373 …feel the safest with who is not afraid.

Bethlehem 24 juni 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een mooi verhaal. Het is bekend, dat als een tiener ontspoort, dit vaak wordt geweten aan een traumatische ervaring in de vroege jeugd.

02. Razan


 
Bethlehem June 24, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a good story. It is known that as a teenager derails, this is often attributed to a traumatic experience in early childhood.  

Sommige mensen noemen dit soft. De vraag laat zich stellen of het omgekeerde ook voorkomt: positief gedrag van een tiener als gevolg van een goede ervaring in de vroege jeugd. Gewoonlijk is dit haast onmogelijk aan te tonen. Maar van de week op maandagavond gebeurde dit:

Ik ging voor het eerst sinds lange tijd ’s avonds naar buiten, naar het Kribbeplein. Daar is het zomers gezellig druk met vaak een verkoelende bries. Ik kwam daar mijn vriend Alaa tegen en maakte met hem een babbel. Er kwam een knul, Khadr (George), van een jaar of twaalf bij ons staan en hij bekeek mijn kruizen. Toen vroeg hij mij of hij een bepaald kruis kon krijgen. Ik ben hier over het algemeen niet zo happig op. Aan sommige kruizen hangt een herinnering. Hiernaast ligt het gevoelig, als een Moslimjongen met een kruis thuiskomt. Ik heb hem hierop nagevraagd via Alaa en hij zei dat dit geen probleem was. Ik gaf hem dat kruis.

Met Khadr heb ik een geschiedenis, die hij zich niet herinneren zal. Het gaat namelijk terug naar december 2002, toen hij een jaar of 2 was. Het was de tijd van uitgaansverboden. Op een morgen om vijf voor elf kwam de toenmalige gardiaan, Johannes Simon, naar mij toe om te vertellen, dat om elf uur het uitgaansverbod tijdelijk werd opgeheven. Ik ging onmiddellijk naar buiten. Ik zag het Kribbeplein omzoomd met Palestijnen. Op het plein voor het Vredescentrum stonden twee jeeps met Israëlische soldaten. Ik liep gewoon door, groette de soldaten en liep verder. De soldaten stapten in de jeeps en reden weg. De mensen stroomden het plein op. Khadr rende naar mij toe en stak zijn armen omhoog. Ik tilde hem op en zette hem op mijn arm. Hij drukte zich tegen mij aan. Een cameraman kwam naar ons toe en hij vroeg mij of ik Khadr kende. Nee dus.
Wat gebeurde was logisch. Khadr had in de gaten, dat de mensen rond het Kribbeplein kennelijk bang voor de soldaten waren. Ik was voor hem de enige, die niet bang was. Als klein kind voel je je het veiligst bij wie niet bang is. Daarom rende hij naar mij toe.
Ik denk dat feitelijk deze geschiedenis hem ertoe bracht om maandag naar mij toe te komen en om een kruis te vragen. In de jaren tussen december 2002 en nu heb ik hem wel eens gezien, maar er was nooit contact tussen hem en mij. Ik merkte dan ook niets van een herinnering bij hem aan wat toen gebeurd was.

Een ander mooi moment vond ik vrijdag, toen ik terugkwam van Beit Ummar, waar ik met Hajj was geweest om te zien of er een samenwerking mogelijk is tussen Arab Generation of Peace en een plaatselijke jongerenorganisatie op het gebied van muziek.
Het was rustig in de stad als gebruikelijk op vrijdag. In het hartje van de stad kwam ik drie jongelui tegen, die bananen aan het verkopen waren. De oudste was Ameer, die vroeger als kindslaaf moet werken. De andere twee jongens kende ik ook. Een van hen vroeg om mijn camera om foto’s te maken. Prompt maakte hij een paar mooie foto’s van Ameer.

Donderdag was ik in Jerusalem onder andere om mee te doen aan een vreedzame omsingeling van de oude stad. Het was ontspannen en ik kreeg een gevoel erbij van het hippie tijdperk.

07. hug the old city of Jerusalem

Terug in Bethlehem ben ik gaan eten bij Wisam en Abeer, waar ook de twee jongste broers van Wisam waren. Geef hen een laptop en je hebt geen omkijken naar hen.

Woensdag was ik op bezoek bij Khalil in Al Khadr. Toen ik op zijn kamer zat, kwam hij spoedig met de Bijbel in het Arabisch opdraven. De familie heeft een open geest.

Minder mooi verhaal was van de moeder van Mohanad. Zij was met de jongste zoon en oudste dochter zondag bij Mohanad op bezoek geweest. Voor het zover was, moesten ze tweeëneenhalf uur in de brandende zon wachten bij temperaturen die opliepen tot zo’n 35 graden. Dat kinderen gingen huilen, maar daar trokken de soldaten zich niets van aan. Het wachten duurde zolang, omdat het apparaat dat alles moet controleren stuk was. Mohanad komt op 15 augustus vrij. Dan maakt hij plaats voor een andere Palestijn, als ze tenminste weer eentje weten te vangen.

De week ervoor op vrijdag kwam ’s ochtends het Israëlische leger het Deheisha kamp binnengevallen. Zij zochten iemand. Zij belden hem op om hem te laten weten, dat ze in het kamp waren. Om dit te bewijzen lieten zij een geluidsbom ontploffen. Maar helaas voor de soldaten: het kamp is zo dicht bebouwd, dat hij kon ontsnappen. De volgende dag stond een foto van de operatie in de krant.

Zondag had ik een vergadering met John, mijn musicus, en met Hajj om activiteiten op te starten voor Arab Generation of Peace. Hiervoor was ik afgelopen vrijdag in Beit Ummar.

Vrijdag en zaterdag was er een festival voor kinderen in Bethlehem. Het Grieks lid van de Europese Commissie had dit georganiseerd. Er was een grote groep musici uit Herzogenburg, die voor de muziek zorgde.

19. musicians from 900 year old Herzogenburg, Austria

Deze plaats ligt in Oostenrijk en vierde dit weekend haar 900 jarig bestaan. Er was ook een parade door de stad. Kinderen hun gezicht werd kleurig behandeld en kregen ballonnen.

Bij mijn bezoek aan Jack bleek dat hij zonder water zat evenals zijn moeder. Het is wachten tot de gemeente water door de leidingen laat lopen om zo de tanks op het dak te vullen. Dit probleem doet zich iedere zomer voor.

Ander nieuws. Zo is op internet de speech van Aung San Suu Kyi te zien en te horen, die zij in Oslo hield vanwege haar Nobelprijs voor de vrede. Zie:

 • NRC bericht + youtube video van ruim 9 minuten www.nrc.nl
 • haar volledige toespraak – ca. 29 minuten www.nobelprize.org
 • Voor de wereld vredesindex zie:
  vredes index (het laden van dit bericht kan even duren)

  Van de week was er een gerucht dat begin juli er een grootscheepse militaire oefening door Syrië, Iran, Rusland en China voor de kust van Syrië gehouden zou worden. Zie:
  www.israelmilitary.net
  zie ook:
   

  Some people call this soft. The question can determine whether the reverse also occurs: positive behavior of a teenager due to a good experience in early childhood. Usually this is almost impossible to prove. But this happened last week on Monday evening:

  I went for the first time since a long time in the evening outside at the Manger Square. There it is in the summer pleasantly busy, often with a cooling breeze. I saw there my friend Alaa and made a chat. There came a boy, Khadr (George) of twelve years standing with us and he looked at my crosses. Then he asked me if he could get a particular cross. I am generally not too keen on. Some of the crosses have a meaning for me. It is also the sensitive, if a Muslim boy comes home with a cross. I have checked it by Alaa and he said that this was no problem. I gave him that cross.

  With Khadr, I have a history that he will not remember. It goes namely back to December 2002, when he was a year or 2. It was the time of curfews. One morning at five minutes to eleven the then guardian, Johannes Simon, came to me to tell, that at eleven o’clock curfew was temporarily lifted. I immediately went out. I saw the Manger Square lined with Palestinians. On the square in front of the Peace Center there were two jeeps with Israeli soldiers. I just walked by, greeted the soldiers and walked on. The soldiers got into the jeeps and drove off. The people streamed into the square. Khadr ran to me and put his arms up. I picked him up and put him on my arm. He pressed himself against me. A cameraman came to us and he asked me if I knew Khadr. Not so.
  What happened was logical. Khadr had in mind that people around the Manger Square, apparently afraid of the soldiers. I was for him the only one who was not afraid. As a kid you feel the safest with who is not afraid. So he ran to me.
  I think actually this history led him on Monday to come to me and asked for a cross. In the years between December 2002 and now I have seldom seen him and there was never any contact between him and me. I found nothing about a reminder to him of what had happened.

  Another great moment I found Friday when I came back from Beit Ummar, where I was with Hajj to see if there is cooperation possible between Arab Generation of Peace and a local youth organization in the field of music.

  15. Hajj gives a workshop rap

  It was quiet in the city as usual on Friday. In the heart of the city I met three boys, who were selling bananas. The oldest was Ameer, who used to work as a child slave until six months ago. The other two boys I knew too. One of them asked for my camera to take pictures. Prompt, he made some nice pictures of Ameer.

  Thursday I was in Jerusalem among others to join a peaceful hug of the old city. It was relaxing and I got a sense there of the hippie era.
  Back in Bethlehem I ate at Wisam and Abeer, where the two youngest brothers of Wisam were there too. Give them a laptop and you do not have to worry about them.

  On Wednesday, I visited Khalil in Al Khadr. When I went to his room, he came soon with the Bible in Arabic to show it up. The family has an open mind.

  Less good story was the mother of Mohanad. She went with the youngest son and oldest daughter on Sunday to visit Mohanad. Before they could see him, they had to wait for two and a half hour in the blazing sun with temperatures around 35 degrees. That children were crying, but the soldiers didn’t care about this. The wait lasted as long as the device to check everything was broken. Mohanad will be released on August 15, Fri. Then he makes space for another Palestinian, if they managed to catch another one.

  The previous week on Friday morning the Israeli army invaded the Deheisha camp. They were looking for someone.

  26. a brave soldier against a boy from Deheisha camp

  They phoned him to let him know that they were in the camp. To prove this, they let explode a sound bomb. Unfortunately for the soldiers: the camp is so densely built that he could escape. The next day there was a picture of the operation in the newspaper.

  Sunday I had a meeting with John, my musician, and with Hajj in order to start activities for Arab Generation of Peace. This last Friday I was for this in Beit Ummar.

  Friday and Saturday there was a festival for children in Bethlehem. The Greek member of the European Commission had organized this. There was a large group of musicians from Herzogenburg, who made the music.

  21. musicians from Herzogenburg

  This place is situated in Austria and celebrated this weekend its 900 anniversary. There was also a parade through the city. Faces of children were colored and they got balloons.

  On my visit to Jack that he was without water was like his mother. It is waiting for the municipal water through the pipes running late so the tanks on the roof to fill. This is a problem that happened every summer.

  Other news: you can find on internet the speech of Aung San Suu Kyi to see and hear, she held in Oslo because of her Nobel Peace Prize. See: www.nobelprize.org

  For world peace index see: www.visionofhumanity.org (this can take a while)

  Last week there was a rumor early in July a large scale exercise by the army of Syria, Iran, Russia and China off the coast of Syria would be held. See: www.israelmilitary.net
  see also:

   

  Ook een website van het Israëlische kwam met dit bericht, dat ontkend werd door UPI.com
  Dinsdag komt Poetin hier op bezoek. Ik ben benieuwd naar de veiligheidsmaatregelen voor dit bezoek.

  De voetbalwedstrijd Griekenland – Duitsland inspireerde iemand tot het volgende:
  (zie ook als aanhangsel: June 20, 2012)

   

  A website of the Israeli came up with this news, which was denied by UPI.com
  Putin will visit here Tuesday. I am curious about the security for this visit.

  The football match Greece – Germany inspired someone to the following:
  (see also appendix: June 20, 2012)
   

  Groeten uit een onafgebroken zomers tot heet Bethlehem,

  Louis 

  Greetings from a continuous hot summer Bethlehem,

  Louis 

  © 2012 Louis Bohte

  © 2012 Louis Bohte
  attachment:

  Jun 20, 2012  Advertenties

  Over louisbohte
  Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

  Reacties zijn gesloten.