365 how sudden your world can change

Bethlehem 29 april 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het is opmerkelijk hoe snel de Nederlandse politiek gekanteld is. Ik kan dit alleen maar toejuichen. Het is opmerkelijk hoe nu al prioriteiten van de regering veranderd zijn.
Er is in feite nog iets veel opmerkelijkers gebeurd. Na het mislukken van het Catshuisoverleg wisten kredietbeoordeelaars niet hoe snel ze Nederland van een negatieve beoordeling konden voorzien.
Hiermee vallen zij in mijn ogen door de mand. Ze konden de professionaliteit niet opbrengen om minstens tot 1 mei te wachten om te zien of Nederland een goede begroting bij Brussel kon indienen. Het zou nog professioneler zijn om de beoordeling eind mei door Brussel van de begroting af te wachten.
 

Bethlehem April 29, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

It is remarkable how quickly tilted Dutch politics. I can only applaud. It is remarkable how already government have changed priorities.
There happened in fact something much more remarkable happened. After the failure of the discussions about austerity measures credit ratings provided the Netherlands of a negative assessment.
In my eyes they had to own up. They could not bring professionalism at least until May 1 to wait to see whether the Netherlands submit in Brussels a good budget. It would be more professional to wait until the end of May to see the judgment of the budget by Brussels.
 

*

*

*Het treinongeluk pal na de val van het kabinet is afschuwelijk en laat zien hoe politiek en spoorverantwoordelijke (Prorail) jaren hebben geklungeld met de invoer van betere beveiliging. De Gazet van Antwerpen plaatste een toepasselijke cartoon over deze twee gebeurtenissen, zie bijlage.

Afgelopen zondag bezocht ik de familie van Mohanad. Stukje bij beetje kreeg ik te horen hoe Mohanad behandeld was bij zijn arrestatie en hoe zijn moeder en zijn jongste zus Afnan van een jaar of twaalf bij bezoek aan Mohanad juist die dag behandeld waren.
Bij zijn arrestatie moest Mohanad vier en een half uur wachten voor hij naar een centrum werd overgebracht. Onderweg moest hij in een houding zitten, die voor hem pijnlijk was. Daar verzette hij zich tegen. Vanwege zijn verzet kreeg hij een blinddoek op en werd hij geslagen ofwel mishandeld.
Afnan had in haar zak welgeteld één shekel zitten. Die werd haar afgenomen en kreeg zij niet terug. Ook dat is diefstal. Met een metaaldetector werd haar hele lichaam gecontroleerd. Een kind van twee jaar, die een lollie in haar hand had en op bezoek ging bij haar vader, was haar lolly kwijt. Hij werd in een afvalbak gegooid.
Vanaf afgelopen dinsdag zijn Palestijnse gevangenen in complete hongerstaking gegaan. Dit zal vooral voor de moeder van Mohanad zwaar zijn.
Ik heb het papier gezien voor de overmaking van NIS 1500, die Mohanad als boete moet betalen. Ik vind het amateuristisch, dat het bedrag met de hand is ingevuld.

Maandag was er weer een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Dit keer werd een film getoond, die ‘Arrangement’ heet: regeling van een huwelijk, dat zowel in de Arabische als in de Joodse cultuur gebruikelijk is. Het betreft in feite een vriendschap tussen een jonge Joodse vrouw en een jonge Syrische vrouw, die beiden in de VS wonen en samen voor een klas staan voor kinderen met problemen.

De bedoeling was te letten op de vriendschap tussen de twee vrouwen, de Joodse en de Islamitische maar mij viel vooral op hoe de communicatie verliep. De twee vrouwen praatten met elkaar, maar bijvoorbeeld het hoofd van de school praatten tegen de twee vrouwen. Dit verschil leek mij het belangrijkste om te zien hoe vermoede tegenstellingen overwonnen kunnen worden. Oppervlakkige verschillen zijn minder belangrijk. Het leuke in de film was, dat de Syrische vrouw duidelijk bezwaar maakte tegen de voorgestelde huwelijkskandidaat en dat haar vader hier goed oor voor had. Haar voorkeur kreeg de instemming van haar vader.
De Joodse vrouw had het moeilijker, maar de Syrische vrouw schoot haar te hulp en wist de voorkeur van de Joodse vrouw in de procedure te krijgen. Aan het eind zie je beide vrouwen op een bank zitten met een kinderwagen.

→ ARRANGED – TRAILER

www.arrangedthemovie.com/

Dezelfde dag bezocht ik eerder mijn vriend Maher Turjman, die nu directeur is van Caritas France in Oost Jerusalem. Zijn kantoor staat op een mooi stukje grond met bomen eromheen.

Vervolgens bezocht ik Ofer, die mij vertelde van incident met Israëlische scholieren, die bij een toneelvoorstelling niet goed raad wisten met wat in de tweede wereldoorlog met Joden gebeurd was. Hierna bezocht ik nog Hadassah.
‘Mijn’ knul Yihya blijkt zich behoorlijk in de problemen gewerkt te hebben en moet ik proberen samen met zijn zus Raida een oplossing te vinden. Het is trouwens bij hem thuis niet altijd even gezellig.

Gisteravond was er een concert van een koor uit Duitsland in onze kerk. Het aardige was, dat ik vlak ervoor bij de winkel van John en Mike twee jonge Duitsers ontmoette, aan wie ik vertelde, dat er een concert zou plaatsvinden. Zij konden zo dit concert bijwonen.

Ik had bij mijn bezoek aan Sana een gesprek met haar zoon Mahmoed. Hij liet mij op internet zien hoe negatief de Talmoed over Maria en Jesus zou praten. Thuis gekomen heb ik het nog eens nagezocht en blijkt, dat er een discussie is of een zestal teksten uit de Talmoed inderdaad negatief over Jesus en Maria praten. De conclusie was, dat het om andere personen gaat en niet over maria en Jesus.

Afgelopen week was er rumoer om een gedicht voor de 4 mei herdenking, getiteld ‘foute keuze’. De mensen, die zo fel reageerden op dit gedicht (zie bijlage), tonen heel wat minder volwassenheid dan de maker van dit gedicht, Auke Siebe Dirk. Hij kiest duidelijk positie en weet wat vergeven betekent. Bovendien zijn de reageerders kennelijk vergeten hoe de stemming in de jaren dertig was met de leuze: liever dood dan rood. Hiermee werd het communistische gevaar bedoeld. De oudoom van Auke is hier ingetrapt.

Afgelopen donderdag heeft de premier van Jordanië zijn ontslag ingediend, terwijl hij officiëel op bezoek in Turkije was. Ik vind dit hoogst merkwaardig en vrees voor wat er in Jordanië gaande is. Wekelijks zijn er op vrijdag demonstraties.

Ik voeg nog twee bijlagen toe: een over de Palestijnse Autoriteit, die websites blokkeren, die kritiek op de president leveren en een over de mening van het hoofd van het Israëlische leger, die van mening is, dat Iran niet zal besluiten kernbommen te ontwikkelen.

Groeten uit Bethlehem,

Louis
 

The train accident right after the fall of the government in Amsterdam is disgusting and shows how politics and railway manager (ProRail) mismanaged the train traffic security for years. The Gazet van Antwerpen placed an applicable cartoon about these two events, see Attachment.
CDA and VVD are the two parties in the government and PVV was the tolerance partner.

Last Sunday I visited the family of Mohanad. Bit by bit I was told how Mohanad was treated during his arrest and how his mother and youngest sister Afnán of twelve years were treated when visiting Mohanad just that particular day.
Upon his arrest Mohanad had to wait four and a half hour before he was transferred to a center. Along the way he had in a posture that was painful for him. There he opposed. Because of his resistance he got a blindfold on and he was beaten or maltreated.
Afnán had in her bag exactly one shekel. This was taken from her and she didn’t get it back. That is theft. With a metal detector was her whole body monitored. A child of two years had a lollipop in her hand and went to visit her father. Her lollipop was taken away by a security. It was thrown in a bin.
Since last Tuesday, Palestinian prisoners are in complete hunger strike.

Palestinian women hold photos of people imprisoned in Israeli jails at a protest in Ramallah. Photograph: Mahmoud Illean/Demotix/Corbis

This will be especially for the mother of Mohanad heavy.
I have seen the paper for the transfer of NIS 1500, which Mohanad has to pay as a penalty. I find it unprofessional that the amount is manually written.

Monday there was another meeting of the Interfaith Encounter Association. This time a film was shown, that was called ‘Arrangement’: regulation of a marriage that is common in both the Arab and Jewish culture. It is in fact a friendship between a young Jewish woman and a young Syrian woman, who both live in the U.S. and stands together for a class for children with problems.

ARRANGED
still by Dan Hersey

The intention was to show the friendship between the two women, Jewish and Islamic, but for me it was more important to see how the communication went. The two women talked with each other, but for example the head of the school talked to the two women. This difference seemed most important to see how alleged contradictions can be overcome. Superficial differences are less important. The fun in the movie was that the Syrian woman clearly objected to the proposed marriage candidate and that her father honored it. Her preference was given the consent of her father.
The Jewish woman had it harder, but the Syrian woman give her aid and she managed to get in the procedure the man preferred by the Jewish woman. At the end you see two women on a bench with a stroller.

→ ARRANGED – TRAILER

www.arrangedthemovie.com/

The same day I visited my friend Maher Turjman, who is now director of Caritas France in East Jerusalem. His office is in a beautiful piece of land with trees around it.

Then I visited Ofer, who told me of an incident with Israeli students, who in the theater did not cope with what happened to the Jews in World War II. Then I visited Hadassah.
‘My’ guy Yihya turns out in trouble and I have to work together with his sister Raida try to find a solution.

Last night there was a concert by a choir from Germany in our church.

25. a choir from Germany


The nice thing was that I just met two young Germans at the shop of John and Mike, to whom I told that a concert would take place. They could so attend this concert.

I had during my visit to Sana a conversation with her son Mahmud. He showed me on the internet how negative the Talmud about Mary and Jesus would talk. I returned home and figured out that there is a discussion about six texts from the Talmud if they are talking indeed negatively about Jesus and Mary. The conclusion was that is about other people, not about Mary and Jesus.

Last Thursday, the Prime Minister of Jordan submitted his resignation, while on official visit in Turkey.

Jordan's Prime Minister Awn Shawkat Al-Khasawneh attends a news conference in Tripoli in this February 7, 2012 file photo. Khasawneh resigned on April 26, 2012, barely six months after he was asked to form a government in response to protests calling for faster political reforms in the kingdom. State television said King Abdullah accepted Khasawneh's resignation. REUTERS/Anis Mili/Files

I find this extremely strange and fear of what is going on in Jordan. There are weekly Friday demonstrations.

I add two attachments: one on the Palestinian Authority, who blocks websites that criticize the president and one with the opinion of the head of the Israeli army, which believes that Iran will not decide to develop nuclear.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:

Foute keuzeback to menu attachments

IDF Chief to Haaretzback to menu attachments

Palestinian authority blocks newswebsites critical of Abbasback to menu attachments

Twee Treinen Botsen – Two Trains Collideback to menu attachmentsAdvertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.