372 indigenous people of Palestine

Bethlehem 17 juni 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

In deze brief zet ik negatieve ontwikkelingen in de regio bij elkaar. De gevolgen zijn onoverzienbaar. Maar eerst wil ik over afgelopen week schrijven. 

Bethlehem June 17, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

In this letter I put negative developments in the region together. The consequences are interminable. But first I want to write about last week.

 


Maandag bezocht ik ‘mijn’ knul Yihya. Hij had een probleem veroorzaakt, waarover ik met hem, Raida en met hun moeder sprak. Er kwam een ander, feitelijk groter en langduriger probleem op tafel. Ik had voor de gelegenheid het goede T-shirt aangetrokken. De T-shirt komt uit Kenia en heeft op de rugzijde als tekst staan: Through behaviour change another world is possible.
Ik liet op een geven moment mijn rug zien en de tekst kwam goed aan. Zowel Yihya als Raida wilden graag de tekst opgeschreven hebben en dat gebeurde ook.
Yihya vroeg hem een boodschap mee te geven. Dat deed ik ook: Geloof in de goede kanten van jezelf. Overigens wil Yihya graag bij mij wonen. Ik begrijp dat, Raida en zijn moeder ook, maar dit is helaas hier niet mogelijk.

’s Avonds was er de doop van de tweede zoon van mijn musicus John, die tevens herdacht dat hij 7 jaar geleden trouwde. Dat werd eveneens gevierd.

Donderdag kwam ik bij hem in zijn studio langs en hadden een goed gesprek. Wij hadden het erover, dat cultuur sterker dan godsdienst is. Dit betekent, dat waar strijd wordt gevoerd onder de vlag van godsdienst, eronder een strijd gaande is tussen culturen. Overigens is macht een andere factor.

Vrijdag bezocht ik Jack. Hij stelde voor om samen naar een vriend te gaan, die in een grot woont. Zogezegd, zo gedaan. Het was een plezierig uitstapje naar een rustige plek met uitzicht op de dierentuin van Jerusalem en het spoor van Jerusalem naar Tel Aviv.


Jack wil er een week doorbrengen, wat ik me goed kan voorstellen. Overigens wordt de plek bedreigd door de muur, waardoor het moeilijk te bereiken zal zijn. Nu komen er nog veel gasten langs. De bewoner, Abed, heeft vijf boeken met reacties van bezoekers. Hij woont er 18 jaar. Dat wil zeggen sinds de komst van de Palestijnse Autoriteit. Oorspronkelijk komt hij uit Deheisha kamp.

Zaterdag had ik een boeiend gesprek met Mohammed Owaineh. Wij spraken over de ontwikkelingen in het Midden Oosten, wat ik eerder in de week met Mike gedaan had.

Van de week was ook het feest van de patroon van de Custodie: Antonius van Padua. Vele Orthodoxe Kerken waren vertegenwoordigd. De preek was in het Engels. De Custos ging voor het laatst voor, want er wordt een nieuwe gekozen.

Ik heb van de week kunnen meemaken hoe taalgebruik door de TV kan verloederen. Op een gegeven moment zei een knul tegen zijn jongere zusje: Fuck you. Die herhaalde het tegen mij zonder te beseffen wat zij zei. De moeder was verlegen met de situatie. Nu ken ik één passend woord in zo’n situatie: Haraam. Dit woord is moeilijk te vertalen, maar komt erop neer, dat het heel slecht is. Prompt begon het meisje te huilen en moest getroost worden. voor mij was het niet moeilijk om het met beiden goed te maken en op het eind ook tussen de beide kinderen.

Ik heb begrepen, dat afgelopen week miljoenen Nederlanders zich gekastijd hebben door naar het Nederlands elftal te kijken. Ik heb me ervan onthouden. Vroeger was het een deugd als een religieus zich kastijdde.

Als bijlage voeg ik toe een onderzoek naar antisemitisme in Noorwegen uit een hoek van de Joodse gemeenschap, die erg gevoelig is voor enig teken, dat hierop zou kunnen wijzen. Verder is er een bijlage, waarin Israël toegeeft, dat het de verblijfsrecht van een kwart miljoen Palestijnen wil herroepen.
De derde bijlage is van een Israëlische geschiedkundige, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over de ontwikkelingen in Israël.

Een leuke foto is de volgende: facebook

Het zal menigeen verbazen, dat Rusland en China iedere poging om Assad van Syrië af te zetten blokkeren en zo het geweld tegen burgers door laten gaan. Vrouwen en kinderen zijn veelal het slachtoffer. Waarom blokkeren Rusland en China een optreden van de VN?
Vorig jaar maakten beide landen het nog mogelijk, dat de NATO Khadafi ten val brachten. Maar vervolgens konden Russische oliemaatschappijen het land verlaten en kwam er plaats vrij voor Europese maatschappijen en een uit Qatar. Dat laatste is veelzeggend. Zie: us-libya-oil

picture: carlos-latuff

Rusland en China willen niet opnieuw buiten spel gezet worden. maar er is meer. Welke rol speelt Qatar? Als Assad spreekt over buitenlandse strijders, dan heeft hij het over mensen uit Qatar. In Qatar heeft de VS hun basis voor het Midden Oosten gevestigd. De VS en Israël hebben er belang bij om Assad ten val te brengen zonder er zelf direct bij betrokken te worden. Qatar mag het vuile werk opknappen.
Een val van Assad betekent een isolement van Iran. Dit wordt nog versterkt door een mogelijke burgeroorlog in Libanon, waarbij Hezbollah wordt uitgeschakeld. Dan wordt Hamas verzwakt. Dit is in het belang van Israël.
Ondertussen lopen de spanningen tussen Soenni en Shia op, geheel in strijd met de Islam. Zo wordt het Midden Oosten het strijdtoneel met de belangen van de VS en Israël op de achtergrond. Iran moet zo een ander soort regering krijgen, zoals dat al in 1953 geprobeerd was met de val van de toen democratisch gekozen regering, die werd vervangen door de Shah. Ook toen speelden de VS een bedenkelijke rol.
Hierdoorheen loopt nog een ander probleem. Dat is de groeiende invloed van fanatieke moslims gesteund vanuit Qatar en Saoedi Arabië. Beide landen worden door de VS gesteund. Saoedi Arabië en Qater steunen op hun beurt Islam fanatisme. Dit is te vergelijken met de steun van de VS aan Osama Bin Laden, toen hij tegen de Russische overheersing in Afghanistan streed. Deze Islamfanaten zijn zowel terug te vinden in Europa zoals Sharia4Holland als in Indonesië en in Nigeria. Christenen zijn het mikpunt. Het is misschien ook wat begrijpelijker, dat in 10 jaar Qatar het wereldkampioenschap voetbal mag organiseren staand op plaats 91 op de ranglijst.

Over economie valt ook wat te zeggen. Waarom is Spanje nu het mikpunt van speculatie? Er is geld beschikbaar voor de banken, die hierdoor weer geld kunnen verschaffen voor investeringen. Hierbij is het goed te bedenken, dat het 2 jaar kost voor een ingang gezette investering banen oplevert. Dat duurt nog even.
Maar speculanten wachten hier niet op. Zij willen zo snel mogelijk meer geld zien. Door de Spanje onder druk te zetten, wordt Spanje gedwongen harder te bezuinigen dan economisch nodig is. Waar vloeit dat bezuinigde geld dan heen? Ik vermoed naar de speculanten. Tel uit je winst. Zij gaan vervolgens kijken naar het volgende doelwit.

Groeten uit een Bethlehem, dat gebukt gaat onder een hittegolf (35˚C!),

Louis 

Monday I visited ‘my’ guy Yihya. He had made a problem, about which I spoke with him, Raida and their mother. There was another, larger and protracted factual issue on the table. I had the luck to have pulled on the right T-shirt for this situation. The T-shirt comes from Kenya and had on the back as text: Through Behavior Change Another World Is Possible.
I showed at some point to them my back with the text. Both Yihya and Raida wanted to have written the text and they did it.
Yihya asked to give him a message. I did also: Belief in the good sides of yourself. Incidentally, Yihya likes to live with me. I understand that, Raida and their mother too, but unfortunately this is not possible here.

In the evening there was the baptism of the second son of my musician John, who also remembered that he was married 7 years ago. That was also celebrated.

On Thursday, I passed him by in his studio and had a good conversation. We talked about that culture is stronger than religion. This means that where battle is being waged under the banner of religion, beneath a battle going on between cultures. Moreover, power is another factor.

Friday I visited Jack. He proposed to pass by a friend who lives in a cave. So we did. It was a pleasant trip to a quiet spot overlooking the zoo in Jerusalem and the railway from Jerusalem to Tel Aviv. Jack wants to spend a week, which I can well imagine. Incidentally, the place threatened by the wall, making it difficult to achieve. Now, there are visiting many guests. The resident, Abed, has five books of comments from visitors. He is living there for 18 years. That is, since the beginning of the Palestinian Authority. Originally he comes from Deheisha camp.

Saturday I had a fascinating conversation with Mohammed Owaineh. We talked about developments in the Middle East, which I had done earlier in the week with Mike.

This week was also the feast of the patron of the Custody: Anthony of Padua. Many Orthodox churches were represented. The sermon was in English. The present Custos presided for the last time, because there will be an election for a new Custos.

I have the week to see how languages ​​of the TV can deteriorate. At one time a guy said to his younger sister: Fuck you. She repeated it to me without realizing what she said. The mother was embarrassed by the situation. Now I know an appropriate word in this situation: Haraam. This word is difficult to translate, but it means more or less something very bad. Prompt the girl began to cry and needed to be comforted. For me it was not hard to solve the problem both and at the end also between the two children.
I understand that last week millions of Dutch people have chastened them by watching the Dutch football team. I have me refrained from it. It used to be a virtue as a religious chastised himself.

As attachment I add an investigation into anti-Semitism in Norway from a corner of the Jewish community, which is very sensitive to any sign that could refer to this issue. There is also an attachment, which Israel admits that the residence of a quarter million Palestinians will be revoked.
The third appendix is ​​from an Israeli historian, in which he expresses his concerns about developments in Israel.
A nice picture is the following:

An anthropologist proposed a game to the children of an African tribe. He put a basket of fruit near a tree and told the children that came first would win all fruits.
When given the signal to run, all children held hands and ran together, then sat down together to enjoy the prize.
When asked why he had run well, if one could make all the fruits, he said, UBUNTU, how one of us would be happy if everyone else is sad?
UBUNTU in Xhosa culture means: “I am because we are.”
facebook

It will surprise many that Russia and China block any attempt to dismiss Assad of Syria in order to stop Assad the violence against civilians. Women and children are often the victim. Why Russia and China block action by the UN?

Last year, both countries still agree to make it possible that the NATO overthrew Qaddafi. But Russian oil companies could then leave the country and there was room for European companies and one from Qatar. The latter is significant. See: us-libya-oil
Russia and China would not again be put out of play. But there is more. What role does Qatar play? When Assad speaks about foreign fighters, he is talking about people from Qatar. In Qatar, the U.S. has located their base for the Middle East. The U.S. and Israel have an interest to overthrow Assad without themselves be directly involved. Qatar may be doing the dirty work.
A fall of Assad means the isolation of Iran. This is reinforced by a possible civil war in Lebanon, where Hezbollah will be switched off. Then Hamas attenuated. This is in the interest of Israel.
Meanwhile, tensions between Sunni and Shia are on the rise, totally contrary to Islam. Thus, the Middle East is the battleground of the interests of the U.S. and Israel in the background. Iran must get a different kind of government, as was attempted in 1953 with the fall of the then democratically elected government, which was replaced by the Shah. Also then the U.S. played a dubious role.

Through here is another problem. That is the growing influence of Muslim fanatics supported from Qatar and Saudi Arabia. Both of these countries are supported by the United States. Both countries support in turn Islam Fanaticism. This compares with U.S. support to Osama bin Laden when he fought against the Russian occupation in Afghanistan. These Islamic fanatics are both found in Europe like Sharia4Holland as in Indonesia and Nigeria. Christians are the target. It is perhaps understandable that, in 10 years that Qatar may organize the World Cup football standing at position 91 in the rankings.

Economy is also on what to say. Why Spain is now the target of speculation? There is money available for banks, making it for them more possible to provide money for investment. It is good to remember that the investment cost 2 years before you will see the result in the form of jobs. That will take a while.
But speculators don’t want to wait. They want more money as soon as possible. By putting pressure on Spain, Spain is forced to cut back harder than economically needed. Where flows that economize money go? I suspect the speculators. Calculate your profit. They then look at the next target.
Greetings from Bethlehem, which is suffering a heat wave (35 ˚ C!),

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1 an investigation into anti-Semitism in Norwayback to menu attachments

2 Israel admits that the residence of a quarter million Palestinians will be revoked.back to menu attachments

3 an Israeli historian, in which he expresses his concerns about developments in Israel.back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.