376 A young graduated Palestine actor on the stage

Bethlehem 15 juli 2012
Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een opmerkelijk miniatuurtje. Toen ik afgelopen maandag het Deheishakamp uitliep, liep een meisje van een jaar of 4 met mij op en bleef vlak bij mij staan, toen ik op een bus of taxi wachtte.

05. happy graduated actor Husam in the middle

 

Bethlehem July 15, 2012
Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a remarkable miniature. When I walked out the Deheisha camp last Monday, ​​a girl of about 4 walked on with me and remained standing near me, when I waited for a bus or taxi.  

Haar gezicht was uitdrukkingsloos en ik had geen oogcontact met haar. Een vrouw, die iets verderop stond vertelde mij, dat ze geen vader en moeder had. Ik vroeg het meisje hoe ze heette, maar er kwam geen antwoord op. De vrouw vertelde mij, dat zij Anwar heette. Toen ik haar een hand gaf, kwam er even een lachje op haar gezicht. Zie ook haar foto (rechts)

Bij een andere ingang van dit kamp maakte ik mee, dat drie jongens rondfietsten en -stepten. Een man stoorde zich eraan en riep wat tegen hen. Op een gegeven moment pakte hij een steen. Die heb ik toen maar uit zijn hand genomen.

Tieners kunnen soms in een crisis terecht komen en twijfelen aan zichzelf en twijfelen of anderen van hen houden. Dat maakte ik afgelopen week met ‘mijn’ knul Yihya mee. Dit betekende dat ik extra aandacht aan hem heb besteed om hem weer op de been te helpen. Dit zal nog wel even moeten doorgaan met dank aan zijn zus Raida, die van wanten weet en goed ondersteuning geeft.

Maandag bezocht ik de moeder van Mohanad. Zij was net thuis van haar bezoek aan haar zus in Jordanië. Ik mocht getuige zijn van een gesprek tussen haar en haar oudste zoon. Zij kan goed luisteren.

Vorig weekend had ik problemen met mijn website


Het bleek, dat die gehackt was door iemand, die gelocaliseerd werd in China. Door het grote aantal bezoekers – in juni meer dan 100.000 – wilde kennelijk de hacker de site gebruiken om slechte dingen te verkopen. Dit zei de man, die mijn website onderhoudt. In het taalgebruik hier betekent dit, dat het ging om de verkoop van sex-artikelen. De website is nu weer op orde, maar met een lager aantal bezoekers.

Zondagavond was ik in Ramallah voor de diploma-uitreiking aan Husam als gediplomeerd acteur. Eerst waren er twee toespraken, die niet bijster boeiend waren en daarna de opvoering van enkele sketches door de gediplomeerden samen met hun Duitse collega’s met wie zij de afgelopen jaren herhaaldelijk getraind hebben.
(→ zie ook een ouder bericht over Husam)

Woensdag had ik een onverwachte ontmoeting met de directeur van het Edward Saïd conservatorium, in Beit Sahour. Het is een Italiaan uit Rome, met wie ik een goed gesprek had. Wellicht is er samenwerking mogelijk met Arab Generation of Peace. Hij beaamde volledig dat we veilig achter de muur wonen. Hij heeft net als ik een gevoel van vervreemding, als we even in Europa zijn.
(→ zie ook info over het palestine-national-orchestra)

Wat buiten het nieuws blijft, is dat er wekelijks op vrijdag in Jordanië gedemonstreerd wordt voor verandering. De onrust gaat maar door.

De onrust rond financiële markten gaat ook maar door. Het is opmerkelijk, dat een van de vooraanstaande banken in Engeland, Barclays, jarenlang de rente tussen banken heeft gemanipuleerd. Dit doet de vraag reizen, wat er nog meer aan vuiligheid in het bankwezen aan het lopen is. Ik zie wel een tendens om schulden van landen en particulieren als een melkkoe voort te laten sudderen. Ik vraag mij bijvoorbeeld af, hoeveel schuld Afrikaanse landen nu nog zouden hebben, als zij dezelfde rente hadden moeten betalen als bijvoorbeeld Nederland over dezelfde periode. Ook het feit, dat versneld aflossen van schulden door particulieren bestraft wordt, is veelbetekenend.

Ik begrijp dat landen meer rente moeten betalen bij oplopende schulden om stijging van uitgaven af te remmen. Maar er is ook een keerpunt. De rente kan zo hoog oplopen, dat afbetalen van schulden niet meer mogelijk is. Dat is dwaasheid. Manipuleren de zogeheten ratings bureau’s de waardering van landen? Italië kreeg goedkoper geld dan de afwaardering door Moody’s zou doen verwachten.

Hierop inhakend stond vorige week zondag op de website van NRCnext een artikel over de bonuscultuur, die meer omvat dan hebzucht: www.nrcnext.nl/columnisten/2012/07/05/meer-dan-hebzucht/

Voor een actie tegen de banken, zie: www.avaaz.org/de/bankers_behind_bars

Iets heel anders is een link over het geluid bij noorderlicht. Luister naar www.nrc.nl/wetenschap/2012/07/10/noordergeluid-het-geluid-van-het-noorderlicht/

Ik voeg twee aanhangsels toe: de een laat een vergelijking zien tussen het ineenschrompelen van het Indianengebied in de VS en het ineenschrompelen van Palestina.

De ander gaat over een vernietigend Israëlisch rapport over de flotilla.

Op 1 augustus hoop ik voor vakantie in Nederland aan te komen. Wil je mij op bezoek krijgen, laat het gerust weten. Ik zal zien wat ik kan doen.

Groeten uit een zinderend Bethlehem,

Louis 

Her face was expressionless and I had no eye contact with her. A woman who stood a little further told me that she had no father and mother. I asked the girl what her name was, but there was no answer. The woman told me she was called Anwar. When I gave her a hand, there was for a moment a smile on her face. See her photo

08. Anwar

At another entrance of this camp, I note that three boys rode and stepped around. A man is annoyed and shouted out something to them. At a given moment he picked up a stone. I took the stone from his hand.

Teens can sometimes end up in a crisis and doubt themselves and wonder if others love them. I experienced this with “my” guy Yihya last week. This meant that I paid extra attention to him to have him back on its feet. This will be some need to continue thanks to his sister Raida, who knows and gives good support.

Monday I visited the mother of Mohanad. She was just home from her visit to her sister in Jordan. I got to witness a conversation between her and her eldest son. She is a good listener.

Last weekend I had problems with my website Arab Generation of Peace.org.
It turned out that that was hacked by someone who was located in China. The large number of visitors – more than 100,000 in June – the hacker apparently wanted the site to sell bad things. The man, who maintains my website, told me this. In the parlance here, this means that it was selling sex articles. The website is now back in order, but with a lower number of visitors.

Sunday evening I was in Ramallah for the graduation ceremony as a qualified actor to Husam.

01. performance graduation, Husam in middle

First there were two speeches, which were not very exciting and then the performance of some sketches by the graduates with their German colleagues with whom they have trained repeatedly in recent years.
(→ see also an older letter about Husam)

Wednesday I had an unexpected meeting with the Director of the Edward Saïd conservatorium in Beit Sahour. He is an Italian from Rome, with whom I had a good conversation. Perhaps there is cooperation possible with Arab Generation of Peace. He agreed fully that we are safe behind the wall. He’s like me a sense of alienation, when we are in Europe.
(→ extra info concerning the palestine-national-orchestra)

What remains outside the news is that every week on Friday there are demonstrations for change in Jordan. The unrest continues.

The turmoil on financial markets goes on. It is noteworthy that one of the leading banks in England, Barclays, for years has manipulated the interest rate between banks. This raises the question, what else to filth in the banking system is running. I see a tendency to debt of nations and individuals as a cash cow continues to simmer. I wonder, for example, how much debt African countries still would have if they had to pay the same rate as for example the Netherlands over the same period. The fact that accelerated repayment of debts by individuals is punished is significant.

I understand that countries must pay interest at increasing debts to slow the increase spending. But there is also a turning point. The interest rate can rise so high that paying off debt is no longer possible. That is folly.

Manipulate the so-called credit rating agency’s assessment of the country? Italy got cheaper money than the impairment by Moody’s would expect.

Last Sunday there was on the website of a Dutch newspaper an article about the bonus culture, which includes more than greed. It is also the chance to travel around the world and be feted.
For an action against the banks, see:

Something very different is a link about the sound of aurora. Listen to www.nrc.nl/wetenschap/2012/07/10/noordergeluid-het-geluid-van-het-noorderlicht/.

I add two attachments to: one shows the comparison between the shrink of the Indian Territory in the U.S. and the shrink of Palestine. The other is about a damning Israeli report on the flotilla.

On 1 August I hope to arrive for holidays in the Netherlands. Will you my visit, please let me know. I’ll see what I can do.

Greetings from a sweltering Bethlehem,

Louis
 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1. Shrink of the Indian Territory in the U.S. and the shrink of Palestineback to menu attachments

2. A damning Israeli report on the flotillaback to menu attachments

3 Mother Theresaback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.