immature behavior of the persons responsible. It is a lack of respect for them.

A fascinating contribution to Easter / Passover I got from my friend Christine Faber and comes from Jewish Voice for Peace. It puts the exodus from Egypt, the Jewish Passover feast, in the now with the Palestinians,

see: → theonlydemocracy.org [PDF]

two links are about a dubious role of the Netherlands in the coup by Desi Bouterse, see:

→ Hans Valk

and

→ www.dewanand.com

In a neighborhood of Jerusalem, where mostly Palestinians live, is threatening a new battle with settlers,
see: → www.jpost.com

I add a few more attachments to this letter around Easter.

Greetings from a tropical Bethlehem (tomorrow is cooler),

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1. Happy Passoverback to menu attachments2. Passoverback to menu attachments3. This Passover by Carlo Strengerback to menu attachments4. Warum Schweige Ichback to menu attachments5. Easter


6.
back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.