369 Pinksteren -/- Pentecost

Bethlehem, Pinksteren 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week zijn enkele jongemannen hier te gast geweest, die van plan zijn minderbroeder te worden. Zij zijn nu in de voorfase of wel zij zijn postulant. Ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen iets te vertellen over de situatie in het Heilige Land en achtergronden van het conflict.


Pentecost , “the Fiftieth [day]” is a prominent feast in the calendar of Ancient Israel celebrating the giving of the Law on Sinai, and also later in the Christian liturgical year commemorating the descent of the Holy Spirit upon the remaining eleven Apostles of Christ
[picture: Ruth in Boaz’s Field]


 
Bethlehem, Pentecost 2012

Peace and all good.

Dear friends,

Last week, some young men have stayed here, intending to become a friar minor. They are now in the phase before this or they are postulant. I immediately used the opportunity to give them a lecture about the situation in the Holy Land and backgrounds of the conflict.

Among Christians, Pentecost commemorates the descent of the Holy Spirit upon the Twelve apostles and other followers of Jesus as described in the Acts of the Apostles 2:1-31.[2] For this reason, Pentecost is sometimes described as the “Birthday of the Church.”

 

Dat leverde een goed gesprek op, die na mijn vertrek nog doorging. Voor een was het tevens een aanzet tot communiteitsvorming.

We hadden van de week ook een onverwacht ingelast huiskapitteltje, waar zoveel mogelijk broeders bij aanwezig waren. Het voornaamste onderwerp was een probleem, die in feite door twee broeders in gang was gezet met de geplande verkoop van de ster van Bethlehem. De verkoop is stopgezet.

Van de custos kreeg ik het verzoek om naar de tekst van een interview te kijken, die hij aan een Vlaams tijdschrift gegeven had, toen hij in Brussel was. Ik moest de tekst nalopen op eventuele inhoudelijke onjuistheden of problemen. Dit lukte mij goed.

Dit verzoek brengt mij bij een onderwerp, die ik aan wil stippen. Soms worden mensen in Europa opgeschrikt door opkomst van Sharia4België en Sharia4Holland, wat volgens mij op de eerste plaats een reactie op een verleden, waarin er een gebrek aan respect voor Moslims aan de orde van de dag was.
Sharia is Islamitische wetgeving, zoals je ook het Romeins recht hebt of kerkelijk recht. De Sharia is gebaseerd op waardigheid en respect.
Nu wordt gemakkelijk verwezen naar de rechtspraak in Saoudi Arabië met onder meer het afhakken van een hand bij een dief. Dit onderwerp speelt ook in Soedan. Mijn vriend, die advocaat is, was hier niet van op de hoogte.
In de Islamitische rechtspraak zijn er zeven wat je kunt noemen hoofdzonden zoals doden, diefstal en overspel. Bij al die hoofdzonden zijn vier getuigen nodig om deze misdrijven te kunnen vaststellen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Saoudi Arabië niet. De regel van vier getuigen is verklaarbaar uit de Arabische cultuur. Hier zijn de mensen erg goed in het verspreiden van negatieve geruchten ofwel roddels. Daarom staat in de Koran de regel van vier getuigen om het geroddel te stoppen. Dit haalt overigens niet genoeg uit.
Bij diefstal gaat het erom, dat iemand die genoeg bezit, maar niettemin steelt, aangepakt. Wie arm is en geen geld voor een brood heeft, mag een brood stelen net zoals bisschop Muskens jaren geleden dit eens heeft gezegd.

Gistermorgen was op Al Jazeera in het programma talk to Al Jazeera de Egyptische schrijver Alaa al-Aswani aan het woord. Hij vertelde, dat vanaf 1899 de Islam in Egypte liberaal was met democratische opvattingen en rechten voor de vrouw. Hij keerde zich tegen politieke Islam die in zijn ogen bijna fascistisch is en het tegendeel van hoe de Islam in Egypte uitgelegd wordt. Zie: talk to al jazeera

Dit brengt mij op de gedachte, dat waar een overtuiging verbonden wordt met politiek, het gemakkelijk ontspoort. Dit hebben we met het communisme gezien en dit is in feite ook met het christendom gebeurd. Ik verwijs hiervoor naar het kolonialisme, dat miljoenen slachtoffers heeft geëist.

Dit brengt mij bij het boek van Noam Chomsky Power and Terror. Hij verwijst in dit boek naar de hongersnoden in India onder het Brits bewind, die miljoenen doden heeft geëist. Maar niemand maakte zich hierover druk, want de Britten staan aan onze kant. Na de onafhankelijkheid van India kwamen ook hongersnoden voor, maar die werden snel aangepakt, omdat India een open democratie is, waarin zulke berichten snel de regering bereiken, die op haar beurt maatregelen kon treffen.

In een vergelijkbaar land, China, kwam tussen 1958 en 1960 een grote hongersnood voor, die miljoenen doden kostte. Vanwege de dictatoriale structuur van het regime werden berichten hierover achtergehouden, waardoor de centrale overheid pas laat te horen kreeg, dat er een ramp gaande was.

Maar hier staat iets tegenover. Snel na de vestiging van de communistische staatsvorm in China werd een doeltreffende gezondheidsdienst opgezet tot in alle hoeken en gaten van het land. Hierdoor daalde het sterftecijfer scherp in tegenstelling tot India. Cuba heeft een vergelijkbare prestatie geleverd. Daarom vrees ik, dat bij een machtsverandering in Cuba het sterftecijfer omhoog zal gaan.

Vorige week zondag bezocht ik Hajj, wat leidde tot een plezierig gesprek. Ik hoorde van hem wel, dat hij weinig vertrouwen in mede-Palestijnen heeft. Dit verbaast mij niet. Er is veel wantrouwen tussen de mensen gebaseerd op concrete ervaringen. Ik wijs op de opmerking een aantal weken gelden, dat een hoogbejaarde Palestijn als typerend in zijn leven verraad, verraad, verraad noemde.

Vervolgens bezocht ik het gezin van Mohanad. Met zijn moeder had ik een uitstekend gesprek. Zij gaf haarscherp aan, hoezeer zij een centrale rol in het gezin en het bij elkaar houdt, een typisch vrouwelijke eigenschap volgens mijn vriendin Hadassah. Zij was trots op de prestatie, die haar oudste dochter Yaroud op de universiteit had geleverd. Zij studeert Arabisch, wat een zeer moeilijke taal is. Zij had met een paar andere studenten een presentatie gegeven, waar ze van de docenten lovende commentaren op kreeg. Haar vader raakte ontroerd door de loftuitingen.

Dinsdag heb ik bij Wisam en Abeer lekker gegeten en genoeglijk gekletst. Toen ik naar hun huis liep, kwam ik een jong stel tegen, die mij uitnodigde hen in hun huis te bezoeken.

Donderdag was er de jaarlijkse bijeenkomst voor de broeders uit de regio van Jerusalem in Emmaus, dat hemelsbreed zo’n 25 km van Bethlehem ligt, maar mede door het spitsverkeer de reis erheen meer dan anderhalf uur duurde.

10. 96 years old

Er werd een opmerkelijk feit genoemd. Een van de heilige plaatsen is de plek, waar Jesus zijn laatste avondmaal hield. Het is ook de plek, waar volgens de Israëliërs koning David begraven ligt. Dit is een onoplosbaar probleem. De Israëliërs laten alleen de minderbroeders op deze plek, het Cenakel, toe. Geen enkele andere kerk heeft dit recht, ook de patriarch van de Katholieke Kerk niet.

Iets over taalgebruik: een paar weken geleden hoorde ik van een actie van inwoners van een Maleisisch dorp, die rechtsherstel willen voor 24 boeren, die in 1948 door de Britten vermoord waren. In een flits zag ik een krantenkop uit die tijd. Daarin werd gesproken van 24 bandieten (24 bandits). Zo werd de moordpartij gerechtvaardigd. Zo wordt tegenwoordig de term militant gebruikt ter rechtvaardiging van moorden. De gerechtelijke werk wordt zo vermeden. Hetzelfde gebeurt met het gebruik van onbemande vliegtuigjes, de drones.

Komende dinsdag is er in De Balie een film met discussie over arrestatie van Palestijnse kinderen en hun detentie met het gebruik van eenzame opsluiting. Een Ander Joods Geluid heeft tegen dit laatste actie gevoerd.
zie: → debalie – artikel

Ik voeg aan deze brief een aanhangsel met een uitgewerkte visie van de Palestijnse bevrijdingstheologie Sabeel op het conflict en hoe dit opgelost zou kunnen worden. er moeten wel wat wijzigingen worden aangebracht om het actueel te maken.

Groeten uit Bethlehem,

Louis
 

That resulted in a good conversation, which continued after my departure. For one it was also a first experience of community building.

We had this week unexpectedly inserted a house chapter where as possible friars were present. The main topic was a problem that in fact had been started by two brothers with a planned sale of the star of Bethlehem. The sale has been stopped.

From the custos, I was asked to scrutinize the text of an interview for a Flemish magazine that he had given when he was in Brussels. I had to retrace the text for any inaccuracies or problems. I did the job well.

This request brings me to a topic that I want to highlight. Sometimes people in Europe are shaken by emerging of Sharia4België and Sharia4Holland, which I think is primarily a response to a past in which a lack of respect for Muslims was the order of the day.
Sharia is Islamic law, as you have also Roman law or canon law. The Sharia is based on dignity and respect.
Now it is easy to see the law in Saudi Arabia including chopping off a hand when a thief. This subject is also in Sudan. My friend, who is a lawyer, was not aware of the last.
In Islamic law there are seven deadly sins like killing, stealing and adultery. For all these sins you need four witnesses to determine these crimes. This is not done for instance in Saudi Arabia. The rule of four witnesses can be understood by the Arab culture. Here the people are very good at spreading negative rumors or gossip. That is why the Quran is the rule of four witnesses to stop the gossip to. In practice this is not enough.

The issue of theft is addressed in case someone possesses enough, but nonetheless steals. Who is poor and has no money for bread, may steal a loaf like once years ago Bishop Muskens said this.

Yesterday morning there was on Al Jazeera in the program talk to Al Jazeera a talk with the Egyptian writer Alaa al-Aswani.

Alaa Al-Aswany

He said that from 1899 on Islam liberal in Egypt with the democratically views and rights for women. He turned against political Islam, which is in his eyes almost fascistic and is the opposite of how Islam in Egypt is explained. See: talk to al jazeera

This brings me to the idea that a belief which is connected to politics, easily derailed. This we have seen with communism and this is in fact happened with Christianity. I refer to colonialism that caused millions of casualties.

This brings me to the book by Noam Chomsky Power and Terror. He refers in this book to the famines in India under the British rule, which has claimed millions of lives. But nobody saw this as an issue, because the British are on our side. After India’s independence there were also famines, but these were quickly addressed, because India is an open democracy, in which such messages quickly reach the government, which in turn could take action.

In a similar country, China there was a great famine between 1958 and 1960, which took millions of deaths. Due to the structure of the dictatorial regime messages about it were concealed, by which the central government was told late that a disaster was going on.
But here is something opposite. Soon after the establishment of the Communist form of government in China there was an effective health service set up in every nook and cranny of the country. This decreased mortality in sharp contrast to India. Cuba has a similar achievement. Therefore I fear that a power change in Cuba, the mortality rate will rise.

Last Sunday I went to Hajj, which led to a pleasant conversation. I heard from him, that he has little confidence in fellow Palestinians. This does not surprise me. There is much distrust among people based on concrete experiences. I refer the comment a few weeks ago that an elderly Palestinian typified in his life as most important betrayal, betrayal, betrayal.

Then I visited the family of Mohanad. With his mother, I had an excellent conversation. They gave her a sharp look, how she plays a pivotal role in the family and keeps it together, a typical female trait according to my friend Hadassah. She was proud of the performance that her elder daughter Yaroud had provided at the university. She is studying Arabic, which is a very difficult language. She with a few other students gave a presentation, where they received comments on the teachers praise. Her father became moved by the praise.

Tuesday I had dinner at Wisam and Abeer and chatted pleasantly. When I went to their house, I met a young couple, who invited me to visit them in their house.

Thursday was the annual meeting of the brothers

09. a fraternal meeting

from the region of Jerusalem in Emmaus, which lays about 25 miles from Bethlehem, but also because of the rush hour it lasted more than one and a half hour.

There was called a remarkable fact. One of the holy places is the place where Jesus held his Last Supper. It is also the place where, according to Israeli tradition King David has been buried. This is an insoluble problem. The Israelis let only us friars enter in this place, the Cenacle. No other church has this right like also the patriarch of the Catholic Church.

Something about language: a few weeks ago I heard of an action of the inhabitants of a Malaysian village, who want restitution for 24 farmers, who in 1948 were killed by the British. In a flash I saw a headline from that time. It was spoken of 24 bandits. So the killing was justified. Thus, the term now used to justify killings is militant. The judicial work is avoided. The same happens with the use of unmanned aircraft, the drones.

I add an attachment to this letter with a detailed vision of the Palestinian Liberation Theology Sabeel on the conflict and how this could be solved. There needs some adjustments to keep it the up to date.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.