368 Observing the Nakba

Bethlehem 20 mei 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Zoals gemeld was het vorige week zondag eerste communie voor zo’n 100 kinderen. De verrassing voor mij was, dat ik de vroegere secretaris van de vorige patriarch in de kerk zag, father Raed. Hij was vanuit Taybeh gekomen om bij ons in een grot te bidden, maar daar kwam het niet van, want daar was het te druk.
 

Bethlehem May 20, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

As reported last Sunday there was the first communion for some 100 children. The surprise for me was that I saw the former secretary of the previous patriarch in the church, father Raed. He came from Taybeh to pray in a grotto of our church, but it was not possible because it was too busy.

02. first communion


 

Toen is hij in de kerk gaan zitten. Hij is een creatieve en inspirerende man. Onmiddellijk nodigde hij mij uit naar Taybeh te komen. Ik ben daar vaker geweest.

Maandag bezocht ik een instelling in Deheisha kamp op verzoek van mijn hiphopper Hajj MC. De directeur maakte op mij een constructieve indruk. Hij wil wat opbouwen voor jongeren zodat zij hun eigen toekomst kunnen opbouwen.
Daarna bezocht ik vlakbij een student, die ik met zijn studie scheikunde ondersteun. Hij is er bijna klaar mee. Hij zal mij bij zijn afstuderen uitnodigen. Hij mag drie mensen uitnodigen.

Dinsdag was ik bij de familie van Mohanad. Die was heel blij, dat de hongerstaking afgelopen is, nadat een overeenkomst werd bereikt tussen de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit. Het conflict ging om drie punten: 1. Stoppen met gevangenhouding zonder aanklacht. 2. Stoppen met isoleercellen. 3. Bezoek voor familie van gevangenen uit Gaza. De avond ervoor was er een groot feest op straat geweest: →Aljazeera
(zie ook: observing the Nakba)

’s Morgens had ik een gesprek met een Amerikaanse journalist, die vooral achtergronden van mij wilde horen. Dat lukte aardig. Een van de achtergronden, die ik vertelde, was, dat bij de zelfmoordaanslagen meespeelde, dat de Palestijnen zich door de buitenwereld in de steek gelaten voelde. Twee dagen later kwam ik in de bus naar Jerusalem een oudere Nederlandse vrouw tegen die arts is. Zij werkt al tientallen jaren in Oost Jerusalem. Zij beaamde de genoemde achtergrond.

Ik ging donderdag naar Jerusalem voor wat boodschappen. Zo kocht ik het boek van Amin Maalouf ‘On Identity’ en een boek van Noam Chomsky ‘Power and Terror’. Dit laatste boek gaat in feite over de VS. Chomsky is een Amerikaans staatsburger en heeft meer recht van spreken. Ik ben er pas in begonnen en het valt me op hoezeer hij de zogenaamde liberalen kritiseert, mensen die voor progressief doorgaan. Het ontbreekt hen aan elementaire feitenkennis, die Chomski moeiteloos opsomt.

Ik bezocht mijn vriendin Hadassah, die een ander boek van Chomski aan het lezen. Hij opent voor haar een nieuw luik van wat er in de wereld gaande is: ‘How the world works’.

Woensdag was ik bij Sana, die mij voor een lekkere maaltijd had uitgenodigd: rijst in bladen van een wijnstok. Ik heb van de week er drie keer van gegeten bij drie verschillende adressen.

Gisteren was ik bij de familie Al Azza. Van Wisam hoorde ik, dat hij als advokaat genoeg werk is. Alleen de betaling is een probleem. Het hangt in feite af van de salarisbetaling door de Palestijnse Autoriteit. Dit hangt weer af van het doorlaten van geld door de Israëlische autoriteiten.

Van de week zijn twee artikelen op de website Arabgenerationofpeace.org geplaatst. Het ene artikel heet: ‘Prophet mohammed respected women’ en het andere: ‘Christians and Muslims’.

De schuldencrisis houdt velen bezig. Hoe dit op te lossen is, laat een 12 jarig Canadees meisje zien: →NRC

De politiek in Nederland staat denk ik, op een kruispunt. Na de verkiezingen kan het landschap er weer heel anders uitzien.

Wat voor sommigen interessant kan zijn, is een fototentoonstelling van een fotografencollectief in Israël/Palestine, We Never Finished 1948, in de Melkweg in Amsterdam.

We never finshed 1948

Op 6 juni vindt de opening plaats. Daarna loopt de tentoonstelling door tot 1 juli. Het is een initiatief van SIVMO Amsterdam. SIVMO staat voor Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties en ondersteunt – financieel en moreel – een aantal Israëlische mensenrechtenorganisaties en vredesgroepen. Zie SIVMO Amsterdam.
Website fotografen collectief: http://activestills.org/

Een aanhangsel gaat over een grootscheepse roof van Arabische boeken vlak na de vestiging van de staat Israël.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

Then he sat in the church. He is a creative and inspiring man. Immediately he invited me to come to Taybeh. I have been there more often.

Monday I visited an institution in Deheisha camp at the request of my rapper Hajj MC. The director made a constructive impression on me.

06. a little girl in Deheisha camp


He wants to build up something for young people so they can build their own future.

Then I visited nearby a student, who I support for his study chemistry. He is almost finished. He will invite me to his graduation. He is allowed to invite three people.

Tuesday I was at the home of the family of Mohanad. They were very glad that the hunger strike is over, after an agreement was reached between the Government of Israel and the Palestinian Authority. The conflict was about three points: 1. Stop detention without charge. 2. Stop the use of isolation cells. 3. Visit for families of prisoners from Gaza.
The night before there was a big party in the street: →Aljazeera
(see also: observing the Nakba)

In the morning I had a conversation with an American journalist, mainly to hear from me backgrounds. That worked nicely. One of the backgrounds, which I told was about the suicide attacks. A part of this problem was at that time, that the Palestinians felt them abandoned by the outside world. Two days later I was on the bus to Jerusalem and met an elderly Dutch woman who is a doctor. She has been working for decades in East Jerusalem. She agreed the above-mentioned background.

I went Thursday to Jerusalem for some business. So I bought the book by Amin Maalouf ‘On Identity’ and a book by Noam Chomsky ‘Power and Terror’ The last book revolves around the U.S. Chomsky is an American citizen and has more right to speak. I have only begun and it strikes me how much he criticizes the so-called liberals, people who have the name to be progressive. They lack basic factual knowledge that Chomsky lists effortlessly.

I visited my friend Hadassah, who is reading another book by Chomsky. He opens for her a new part of what in the world is going on: ‘How the world works’.

Wednesday I was at Sana, who had invited me for a meal: rice in leaves of a vine. I have eaten this last week three times at three different addresses.

Yesterday I was at the family Al Azza. From Wisam I heard that he has enough work as a lawyer. Only the payment is a problem. It depends in fact on the payment of salaries by the Palestinian Authority. This again depends on the passage of money by the Israeli authorities.

Last week, two articles have been on the website Arabgenerationofpeace.org. One article is called: ‘Prophet mohammed respected women’ and the other: ‘Christians and Muslims’.

The debt crisis keeps many people busy. How to solve this, a 12 year Canadian girl show it: →NRC

an attachment deals with a massive robbery of Arabic books shortly after the establishment of the state of Israel.

In the Melkweg, one of the most well-known cultural centres within and outside the Netherlands, june 6th starts the photo exhibition: We Never Finished 1948 Displacement in Israel / Palestine. (Amsterdam – the Netherlands).
Photos by Activestills collective

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

a massive robbery of Arabic books shortly after the establishment of the state of Israel.‘Prophet mohammed respected women’ by Louis Bohte OFM‘Christians and Muslims’ by Louis Bohte OFMAdvertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.