371 Palestine/Israel poets respond to the struggle

Bethlehem 10 juni 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Toen ik enkele weken geleden Wisam en zijn vrouw Abeer bezocht, kwam ik op straat een man tegen met zijn vriendin. Hij heette Khalil, wat de Arabische naam voor Hebron is en vriend betekent.  

Bethlehem June 10, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

When I visited a Wisam and his wife Abeer few weeks ago, I met a man on the street with his girlfriend. His name was Khalil, which is the Arabic name for Hebron and means friend.

New Release: BEFORE THERE IS NOWHERE TO STAND: Palestine • Israel: Poets Respond to the Struggle


 

Hij had mij uitgenodigd voor een bezoek. Gisteren was het zover, dat ik hem opzocht. Hij is van een groot gezin: 7 broers en 2 zussen. Zij vormen een levendig gezelschap. De oudste broer zit voor 20 jaar in een Israëlische gevangenis. Naar aanleiding hiervan hoorde ik, dat als een Palestijn in een Israëlische gevangenis komt te overlijden, hij dan ingevroren wordt en vervolgens de rest van zijn straf uit moet liggen, waarna hij dan aan zijn familie overhandigd wordt voor de begrafenis. Huiveringwekkend. Overigens speelt mee, dat enkele Israëlische soldaten vermist zijn, vermoedelijk omgekomen zijn, maar hun stoffelijke resten zijn vermoedelijk in handen van een Palestijnse groepering.
Enkele leden van het gezin discussiëren graag, maar zien ook, dat er geen uitzicht is op een betere toekomst. Er was een vriend bij, die leraar Engels is. Hij heeft op onze Terra Santa school gezeten en was zeer lovend over de school. Dat was niet alleen vanwege het onderwijs.
We spraken niet alleen over de bezetting door het Israëlische leger, maar ook over de bezetting in de hoofden van mensen en over de problemen binnen de Palestijnse samenleving.
Toen ik wegging en aan de weg stond met Khalil om naar Al Azza kamp te gaan, stopte ineens Wisam met zijn auto voor mijn neus. Zijn vader zat er ook in. Hij bleek Khalil van zijn werk als advocaat te kennen. Zo kon ik simpel naar de Al Azza familie gaan.

Afgelopen maandag bezocht ik eerst mijn vriendin Hadassah en vervolgens de bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Het begon tam met slechts zijn vijven, maar uiteindelijke groeide de groep tot elf. Het onderwerp was de eindtijd in de verschillende tradities. Het is niet direct mijn favoriete onderwerp, maar het gesprek verliep geanimeerd. Er waren weer twee nieuwe gezichten.
Een van de onderdelen van het gesprek was hoe het na de eindtijd eruit zou zien. Maar niet iedereen geloofde in een leven na de dood.
Het bleek dat enkele Joodse deelnemers op de hoogte waren van de begrippen vagevuur en voorgeborchte, typisch vooral katholieke begrippen.

Dinsdag bezocht ik de moeder van Mohanad. Zij was met de jongste broer van Mohanad op bezoek geweest bij Mohanad in de Israëlische gevangenis Ofer. Dat was afgelopen zondag. Dit keer moest de bezoeksgroep tot na vier uur wachten voor ze naar binnen mochten. Iedereen in de groep was hier kwaad over, maar eenmaal binnen was de kwaadheid weg en waren zij sterk.
Ze hadden kleren voor Mohanad meegenomen, maar een T-shirt had de verkeerde kleur en moesten zij weer terugnemen. Zijn moeder vertelde, dat Mohanad na 10 dagen met zijn hongerstaking moest stoppen, omdat hij problemen met zijn nieren kreeg.

De Israëlische autoriteiten hebben een nieuwe chicane bedacht: Mensen met een Arabisch klinkende naam worden op het vliegveld verzocht hun emailadres te geven met het paswoord. Weigeren zij dit, dan wordt hen de toegang tot Israël geweigerd. Je moet het maar verzinnen.

De VS willen hier niet bij achterblijven. Daar is een zwarte lijst aangelegd van mensen, die om duistere redenen niet met een vliegtuig in de VS mee mogen. Zelfs kleuters komen op de lijst voor. Zie het programma The Stream: http://stream.aljazeera.com/story/blacklisted-skies-0022230

 

He had invited me to visit. Yesterday was the day that I visited him. He is from a large family: 7 brothers and 2 sisters. They are a lively group. The oldest brother is sitting in an Israeli prison for 20 years. Following this I heard that when a Palestinian in an Israeli prison dies, he is frozen and then the rest of his sentence must stay there, then he will be handed to his family for burial. Shudder. Moreover, we note that some Israeli soldiers missing, presumably they died, but their remains are probably in the hands of a Palestinian group ring.
Some members of the family would like to discuss, but also they see that there is no prospect of a better future. There was a friend, who is an English teacher. He was on our Terra Santa School and was very enthusiastic about the school. That was not only because of education.
We talked not only about the occupation by the Israeli army, but also about the occupation in the minds of people and the problems within the Palestinian society.
When I left and was at the road with Khalil to go to Al Azza camp, Wisam suddenly stopped with his car in front of me. His dad was there also. It figured out that he knows Khalil from his work as a lawyer. So I could simply go to the Al Azza family.

Last Monday I visited first my friend Hadassah and then I attended the meeting of the Interfaith Encounter Association. It started out tame with only five of us, but ultimately the group grew to eleven. The subject was the end time in the different traditions. It is not my favorite subject directly, but the conversation was animated. There were two new faces.
One of the parts of the conversation was how it would look like after the end time. But not everyone believed in an afterlife.
It appeared that some Jewish participants were aware of the concepts of purgatory and limbo, especially typical Catholic concepts.

Tuesday I visited the mother of Mohanad. She visited him together with the youngest brother of Mohanad. That was last Sunday. This time they had to wait until after four o’clock before they were allowed inside. Everyone in the group was angry about this, but once inside, the anger disappeared and they were strong.
They had clothes for Mohanad, but one T-shirt had the wrong color and had to take back.

01. T-shirt with the famous Palestinian child Handala

His mother said that Mohanad after 10 days had to stop his hunger strike because he had problems with his kidneys.

The Israeli authorities have devised a new chicane: at the airport people with an Arabic sounding name are asked to give their email address with the password. If they refuse this, then their access to Israel is denied. You just have to imagine.

The U.S. does not wish to stay behind. There is created a blacklist of people who for some unknown reason they are not allowed to travel by plane in the US. Even toddlers get on the list. See the program The Stream: http://stream.aljazeera.com/story/blacklisted-skies-0022230
 

A No Fly List created by the US Federal Bureau of Investigation (FBI) prohibits some 20,000 people from all flights in or out of the United States. Most of them are unaware of why they’ve been placed on the list and have no practical means of appeal or confirmation that their names are even included.

A lawsuit filed by the American Civil Liberties Union (ACLU) on behalf of 15 U.S. citizens and legal residents is an attempt to shed light on the secretive process.

In this episode of the Stream, we speak to Abe Mashal, a plaintiff in the case; Martin Reardon, former Director of the FBI Terrorist Screening Center; and Chris Calabrese (@CRCalabrese), Legislative Counsel for the ACLU.

Donderdag bezocht ik Hajj MC. Hij is op mijn advies begonnen om de Koran en de Hadith, de traditie van de profeet Mohammed, te bestuderen met zijn eigen vragen. Hij is er enthousiast over. Hij leest beide boeken met andere ogen dan toen hij op school zat. Hij zou het graag met leeftijdgenoten doen. Hij vertelde dat sommige Moslims zeggen, dat twee getuigen genoeg zijn om iemand van onrecht te kunnen beschuldigen, maar volgens de Koran moeten het er vier zijn om roddels de kop in te drukken.
Hij leest een boek van Noam Chomsky, Power and Terror. Ook hier is hij enthousiast over. Zo leert hij kritisch denken en kijken naar de feiten.

Een kritische noot las ik gisteren in NRC Next: Een zelfstandig bedrijf met een monopoliepositie dat moet denken in termen van winstoptimalisering, zal altijd het slechtst denkbare product leveren tegen de hoogst mogelijke prijs. Het ging over Prorail. Hier kunnen we het mee doen.

Vrijdag bezocht ik twee weduwen: Samia Owaineh en Sana Balboul. Het waren twee plezierige bezoeken. De oudste zoon van Sana studeert in Cairo voor tandarts en blijft voorlopig in Cairo vanwege zijn studie. We hadden contact via Skype, wat leuk was. De andere zoon, die op de universiteit van de Palestijnse Autoriteit in Jericho zit, heeft nu vier maanden vrij. Dat is hier bijzonder lang. Normaal hebben universiteiten ook een zomersemester.

Vrijdag las ik op teletext, dat de hoogste belastinginspecteur van Griekenland Lagarde van het IMF bijviel, dat de belastingmoraal van de Grieken laag is. Er zou jaarlijks 40 tot 45 miljard Euro niet betaald worden. wordt de helft hiervan wél betaald, dat heeft Griekenland geen problemen meer! In Nederlandse oren klinkt de naam van die man opvallend: Lek kas.

Als bijlagen heb ik verder toegevoegd het verslag van de organisatie Transparence International over corruptie in 25 Europese landen. Geen land is zonder corruptie. Er wordt naar verschillende factoren gekeken, die van invloed zijn op mogelijke corruptie.
Verder is er een bijlage door een vroegere speaker van het Israëlische parlement Avram Burg tegen het kopen van produkten uit bezet Palestijns gebied.
Een bijlage gaat over het gebruik van Palestijnse auto’s om honden te trainen.
Een bijlage gaat over een onderzoek van het Israëlische leger naar mishandeling van een Palestijn.
Tenslotte een positief bericht: er komt een boek uit met gedichten over vrede geschreven door Joodse en Palestijnse dichters onder wie mijn vriendin Hadassah.

Groeten uit Bethlehem,

Louis 

Thursday I visited Hajj MC. He started according to my advice to study the Quran and the Hadith, the traditions of the Prophet Muhammad, with his own questions. He is enthusiastic about this. He reads both books with different eyes than when he was in school. He would like to do it with peers. He said some Muslims say that two witnesses are enough to accuse someone of injustice, but according to the Quran you need four to squelch the rumors.
He reads a book by Noam Chomsky, Power and Terror. Again he is enthusiast about it. So he learns critical thinking and look at the facts.

A critical note, I read yesterday in a Dutch newspaper: An independent company with a monopoly that needs to think in terms of profit maximization will always produce the worst possible product at the highest possible price. It was about a Dutch company, responsible for the railways, ProRail. Here, we can do with it.

Friday I visited two widows: Samia Owaineh and Sana Balboul. They were two pleasant visits. The eldest son of Sana is studying in Cairo for dentist and will remain in Cairo for his study. We had contact via Skype, which was fun. The other son, who studies at the University of the Palestinian Authority in Jericho, has now four months free. That is particularly long. Normal universities also have a summer semester.

Friday I read on ceefax that the highest tax inspector of Greece agreed Lagarde of the IMF, that the tax morality of the Greeks is low.

There would be an annual 40 to 45 billion Euro not being paid. If the half of it is paid, that Greece has no more problems! In Dutch sounds like the name of the man remarkable man: Lekkas can be read as Lek kas: lek means leak and kas means money box.
I further added as attachment the report of the organization Transparence International about corruption in 25 European countries. No country is free from corruption. It looked to several factors, which influence on possible corruption.
An attachment discusses the use of Palestinian cars to train dogs.
An attachment is about an investigation by the Israeli army about assaulting a Palestinian.
Finally, a positive message: there is a book of poems about peace written by Jewish and Palestinian poets including my friend Hadassah.

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1 – Israel Airport Security Demands Access to Touristsback to menu attachments

2 – 2012 Corruption Risks In Europe Enback to menu attachments

3 – Actie Tegenback to menu attachments

4 – Israeli Soldiers Use Palestinians to Train Army Dogsback to menu attachments

5 – IDF Inquiry Finds Israeli Youth Tied and Beat Palestinian After Shot by Settlersback to menu attachments

6 – Book of Poets Jewish – Palestinians


back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.