374 graduated, a picture of hope

Bethlehem 1 juli 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het belangrijkste nieuws van deze week is ongetwijfeld dat de Geboortekerk opgenomen is op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO.

16. graduated


 
Bethlehem July 1, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

The main news this week is undoubtedly that the Nativity Church is included on the list of UNESCO world heritage.

17. graduated, a picture of hope


 

Hopelijk leidt dit tot het nodige groot onderhoud.

Verder was deze week het bezoek van de Russische president Poetin aan Bethlehem, waar hij het Russisch centrum voor wetenschap en onderwijs opende.
Tijdens zijn bezoek was er een uitgaansverbod net zoals ten tijde van het bezoek van Bush in januari 2008. Zijn bezoek heeft bij mij de vraag doen rijzen, hoe als kerk met zulke bezoekers om te gaan. Gewoonlijk hebben zulke mensen geen schone handen. Maar hier is Franciscus een goede raadgever. Hij begroette mensen met: Vrede en alle Goeds. Dat heb ik ook maar gedaan en eraan toegevoegd: Wees een man van vrede. Ik deed dit in het Duits. Hij beheerst die taal prima dankzij het begin van zijn carrière in de Duitse Democratische Republiek. Het is een constructieve manier om zo’n persoon te ontvangen.

Interessant was de opmerking van Mike, dat hij geen politieke functie wenst, omdat je dan in zo’n positie onvermijdelijk beslissingen moet nemen, die een crimineel karakter dragen.
Ik las dat het CDA uiterlijke kenmerken van godsdienstige overtuiging in bepaalde gevallen wil verbieden. Maar hoe verbied je, dat in zulke gevallen iemand zich een atheïst betoont, wat ook een overtuiging is. Zo’n iemand draagt niets.

Ik heb vrijdag de familie Al Azza bezocht. Husam is terug uit Duitsland en beeïndigt officieel zijn opleiding tot acteur op 8 juli in Ramallah. Hij is dan vrij om contracten af te sluiten voor werk als acteur. Hij begint in zijn eigen omgeving in het vluchtelingenkamp Al Azzah met werk met kinderen. Hij wil hen zich laten uiten over wat hen bezighoudt en niet om met de bezetting of iets dergelijks bezig te zijn. Hij is wel duidelijk over zijn opvattingen over de wereld waarin wij leven. Teveel wordt alles aan geld opgehangen. Dit sluit goed aan bij een aanhangsel dat gaat over de prijs, die betaald wordt aan de ongelijkheid in de wereld. Het verhaal en het interview is gekoppeld aan de Joseph Stiglitz, die de Nobelprijs voor economie in 2001 gewonnen heeft. Het is de moeite van het lezen waard. Het is overigens grappig, dat uitgerekend twee zuidelijke landen met financiële problemen vanavond om de Europese beker voetbal spelen: Spanje en Italië.
Het afsluitend project in Duitsland voor zijn opleiding kon Husam niet waarderen. Hij vond het slap. Het ging over bezetting door Israël, vergunningenstelsel en checkpoints. Hij had liever iets over de huidige Palestijnse regering gehad, de nieuwe bezetting met corruptie en al.
Hij vertelde dat de nieuwe regering in Egypte tot nieuw werk leidt: uit de Egyptische films moeten alle zoen-scenes weggesneden worden.
Ik vind het overigens opmerkelijk, dat het Westen meent Egypte de les te moeten lezen over vrouwenrechten enz. Voorheen hadden mensenrechten in Egypte minder aandacht, zolang de militaire leiders maar deden, wat het Westen wilde. Over vrouwenrechten in Saoedi Arabië hoor ik van de kant van politici niets.

Dinsdag gebeurde er nog iets aardigs. Tijdens het kerkelijk avondgebed was er nog een jonge vrouw in de kapel, die halverwege vertrok. Maar de deuren waren gesloten, zodat zij niet weg kon. Ik zat op een plek, waar zij het gemakkelijkst iemand naar buiten kon roepen om haar uit de nood te helpen. Als dank kreeg ik twee zoenen. Dat was mooi meegenomen.

Woensdag was de verjaardag van Raida. Hiervoor kwam zij naar het huis van haar familie. Zij had fleurige kleding aan.

14. Raida, Razan and Amal

Door het contact met Khadr vorige week heb ik nu ook contact met zijn oudere broer, die mij afgelopen week groette bij mijn naam. Hij heet Odaj. Ik merk aan die twee, dat zij uit een goed nest komen, plezierig in de omgang.

Er zijn ook jongeren, die nog wat bijgeschaafd moeten worden. van de week ontmoette ik een jonge Argentijn, die studerend in Londen voor zijn promotieonderzoek in Bethlehem is. Hij ging er prat op hoe hij taxichauffeurs aanpakte, die hem teveel wilden laten betalen. Hij wilde met mij een gesprek en belde me later op voor een precieze afspraak. Maar toen kwam hij niet opdagen. Ik liet hem dit per SMS weten, waarop hij reageerde met: I am sorry, I was busy with someone etc. Do you have time tonight. Hierop reageerde ik met My name is Corry, I don’t like this lack of respect. Toen pas begon het bij hem te dagen.

Afgelopen donderdag was er het afstuderen van een van de jonge Palestijnen, die ik met zijn studie geholpen heb. Het was een grote groep, die tegelijk hun bul in ontvangst mochten nemen. Ieder mocht drie gasten uitnodigen voor de plechtigheid. De intocht van hen en de professoren nam bijna een kwartier in beslag. Als gebruikelijk begon de plechtigheid een klein half uur later dan aangekondigd was.

Groeten uit een blakend Bethlehem,

Louis 

Hopefully this leads to the necessary major maintenance.

Furthermore, this week there was the visit of Russian President Putin to Bethlehem, where he has opened the Russian Centre for Science and Education.
During his visit there was a curfew like at the time of Bush’s visit in January 2008. His visit has raised the question with me, as a church how to deal with such visitors. Usually such people have no clean hands. But here is Francis a good counselor. He greeted people: Peace and all good.

10. visit president Putin

I’ve done the same and added: Be a man of peace. I did this in German. He mastered the language well, thanks to his early career in the German Democratic Republic. It is a constructive way to receive such a person.

Interestingly, the comment from Mike was that he doesn’t want a political function, because in such a position you will inevitably have to make decisions with a criminal nature.
I read that the Christian Democratic Party in the Netherlands wants to prohibit appearance of religious beliefs in certain situations. But how do you forbid that someone affirms to be an atheist, which is also a conviction. Such a man is wearing nothing.

Friday the family I visited Al Azza. Husam is back from Germany and ends officially his education as an actor on 8 July in Ramallah. He is then free to enter into contracts for work as an actor. He begins in his own environment in the refugee camp Al Azzah to work with children. He wants to let them express their concerns and not about the occupation or that kind of stuff. He is clear about his beliefs about the world in which we live. Too much money is connected to everything. This fits well with an attachment that is about the price that is paid to the inequality in the world. The story and the interview are linked to Joseph Stiglitz, who won the Nobel Prize Laureate for economics in 2001. It is well worth reading. It is also funny, that precisely two southern countries with financial problems play for the European Cup football game tonight: Spain and Italy.
The final project in Germany for his education as actor, Husam could not appreciate. He found it weak. It was about Israelite occupation, permits and checkpoints. He preferred something about the current Palestinian government as the new occupation with corruption and al.
He said the new government in Egypt leads to new work: from Egyptian films, all kissing scenes have to be cut away.
I find it remarkable that the West lectures Egypt lesson about women’s rights in Egypt etc. Previously it paid less attention to human rights, as long as the military leaders did, what the West wanted. On women rights in Saudi Arabia, I hear nothing from the side of politicians.

Tuesday there happened something funny. During the church’s evening prayer there was a young woman in the chapel, who left in the mid. But the doors were closed so she could not leave. I sat on a place, where she easily could call someone to help her to go out. As thanks, I got two kisses. That was a bonus.

Wednesday was the birthday of Raida. For this she came to the house of her family. She had bright clothing.
Through contact with Khadr last week I now got contact with his older brother, who last week greeted me by name. His name is Odaj. I find those two that they enjoy a good home, pleasant to handle them.

There are also young people who still need to be refined. This week I met a young Argentine who is studying in London and now is for his PhD in Bethlehem. He prided himself on how he tackled taxi drivers who wanted to pay him too much. He wanted a talk with me and called me later on for a precise appointment. But then he didn’t come. I let him know this by SMS, to which he replied: I am sorry, I was busy with someone etc. Do you have time tonight? I responded with: My name is Corry, I do not like this lack of respect. Only then it began to dawn on him.

Last Thursday was the graduation of one of the young Palestinians who I have helped with his studies.

15. graduation of the students

It was a large group, which also received their degree. Each could invite three guests for the ceremony. The entry of them and the professors took nearly fifteen minutes. As usual, the ceremony began half an hour later than was announced.

Greetings from a blazing Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

the inquality crise

Hoe hoog is de prijs van economische ongelijkheid?


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.