366 “The world is against us” (Netanyahu’s late father’s message)

Bethlehem 6 mei 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week kregen wij bezoek van het hoofdbestuur van de orde in Rome. Zij zijn hier ruim een week voor een pelgrimstocht en hebben uiteraard ook Bethlehem bezocht. Dat was afgelopen donderdag. Verschillende broeders kende ik al. Ik denk, dat het de eerste keer was, dat het hele bestuur samen hier op bezoek is gekomen. 

21. friars in front of Nativity Church

Bethlehem May 6, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last week we were visited by the Board of the Order in Rome. They are here for over a week for a pilgrimage and obviously they have visited Bethlehem. That was last Thursday. Various brothers I knew already. I think it was the first time that the entire board has come together here to visit. 

Een aardig detail was, dat toen de broeders na het middageten ons verlieten, er een groep Moslims naar de kerk kwamen en dat de minister generaal met hen op de foto ging. De Moslims waren vrienden uit Londen.

Een dag eerder hadden we bezoek van abdissen van Clarissen uit het Midden Oosten.

19. abbesses poor Claires

Naast dit hoog bezoek had ik mijn eigen bezoeken. Zo bezocht ik zondag de familie van Mohanad. Ik had een brief van een hongerstaker meegenomen ter ondersteuning van de familie, die met Mohanad en diens hongerstaking meeleven.

Maandag was ik in Ramallah voor de receptie bij gelegenheid van Koninginnedag.

08. prime minister Fayyad and Dutch representative

Ik sprak daar een Nederlander, die af en toe naar Gaza reist via Amman, Cairo en dan door de Sinaïwoestijn. Dit laatste wordt naar hij vertelde, gevaarlijker. De Bedoeïenen zijn niet zulke goede vrienden met welke regering in Cairo ook, maar nu is er een dreiging van ontvoeringen om losgeld te krijgen.
Ook de Palestijnse premier was weer present net als voorgaande jaren.

Dinsdag bezocht ik mijn hiphopper Hajj. Dit leverde een plezierig gesprek op. Hij gaat in een nieuw hotel werken, dat op 1 juni opengaat. Dit hotel ligt pal bij de Geboortekerk. Verder heeft hij kontakt met SOS kinderdorpen, waar hij aan kinderen tussen 9 en 13 jaar les in rappen geeft. Hij heeft plezier in zijn leven.

Afgelopen woensdag was mijn ‘nicht’ Majd jarig. Zij vierde het gisteren, naar ik vermoed ergens op haar universiteit. Ik was niet uitgenodigd, want dat zou maar praatjes geven, als ik als enige man tussen een stel jonge vrouwen aanwezig zou zijn. Wel heb ik met haar donderdag een fotosessie gedaan, maar dat zijn privé foto’s.

Iets opmerkelijks gebeurde dinsdag tijdens de processie van 12 uur. Er was ook een vrouw met een klein kind, dat begon te huilen. Wat doe je dan als moeder? Je geeft het de borst. Dit gebeurde achter in de geboortegrot in een hoekje. Ik vond dat wel leuk.

Af en toe hoor ik van Mike verhalen van pelgrims, die zo hun eigen opvattingen hebben over wat er moet gebeuren met het geloof. Zo was er van de week een Amerikaan, die vond, dat de mensen eerst Jood moeten worden en vervolgens Christen. Dit lijkt me wat ingewikkeld.

Gisteren bezocht ik eerst moeder Owaineh en later de familie Al Azza. Het gesprek met moeder Owaineh verliep heel plezierig.

Vermoedelijk krijgen we op 4 september verkiezingen in Israël. Dat doet in ieder geval de dreiging van een onzinnige oorlog met Iran wat naar de achtergrond verdwijnen.

Via email kreeg ik al post voor de verkiezingen in Nederland. Ik moet we weer inschrijven en papieren invullen. Die moet ik vervolgens naar Den Haag sturen of scannen en dan per email versturen.

Een stuk verloedering in Nederland las ik afgelopen week. Eerst bestond het plan om de top van Prorail, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het spoor, de bonus deel te laten uitmaken van hun salaris en vervolgens komt de top met het lumineuze plan om het probleem van door rood licht rijden van treinen aan te pakken na het grote ongeluk in Amsterdam en het bijna ongeluk bij Utrecht. Het probleem van door rood licht rijden van vijf keer per week had natuurlijk al veel eerder aangepakt kunnen worden.

Ik heb twee aanhangsels toegevoegd. De ene is een brief van een van de Palestijnse hongerstakers, die in een isoleercel zit. De andere gaat over de vader van Netanyahoe, de premier van Israël, die afgelopen week overleed. Hij had een grote invloed op zijn zoon en met name zijn grondhouding van wantrouwen. Dit verklaart voor mij ook, waarom de premier zo hardnekkig beweert, dat Iran bezig is met het maken van kernwapens, ook al spreken zijn eigen inlichtingendienst en die van de VS hem tegen. Het verklaart ook, waarom zowel het hoofd van het Israëlische leger en de voormalige hoofden van de binnenlandse veiligheidsdienst en de inlichtingendienst de premier tegenspreken.

→ www.haaretz.com – benzio netanyahy

Groeten uit Bethlehem, waar het volop zomer is tot in oktober,

Louis 

A nice detail was that when the brothers left us after lunch, a group of Muslims came to church and that the Minister General went with them on the photo. The Muslims were friends from London.

22. minister generalis amid of Muslims from London

A day earlier we had visits from Clare abbesses of the Middle East.
Besides this high visit, I had my own visits. So on Sunday I visited the family of Mohanad. I had a letter from a hunger striker taken to support the family, for whom the hunger strike of Mohanad is an intensive experience.

06. gathering of people for solidarity with hungerstrikers in Israeli prisons in Ramallah

Monday I was in Ramallah for the reception on the occasion of Queens’s day. I spoke a Dutchman, who occasionally travels to Gaza via Amman, Cairo and then through the Sinai Desert. The latter is he told me, more dangerous. The Bedouins are not such good friends with any government in Cairo, but now there is a threat of kidnapping to get ransom.
The Palestinian prime minister was again present as in previous years.

Tuesday I visited my rapper Hajj. This yielded a pleasant conversation. He will work in a new hotel, which opens on June 1. This hotel is located close to the Nativity Church. Furthermore he has contact with SOS children’s villages, where he was teaching to children between 9 and 13 years in rap. He has fun in his life.

Last Wednesday my ‘niece’ Majd had her birthday. She celebrated it yesterday, I suspect somewhere in her university. I was not invited, because that would only give talks, as I should be present as the only man among a group of young women. I had with her a photo session on Thursday, but these are private photos.

Something remarkable happened on Tuesday during the procession of noon. There was also a woman with a small child, who began to cry. What do you do as a mother? You give your child the breast. This happened at the backside in the Nativity Grotto in a corner. I thought that was nice.

Occasionally I hear from Mike stories of pilgrims, who have their own views about what to do with religion. There was this week an American who thought that men should be Jew first, and then Christian. This seems a little complicated.

Yesterday I visited first mother Owaineh and later the Al Azza family. The conversation with mother Owaineh went very enjoyable.

Presumably we get on 4 September elections in Israel. That makes at least the threat of a
senseless war with Iran fades into the background.

Through email I received already mail for the elections in the Netherlands. I need to register again and to fill papers. Then I have to send them to The Hague or to scan and send them by email.

One piece of degeneration in the Netherlands I read last week. First was the plan for the top of ProRail, responsible for the quality of the railways, they should get the bonus to be part of their salary and then the top came with the brilliant plan to solve the problem of red light running by trains after the big crash in Amsterdam and the near miss near Utrecht. The problem of red light running five times per week had much earlier can be tackled.

I have added two appendices. One is a letter from one of the Palestinian hunger strikers, who sits in solitary confinement. The other is about the father of Netanyahu, Prime Minister of Israel, who died last week. He had a great influence on his son and especially his attitude of distrust. This explains for me why the Prime Minister so persistently claims that Iran is working to make nuclear bombs, even his own intelligence and that of the U.S. contradicts him. It also explains why both the head of the Israeli army and the former heads of internal security and intelligence contradict the Prime Minister.

→ www.haaretz.com – benzio netanyahy

Greetings from Bethlehem, where it is high summer until October,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Sa’adat: Hunger Strikers confident of victory, call for unity and support

 

The shadow that Netanyahu’s late father cast: The world is against us

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.