377 “As Long as there are Slaughterhouses, there Will Be Battlefields” Leo Tolstoy

Bethlehem 22 juli 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag had ik weer een interessante bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association.  

Bethlehem July 22, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last Monday I had another interesting meeting of the Interfaith Encounter Association.
 

end war, eat peas

Eerst bezocht ik een ziekenhuis voor een controle van mijn ogen en daarna mijn reisagent. De stichter van dit agentschap vertelde iets opmerkelijks. Hij heeft de gewoonte om rekeningen meteen te betalen. Banken, restaurants en andere bedrijven vinden het maar raar, dat hij dezelfde dag of de dag erna de rekening betaalt. Dat zijn ze niet gewend. Vervolgens bezocht ik mijn vriendin Hadassah voor een onderhoudend bezoek.

Het thema van de Association was dit keer voedsel in de verschillende tradities. Opmerkelijk was onder meer, dat over gebruiken tijdens de wekelijkse sabbat in de Joodse traditie alleen in de Christelijke Bijbel iets staat, en wel in Handelingen hoofdstuk 2. Tijdens de sabbat wordt ook wijn gedronken en in het verhaal van de Handelingen staat vermeldt, dat de apostelen nog geen wijn op hadden. Hierop inhakend meldde ik, dat in de Joodse traditie een Jood één keer per jaar zoveel mag drinken, dat hij niet meer het verschil tussen goed en kwaad weet.

Ik bracht de Handelingen in voor een ander verhaal, namelijk de droom van Petrus, waarin een laken met allerlei dieren uit de hemel naar beneden kwam en hij uitgenodigd werd om ervan te eten. De bedoeling van het verhaal is om Petrus duidelijk te maken, dat hij ook omgang met niet-Joden mocht hebben, en met name met de vrome man Cornelius, die hem kwam bezoeken.
Maar het verhaal kan ook gebruikt worden als een uitnodiging dat Christenen alles mogen eten in tegenstelling tot Joden en Moslims. Deze twee groepen kunnen gemakkelijk bij elkaar terecht om voedsel te kopen of te eten, dat in hun traditie is toegestaan.

Ik vertelde vervolgens, waarom ik vegetariër ben geworden. Ik ben dit sinds april 1999 vanwege de oorlog tegen Servië. Zolang er slachthuizen zijn, zijn er slagvelden. Het gemak, waarmee leven wordt gedood, is tevens cultureel bepaald. In het Westen worden dieren op afstand gedood. In het Oosten met de hand.
In het Westen worden mensen op afstand gedood met bommen, raketten en tegenwoordig met onbemande vliegtuigjes op afstand bestuurd vanuit de VS. In het Oosten gebeurt dit van dichtbij bij zelfmoordaanslagen.

Opmerkelijk aan Joodse kant was wat in hun traditie gezegd wordt, wanneer je de Eeuwige dichtbij bent. Op de eerste plaats is dat tijdens de viering van de Sabbat. Op de tweede plaats is het de viering van Pesach, het Joods Paasfeest ter herdenking van de uittocht uit Egypte. Op de derde plaats is het sex. Dit laatste klinkt verrassend en vraagt om nader uitleg. Ik heb er wel een vermoeden van, maar dat moet ik eerst eens onderzoeken.

Woensdag was de heetste dag van het jaar met temperaturen van 37 à 38 graden. Ik ben die dag erop uit geweest, maar heb weinig last van de hitte gehad.
Ik bezocht eerst Arab in Ramallah. Zij is dochter van mijn Franciscaans Palestijnse imam van de West Bank, die al vele jaren in Nederland woont. Ik noem hem Franciscaans, want hij heeft veel op met ons minderbroeders, omdat zijn vader dank zij ons kon studeren. Dat moet zo’n 85 tot 90 jaar geleden gebeurd zijn. Dit is voor mij een stimulans temeer om jonge Palestijnen met hun studie te steunen. (Je kunt mij daarbij helpen met een aftrekbare gift op de rekening van ABN-Amro 41 62 44 181 tnv Ned. Provincie v.d. Orde der Minderbroeders, Utrecht met vermelding van mijn naam)

Ik zag bij dit bezoek een opvoedkundig probleem. In een andere kamer waren haar twee kinderen en zij kregen ruzie. Tussen de twee kinderen is er een behoorlijk leeftijdsverschil. Als moeder bekommer je dan op de eerste plaats om de jongste, maar de oudste loopt dan verloren bij. Ik heb me toen even om hem bekommert. Dit was des te meer nodig, omdat ik aan het gedrag van de jongste merkte, dat zij met de ruzie begonnen was. Zij wilde het goed maken, maar haar oudere broer wilde even niets van haar weten.

Hierna bezocht ik father Raed. Hij vertelde mij, dat hij in augustus naar een parochie in Ramallah gaat. De mensen in Taybeh, zijn hierop tegen en hadden een handtekeningenactie opgezet met ook steun uit Orthodoxe hoek. Maar de 1000 handtekeningen waren kansloos. Het geeft wel aan, dat hij in Taybeh goed werk heeft geleverd.
Ik las die dag dat de opstandelingen in Syrië hun aanval op Damascus Operation Damasco Volcano hebben genoemd. Zo’n naamgeving is typisch Amerikaans. Ik denk dan ook, dat de VS achter de schermen de touwtjes in handen heeft.

Donderdag had ik een goed gesprek met de postulant hier in huis. Ik sprak met hem over mijn visie op Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping, waarbij zorg een kernwoord is. Hij heeft dit laatst mij ook zien doen, waardoor het voor hem aan betekenis won en hij een verbinding legde met Edith Stein.

Zij was een Carmelites, van oorsprong een Joodse vrouw. In de concentratiekamp toonde zij zorg voor kinderen, wier moeder dit niet meer konden opbrengen.

Ik ben vervolgens de stad ingelopen en gaf een jongeman van een jaar of 16 een afdruk van de foto, die ik van hem gemaakt had. Het was mooi om te zien, hoe zijn hele gezicht straalde. Er is maar weinig nodig om iemand een plezier te doen.

Kort op elkaar waren twee gewelddadigheden: in Bulgarije tegen Israëliërs en in Denver tegen willekeurige mensen. De eerste aanslag bevestigt alleen maar mijn vrees, dat zolang er geen vrede in het Midden Oosten is, Joden overal gevaar kunnen lopen.
De tweede aanslag is waanzinnig en laat zien, hoe ziek de Amerikaanse samenleving is. Vreemd vond ik, dat gezegd werd dat dit geen terroristische aanslag was. Hoezo? Omdat een blanke jongeman dit misdrijf beging?

Hier is de Ramadan begonnen. Het eerste breken van een dag vasten deed ik bij Hajj. Zijn plannen voor de nabije toekomst zijn meer omlijnd. Komend jaar volgt hij een cursus om journalist te worden en gaat hij zijn eindexamen alsnog doen.

Gisteren heb ik mijn vasten gebroken bij de familie Al Azza. Wij waren met zijn elven.
Een vriend van mij, Alaa, vertelde mij hoe hij zijn vasten breekt. Op het tijdstip van zonsondergang drinkt hij twee liter water. Hierna wacht hij tot het tijd is voor het gebed. Pas na het gebed eet hij.

Ik voeg een aanhangsel toe. Die kreeg ik toegestuurd met het verzoek dit zoveel mogelijk verder te verspreiden. Op de serie foto’s zijn voornamelijk gebouwen te zien. De vraag is: raad waar deze foto’s gemaakt zijn. Het antwoord is Gaza.
Ik voeg er een tweede vraag aan toe. Raad wie deze foto’s gemaakt heeft. Het antwoord staat aan het begin met een Hebreeuwse tekst. M.a.w. Israël is verantwoordelijk voor deze foto’s. Het is een staaltje Israëlische propaganda.

Groeten uit een wat afgekoeld Bethlehem,

Louis 

I first visited a hospital for a check of my eyes and then my travel agent. The founder of this agency told something remarkable. He has the habit of paying bills immediately. Banks, restaurants and other businesses also find it strange that he pays the bill the same day or the day. They are not accustomed.
Then I visited my friend Hadassah for an entertaining visit.

The theme of the Association, this time was food in the different traditions. Remarkably, among others, was that about the weekly Sabbath in the Jewish tradition there is only in the Christian Bible something written, namely in Acts chapter 2. During the Sabbath Jews drink also wine drunk and the story is mentioned in the Acts that the apostles had not drunk wine. Connected to this story I reported that in Jewish tradition, a Jew is only once a year allowed drinking so much that he no longer can make a difference between good and evil knows.

I spent the Acts for another story, namely the dream of Peter, in which a sheet with all kinds of animals from heaven came down and he was invited to eat. The purpose of the story is to make clear for Peter that he could was deal with non-Jews, and particularly with the pious man Cornelius, who came to visit him.
But the story can also be used as an invitation that all Christians are allowed to eat everything as opposed to Jews and Muslims. These two groups can easily go together to buy food or eating, that according to their tradition is allowed.

I told then, why I’ve become vegetarian. I am this since April 1999 because of the war against Serbia. As long as there are slaughterhouses, there are battlefields. The easy way to kill life is also culturally determined. In the West animals are slain from a distance. In the East animals are slain with the hand.
In the West people are slain by bombs, missiles and unmanned aircraft, drones, remotely controlled from the U.S. In the East, this is close by suicide attacks.

Remarkably, in Jewish tradition is what is said when you are near to the Eternal. In the first place is that during the celebration of the Sabbath. In second place is the celebration of Passover, the Passover to commemorate the exodus from Egypt. In third place it is sex. The latter sounds surprising and requires further explanation. I do have a suspicion, but that I must just investigate.

Wednesday was the hottest day of the year with temperatures of 37 to 38 degrees. I went out for that day, but have had little trouble with the heat. I first visited Arab in Ramallah. She is the daughter of my Franciscan Palestinian imam of the West Bank, who lives in the Netherlands for many years. I call him Franciscan, because he likes us friars minor a lot of, because thanks to us his father could study. That should be happened about 85 to 90 years ago. This is an incentive for me especially to young Palestinians to support their studies. (You can help me with a deductible donation to the account of ABN Amro 41 62 44 181 name of Ned. Provincie vd Orde van de Minderbroeders, Utrecht IBAN NL52ABNA0416244181; BIC ABNANL2A, mention my name)

I saw an educational problem during my visit. Her two children were in another room and they got into an argument. Between the two children there is a considerable age difference. As parent you concerns than in the first place to the youngest, but the oldest is then lost. Then I just cared for him. This was all the more necessary, because I noticed the behavior of the youngest, that she had started the quarrel. She wanted to make reconciliation, but her older brother wanted to know nothing of her.

Then I visited Fr Raed. He told me that in August he goes to a parish in Ramallah. The people of Taybeh are against this and had set up a signature campaign also with support from Orthodox side. But the 1000 signatures didn’t make any difference. It does indicate that he has done good work in Taybeh.
I read that day that the Syrian rebels have mentioned their attack on Damascus Operation Volcano Damasco. Such naming is typically American. I therefore believe that the U.S. behind the scenes pulling the strings in his hands.

Thursday I had a good conversation with the postulant in our house. I spoke with him about my vision for Justice, Peace and Integrity of Creation, in which care is a key word. He has recently seen me do, making it for him more meaningful and he made a connection with Edith Stein. She was a Carmelites and originally a Jewish woman. In the concentration camp she showed concern for children, whose mother could not afford this.

I then walk into town and gave a young man of about 16 a copy of the photograph, which I made from him. It was nice to see how his face beamed. There is little need to give someone a favor.

Close to each other were two acts of violence: in Bulgaria against Israelis and random against people in Denver. The first attack only confirms my fear that as long as there is no peace in the Middle East, Jews everywhere at risk.
The second attack is insane, and shows how sick American society is. Strangely, I found that it was said that this was not a terrorist attack. Why? Because a white young man committed this crime?

Here the Ramadan is begun. The first break of a day of fasting I did it at the home of Hajj. His plans for the near future are more defined. Next year, he will follow a course to become a journalist and he is still doing his graduation.

Yesterday I broke my fast with the family Al Azza. We were with his eleven.
A friend of mine, Alaa, told me how he breaks his fast. At the time of sunset he drinks two liters of water. Then he waits until it is time for prayer. Only after the prayer he eats.

21. Iftar meal family Al Azza

I add an attachment to. I got it with the request to spread as much as possible. In the series of images can been seen mainly buildings. The question is, guess where these pictures were made. The answer is Gaza. I add a second question to it. Guess who made these pictures. The answer is at the beginning by a Hebrew text. In other words Israel is responsible for these pictures. It is a piece of Israeli propaganda.

Greetings from a somewhat cooled Bethlehem,

Louis
 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.