370 to do justice, and to love kindness

Bethlehem 3 juni 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Weer is een week voorbijgesneld, waarin genoeg gebeurd is.
Een mooi verhaal kreeg ik van mijn hiphopper Hajj te horen.  

Bethlehem June 3, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Again a week passed swiftly, in which enough has happened.
A beautiful story my hip hopper Hajj told me.

Israeli soldier shaking hands with a Palestinian girl (Friday, March 6, 2009)


 

Iedere vrijdag gaat hij naar Beit Omar, een dorp langs de weg naar Hebron, om kinderen les te geven in rap en over geschiedenis.

Beit Omar

Iedere week zijn er op vrijdag botsingen tussen de jeugd van Beit Omar en soldaten. Laatst ging hij weer terug naar Bethlehem en liep in zijn eentje naar de checkpoint. Hij heeft geleerd hoe met soldaten om te gaan. Hij liep met eem glimlach naar de checkpoint en begon een praatje met een soldaat te maken. Dat ging prima. De soldaat wilde weten, wat hij zoals deed. Na het praatje kon Hajj op zijn gemak zijn weg vervolgen.

Hij heeft twee ervaringen, die hem geleerd hebben hoe met soldaten om te gaan. De eerste was, toen wij samen vanuit Bethanië terug naar Bethlehem reisden in een taxibusje. Er zat ook een oudere vrouw in. Toen wij door een soldaat werden aangehouden voor controle, begon de vrouw tegen de soldaat te ageren. Dat was niet verstandig en leverde niets op.
De tweede was, toen wij in Hebron waren en een bezoek aan het graf van de aartsvaders brachten. Toen wij verder liepen, kwamen wij bij een checkpoint. Door mijn aanwezigheid kon Hajj een praatje met de soldaten maken, want hij voelde zich op zijn gemak, de soldaten ook. Aan het eind gaf hij de soldaten een hand, die zij accepteerden. Wij konden verder lopen, waar naar ik vermoed gewoonlijk geen Palestijnen komen.
Hij is zo goed in zijn Engels, dat hij voor de mediagroep, waarvoor hij werkt, de Engelse kant van de website bijhoudt.

Wat betreft websites: ik constateer, dat met de plaatsing van twee artikelen over het respect van Mohammed voor vrouwen en over Christenen en Moslims, de website arabgenerationofpeace.org beduidend meer bezoekers krijgt: 2500 tot 3000 per dag in plaats van zo’n 500.
Ik krijg geen emails van bezoekers, maar ik vermoed dat er door jonge Arabieren onderling hierover gesproken wordt, wat tot deze groei geleid heeft.

Maandag bezocht ik de moeder van Mohanad. Zij maakt zich ongerust. Er dreigt een nieuwe hongerstaking, omdat Israël zich niet aan de gemaakte overeenkomst houdt, die een eind aan de laatste hongerstaking maakte.

Dinsdag bezocht ik mijn musicus John om wat zaken te regelen. Het werd een plezierige ontmoeting. Wij moeten een keer samen met Hajj om de tafel zitten.
Hierna ging ik naar Jack voor een potje kaarten, wat we wekelijks doen.

Woensdag bezocht ik Sana. Haar zoon Mahmoed was er ook. Hij was weer terug van zijn universiteit in Jericho van de Palestijnse Autoriteit. Er waren ook twee neefjes, die kennelijk vlakbij wonen. ’s Avonds ging ik naar Mike en John. Er waren nog 5 mannen onder wie twee broers. Hun souvenirswinkel is een ontmoetingspunt voor zowel mannen uit de buurt als voor buitenlanders. Er is altijd wel koffie of thee beschikbaar.

Donderdag was het feest van het bezoek van Maria aan Elisabeth. Met een groepje van de communiteit gingen wij naar Ein Karem, een artiestendorp aan de zuidkant van Jerusalem. Er was eerst een uitgebreide viering en vervolgens een lunch. Tussendoor maakte ik een praatje met een van de twee postulanten hier in Bethlehem. Hij is een opmerkelijke man van 50, die binnen de kerk veel werk heeft verzet. Hij bleek mij te kennen van het eerste congres voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping, toen hij als tolk optrad.

Terug in Bethlehem bezocht ik ‘mijn’ knul Yihya, die mij naar zijn eigen kamer uitnodigde. Dat verliep heel plezierig. Hierna ging ik bij Anton en Munder van de naaiwinkel langs. Ik kom er vrijwel dagelijks langs, omdat hun winkel in de looproute ligt naar de cinema, waar de taxi’s en bussen staan, die ik gebruik.

Vrijdag bezocht ik een familie, van wie de vrouw mij een opmerkelijke droom vertelde: zij droomde van Jesus, die aan het kruis hing met verdrietige ogen. Het was alsof Hij opnieuw gekruisigd werd. De vrouw is een Muslima. Jesus maakt geen onderscheid tussen de verschillende geloven. Het gaat Hem erom hoe je leeft.

’s Avonds had ik mijn vriendin Kathy in Washington aan de lijn en uitvoerig met haar gepraat. Ik hoorde, hoe ook in de VS de crisis toeslaat. Zij is ouder dan ik, maar kan het zich financieel niet permitteren met pensioen te gaan.

Als aanhangsel voeg ik twee berichten, die in vergelijking met elkaar merkwaardig zijn. De ene met de titel Ehud Barak gaat over mogelijke eenzijdige stappen door Israël, als een vredesovereenkomst met Palestina niet mogelijk is.
De andere is een email, die ik vrijdag van Tikkun kreeg toegestuurd. Tikkun is een Joodse organisatie van progressieve spiritualiteit, die gevestigd is in Californië. De email gaat over een wetgeving, die door het Huis van Afgevaardigden van de VS met overweldigende meerderheid is aanvaard en die een mogelijke vrede in het Midden Oosten dwarsboomt.
Een aanhangsel is een artikel in de New York Times over ongelijkheid in Israël.
Een vierde aanhangsel gaat over geweld in Tel Aviv tegen Eritrese vluchtelingen.
Een vijfde aanhangsel gaat over een ontwikkeling in Indonesië in de Islam. Het is een verontrustende ontwikkeling van een groeiende invloed van de Salafi Islam, een stroming in de Sunni Islam, afkomstig uit Saoedi Arabië, een land dat door de VS gesteund wordt. Een zesde aanhangsel gaat over de volksopstand in de Arabische wereld.
Verder is er als aanhangsel het jaarverslag van Een Ander Joods Geluid.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

Every Friday he goes to Beit Omar, a village along the road to Hebron, to teach children about history and rap. Every week on Friday, there are clashes between the youth of Beit Omar and soldiers. Lately, he went back to Bethlehem and walked alone to the checkpoint. He has learned how to deal with soldiers. He walked to the checkpoint with a smile and started a conversation with a soldier. That went fine. The soldier wanted to know, like what he did. Hereafter Hajj could continue at ease on his way.

He has two experiences that have taught him how to deal with soldiers. The first was when we were travelling together back from Bethany to Bethlehem in a taxi minibus. There was also an older woman. When we were stopped by a soldier for control, the woman began to agitate against the soldier. That was not wise and turned up nothing.
The second was when we were in Hebron and brought a visit to the tomb of the patriarchs. As we walked, we came to a checkpoint. Thanks to my presence Hajj could have a chat with the soldiers, because he felt at ease, the soldiers also. At the end he shook the soldier’s hands, which they accepted. We could walk on, which I suspect are not usually for Palestinians.
He is so good at English that he was asked by the media group, for which he works, to be responsible for the English side of the website.

As for websites I have noticed that after the placement of two articles, about Muhammad’s respect for women and about Christians and Muslims, the website arabgenerationofpeace.org get significantly more visitors: 2500 to 3000 per day instead of 500.
I’m not getting emails from visitors, but I suspect that young Arabs themselves talk about it, which led to this growth.

Monday I visited the mother of Mohanad. She is worried. It threatens a new hunger strike, as Israel itself does not implement the agreement that ended the recent hunger strike.

Tuesday I visited my musician John what matters. It was a pleasant encounter. We must once with Hajj to the table.
Then I went to Jack for a game of cards, what we do every week.

Wednesday I visited Sana. Her son Mahmud was there. He was back from his university in Jericho of the Palestinian Authority. There were also two nephews, who apparently live nearby. In the evening I went to Mike and John. There were also 5 men including two brothers. Their gift shop is a meeting point for both men from the neighborhood as for foreigners. There is always coffee or tea available.

Thursday was the Feast of the Visitation of Mary to Elisabeth. With a group of the community we went to Ein Karem, an artists’ village on the south side of Jerusalem.

Ein Karem

First there was a large celebration and then a lunch. In between, I chatted with one of the two postulants here in Bethlehem. He is a remarkable man of 50, who has done a lot of much work for the Church. He appeared to know me from the first Congress for Justice, Peace and Integration of Creation, when he acted as interpreter.

Back in Bethlehem, I visited ‘my’ guy Yihya, who invited me into his room. That went very enjoyable. Then I went along the tailor shop to Anton and Munder. I’m coming along almost daily because their shop lies in the pedestrian route to the cinema, where taxis and buses are, which I use.

Friday I visited a family, whose wife told me a remarkable dream: she dreamed of Jesus, who hung on the cross with sad eyes. It was as though He was crucified again. The woman is a Muslim. Jesus makes no distinction between the different faiths. It concerns Him is how you live.
In the evening I had a phone call with my friend Kathy in Washington and talked to her extensively. I heard how the crisis in the U.S. strikes. She is older than me, but it cannot financially afford to retire.

Appendix If I add two messages, which are remarkable in comparison with each other.
The one with the title Ehud Barak is about possible unilateral steps by Israel as a peace agreement with Palestine is not possible.
The other is an email that I got sent from Tikkun last Friday. Tikkun is an organization of progressive Jewish spirituality, which is based in California. The email is about a law, which the U.S. House of Representatives overwhelmingly accepted and that a possible peace in the Middle East thwarts.
An attachment is ​​an article in the New York Times about inequality in Israel.
A fourth attachment is ​​about violence against Eritrean refugees in Tel Aviv.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1 Ehud Barak: If negotiations fail, Israel must consider unilateral withdrawal from West Bankback to menu attachments

2 Tikkun: This resolution appears to be making anunprecedented commitment by the United States to guarantee the religious,ethnic, or cultural identity of a foreign country.back to menu attachments

3 TNYT not all israeli citizens are equalback to menu attachments

4 Afrikaanse asielzoekers gewond na opstand in Israël
25 mei 2012back to menu attachments

5 ‘De traditionele islam in Indonesië is tolerant, dit is een nieuw soort islam’
Gert Jan Rohmensen − 01/06/12, 16:back to menu attachments

6 Volksopstand Arabische wereld is de doodsteek voor het secularisme
Iris Ludeker − 29/05/12, 13:38back to menu attachments

7 Een Ander Joods Geluid – jaarverslag 2011.back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.