381 daden en zo nodig, woorden. (vrij naar Franciscus)

Bethlehem 16 september 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week was er van alles te doen. De film tegen Mohammed zorgde voor veel ophef.

Bethlehem September 16, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last week there was plenty to do. The film against Mohammed caused uproar.

Ik ben hier wat simpel in. Wanneer in een stadion toeschouwers gedrag vertonen als in de film t.a.v Mohammed, wordt het spel stilgelegd. Een speler met soortgelijk gedrag komt voor de rechter. Maar hier wordt dan schijnheilig een beroep op de vrijheid van meningsuiting gedaan. Maar dit laatste is vooral bedoeld om politieke oppositie te beschermen. De film is een vorm van postpuberaal gedrag en moet als zodanig behandeld worden.

05. no picture during the strike

Afgelopen maandag was inderdaad een algemene staking in de hele West Bank. Toch waren er in Bethlehem enkele winkels open. Ik liep door de stad en een man vertelde mij wat het probleem wereldwijd is: leiders zijn zelfzuchtig. Hij zei: “jij en ik betalen er de prijs voor.”
In Ramallah werden winkeliers, die hun zaak openden, vriendelijk verzocht de winkel weer te sluiten. Van Husam hoorde ik, dat de president weinig begrip toont voor de situatie, waarin de mensen verkeren. Ernstiger was, dat in het centrum van Ramallah een man in het bijzijn van zijn 5 jarig dochtertje bezine over zich heen goot. Politie gingen om hem heen staan en behandelden hem vriendelijk, namen hem mee naar het politieburo, waar hij gemarteld werd. Een journalist maakte er opnames van, die tegen betaling gezien kon worden. Een nieuwe vorm van prostitutie.

Ik heb donderdag de moeder van Mahanad opgezocht. Zij is weer thuis van een behandeling aan haar rug in het ziekenhuis, maar er moet meer gebeuren, wat geld kost. Zij wil niet dat dit ten koste van haar kinderen gaat en blijft daarom thuis zitten. Lopen is voor haar een probleem.

Een andere sterke vrouw is Sana, die hard werkt om de studie van haar zoon voor tandarts te kunnen betalen. Hij studeert in Cairo. Haar andere zoon studeert in Jericho. Zo is zij alleen thuis met haar dochter Nouran. De laatste is een jaar of dertien. Haar probleem is, dat bij haar in de buurt geen meisjes van haar leeftijd zijn met wie zij kan praten. Zij verveelt zich, zo vertelde zij mij.

Afgelopen dinsdag heb ik eindelijk weer eens Hanna kunnen opzoeken. Als gids is hij voortdurend op pad en hij doet dit met plezier. Hij is trots op zijn werk. Vaak moet hij mensen informeren over de werkelijke situatie in Bethlehem, want de – Israëlische – gids doet dit niet.
Volgens Hanna is het grootste probleem onder de – jonge – Palestijnen luiheid. Als ze afgestudeerd zijn, is er geen werk voor hen. Hierdoor leren zij niet hun handen uit de mouwen te steken. Dit is op den duur fnuikend voor hun mentaliteit.

Woensdag heb ik een familie in Al Khadr bezocht. De hoofdpersoon voor mij, Khalil, wat vriend betekent (zo heet Hebron in het Arabisch) was echter niet thuis. Gisteren kwam ik hem met twee broers en een zus in Bethlehem tegen, toen ik de trappen afdaalden op weg naar huis.

Trouwens, op weg van het Al Azza kamp naar huis werd ik voortdurend opgehouden door korte kontakten met deze en gene, jong en oud. Zoveel keer heb ik nog nooit meegemaakt. Een van hen was een Jezuïet, een alleraardigste man, die ik voor de tweede keer in korte tijd ontmoette. Er volgde weer een goed gesprek. Hij komt uit Vermont, VS. Hij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen de kerk, wat ik volledig met hem deel. Binnenkort gaan we er tijd voor nemen om over de ontwikkelingen in Syrië te praten aan de hand van de brief van de Norbertijn, die ik vorige week bij mijn brief meegestuurd heb.

Ik hoorde van de week van problemen in een gezin, waarvan de vader eind vorige eeuw door Israëlische soldaten gedood werd. De drie kinderen groeiden zonder vader op. Zelfs de oudste zoon werd door soldaten met de dood bedreigd. Hoe het ook zij, hij kreeg een vriendin met wie hij in de koffer dook zonder getrouwd te zijn. Dit accepteerde de familie van de vriendin niet en bedreigde de jongen en zijn familie, tenzij hij nog deze maand met zijn vriendin trouwt om de eer van de familie te redden. Ik hoor wel wat de verdere ontwikkelingen zullen zijn.

De verkiezingen hebben een verrassende ontwikkeling in gang gezet richting twee partijen. De VVD is groter dan ooit en de PvdA heeft een grote achterstand weggewerkt. Die twee partijen moeten het samen zien te rooien met steun van een derde vanwege een gebrek aan voldoende steun in de Eerste Kamer.
Ik kwam een interessante opmerking bij de uitslagen tegen. Het is het verwijt, dat Rutte een gebrek aan moreel zou vertonen. Ik denk dat het wat ingewikkelder in elkaar steekt. Ik vermoed dat hij een hekel heeft aan moraalridders, die zeggen hoe je te leven hebt in de trant van: ik vind dat jij… Ik kom hier uit bij de eerste regel van ons minderbroeders, waar Franciscus zegt, dat de broeders moeten preken met hun daden. Zo ben je ook geloofwaardiger dan met het afsteken van mooie praatjes. Politiek is een valkuil van mooie praatjes.
Ditzelfde geldt ook voor de kerken. Zij hebben hun moreel gezag verloren door het contrast tussen hun woorden en hun daden.

Een vreemd verhaal vond ik de zaak van de TBS’er, die bij begeleid verlof zijn begeleidster verkrachtte. Ik snap hier niets van. De man is een zedendelinquent. Door een vrouw als begeleidster mee te sturen, bind je de kat op het spek.

Afgelopen dinsdag las ik in een Belgische krant, dat de 11-jarige voetballer Tajinder op een agressieve wijze door de scheidsrechter van het veld gestuurd werd, omdat hij als Sikh een patka droeg: een band rond zijn hoofdhaar, want Sikhs laten hun haar niet knippen en laten daarom hun haar niet zien. Het is kennelijk moeilijk om met andere culturen om te gaan.

tajinder 11 mag niet voetballen omdat hij patka draagt

Vanmorgen vertelde mijn Jordaanse medebroeder Ibrahim, dat in Aleppo kinderen met pistolen rond de kerk staan om ze te beschermen tegen de zogeheten rebellen. Soldaten van het Syrische leger worden wel toegelaten.
Komende week is er in Den Haag een bijeenkomst van zogenaamde vrienden van Syrie om de zogeheten rebellen te steunen.
Ibrahim vertelde ook, dat de bezineprijs omlaag is gegaan.

Ik voeg een paar aanhangsels toe. Één is een artikel van Marcel van Dam, die waarschuwt voor teveel bezuinigingen, waarbij hij zich in goed gezelschap bevindt van onder meer de oud-minister van financiën van VVD-huize: Witteveen. Hij geeft hierbij sterke argumenten voor. Het lijkt me interessant na te gaan van wie of wat staten geld lenen.
Verder is er een rapport over de aanval op de in aanbouw zijnde reactor in Syrië vijf jaar geleden en een verzoek van de Palestijnse Autoriteit om een herziening van het economisch accoord van Oslo met Israël.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

I’m a bit simple in. When in a stadium spectators behave like in the movie towards Muhammad, the game stopped. A player with similar behavior comes to court. But here it is done a hypocritical appeal to freedom of expression. But the latter is primarily intended to protect political opposition. The film is a form of post-adolescent behavior and should be treated as such.

Last Monday was indeed a general strike throughout the West Bank. Yet there were a few shops open in Bethlehem. I walked through the city and a man told me what the problem is global: leaders are selfish. He said, “You and I pay the price for it.”

08. a single shop open

In Ramallah were shopkeepers who opened their shop, kindly asked to close the shop again. From Husam I heard that the president shows little understanding for the situation in which people find themselves. More seriously, in the center of Ramallah a man in front of his 5 year old daughter poured gasoline over him. Police went around him and treated him kindly, took him to the police station, where he was tortured. A journalist made a recording of it and asked money from who wanted to see it. A new form of prostitution.

On Thursday I visited the mother of Mohanad. She is back home from a treatment to her back in the hospital, but more needs to be done, which costs money. She does not want this at the expense of her children and therefore remains at home. Walking is a problem for her.

Another strong woman is Sana, who works hard to pay for the study of her son for dentist. He is studying in Cairo. Her other son is studying in Jericho. She is home alone with her daughter Nouran. The last is about thirteen years. Her problem is that she misses girls of her age with whom she can talk. She is bored, so she told me.

Last Tuesday I could finally visit. As a guide, he is constantly on the move and he does it with pleasure. He is pride on his work. Often he must inform people about the actual situation in Bethlehem, because – Israeli – Guide does not.

20. tourists are buying

According to Hanna is the biggest problem among – young – Palestinians is laziness. When they graduate, there is no work for them. This doesn’t teach them to do something anyhow. This is eventually fatal to their mentality.

Wednesday I visited a family in Al Khadr. The main person for me, Khalil, which means friend (so Hebron is called in Arabic), was not at home. Yesterday I had met him with two brothers and a sister in Bethlehem, as I descended from the stairs on the way home.

Besides, on the way from the Al Azza camp home, I was constantly stopped by short contacts with different persons, young and old. So many times I’ve never experienced. One of them was a Jesuit, a most charming man I met for the second time in a short time met. There was another good conversation. He comes from Vermont, USA. He is concerned about the developments within the church, which I fully share with him. Soon we will have to take time to speak on the developments in Syria on the basis of the letter of the Norbertine that last week I’ve sent with my last week’s letter.

I heard the week of problems in a family whose father late last century was slain by Israeli soldiers. The three children grew up without a father. Even the oldest son was threatened with death by soldiers. Anyway, he got a girlfriend with whom he has intercourse without being married. The family of the girlfriend doesn’t accept this and threatened the boy and his family, unless he marries this month with his girlfriend to save the honor of the family. I will hear what further developments will be.

I found an interesting comment on the results of the elections in the Netherlands. It is the criticism that Prime Minister Rutte would show a lack of morale. I think it’s more complicated works. I suspect he hates moralists who say how you have to live in the lines of: I think you … I come here from the first rule of our friars, where Francis says that the brethren should preach by their deeds. So you are more credible than blarney. Politics is a pitfall of flattery.
The same applies to the churches. They have lost their moral authority by the contrast between their words and their deeds.

Last Tuesday I read in a Belgian newspaper, the 11-year-old footballer Tajinder sent off the field by the referee in an aggressive manner because he as a Sikh wore a Patka: a band around his hair, because Sikhs don’t let cut their hair and therefore don’t let see their hair. It is obviously difficult to deal with other cultures.

patka

This morning my Jordanian fellow brother Ibrahim told me, that in Aleppo children with guns are around the church to protect it against the so-called rebels. Soldiers of the Syrian army are accepted. Next week there is a meeting in The Hague of so-called friends of Syria to support the so-called rebels.
Ibrahim also said that the petrol price has gone down.

I add two attachments.
There is a report about the attack on the reactor under construction in Syria five years ago and the Palestinian Authority’s request for a review of the economic agreement of Oslo with Israel.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:


PA asks Israel to review Oslo economic accordback to menu attachments

a report about the attack on the reactor under construction in Syria five years agoback to menu attachments

Marcel van Dam: ‘Nederland heeft de verkiezingen verloren’back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.