379 back in Bethlehem

Bethlehem 2 september 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik ben weer terug op mijn honk na een goed bestede vakantie. Ik wil er twee punten uitlichten.

13. back in Bethlehem

Bethlehem September 2, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I’m back to my base after an eventful holiday. I want to highlight two points.

06. used for blindfolding of a Palestinian by Israeli soldiers

Het begon positief, toen ik na aankomst in Luik naar Maastricht reisde. Daar bezocht ik een medebroeder, die verantwoordelijkheid draagt voor een parochie pal bij het station. Het bleek, dat zijn gastvrouw die dag jarig was. Er kwam o.a. een vrouw op leeftijd de verjaardag meevieren: bijna 99 jaar oud en nog zelfstandig wonend. Geweldig.
Ik kwam echter tijdens mijn bezoeken ook mensen tegen, die niet langer in hun huidige situatie kunnen blijven wonen. Ongemakken van hun leeftijd speelden hier een rol. Om dezelfde reden waren enkele bezoeken niet mogelijk. Dan duikt de noodzaak op om bijvoorbeeld naar een aanleunwoning om te zien. Anders heb je je eigen situatie niet langer in de hand.

Een ander probleem werd mij duidelijk: de Katholieke Kerk holt in Nederland achteruit. Mijn indruk is, dat de kerkleiding vermijdt in gesprek te gaan met mensen, die de kerk (niet meer) bezoeken. Een gesprek houdt namelijk de mogelijkheid in dat je je standpunt moet wijzigen op grond van argumenten. Ik heb een voorbeeld gehoord, waar dit gebeurde. Het betrof het zingen van een lied van Huub Oosterhuis. De priester wilde 20 minuten voor het begin van de viering dit lied schrappen, maar liet zich overtuigen door de organist. Een vervolggesprek vond echter niet plaats.
Gisteren stond in teletekst een bericht over een interview, kardinaal Martini vlak voor zijn dood afgelopen vrijdag gegeven heeft. Het bericht liegt er niet om. Een citaat van Martini volgens teletekst was: “Onze cultuur is verouderd. De
kerk is moe, onze gebedsruimten zijn leeg en onze rituelen en kleding zijn
te pompeus.” Zie ook → bbc

Het lijkt me overigens noodzakelijk naar de achtergronden van deze uitspraak te kijken. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dat op belangrijke posities in het Vaticaan mensen zitten, die in de lijn denken van aartsbisschop Lefebvre. De laatste was falikant tegen het Tweede Vaticaans Concilie.
Het gevolg is wel dat een aantal mensen zich in de steek gelaten voelen, in de kou gezet door de ontwikkelingen binnen de kerk.

Positiever was het boek, dat ik van Jan Hoeberichts kreeg, die dit onder de titel Franciscus en de Sultan, Mannen van vrede, schreef. Hij toont voor mij overtuigend aan hoezeer Franciscus en Sultan Malek al-Kamil elkaar respecteerden. Hierbij speelt voor mij een rol, dat de Sultan kennelijk een Koerd was.

Sultan Malik al-Kamil and St. Francis of Assisi

Koerden hebben in de geschiedenis van het Midden Oosten een belangrijke rol gespeeld als vreedzame bestuurders. Het zal mij niet verbazen, dat dit de achtergrond was, waarom zij zo’n 100 jaar geleden geen eigen staat van de Franse en Engelse regering kregen. Zij zouden te invloedrijk zijn om onder controle te houden.

Ik wil ook nog iets aardigs uit mijn vakantie vertellen. Ik heb nog een oom in leven, de jongste broer van mijn vader. Ik heb hem op zijn verjaardag opgezocht. Samen hebben wij bij zijn favoriete Chinees gegeten. Vlak voor mijn vertrek heb ik hem nog een keer opgezocht en zijn we wezen stappen. Hij wilde een bepaalde kroeg bezoeken, een pilsje vatten en aan de toog zitten. Dat lukte allemaal. Hij is iemand, die weet wat hij wil en dit voor elkaar krijgt.

De verkiezingen in Nederland naderen. Ik heb mijn stem al kunnen uitbrengen, al schijnen steeds minder leeftijdsgenoten te stemmen.
Het stemmen had wat voeten in de aarde. Ik moest mij eerst aanmelden als kiezer. Hiertoe kreeg ik een website gemeld, dat ik hiervoor kon gebruiken. Maar het probleem was, dat de Palestijnse Gebieden niet op de lijst van landen vermeld stond, die aangekruist moest worden. Ik heb toen een email hierover gestuurd en kreeg als antwoord, dat ik Israël moest invullen. Vervolgens kreeg ik een email dat het team Kiezers Buiten Nederland in Den Haag in hun eigen systeem de Palestijnse Gebieden heeft toegevoegd, eraan toevoegend:
“Het kan zijn dat dit op het internet formulier nog even zal duren, maar wanneer deze daar nog niet toegevoegd is raad ik u aan om bijv. Israël te kiezen en nadat u hem uitprint om te ondertekenen dit handmatig aanpast tot Palestijnse gebieden.
We zullen dit in ieder geval meenemen in onze evaluatie, zodat u er volgende keer geen problemen meer van ondervindt.” Toch wel grappig.

Als aanhangsel voeg ik toe een artikel van Uri Avnery, een Israëlische vredeswerker, over het bloedvergieten in Syrië en een artikel van Amira Hass, een Israëlische journalist over aanslagen op Palestijnen door kolonisten.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

It started positively, when after arriving in Liege traveled to Maastricht. I visited a fellow friar, who bears responsibility for a parish right near the railway station. It appeared that his hostess celebrated her birthday that day. There was also an aged woman attending the celebration of the birthday: she was almost 99 years old and still living independently. Great.
I met during my visit also people who cannot continue to live in their current situation. Discomforts of their age played a role here. For the same reason, some visits were not possible. Then the need emerges to look for a shelter connected to a service centre for aged people. Otherwise you have your own situation no longer in the hand.

Another problem became clear to me: the Catholic Church in the Netherlands cavity backwards. My impression is that the church leadership avoids conversation with people, who visit (no longer) the church. A conversation implies the possibility that you need to change your position on the basis of arguments. I heard an example where this happened. It was singing a song of Huub Oosterhuis, a well known poet of songs in the church. The priest wanted 20 minutes before the start of the celebration delete this song, but left convinced by the organist. A follow-up did not occur.
Yesterday I read on internet a message about an interview, Cardinal Martini gave just before his death last Friday.

Cardinal Martini’s body is lying in state in Milan Cathedral

The message does not lie. A quote from Martini according internet was: “Our culture is outdated. The church is tired, our prayer rooms are empty and our rituals and clothing too pompous. ” See also: → bbc
It seems also necessary to watch to the background of this statement. I have heard from a reliable source that in important positions in the Vatican people are sitting in line thinking of Archbishop Lefebvre. The latter was absolutely against the Second Vatican Council.
The result is that some people feel let down, put in the cold by the developments within the church.

Positive was the book that I got from Jan Hoeberichts, a Dutch specialist in Franciscan Spirituality, who wrote it under the title Francis and the Sultan, Men of peace. He shows me convincingly how Francis and Sultan Malek al-Kamil respected each other. For me, it plays a role that the Sultan was apparently a Kurd. Kurds played in the history of the Middle East an important role as peaceful rulers. It will not surprise me that this was the background, why they do not get their own statehood from the French and British governments some 100 years ago. They would be too influential to be controlled.

I would also say something nice from my vacation. I have an uncle alive, the youngest brother of my father. I got visited him on his birthday. Together we had a dinner at his favorite Chinese restaurant. Just before I returned I visited him again and we went to the centre of the city, where he lives. He wanted to visit a certain pub, to take a beer at the bar and sit down near the tap. That worked all. He is someone who knows what he wants and gets this done.

The → elections in the Netherlands are coming up. I have been able to cast my vote, though it seems increasingly less peers want to vote.
The voting was as tedious. First I had to be registered as a voter. To realize this I had to go to a website that I could use for this. But the problem was that the Palestinian Territories are not stated on the list of countries stated, which had to be checked. I then sent an email about this and was told that I had to use Israel. Then I got an email that the team Voters Outside the Netherlands in The Hague added the Palestinian Territories in their own system, adding:
“It may be that this form on the internet still will take some time, but when they do not yet added I advise you to choose e.g. Israel and print out after him to sign it manually adjusts to Palestinian territories.
We will take it in any case in our evaluation, so next time you are no longer experiencing problems.“ It was funny.

As attachment I add an article by Uri Avnery, an Israeli peace worker, on the bloodshed in Syria and an article by Amira Hass, an Israeli journalist about attacks on Palestinians by settlers.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.