367 shalom – שָׁלוֹם

Bethlehem 13 mei 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik moet helaas met negatieve berichten beginnen. Maandag hoorde ik, dat de dag ervoor een restaurant in Beit Jala, dat tegen Bethlehem aan ligt, door een Israëlische bulldozer met de grond gelijk was gemaakt.  

Bethlehem May 13, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Unfortunately I have to start with negative messages. Monday I heard that the day before a restaurant in Beit Jala, which is located nearby Bethlehem, has been razed by an Israeli bulldozer to the ground.

07. demolished restaurant

 

Twee weken ervoor had de eigenaar een papier van de Palestijnse Autoriteit met zijn brievenhoofd gekregen, die hij weigerde in ontvangst te nemen. Ik heb een kopie ervan gezien. Het papier is niet genummerd, er staat geen datum op en is zonder stempel. Op het papier staat, dat het land eigendom van de Palestijnse Autoriteit is. Zeker met een papier van het Ottomaanse Rijk. Het is een voorbeeld van nauwe collaboratie tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

De volgende dag ben ik daar gaan kijken. Ik ging met een bus naar het zogeheten DCO (District Coordination Office van Israël), dat aan het andere einde van Beit Jala ligt. Vervolgens ben ik recht doorgelopen en volgde het bord, dat naar het restaurant Al Makhour wees met vervolgens linksaf, maar er was niets meer te zien.
Ik merkte wel, dat mensen niet graag over zo’n gebeurtenis praten. Zij voelen zich machteloos en kunnen er niets aan veranderen.

Het tweede bericht was de vorming van een regering van nationale eenheid in Israël. Gewoonlijk wordt zo’n regering gevormd, wanneer er een crisis is is of in geval van oorlog. Mijn gedachten gingen onmiddellijk uit naar een dreigende oorlog met Iran. Even werd deze zorg verlicht door het bericht, dat Mofaz, die nu de leiding van de Kadima partij heeft met 28 van de 120 zetels in het parlement en tot deze week in de oppositie zat, zich altijd tegen een oorlog met Iran had gekeerd. Maar vervolgens las ik in Ha’aretz dat hij een draaikont is.

Er gebeurde meer. Jack sprak altijd negatief over zijn cheffin. Het is lastig zoiets te beoordelen, maar van de week zag ik, dat Jack gelijk heeft. Hij is een van de wakers van het gebouw van de VN op het kruispunt tussen Bethlehem en Beit Jala. Hij had een nieuw rooster gekregen. Op dit rooster staat, dat hij nu iedere zondag moet werken en op vrijdag vrij is. Alsof hij een Moslim is. Dit heeft tot gevolg, dat hij vanmiddag niet bij de eerste communie van zijn neefje Fadi kan zijn, die gisternacht nog bij hem gelogeerd heeft.

De spanning hier stijgt door de hongerstaking van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Vorige week zondag hoorde ik dat Mohanad in een ziekenhuis was opgenomen vanwege problemen met zijn nieren. Zeven gevangenen dreigen nu te sterven. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn, kan ik niet overzien.
In Bethlehem is een tent opgeslagen tegen het Armeens klooster aan, waar met name vrouwen aandacht voor de gevangenen vragen. Al Jazeera berichtte over de hongerstaking van de Palestijnse gevangenen.

Afgelopen zondag was er in Deheishakamp een manifestatie voor een Palestijn, die juist uit een gevangenis was vrijgelaten. Zijn naam is Khader Adnan. Khader is de Arabische naam voor Joris of George, bekend van de draak.

05. Khader Adnan

Vlak bij Deheishakamp ligt het plaatsje Al Khadr, waar op dezelfde dag zijn feest werd gevierd volgens de orthodoxe kalender. Het is de dag, dat tevens het einde van het regenseizoen markeert en de zomer echt begint.

Afgelopen dinsdag kreeg ik een spoedtelefoontje om de volgende dag gids te spelen voor elf Nederlandse vrouwen. Het waren vrouwen van de groep Bijbelse vrouwen. Negen van hen waren Protestant en twee Katholiek. De twee Katholieke vrouwen kwamen respectievelijk uit Burkina Fasso (ze had een prachtig kleurig gewaad aan) en uit Sumatra. De leidster van de groep vertelde me, dat ze het religieuze aspect in de reis miste. Dit is een breder probleem, want als ze in Nederland een werkweek organiseert komen er zo’n 600 vrouwen op af. Toen ze een keer een bezinningsweek organiseerde, kwamen 60 vrouwen opdagen.

10. pilgrims from the Netherlands

Op zich ging het gidsen wel goed. Ik bracht de groep buiten het programma om naar de Melkgrot, wat de vrouwen boeide, maar aan het eind was er weer de gedwongen nering. Eerst werd de groep naar een restaurant vlak bij de checkpoint gebracht voor de lunch. Ik merkte dat er een zekere druk op de groep werd uitgeoefend om met het eten op te schieten. Vervolgens werden ze in de ernaast gelegen souvenirwinkel geloodst van een bekende familie. Ik heb hier geen zin in.

Donderdag kwam er in de kerk een Amerikaanse journalist opdagen, die met mij wil praten over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Ik heb met hem een afspraak voor komende dinsdag gemaakt.

Gistermorgen was ik bij de familie Owaineh op bezoek. Ik zag voor het eerst een programma op de TV, waarin een sheikh, een geestelijk leider van de moskee, vragen beantwoordde van kijkers. Het ging bijvoorbeeld erover, dat zonen van hun moeder moeten houden. Het programma kwam uit Dubai.

Gisteren las ik in Trouw, dat tijdens de opleiding van soldat van het Amerikaanse leger de rekruten wordt ingepeperd, dat een complete oorlog tegen de Islam nodig is. Gematigde Islam zou niet bestaan. Hier is sprake van een paranoïde stoornis, die levensgevaarlijk is.

Donderdag morgen kreeg ik een email, waarin mij meegedeeld werd, dat de inleiding over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping, die ik 24 mei voor medebroeders zou houden, is uitgesteld tot november. De inleiding heb ik klaar.

Vrijdag hadden we een aardbeving: een lichte trilling die even duurde.

Ik heb weer enkele aanhangsels. Een ervan, die ik van Een Ander Joods Geluid toegestuurd kreeg, geeft een voorbeeld van Israëlische rechtspraak.
Via EAJG kreeg ik een bericht over de doofpot van het Israëlische leger over de dood van 21 Palestijnen tijdens de oorlog tegen Gaza, die door het leger in één huis bij elkaar waren gedreven: 2 mei 2012.
De derde gaat gaat over het verwoesten van Palestijnse huizen.

House demolitions

De vierde is van Ha’aretz over Mofaz.
De vijfde is uit Trouw met een waarschuwing voor de Islam door het Amerikaanse leger.
De zesde is van een jonge Israëliër die pleit voor het recht om te vergeten: te vergeten wat er in het verleden gebeurd is.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

Two weeks before the owner had received a paper from the Palestinian Authority with its letterhead, which he refused to accept. I have seen a copy. The paper is not numbered; there is no date and no stamp. On the paper it was written that the land was owned by the Palestinian Authority. Obviously the claim has been supported by with a paper of the Ottoman Empire. It is an example of close collaboration between Israel and the Palestinian Authority.
The next day I went there to watch. I took a bus to the so-called DCO (District Coordination Office of Israel), which lies at the other side of Beit Jala. Then I walked right by and followed the sign that pointed to the restaurant with the name Al Makhour then left, but there was nothing more to see.
I did notice that people do not like talking about such an event. They feel powerless and cannot alter it.

The second message was the formation of a government of national unity in Israel. Usually, such a government is formed, when there is a crisis, or in case of war. My thoughts went immediately to an impending war with Iran. For a moment this concern was alleviated by the news that Mofaz, who now heads the Kadima party, which has 28 out of the 120 seats in parliament and until this week was in opposition, had turned always against a war with Iran. But then I read in Ha’aretz that he is a flip-flop.

There was more. Jack always spoke negatively about his female boss. It is difficult thing to assess, but last week I saw that Jack was right. He is one of the guards of the building of the UN at the crossroads between Bethlehem and Beit Jala. He had received a new schedule. On this grid was printed that now he has to work every Sunday and on Friday he is free. As if he is a Muslim. As a result he cannot attend the first communion of his nephew Fadi this afternoon, who before last night lodged in his home.

The tension here increases by the hunger strike by Palestinian prisoners in Israeli jails. Last Sunday I heard that Mohanad was hospitalized because of problems with his kidneys. Seven inmates are now threatening to die. What the consequences will be, I cannot oversee.

12. support for prisoners

In Bethlehem there is stored a tent in front of the Armenian convent, where women in particular ask attention for the prisoners. Al Jazeera reported on the hunger strike of Palestinian prisoners.

Last Sunday there was a manifestation in Deheisha camp for a Palestinian, who was just released from prison. His name is Khader Adnan. Khader is the Arabic name for George, known for the dragon. Deheisha camp is located near the town of Al Khadr, where on the same day his feast was celebrated according to the Orthodox calendar. It is the day that marks the end of the rainy season and marks the summer really begins.

Last Tuesday I received an urgent phone call. I was asked to play the role of a guide for eleven Dutch women the next day. They were women of the group Biblical women. Nine of them were Protestant and two Catholic. The two Catholic women came respectively from Burkina Faso (she had a beautiful colored robe) and from Sumatra. The leader of the group told me that she was missing the religious aspect of the trip. This is a broader problem, because if she organizes a working week in the Netherlands there are about 600 women off. When she once organized a reflection week, 60 women came up.
In itself, it went well as a guide. I led the group outside the program to the Milk Grotto, which the women appreciated, but at the end there was the forced padding. First the group was brought to a restaurant near the checkpoint for lunch. I noticed that some pressure was exerted on the group to speed up with the meal. Subsequently, they were placed in the adjacent gift shop piloted by a well-known family. I don’t like this.

On Thursday, in the church there came an American journalist who wants to talk with me about Justice, Peace and Integrity of Creation. I have him made an appointment for next Tuesday.
Yesterday morning I was at the home of the family Owaineh for a visit. I first saw a program on TV where a sheikh, a spiritual leader of the mosque, answered questions from viewers. The example was about the fact that sons have to love their mother. The program came from Dubai.
Yesterday I read in a Dutch newspaper that during the training of soldiers of U.S. Army recruits are drummed into that all-out war against Islam is needed. Moderate Islam would not exist. This constitutes a paranoid disorder which is life threatening.

Thursday morning I received an email in which I was informed that the introduction of Justice, Peace and Reverence for Creation, May 24th that I would deliver for the brothers, has been postponed until November. The introduction I have finished.

Friday we had an earthquake: a slight vibration that took some time.
I have some attachments.
One of them, which I had got from the Dutch organization A Different Jewish Voice, provides an example of Israeli lawsuit against a Palestinian boy, who has mentally problems, for throwing stones. A witness opened her mouth saying that the boy is incapable to do such a thing. Een voorbeeld …
Through the same organization I got a message on the cover-up of the Israeli army over the death of 21 Palestinians during the war against Gaza by the army in a house together were driven: May 2, 2012. The third point is from ICAHD, Israeli Committee Against House demolitions on the destruction of Palestinian homes. The fourth is from Ha’aretz about Mofaz. The fifth is from the Dutch newspaper a warning to Islam by the U.S. Army. The sixth is a young Israeli who advocates the right to forget, to forget what happened in the past.

Greetings from Bethlehem,

15. a nice boy from Deheisha camp

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1 Een voorbeeld van Israëlische militaire rechtspraakback to menu attachments

2 politie-onderzoek naar de dood van 21 leden van de familie Samouni in de Gaza-strook is gestoptback to menu attachments

3 ICAHD, Israeli Committee Against House demolitions / – / over het verwoesten van Palestijnse huizenback to menu attachments

4 Israeli ministers fear Mofaz will flip-flop and support strike on Iranback to menu attachments

5 a warning to Islam by the U.S. Army / – / waarschuwing voor de Islam door het Amerikaanse legerback to menu attachments

6 Het recht te vergetenback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.