382 she was willing to (nuclear?) war if Israel threatens to be defeated

Bethlehem 22 september 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Hier is afgelopen vrijdag de wintertijd ingegaan. Aanvankelijk zou dat komende week gebeuren, maar dit is een week vervroegd, omdat in Israël vandaag de wintertijd is ingegaan. Dit laatste is weer gebaseerd op het feit, dat komende woensdag Grote Verzoendag is, een belangrijk Joods feest. De wintertijd moet dan ingegaan zijn. Het is handig, als de verandering van tijd in de West Bank en Israël zoveel gelijktijdig mogelijk plaatsvindt.

19. girls

Bethlehem September 22, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Here is last Friday discussed the wintertime. Initially this would happen next week, but this is a week early, because in Israel the wintertime begins today. The latter is based on the fact that next Wednesday is the Day of Atonement, an important Jewish feast. Then it has to be the wintertime. It is useful, if the change of time in the West Bank and Israel happens as much as possible at the same time.

Het rumoer om de anti-Moslimfilm gaat maar door. Een vriend van mij, die tot onze parochie hoort, gaf mij als commentaar, dat dit – de film – Amerikaanse en Europese democratie is. Een van zijn dochters liet hem het filmpje zien. Hij typeerde de woorden en beelden als “disgusting”. Een andere vriend van mij, die ook Christen is, merkte op, dat zoiets wel tegen Christenen en Moslims kan, maar niet tegen Israël. Want dan ben je anti-semiet.

Een Jordaanse medebroeder sprak het vermoeden uit, dat de vrijmetselarij hier achter zit. Die stuurt aan op haat tussen Christenen en Moslims. Ik ken een Palestijnse medebroeder, die hier alert op is, denkt vermoedelijk in dezelfde richting.
In ieder geval is hier sprake van een botsing tussen twee werelden. Zelf had ik al snel na mijn eerst komst in het Heilige Land het gevoel, dat Europa een eiland is met als zorg waar de volgende vakantie door te brengen. Hier speelt het echte leven af: hoe breng ik eten op tafel voor mijn kinderen. Is er toekomst voor hen?

Van de week sprak ik mijn vriendin Hadassah, die beducht is voor een spoedige oorlog van Israël met Iran. Mijn Poolse vriend, die van de week jarig was, was op vakantie in Egypte geweest. Daar merkte hij weerzin tegen de VS en Israël. Zo ziet onze wereld weinig vrolijk uit.

Ik kwam gisteren een citaat van toenmalige premier van Israël, Golda Meir, in een interview uit 1971 tegen, die voor mij schokkend was: “ ‘Prime Minister, I want to be sure that I understand what you are saying…You are saying that if ever Israel was in danger of being defeated on the battlefield, it would be prepared to take the region and the whole world down with it?’ Without the shortest of pauses for reflection, and in the gravel voice that could charm or intimidate American presidents according to need, Golda replied, “Yes, that’s exactly what I’m saying.” M.a.w. zij was bereid tot een (nucleaire?) wereldoorlog als Israël verslagen dreigt te worden. dit citaat is terug te vinden in een aanhangsel bij deze brief onder de titel The Passionate Attachment

Het valt me overigens op, dat in de zaak van drie leden van Pussy Riot wel berichtgeving over is, maar het ontgaat mij of er ook protesten zijn geweest ten gunste van deze vrouwen, die de moed getoond hebben zich te verzetten tegen de verkiezing van Poetin tot president van Rusland en de steun van de Russisch Orthodoxe kerk aan Poetin. Zij zijn wel door Amnesty erkend gewetens gevangenen en door de unie van solidariteit met politieke gevangenen als politieke gevangenen.

Dezelfde Jordaanse medebroeder sprak de vrees uit, dat Christenen uit het Midden Oosten verdwijnen, omdat steun van elders verdwijnt.

Dichter bij huis: vorige week zaterdag heeft Jack weer een ongeval gehad. Hij had de schoonmaak van een put op zich genomen. Anderen voerden het uit, maar hij moest wel zelf controleren of het werk goed gedaan was. Hij daalde hiervoor in de put af, maar tot twee keer lukte het hem niet omhoog te klauteren. Hij viel terug en kreeg problemen met een hand. Hij kan enkele weken niet werken. Het was voor zijn familie wel schrikken na het ongeval van twee jaar geleden, toen hij van een dak afviel.

Dinsdag ben ik bij de familie van Mohanad geweest. Van zijn oudste broer, die politieman in Hebron is, hoorde ik, dat tijdens protesten vorige week, 38 agenten gewond zijn geraakt. Daar ging het kennelijk harder aan toe dan in Bethlehem.
Ik merkte dat de jongste broer van Mohanad, Murad kennelijk graag met mij wil praten., daar ga ik ruimte voor maken.

Ondertussen heb ik met mijn hiphopper Hajj MC tot nu toe alleen telefonisch kontakt gehad. ’s Morgens is hij in een studio bezig met een radioprogramma en ‘s middags en ’s avonds werkt hij in een hotel.

Van Toine, de andere Nederlander in Bethlehem, hoorde ik, dat er deze zomer het watertekort ernstiger was dan voorgaande jaren. Dat gold alleen voor Bethlehem.

Iets aardigs aan het eind: gisteren zat ik in de bus naar Bethlehem. Er stapten twee vrouwen in de bus. Een van hen ging naast mij zitten. Ik merkte, dat zij Nederlanders waren. De vrouw naast mij vroeg mij in het Engels, of ik Engels sprak. Ik antwoordde in het Nederlands, dat ik ook Nederlands sprak. De twee vrouwen werken als vrijwilligster in West Jerusalem en waren op weg naar de Clarissen. Tot mijn verbazing hadden zij geen benul van Franciscus, de grote inspirator voor Clara.

Als aanhangsel heb ik verder toegevoegd een artikel, dat ik geschreven heb over de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan van Damietta als tegengas tegen anti-Moslim sentiment; een artikel over de terugkeer van Joden na de tweede wereldoorlog onder de titel de kleine sjoa. Ik kende dit verhaal al van mijn hoogbejaarde Joodse vriend Meïr. Verder Uri Avnery over Mitt Romney;
tot slot als een hartversterker een wijsheid uit India.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

The clamor for the anti-Muslim film goes on. A friend of mine, who belongs to our parish, gave me as comment that this – the movie – is American and European democracy. One of his daughters showed him the small movie. He typed the words and images as “disgusting”. Another friend of mine, who is also a Christian, noticed that something against Christians and Muslims is allowed, but not against Israel. Because then you’re anti-Semite.

A Jordanian fellow friar expressed the suspicion that Freemasonry is behind it. They want to provoke hatred between Christians and Muslims. I know a fellow Palestinian brother, who is alert, thinking probably in the same direction.
In any case there is a clash between two worlds. I myself had soon after my first arrival in the Holy Land the feeling that Europe is an island with care where to spend the next vacation. Here is real life: how do I put food on the table for my kids. Is there a future for them?

Last week I talked my friend Hadassah, which is wary of an early war between Israel and Iran.

My Polish friend, who celebrated his birthday this week, was on holiday in Egypt. There he noticed revulsion against the U.S. and Israel. This is how little cheerful our world is.

Yesterday I saw a quote from then Prime Minister of Israel, Golda Meir, in an interview in 1971, which was shocking to me, ‘Prime Minister, I want to be sure that I understand what you are saying…You are saying that if ever Israel was in danger of being defeated on the battlefield, it would be prepared to take the region and the whole world down with it?’ Without the shortest of pauses for reflection, and in the gravel voice that could charm or intimidate American presidents according to need, Golda replied, “Yes, that’s exactly what I’m saying.” I.e. she was willing to (nuclear?) war if Israel threatens to be defeated. This quote is found in an attachment to this letter under the title The Passionate Attachment

I notice also, that in the case of three members of Pussy Riot it has coverage, but it escapes me whether there have been protests in favor of those women who have the courage to oppose the election of Putin President of Russia and the support of the Russian Orthodox Church to Putin. They are recognized by Amnesty prisoners of conscience and by the union of solidarity with political prisoners as political prisoners.

The same Jordanian fellow friar said he has the fear that Christians will disappear from the Middle East, because support from elsewhere disappears.

Closer to home, last Saturday, Jack again had an accident. He had the responsibility for the cleaning of a well. Others did the job, but he had to check whether the work was well done. He went down in the well, but twice he was not able to climb up. He fell back and got problems with one hand. It may take several weeks to work again. It was a shock for his family after the accident two years ago, when he fell off a roof.
Tuesday I went to the family of Mohanad. From his elder brother, who is policeman in Hebron, I heard that during protests last week, 38 policemen were injured. There it was obviously harder off than in Bethlehem.

I noticed that the youngest brother Mohanad, Murad apparently like to talk with me. There I go to make time.

Meanwhile I have had only telephone contact with my rapper Hajj MC until. In the morning he is working in a radio studio and afternoons and evenings he works at a hotel.

rapper Hajj MC

From Toine, another Dutchman in Bethlehem, I heard that this summer the water shortage was more serious than in previous years. This applied only to Bethlehem.

Something nice at the end: Yesterday I sat in the bus to Bethlehem. Two women stepped on the bus. One of them sat next to me. I noticed that they were Dutch. The woman next to me asked me in English if I spoke English. I replied in Dutch that I spoke Dutch. The two women work as a volunteer in West Jerusalem and were on their way to the Poor Claries. To my surprise, they had no idea of Francis, the great inspiration for Clara.

As Attachment I further add an article I wrote about the encounter between Francis and the Sultan of Damietta as counteract against anti-Muslim sentiment; Furthermore Uri Avnery about Mitt Romney and lastly as a heart amplifier wisdom from India. Greetings from Bethlehem, Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1. Encounter between Francis and the Sultan of Damiettaback to menu attachments

2. Uri Avnery about Mitt Romneyback to menu attachments

3. wisdom from Indiaback to menu attachments

4. The Passionate Attachmentback to menu attachments

5. de kleine sjoa.back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.