383 be friars of the people

september 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Bethlehem September 30, 2012

Dear people,

Peace and all good.


Ik heb van de week enkele goede gesprekken gehad. Het begon met Husam, die nu als profesionele acteur via Berlijn voor een presentatie naar Milaan is gereisd.
Daar heeft hij enkele optredens. Daarna reist hij naar Luik voor andere optredens. Zo verdient hij nu zijn boterham. Dank zij zijn opleiding heeft hij nu een scherpe kritische blik op Arabieren, die zich gemakkelijk kunnen voordoen als volmaakte mensen, maar daarachter schuilt heel wat beperkingen. Zij kunnen zich voordoen als Moslims, maar in hun presentatie blijkt daar weinig van.
Hij kwam met de in het Westen geliefde omschrijving van vrijheid: die eindigt, waar de vrijheid van de ander begint. Voor mij is het een nietszeggende uitspraak. Voor mij betekent vrijheid, dat ieder mens het recht heeft zijn/haar talenten te ontplooien in dienst van de gemeenschap.
Hij vertelde mij iets opvallends. Het betreft maandelijkse schommelingen van de waarde van de dollar tegenover de shekel. Als de mensen hun salaris krijgen stijgt de waarde van de dollar.  Dan moeten mensen met een lening in dollars bij de bank meer shekels neertellen om hun schuld in dollars af te betalen. Zo worden mensen afgeknepen. De mensen hebben schulden, omdat premier Fayyad banken ertoe hebben aangezet om leningen te verschaffen, zodat mensen huisraad en auto’s kopen. Hierna houden de mensen zich vervolgens bezig met de vraag hoe de maandelijkse aflossingen te betalen. Kennelijk is de achterliggende gedachte, dat mensen met geldzorgen minder gauw in opstand zullen komen. Zij moeten harder werken om het hoofd boven water te houden.

De boeren hebben het dit jaar ook zwaar. Vorig jaar kostte 1 kilo druiven 7 shekel. Dit jaar kost 1 kilo 3 shekel en 4 kilo 10 shekel. Dit is mogelijk, doordat er veel Israëlische druiven op de markt zijn gedumpt.

01. products from farmers

Aan de ene kant laat de Palestijnse Autoriteit zien, dat het leven wat goedkoper is geworden, maar aan de andere kant daalt het inkomen van hun eigen boeren. Een zegening van de vrije markt.

Zijn broer Wisam heb ik ook gesproken. Ik hoorde van hem een prima taakopvatting als advocaat: de wet is voor de armen. Dit klinkt mij franciscaans in de oren.

Maandag sprak ik eindelijk met mijn hiphopper Hajj. Hij leidt nu een druk bestaan. Zeven dagen per week begint hij de dag met een radioprogramma om 8 tot 2 uur ’s middags. Van 2 uur ’s middags tot 10 uur ’s avonds werkt hij als kelner in een hotel. Hierna gaat hij tot 1 uur aan de slag in een kleine studio om muziek te maken. Hij is niet lui.
Het was niet gemakkelijk om naar hem toe te komen, wat er was een taxi- en busstaking gaande. Maar met de benenwagen kom je een heel eind.

Woensdag bezocht ik Jack en heb met hem en zijn dochter Razan een goed gesprek gehad. Het leven is voor Razan niet eenvoudig. Een steun in de rug is wel prettig. Tegelijk weet Jack nu beter hoe met zijn dochter om te gaan. Voor een jonge vrouw is het belangrijk met andere vrouwen te kunnen praten. Haar moeder is overleden en zij heeft geen zus.

Hierna bezocht ik Mohanad, die nu volop aan het studeren is. Hij maakte mij iets duidelijk over zijn verblijf in de Israëlische gevangenis. Een probleem is hoe om te gaan met het feit van gevangen zitten. Palestijnen weten, dat ze dit risico lopen, maar zijn niet getraind in het ermee omgaan. Zij zijn met hun geest bij hun familie en vrienden, maar hebben geen contact. Ik denk dat het de kunst is zich te concentreren op het hier en nu met vragen als: hoe gaan andere gevangenen met hun situatie om en hoe behandelen de verschillende Israëliërs hem.

Vrijdag bezocht ik een recente vriend in Al Khadr. Hij heet Khalil en heeft 8 broers en 2 zussen. Hij is heel vriendelijk. Ik vermoed wel, dat hij onuitgesproken wel wat van mij verwacht. Ik denk niet dat het om geld gaat, maar meer om morele steun. Hij heeft werk.

Gisteren heb ik Rajaa bezocht, de moeder van het gezin, die ik via een Duitser ken. Haar vader is vorige week overleden. Zij was voortdurend met de condoleancebezoeken van verwante en vrienden bezig, maar gisteren was zij thuis. Haar man, Amer was nog bij haar familie. Het bleek, dat ook hier het een probleem is voor artsen om slecht nieuws te vertellen. Artsen vertelde haar vader niet, dat hij kanker had, terwijl de man wel zag, dat het niet goed met hem ging.

Ter afleiding gebeurde er iets leuks. Wij keken tv naar een programma uit Koeweit. Het ging erom dat mensen probeerden de leeftijd te raden van een vrouw, die goed verzorgd was. De schatting liep tussen de 26 en 33. Dit maakte voor mij duidelijk, dat betreffende vrouw ouder moet zijn en schatte 41. Het was 45. Vervolgens vroeg Rajaa mij te schatten hoe oud zij was. Ik schatte precies goed. Niet onaardig.

Gisteravond hoorde ik onweer na een hete dag (34 graden) en begon het zelfs te regenen. Dit was een ongewoon weerpatroon. Gewoonlijk komt er na een hete dag geen onweer of regen.
Ik hoorde van iemand, dat een van de bezigheden in het Deheisha kamp is het maken van molotovcocktails om die tegen de soldaten te gebruiken. Het kamp is zo dicht bebouwd, dat de jongeren gemakkelijk weg kunnen komen.

Het gedoe in Haren vorige week heeft nog een hele nasleep. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Ik trof een uitstekende waarnemingsrapportage in een krant aan, zie bijlage. Het was een beschrijving van hoe waanzinnig jongeren waren geworden met een zogenaamde held, die jongeren wist op te zwepen. Één aspect kan ik aangeven, wat een rol speelt. Ik heb hier in Bethlehem de ervaring opgedaan, dat jongeren zich in het donker anders uiten dan bij daglicht. Het is wel precies omgekeerd. Ik ken jongeren, jongens en meisjes, met wie ik een goede verstandhouding heb. Overdag, als ik ze tegenkom, laten ze er niets van blijken, maar ’s avonds in het donker wel. In Haren gebeurde het omgekeerde. Dan komt ineens de schaduwzijde naar boven, waar jongere kennelijk niet mee hebben leren omgaan. Ik vermoed, dat in Nederland conflicten tussen jongeren en volwassenen vermeden worden. Dan leren jongeren niet, dat een conflict niet betekent, dat ze gedumpt worden, waar zij wel bang voor zijn. Ik heb er zelf positieve ervaringen mee, dat een conflict heilzaam kan zijn, omdat ik een jongere niet laat vallen.

Tot slot las ik de → brief van de minister generalis, de broeder, die verantwoordelijkheid voor de broederschap over de hele wereld draagt, bij gelegenheid van het feest van Franciscus van Assisi. Het is een zeer inspirerende brief, die de broeders oproept erop gespitst te zijn broeders van het volk te zijn. Hij stelt onze levensstijl aan de orde.

Als bijlage voeg ik een verhelderend en boeiend artikel van een Palestijn over Palestijnse ethos. Hij laat zien wat drijfveren voor Palestijnen (en Arabieren) zijn.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

This week I have had some good conversations. It started with Husam, who has traveled now as professional actor via Berlin for a presentation to Milan.
There he has a few performances. Then he travels to Liege for other performances. So now he earns his living. Thanks to his education as an actor, he now has a sharp critical view at Arabs, who could easily pose as perfect people, but behind it lays a lot of restrictions. They can occur as Muslims, but in their presentation shows little of.
He got from the West the popular definition of freedom: that ends where the freedom of another begins. For me it is a meaningless statement. For me freedom means that every person has the right to develop his / her talents serving the community.
He told me something remarkable. It regards monthly fluctuations in the value of the dollar against the shekel. If people get their salary increases the value of the dollar. Then people with a loan in dollars in the bank have to count down more shekels to pay off for their debt in dollars.

08. demonstration against prime minster Fayyad

Thus, people are pinched. The people have debts, as Prime Minister Fayyad has encouraged banks to provide loans, so people buy cars and furniture. After the deals people then are busy with the question of how to pay the monthly repayments. Apparently the idea behind this is that people with money worries are less likely that they will revolt. They have to work harder to manage their life.

The farmers have this year also heavy. Last year took 1 kg grapes seven shekels. This year will cost 1 kilo 3 shekel and 4 kilos 10 shekels. This is possible, because a lot of Israeli grapes are dumped on the market. On the one hand, the Palestinian Authority shows that the life has become cheaper, but on the other hand decreases the income of its own farmers. A blessing of the free market.

His brother Wisam I have spoken. I heard from him a good mission statement as a lawyer: the law is for the poor. This sounds to me Franciscan in the ears.

Monday I finally spoke with my rapper Hajj. He now leads a busy life. Seven days a week, he starts the day with a radio program from 8 to 2 pm. From 2 pm to 10 pm, he works as a waiter in a hotel. After this he goes to a small studio to make music until 1 o’clock. He is not lazy.
It was not easy for him to come, because there was a taxi and bus strike going on. But by foot I managed it.

Wednesday I visited Jack and his daughter Razan and had a good talk with them. Life is not easy for Razan. A boost is nice. Simultaneously Jack knows better how to deal with his daughter. For a young woman, it is important to talk with other women. Her mother passed away and she has no sister.

Then I visited Mohanad, who is now in full study. He made me something clear about his stay in the Israeli prison. One problem is how to deal with the fact of living in a prison. Palestinians know that they are at risk, but are not trained to deal with it. They are using their minds to be with their family and friends, but do not touch them. I think the trick is to focus on the here and now with questions like: how do other prisoners deal with their situation and how the different Israelis handle him.

13. Friday afternoon

Friday I visited a recent friend in Al Khadr. He called Khalil and has 8 brothers and 2 sisters. He is very friendly. I suspect that he expects unspoken something from me. I do not think the money is the point, but more for moral support. He has a job.

Yesterday I visited Rajaa, the mother of the family, who I know through a German. Her father dies last week. She was constantly busy with the condolence visit of relatives and friends involved, but yesterday she was home. Her husband, Amer was still with her family. It appeared that also here it is a problem for doctors to tell bad news. Doctors didn’t tell her father that he had cancer, while the man did see, it’s not good on him.

A distraction made some fun. We watched a TV program from Kuwait. The point was that people tried to guess the age of a woman who was well cared for. The estimate was between 26 and 33. This made clear to me that she is an older women and I estimated 41. It was 45. Rajaa then asked me to guess how old she was. I estimated just right. Not bad.
Last night I heard a thunderstorm after a hot day (34 degree) and even it started to rain. This was an unusual weather pattern. Usually comes after a hot day no thunder or rain.

I heard from someone that one of the activities in the Deheisha camp is making Molotov cocktails for use against the soldiers. The camp is so densely populated, that the young people can get away easily.

The hassle in Haren in the northern part of the Netherlands last week has quite a wake. How could it get out of hand? I found an excellent observation report in a newspaper. It was a description of how insane youth had become with a so-called hero, who knew how to whip young people. One aspect I can say, what played a role. I have the experience here in Bethlehem that young people express themselves differently in the dark than in daylight. It is exactly the opposite. I know young people, boys and girls, with whom I have a good relationship. During the day, when I see them, they leave nothing to show the relationship, but at night in the dark they do it. In Haren happened the opposite. Then suddenly the shadow side appears which young people apparently not have learned to manage. I suspect that in the Netherlands conflicts between youth and adults are avoided. Then young people don’t learn that a conflict does not mean that they are dumped, where they are afraid of. I myself have positive experiences with them that a conflict can be beneficial, because I didn’t drop a youngster.

Finally, I read the → letter from the minister generalis, the brother who held responsibility for the brotherhood throughout the world, on the occasion of the feast of Francis of Assisi. It is a very inspiring letter, which evokes the friars to be eager to be friars of the people.

As attachment I add an enlightening and interesting article about a Palestinian Palestinian ethos. He shows what drivers for Palestinians (and Arabs) are.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1. Palestinian ethosback to menu attachments

2. SOLIDARITY AND RESPONSIBILITYback to menu attachments

3. Harenback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.