380 ‘mussalaha’ verzoening / reconciliation

Bethlehem 9 september 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik ben op tijd terug in Bethlehem, want het begint hier onrustig te worden.

Bethlehem September 9, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I’m right back in time in Bethlehem, for it starts here restless.

Daniël Maes (74), norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.
→ media werkgroep Syrie

ik hoorde, dat er sprake zou zijn van wegblokkades bij Deheisha kamp. Donderdagavond bezocht ik mijn vrienden Wisam en Abeer, die in AlKhadr ofwel Sint George (van de draak) wonen. Terwijl ik daar was, belde de moeder van Wisam op om te vertellen, dat de weg langs Deheisha kamp geblokkeerd was. Zij probeerden mij achter Deheisha kamp om thuis te brengen door het dorp Artas, maar ook daar was er een wegblokkade, maar die konden we omzeilen. Daarna zagen we meer wegblokkades en slechts op één plaats waren er (Palestijnse) soldaten aanwezig. Thuis gekomen hoorde ik muziek bij een bruiloft. Wat een contrast!

Heel ongebruikelijk zijn er ook bruiloften van Moslims. Gewoonlijk is er tussen het suikerfeest en het offerfeest geen bruiloft.

Op zich is de onrust te begrijpen, omdat de prijzen voortdurend stijgen. De lonen zijn al jaren ( zeker 10 jaar) gelijk gebleven afgezien van de schommelingen voor wie in dollars betaald wordt en de waarde van een dollar heen en weer schommelt. De acties richten zich vooral op de premier, Salaam Fayyad. Maar het lijkt erop, dat er meer aan de hand is. Het zijn voornamelijk jongeren, die de wegblokkades opwerpen en het lijkt erop, dat de acties geregisseerd zijn. Dit wil zeggen, dat er een macht achter de acties zit. Er is bijvoorbeeld een vermoeden, dat krachten in de Palestijnse Autoriteit erachter zitten, die Fayyad willen wippen om hun ‘traditie’ van corruptie te kunnen hervatten.

Prime Minister Salaam Fayyad

Er is ook een andere optie mogelijk. Ik ontleen die aan het bericht van Daniël Maes, een Belgische Norbertijn, die sinds 2010 in Qara in het klooster van Jacob de verminkte woont. In dit bericht, die ik van een oud-klasgenoot ontving, vertelt hij hoe de opstand in Qara, dat 90 km ten noorden van Damascus ligt, begonnen is. Zie de bijlage hierover.
Het zou kunnen betekenen, dat buitenlandse krachten – ik denk met name uit Qatar – jongeren mobiliseren om onrust te veroorzaken en de Palestijnse regering in de West Bank ten val te brengen. Overigens zijn de president en de regering van de Palestijnse gebieden niet langer legaal, omdat hun termijn al lang verlopen is: respectievelijk sinds januari 2010 en januari 2011. Chaos kan ons deel zijn. In ieder geval heb ik bij wegblokkades wel politie gezien, maar die trad niet op.

The Caves (Hideaways) of S. Jacob Monastery
The Caves (Hideaways) of S. Jacob Monastery Al-Qara, 90km north to Damascus, Syria.

Een voorbeeld van wat hier aan het gebeuren is: een paar weken hebben twee mannen van een Palestijnse veiligheidsdienst een apotheek overvallen en NIS 2000 ofwel 400 Euro buitgemaakt. Zij werden opgepakt. Gevraagd naar hun motief zei een van hen: kom naar mijn huis en kijk in de koelkast. Die is leeg. Het is een verwijzing naar de stijgende prijzen. Een voorbeeld is de bezineprijs, die in een maand tijds een shekel ofwel 20 eurocent gestegen is. Het is nu NIS 8 tegen NIS 3 in Gaza! Daar komt de bezine via Egypte binnen en wordt door Qatar geleverd.

Winkels hebben minder omzet. Wisam ging bij gebrek aan werk als advocaat, op bezoek bij een vriend, die een groentewinkel heeft. Die heeft uren niets te doen!
Eind oktober is het offerfeest en is het de gewoonte nieuwe kleren te kopen. Daar zal nu weinig van terechtkomen, wat de sfeer onder de mensen niet ten goede zal komen.
Morgen is er een algemene staking.

Er is ook positief nieuws. Jack is naar de baas van alle bazen van zijn werk, de UNRWA, gestapt om gedaan te krijgen, dat hij op zondag vrij is. Dat is hem gelukt. En meer dan dat: door de week werkt hij ’s middags en ’s avonds en draait hij als bewaker geen nachtdiensten meer.

Afgelopen maandag was ik in Jerusalem voor de maandelijkse bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Eerste bezocht ik mijn vriendin Hadassah. Bij de bijeenkomst was ook een Zweedse vrijwilligster, die vertelde dat zij uit een niet-kerkelijk nest kwam. Na een crisis werd zij christen. Het viel haar op, dat onder niet-kerkelijke mensen meer aandacht is voor schepping, dier en natuur.
Het onderwerp van de avond was juist natuur in de verschillende tradities. Ik bracht het zonnelied van Franciscus in.

In mijn vorige brief sprak ik over de negatieve ontwikkeling in de Katholieke Kerk. Een probleem is, dat je dan gemakkelijk vervalt in een negatieve spiraal. Hierom praten mensen niet gemakkelijk over negatieve gebeurtenissen. Het is een uitdaging om constructief te blijven en je los te maken van negativiteit.

Donderdag bezocht ik Mohanad. Hij vertelde mij, dat hij in een cel zat voor tien mensen. Het gebouw, waarin hij zat, omvatte 12 van zulke cellen. ’s Morgens is het om 9 uur opstaan, je wassen, eten en dan anderhalf uur lezen en dan werken. Ook kreeg hij onderricht in de Palestijnse geschiedenis en cultuur. Verder vertelde hij, dat hij door een slecht iemand aangebracht is als zou hij stenen gegooid hebben, wat niet waar is. Kennelijk is zo’n bewering door een Palestijn op zich voldoende bewijs om een Palestijn te veroordelen, waarmee de Israëlische militaire autoriteiten ieder rechtsbeginsel aan hun soldatenlaars lappen.

Het gezin, dat ik via een Duits echtpaar ken, is in blijde verwachting van hun vierde kind, dat over en half jaar geboren zal worden.

Komende woensdag zijn er verkiezingen. Hiervoor heeft het Centraal Plan Bureau zich onsterfelijk belachelijk gemaakt door te beweren, dat bij één partij het programma tot de meeste banen in 2040 zal leiden, alsof er in de komende 28 jaar zich niets zal kunnen voordoen, dat de voorspelling in de war zal schoppen. We hoeven alleen maar te denken aan de onvoorspelde crisis vanaf 2008. Wel waren er mensen, die het verwachtten zonder de beschikbare gegevens, waarover het CPB beschikte.

Tijdens mijn vakantie heeft mijn hiphopper Hajj een videoclip gemaakt. Zie hieronder.

Verder heb ik naast het verslag van de Belgische Norbertijn Daniël Maes toegevoegd: een bericht van breaking the silence, een organisatie van voormalige Israëlische soldaten, over hoe Israëlische soldaten Palestijnse kinderen mishandelen; en krantenbericht over de ontwikkelingen van recht in de Islamitische wereld, waarbij zij aangetekend, dat het in feite alleen over Arabische landen gaat. De Moslim wereld is veel groter.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

I heard that there would be roadblocks in front of Deheisha camp. Thursday I visited my friends Wisam and Abeer, who live in AlKhadr or St. George (the dragon). While I was there, the mother of Wisam called to tell him that the road was blocked near Deheisha camp. They tried to bring home me behind Deheisha camp through the Artas village, but there was a roadblock, but we could circumvent.

07. road blockade in Artas

Then we saw more roadblocks and only one place there were (Palestinian) soldiers present. At home I heard music at a wedding. What a contrast!

Very unusual, there are weddings of Muslims. Usually there is between the Eid al Fitr and Eid al Adha no wedding.

In itself, the anxiety is understandable, because prices are constantly rising. The wages remained unchanged for years (at least 10 years) apart from the fluctuations for those paid in dollars and the value of a dollar swaying. The actions focus mainly on the Prime Minister Salaam Fayyad. But it seems that there is more going on. They are mostly young people who raise the roadblocks and it seems that the actions are directed. This means that there is a power behind the action. For example, there is a presumption that forces in the Palestinian Authority are behind it, who want to overthrow Fayyad to resume their “tradition” of corruption.

There is also another possible option. I derive this from the message of Daniel Maes, a Belgian Norbertine, who lives in Qara in the monastery of Jacob mutilated since 2010. In this post, which I have received from an old classmate, he tells how the uprising in Qara, which is 90 km north of Damascus, has started. See the attachment of this letter.
It could mean that foreign forces – I think especially from Qatar – youth mobilize to quell unrest to overthrow the Palestinian government in the West Bank. Moreover, the president and the government of the Palestinian territories are no longer legal because their term expired since a long time: respectively since January 2010 and January 2011. Chaos can be our lot. In any case, I have seen police at roadblocks, but they did not interfere.

Al-Qara monasteryS. Jacob Monastery Al-Qara, 90km north to Damascus, Syria.

An example of what is happening here: a few weeks ago, two men of a Palestinian security robbed a pharmacy and took NIS 2000 or 400 Euros. They were arrested. Asked about their motive one of them said: come to my house and look in the fridge. This is empty. It is a reference to the rising prices. An example is the petrol price in a month’s time, or 20 cents a shekel rose. It is now NIS 8, but NIS 3 in Gaza! Here comes the gasoline through Egypt and is supplied by Qatar.
Shops have fewer turnovers. Wisam was due to lack of work as a lawyer, visiting a friend who has a greengrocer. He spent hours doing nothing!
In late October, it is Eid al Adha, and it is customary to buy new clothes. There will be no money for clothes. This harms the mood of the people.
Tomorrow there is a general strike.

There is also positive news. Jack went to the boss of all bosses of his work, UNRWA and he managed, that he is free on Sundays. And more than that: during the week he works in the afternoon and evening as a guard and no more night shifts.
Last Monday I was in Jerusalem for the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association. First I visited my friend Hadassah. In the meeting there was also a Swedish volunteer, who said that, she comes from a secular background. After a crisis, she became a Christian. She noticed that among non-religious people pay more attention to creation, animals and nature.
The topic of the evening was just nature in the different traditions. I brought the canticle of brother sun of Saint Francis.
In my last letter I spoke about the negative development in the Catholic Church. One problem is that you easily lapse into a negative spiral. Therefore people cannot easily talk about negative events. It is a challenge to be constructive and keep you detach from negativity.

Thursday I visited Mohanad. He told me that he was in a cell for ten people. The building in which he sat, included 12 such cells. In the morning he stood up at 9 o’clock, washed him, eat and then one and a half hour for reading and then work. He also received instruction about Palestinian history and culture. Furthermore, he said, that a bad person told Israeli soldiers that he would have thrown stones, which is not true. Apparently, such a statement by a Palestinian is in itself sufficient evidence to condemn a Palestinian, by which the Israeli military authorities deny every principle of law.
The family that I know by a German couple is expecting their fourth child, and that will be born in about half year.

Coming Wednesday there will be elections in the Netherlands.

During my vacation, my rapper Hajj made a video clip. See below.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:

Syria, the voice of the silent majority

back to menu attachments

Syrië, de stem van de zwijgende meerderheid


back to menu attachments

Het recht schiet in de moslimwereld alle kanten uit


back to menu attachments

behandeling van Palestijnse kinderen door Israelische soldaten


back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.