375 Palestine: “Thank you UNESCO”

Bethlehem 8 juli 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een opmerkelijk bezoek aan Sana.

 

Bethlehem July 8, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a remarkable visit to Sana.

 

Zij had twee andere zussen op bezoek, die ik beiden ken. de een woont sinds kort vlak bij mijn hiphopper Hajj en de ander woont met haar man en zoontje in Zweden, waar ze kort na haar trouwen naartoe was verhuisd.

06. a nice Swedish-Palestinian boy

De laatste zus wordt in Zweden ermee geconfronteerd, dat mannen met elkaar trouwen. Zij vroeg mij hier uitleg over. Dit lukte mij niet, maar mij werd wel duidelijk, hoe de vork in de steel steekt. In de Arabische cultuur is het heel belangrijk, dat de man voortleeft in zijn zonen. Daarom is het belangrijk dat hij trouwt en zijn vrouw hem zonen baart. De vrouw vindt dit ook belangrijk. Om deze reden is het onbegrijpelijk dat twee mannen trouwen. Dat twee vrouwen trouwen kwam nauwelijks in het verhaal voor.
Nu heerst het beeld, dat volgens de Islam homosexualiteit verboden is en dus dat twee mannen niet met elkaar mogen trouwen. Maar het gaat om de cultuur. Niet lang geleden had ik een aanvaring met een 82 jarige man, die ik meer dan 10 jaar ken en die het maar niets vond, dat ik niet getrouwd ben. Hij begreep er niets van. Maar hij is Grieks orthodox. In de Grieks orthodoxe kerk zijn bisschoppen niet getrouwd, maar hij staat hier kennelijk ver van af. Bij Moslims ontmoet ik meer respect voor mijn keuze.

Een ander voorval gebeurde, toen ik de familie van Mohanad bezocht. Zijn moeder bleek die dag ’s morgens naar Jordanië vertrokken te zijn voor een bruiloft van een zoon van haar zus en voor een bezoek aan een familielid, die ernstig ziek is. Omdat de moeder afwezig was en de vader evenmin op dat moment bereikbaar was, nam de jongste dochter, Afnan, de honneurs als gastvrouw waar. Dat deed zij prima. Zij is een gaaf meisje van een jaar of 13, die goed Engels bleek te spreken. Ik vond dit indrukwekkend. Overigens is het ongebruikelijk dat een meisje van haar leeftijd een man van buiten de familie ontvangt.

Ik had van de week prima contact met de postulant hier in huis. Hij is 50 en al lang actief binnen de Katholieke Kerk. Nu overweegt hij minderbroeder te worden. hij is bepaald niet dom. Hij heeft een wetenschappelijke carrière gevolgd tot en met promotie. Wij hadden het erover hoe belangrijk het in de broederschap is om zorg te tonen.

Ik kwam van de week in een woordenwisseling terecht, waarbij het een rol speelde, dat iemand over een ander roddelde. Ik hoorde toen, dat in de Koran in een vers geschreven staat, dat wie over iemand roddelt buiten haar of zijn aanwezigheid, dit vergeleken wordt met kannibalisme. Dit is een krachtige veroordeling van roddelen.

Maandag had ik een drukke dag. Eerst ging ik naar een ziekenhuis voor een controle van mijn nek na mijn operatie aan mijn nek in oktober 2008. Het zag er goed uit.
Hierna bezocht ik mijn vriendin Hadassah, die dicht bij dit ziekenhuis woont. Vervolgens ging ik naar ons moederklooster San Saviour in de oude stad voor een vergadering van ons bestuur over het onderdeel Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Dit is een jaarlijks terugkerende vergadering in het begin van juli. Ik legde rekenschap af over mijn werk hiervoor.

Hierna keerde ik snel terug naar Bethlehem voor de ontvangst van een groep jonge journalisten uit Nederland, die een tocht door het Heilige Land maakten. Het bleek, dat het programma nog veranderd was en de groep toch graag de Geboortekerk wilde bezoeken als toeristen. Mijn idee om het iets te laten zien van wat er in Bethlehem gebeurd was, kwam niet uit de verf. Maar wat wel goed lukte was het eerste deel van het bezoek aan Bethlehem, namelijk een gesprek met Daud Nasser van Tent of Nations. Overigens vond dit gesprek in de open lucht plaats.

Het is nu een drukke tijd met trouwerijen, want de mensen willen graag voor het begin van de vastenmaand Ramadan, die op 20 juli begint, trouwen. Ik hoorde van Anton van de naaiwinkel, dat Muslims niet graag tussen het suikerfeest (het eind van de Ramadan) en het offerfeest trouwen. Dan wachten ze liever tot na het offerfeest, dat eind oktober is.
Het is steeds meer een genoegen om met mijn hiphopper Hajj te praten. Hij is een zelfbewuste jongeman, die zijn verantwoordelijkheid weet te nemen.

Afgelopen week waren er festivals in Bethlehem, die op het Kribbeplein werden gevierd. Zo werd het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen onder de aandacht gebracht. Het plaatsen van de Geboortekerk op de lijst van Werelderfgoed werd gisteravond feestelijk gevierd.

Via Al Jazeera kwam ik nunsonthebus op het spoor: zusters in de VS, die een toer met een bus door 9 staten van de VS gemaakt hebben om te protesteren tegen een wet, die in het Huis v an Afgevaardigden al aangenomen is en die bezuinigingen voor de armen betekent en belastingvermindering voor de rijken. Hierbij werd verwezen naar de sociale leer van de Katholieke Kerk met nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Maar de betreffende man van het Huis van Afgevaardigde vergat hierbij te vermelden, dat solidariteit hierbij voorop staat. Een zuster houdt een inspirerende toespraak. Zie: http://nunsonthebus.com/

Een ander onderwerp is het bericht, dat er bewijs op tafel komt, dat Arafat met het radio-actieve Polonium vermoord is. Zie: www.nrc.nl/nieuws/2012/07/03/al-jazeera-komt-met-nieuwe-aanwijzingen-voor-vergiftiging-arafat/

Een verontrustend bericht is, dat het Iraanse parlement een wet voorbereid om de straat van Hormus, waarlangs veel olie uit het Midden Oosten vervoerd wordt, te blokkeren. Zie: www.nrc.nl/nieuws/2012/07/02/iraans-wetsvoorstel-in-de-maak-om-straat-van-hormuz-te-blokkeren/

Interessant is het bericht in Trouw, dat Libië uit drie culturen bestaat. Dit laat zien, hoe ingewikkeld de Arabische eruit ziet. Zie: www.trouw.nl/tr/nl/7564/Opstand-in-Libie/article/detail/3282188/2012/07/05/Libie-bestaat-uit-drie-totaal-verschillende-culturen.dhtml

Een heel ander verhaal kreeg ik van mijn vriendin Hadassah toegestuurd over de tweede exodus van Joden uit Egypte aan het eind van de jaren veertig na het ontstaan van de staat Israël. Het is een weinig bekend verhaal, dat in een interview aan bod komt. Zie:

 

She had two other sisters to visit, who I know both. One lives near my hip-hopper Hajj and the other lives with her husband and son in Sweden, where she migrated to shortly after she married. The last sister in Sweden is confronted, that men marry. She asked me to explain this. I couldn’t manage it, but it became for me clear how to understand the problem. In the Arab culture is very important that the man lives on in his sons. Therefore it is important that he marries and his wife delivers sons. For the wife this is also important. For this reason it is incomprehensible that two men marrying. That two women marry was almost not an issue.

Now dominates the image that according to Islam homosexuality is prohibited so that no two men are permitted to marry. But it’s the culture. Not long ago I had a clash with an 82 year old man, who I know for more than 10 years. He couldn’t understand that I’m not married. He was puzzled. But he is Greek Orthodox. In the Greek Orthodox Church bishops are not married, but he is apparently far from it. For Muslims I meet more respect for my choice.

Another event happened when I visited the family of Mohanad. His mother left that day in the morning going to Jordan for a wedding of a son of her sister and to visit a relative who is seriously ill. Because neither the mother nor the father was present at that moment, the youngest daughter, Afnán, was my hostess. She did fine. She is a cool girl aged about 13 and she spoke good English. I found this impressive. Moreover, it is unusual for a girl of her age to receive a man from outside the family.

This week I had good contact with the postulant in our monastery. He is 50 and has been active in the Catholic Church for a long time. Now he considers becoming a friar minor. He is certainly not stupid. He followed an academic career and made his PhD. We talked about how important it is to show care inside the fraternity.

This week I heard a dispute, where it played a role, someone gossiped about another. I was told that in the Qur’an there has been written a verse that those who gossip about someone outside his or her presence, this is compared with cannibalism. This is a powerful condemnation of gossip.

Monday I had a busy day. First I went to a hospital for a check of my neck after my surgery to my neck in October 2008. It looked good.
Then I visited my friend Hadassah, who lives near the hospital. Then I went to our main monastery San Saviour in the old town for a meeting of our board of the Custody about the subject Justice, Peace and Integrity of Creation. This is an annual meeting in early July. I explained about my work for which I am accountable.

Then I returned quickly back to Bethlehem for the reception of a group of young journalists from the Netherlands, who were making a trip to the Holy Land. It appeared that the program had changed and the group would still like to visit the Nativity Church as tourists. My idea of ​​something to show you had happened in Bethlehem came not from the paint. But what worked well was the first part of the visit to Bethlehem, which was a talk with Daud Nasser from Tent of Nations. Incidentally, this conversation took place in the open air.

It is now a busy time with weddings, because the people want to marry before the beginning of the fasting month of Ramadan, which begins on July 20.

16. car from Jordan for a wedding

I heard from Anton from the tailor shop, that Muslims do not like to marry between the Eid al Fitr (the end of Ramadan) and the Eid al Adha. Then they would rather wait until after the feast at the end of October.

It is becoming a pleasure to talk with my rapper Hajj. He is a confident young man who knows to take his responsibility.

Last week there were festivals in Bethlehem, which were celebrated in the Manger Square. Thus, the right of return of Palestinian refugees was brought to the attention.

24. Palestinian folklore

The placement of the Nativity Church on the list of World Heritage was celebrated last night.

Via Al Jazeera, I got information from nunsonthebus: sisters in the U.S., who are making a tour by bus through 9 U.S. states to protest against a law that the House of Representatives has already adopted, which has as consequence the cuts for means for the poor and cut for tax of the rich. It was referred to the social teachings of the Catholic Church with emphasis on personal responsibility. But the gentleman of the House of Representatives hereby forgot to mention that first of all personal responsibility is based on solidarity. A sister keeps an inspiring speech. See: nunsonthebus.com/

Another issue is the message that there is evidence on the table that Arafat has been murdered with radioactive Polonium. See: www.nrc.nl/nieuws/2012/07/03/al-jazeera-komt-met-nieuwe-aanwijzingen-voor-vergiftiging-arafat/

A disturbing message is that the Iranian Parliament is passing a law to block the street of Hormuz, along which much oil from the Middle East is transported. See: www.nrc.nl/nieuws/2012/07/02/iraans-wetsvoorstel-in-de-maak-om-straat-van-hormuz-te-blokkeren/

Interestingly was the article in the Dutch newspaper Trouw that Libya exists from three cultures. This shows how complicated the Arab looks.
See: www.trouw.nl/tr/nl/7564/Opstand-in-Libie/article/detail/3282188/2012/07/05/Libie-bestaat-uit-drie-totaal-verschillende-culturen.dhtml

A different story I got from my friend Hadassah sent on the second exodus of Jews from Egypt at the end of the forties after the creation of Israel. It is a little known story, in an interview addressed. See:

 

See also:Groeten uit Bethlehem,

Louis 

Greetings from Bethlehem,

Louis 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.