378 just on the right place at the right time.

Bethlehem 29 juli 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze week heb ik me vooralbeziggehouden met de Ramadan.  

July 29, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

This week I am mainly concerned with Ramadan.

04. Iftar meal


 

Iedere avond had ik een Iftar maaltijd op een ander adres. Ik was zelfs in Ramallah bij Arab, de dochter van Hamza Kailani, mijn Palestijnse vriend, die al vele jaren in Nederland woont. Daar kwam even later een Nederlandse vrouw, Els, die Husam Al Azza kende. Zij noemde hem een bright man.

05. prayer after the Iftar meal

Aansluitend op de Iftarmaaltijd, ben ik naar Taybeh gegaan, naar father Raed. De man van Arab bracht mij naar de katholieke kerk, waar een taxichauffeur mij naar Taybeh zou brengen. Het bleek dat de man van Arab de taxichauffeur kende. Zo klein is de wereld.
Het was een plezierige ontmoeting. Father Raed kwam zelf wat later opdagen, omdat hij eerst een huis moest inzegenen. Dat had meer voeten in de aarde dan hij dacht. Er was familie uit Australië overgekomen. Er bleken zo’n 200 gasten voor de inzegening te zijn met een maaltijd voor iedereen, ook voor hem. Hierdoor werd het een stuk later.

Met father Raed had ik een genoeglijk gesprek lekker buiten op de trappen naar de kerk. Met de huidige hitte is het binnen nogal warm behalve in eeuwenoude gebouwen, die door de dikte van de muren koel blijven.
Father Raed is een filosoof en het schijnt dat filosofen goede ondernemers zijn. Hij heeft veel mensen aan het werk gekregen met de produktie van lokale produkten, waarbij de olijfolie en belangrijk rol speelt. Zo zijn de mensen niet afhankelijk van giften van buiten, maar verdienen zij hun eigen brood. Het bedrijf dijt steeds verder uit. Father Raed heeft een vergunning voor 72 produkten om uit te voeren.
In het begin had hij problemen de goederen geëxporteerd te krijgen. Eerst bracht hij de goederen naar het hoofdpostkantoor in Oost Jerusalem. Toen dit door de autoriteiten verboden werd, ging het postkantoor de goederen ophalen. Maar ook dat werd verboden. Nu doet hij het via een transportbedrijf in Bethlehem, die vlak bij ons klooster ligt. De eigenaar is familie van mijn musicus John Handel.

Taybeh is een geheel Christelijk dorp. Als je Taybeh verlaat, passeer je aan je rechterhand een speelveldje, dat de grens met een geheel Moslim dorp vormt.
In de buurt van Taybeh ligt een dorp van 1000 inwoners. Vlak hierbij ligt een vluchtelingenkamp van 15.000 inwoners op een kleiner oppervlakte dan het dorp ter beschikking heeft.

De volgende morgen kwam de dokter voor het medisch centrum. Hij bleek in Rusland en India gestudeerd te hebben. Hij vertelde iets interessants over India. De erfopvolging van Maharadja’s loopt via de zoon van de zuster van de Maharadja. Het argument hiervoor is, dat je nooit weet of de zoon van de Maharadja ook echt zijn zoon is.
Een dochter van de dokter studeert in de VS medicijnen. Zij weet, dat als zij met haar studie klaar is, een studieschuld heeft opgebouwd van $ 200.000. Dit is steeds meer het beeld van wat studenten te wachten staat, als zij gaan studeren. Het lijkt een wereldwijd beleid om op die manier jongeren onder controle te houden. Mensen met een grote schuld zullen minder snel protestacties voeren.

Ik weet dat toen ik in de eerste helft van de jaren negentig mijn doctoraal aan de VU deed, het collegegeld € 320 was. Nu, 17 jaar later, is het € 1700. Het lijkt me interessant om te achterhalen hoe die stijging is veroorzaakt. Is de investering in jeugd nog steeds op hetzelfde nivo?

Van de week kwam ik Nabeel uit Nazareth in onze kerk tegen. Hij is een musicus, die met zijn familie op bezoek was. Nabeel werkt samen met mijn vriend Ofer in West Jerusalem.

Ik heb ook een Iftar maaltijd genoten bij Sana. Toen ik naar haar op weg was en bij de souvenirwinkel van John en Mike was, zag ik een meisje met een emmer afval naar een vuilniscontainer lopen. Een jochie wilde haar aanvallen. Dat zag ik aan zijn ogen. In een beweging plaatste ik mijn linkerhand onder zijn kin en hield hem tegen mij aan. Hij kalmeerde. Ik was precies op het goede moment op de goede plaats.

De ontwikkelingen in Syrië zijn zeer bedenkelijk. Voor Christenen dreigt steeds meer gevaar. Zo is afgelopen week in het zuidoostelijk deel van Damascus een gezin uit hun auto gehaald: man, vrouw en twee zoons. Zij zijn ter plekke gedood. Zij waren katholiek.

Voor de custodie is de situatie zeer zorgelijk. Wij hebben communiteiten in Damascus en Aleppo.
Wie neemt de macht over? Syriërs of strijders van elders? Of wordt Syrië verscheurd?
Ik kreeg van de week een ander verhaal over de eerste Intifada te horen, waarover een boek in september 1988 verscheen over de eerste periode van december 1987 tot en met augustus 1988. Volgens dit verhaal trad Fatah op als een Maffia: je moest beschermgeld betalen, anders werd je van collaboratie beschuldigd en gedood. Kinderen van 14, 15 jaar voerden de executie uit, ook op onschuldigen. Het waren kindsoldaten. Zij zijn nu rond de dertig. Als dit klopt, is dit een nieuw element om wantrouwen in de samenleving te begrijpen.

Gisteravond was ik te gast bij Wisam en Abeer voor een smakelijke maaltijd. Zij waren wel moe, want zij kwamen terug van een bezoek aan Tulqarim, dat in het noorden ligt. De wegen zijn er niet zo gemakkelijk en hier en daar gevaarlijk.

Aan deze brief zijn toegevoegd:
een artikel uit de New York Times over veranderde tijden in Zimbabwe, waar nu Afrikaanse mensen tabak verkopen;
drie artikelen in een over de ontwikkelingen in het Midden Oosten;
een analyse door een lid van Tikkun over de schietpartij in Denver met in het achterhoofd, waarom dit wel in de VS kon gebeuren, maar niet in Canada, waar de wapenwetgeving vrijer is.

Woensdagmorgen zeer vroeg vertrek ik voor vakantie naar Nederland voor een maand, waar ik telefonisch bereikbaar ben onder nummer 06 – 15358357.

Groeten uit een nog steeds bijzonder warm Bethlehem,

Louis 

Every night I had an Iftar meal at a different address. I was even in Ramallah by Arab, the daughter of Hamza Kailani, my Palestinian friend, who lives in the Netherlands for many years. There came a moment later a Dutch woman, Els, who knew Husam Al Azza. She called him a bright man.

Following the Iftar meal, I went to Taybeh went to father Raed. The husband of Arab took me to the Catholic church, where a taxi driver would take me to Taybeh. It appeared that the husband of the Arab knew the taxi driver. So small is the world.
It was a pleasant encounter. Father Raed himself came some later came, because he first had a house blessing. That was more tedious than he thought. There was family came over from Australia. There were about 200 guests for the ceremony to have a meal for everyone, including him. This made it a much later.
With father Raed I had a pleasant conversation sit outside on the stairs to the church. With the current heat, it is within rather warm, except in age-old buildings, which are through the thickness of the walls remain cool.
Father Raed is a philosopher and it seems that philosophers are good entrepreneurs. He has gotten many people to work with the production of local products, in which olive oil and important role. People are not dependent on donations from outside, but they earn their own bread. The company is expanding further and further. Father Raed has a permit to export 72 different products.
In the beginning he had problems to get the goods exported. First he brought the goods to the main post office in East Jerusalem. When this was banned by the authorities, the post office went to him to pick up the goods. But that was banned too. Now he does it through a transport company in Bethlehem, which is near our monastery. The owner is my family of musician John Handel.

Taybeh is an entirely Christian village. If you leave Taybeh, on your right you pass a playground that is the border of an entirely Muslim village.

15. border between Christian and Muslim village

Near Taybeh is a village of 1000 inhabitants. Right here is a refugee camp of 15,000 inhabitants in an area smaller than the disposal for the village.

The next morning the doctor came to the medical center. He appeared that he has studied in Russia and India. He told me something interesting about India. The succession of Maharajas is through the son of the sister of the Maharaja. The argument for this is that you never know if the son of the Maharaja is really his son.
A daughter of the doctor is studying medicine in the U.S… She knows that when she finished her studies, her study debt has accumulated of $ 200,000. This is increasingly the picture of what students can expect when they go to college. It seems to be a global policy in order to get under-control. People with high are less likely to carry out protests.

I know that when I was in the first half of the nineties did my masters at the VU, the tuition fee was € 320. Now 17 years later, it is € 1700. It seems interesting to find out how that increase is caused. Is the investment in youth still at the same level?

Last week I met in our church Nabeel from Nazareth. He is a musician who was visiting with his family. Nabeel works with my friend Ofer in West Jerusalem.
I also have an Iftar meal enjoyed at Sana. When I was on my way to her and passed the souvenir shop of John and Mike, I saw a girl with a bucket of waste going to a container for rubbish walk. A kid wanted to attack her. I saw this in his eyes. In a move I placed my left hand under his chin and held him against me. He calmed. I was just on the right place at the right time.

The developments in Syria are very questionable. For Christians threatens more danger. So last week in the southeastern part of Damascus a family was taken from their car: husband, wife and two sons. They are spot slain. They were Catholic.

For the Custody, the situation is very worrying. We have communities in Damascus and Aleppo.
Who takes over? Syrians or fighters from elsewhere? Whether Syria is torn?
This week, I heard a different story about the first intifada. A book was published in September 1988 on the first period from December 1987 to August 1988. According to this story appeared on Fatah as a Mafia: you had to pay protection money, otherwise you were accused of collaboration and killed. Children of 14, 15 years carried out the execution, even on the innocent. They were child soldiers. They are now around thirty. If so, this is a new element for understanding mistrust in society.

Last night I was invited by Wisam and Abeer for a tasty meal. They were tired because they came back from a visit to Tulqarim, in the north. The roads are not so easily and occasionally dangerous.
To this letter has been attached: an article from the New York Times about changing times in Zimbabwe, where now African people selling tobacco; three articles in the developments in the Middle East, an analysis by a member of Tikkun about the shooting in Denver bearing in mind, why this could happen in the US, but not in Canada, where gun laws are freer.

Wednesday morning very early I leave for vacation to the Netherlands for a month, where I can be reached under telephone number + 316 15358357.

Greetings from a still very hot Bethlehem,

Louis
 

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:
in Zimbabwe Land Takeover

middle east 250712

Tikun and Holmes

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.