384 Independently Hosni and the homeowners wife said that Islam is a peaceful religion.

Bethlehem 7 oktober 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week hebben wij als gebruikelijk ons Franciscusfeest gevierd. Dat begon woensdagavond met het gedenken van zijn sterven op 3 oktober 1226 na zonsondergang.

Bethlehem October 7, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Last week we have as usual celebrated our St. Francis Feast. That began on Wednesday evening with the remembrance of his death on October 3, 1226 after sunset.

16. friends

Om die reden is het feest zelf op 4 oktober.
Na afloop was er wat verfrissing voor ieder. Ik raakte aan de praat met een jongeman, die ik van het jongerenkoor ken. hij verraste mij met de vraag, of ik biecht kon horen. Ik verraste hem met mijn antwoord, dat ik dit niet kon, omdat ik geen priester ben.

Eerder op de dag bezocht ik de familie van Mohanad. Zelf was hij er niet. Zijn moeder heeft op een CD de beelden van haar rug gekregen, waar zij veel last van heeft, maar een oplossing is niet eenvoudig, omdat een ingreep gevaarlijk is.
Er was een ander probleem. De vader van Mohanad had zijn salaris nog niet ontvangen. Normaal gebeurt dat op de eerste dag van de maand. Toen ik er was, kwam het bericht, dat het geld beschikbaar was. Hij werkt in het intercontinental hotel, wat geen armlastig bedrijf is. Met de stijgende prijzen was er geen geld in huis om eten te kopen.
Een jongetje in Deheishakamp, waar Mohanad woont, dacht dat ik Baba Noel was. Ik heb hem in die waan gelaten.
Anton van de naaiwinkel vertelde mij, dat een jongere broer van Ameer hem als kindslaaf heeft opgevolgd met het verkopen van schoenen. Ik heb hem wel zien werken, maar het is mij nog niet duidelijk, of hij werkelijk al zo’n slaaf is.

De toestand in Syrië wordt met de dag erger. Ik sprak gisteren met Mike hierover. Hij gaf wat correcties op het officiële nieuws, dat hij uit Turkse kranten vernam. De afschuwelijke aanslag met een mortiergranaat, dat het leven van vijf Turkse burgers kostte, was een van de wapens, die Turkije aan de zogenaamde rebellen had geleverd. Die gebruikte het tegen Turkije, kennelijk om Turkije over te halen Syrië aan te vallen.
Mike vertelde, dat een groep Turkse parlementsleden een vluchtelingenkamp wilde bezoeken op Turks grondgebied, maar niet toegelaten werden, omdat het in feite een trainingskamp van de zogenaamde rebellen was. Zo zijn er ook zulke kampen in Libanon. Over een maand komt de winter eraan, wat voor de rebellen een probleem zal zijn.
We kwamen ook te spreken over een Syrische cineast, die 7 jaar geleden om het leven kwam bij een terroristische aanslag in Jordanië. Drie hotels waren toen doelwit in een – voor Jordanië – uitzonderlijke aanslag. Hij was het doelwit. De man heette Mustapha Akkad. Hij werd 75 jaar. De reden, waarom hij doelwit was, was dat hij aan een film werkte over Saladin, de Koerd, die in 1187 Jerusalem op de kruisvaarders heroverde. Kunst is kennelijk een gevaarlijk vak, zoals dit ook de Palestijnse cartoontekenaar Naji Al-Ali overkwam, die op 22 juli 1987 in Londen vermoord werd. Op internet is meer informatie over beiden te vinden.

Donderdag bracht ik na de Franciscusviering in Jerusalem een bezoek aan de familie van Hajj. Het is daar altijd op donderdag een drukke bedoening, want dan komen de zussen van Hajj met hun kinderen op bezoek. De broer van Hajj, Hosni, nodigde mij bij hem beneden uit. Hij heeft drie zoons, onder wie een tweeling.
Hierna ging ik eindelijk weer eens op bezoek bij mijn vroegere huiseigenaar van het jongerencentrum. Op weg erheen liepen twee jongeren een stukje met mij op, die ik uit die tijd nog ken. een van hen vroeg of ik rookte en eigenlijk bedoelde hij of ik blowde. Hasj is ook hier geen onbekend verschijnsel, maar daarvoor kun je wel in de gevangenis belanden, zoals ik van Jack hoorde.

Bij de huiseigenaar was het een plezierige gesprek met zijn vrouw, want de man was naar de moskee gegaan voor het gebed en was er blijven hangen om kennelijk met vrienden te praten. Zij vertelde, dat haar man goed bevriend geraakt was met een collega van school, die Christen is. Zij zijn als broers. Dit is goed nieuws.
Onafhankelijk van elkaar zeiden Hosni en de vrouw, dat Islam een vreedzame godsdienst is. Daar hebben zij gelijk in ondanks alle provokaties tot geweld.

08. two friends

Dit is ook te zien bij een Pakistaanse politicus, die vroeger een beroemde cricketer was: Imran Khan, die een mars houdt tegen de onbemande vliegtuigen, die vele burgerslachtoffers maken in de strijd tegen het terrorisme.

Het weer is woensdag weer normaal geworden. Ervoor leek het, alsof we in de tropen zaten: vochtig heet. Met name ’s morgens voelde het alsof ik in Nairobi was.

Als aanhangsel voeg ik een foto van een goud- en kopermijn in het vroegere Nieuw Guinea. Het ligt in Timika, waar een Nederlandse medebroeder leeft en werkt.

Een ander aanhangsel gaat over een demonstratie van een groep Joden op het compound van de Al Aqsa moskee.

Tot slot de brief van de minister generaal bij gelegenheid van het Franciscusfeest.

Vanavond komt de generale visitator op bezoek om met iedereen te spreken als aanloop naar de verkiezing van een nieuwe custos, eindverantwoordelijke voor de broeders in het Heilige Land.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

For that reason, the feast itself is on 4 October.
Afterwards there was some refreshment for everyone. I had a conversation with a young man, whom I know from the youth choir. He surprised me by asking if I could hear confessions. I surprised him with my answer that I could not, because I’m not a priest.

Earlier that day I visited the family of Mohanad. He himself was not there. His mother has got a CD with the images of her back, where she suffers from, but a solution is not easy, because surgery is dangerous.
There was another problem. Mohanad’s father had not received his salary. Normally this is done on the first day of the month. When I was there, it was reported that the money was available. He works in the intercontinental hotel, which is not a destitute company. With rising prices, there was no money in the house to buy food.
A boy in Deheisha camp where Mohanad lives, thought I was Baba Noel. I left him in that delusion.
Anton from the tailor shop told me that a younger brother of Ameer has succeeded him as a child slave selling shoes. I’ve seen him working, but it’s not clear to me whether he really is such a slave.

The situation in Syria is deteriorating by the day. I spoke yesterday with Mike about this. He gave some corrections to the official news that he learned from Turkish newspapers. The horrific attack with a mortar, that left the lives of five Turkish citizens, was one of the weapons that Turkey had delivered to the so-called rebels. They used it against Turkey, apparently to persuade Turkey to attack Syria.
Mike told that a group of Turkish parliamentarians wanted to visit a refugee camp in Turkish territory, but were not allowed, because it is in fact a training camp of the so-called rebels. There are also such camps in Lebanon. Over a month, the winter is coming, what will be a problem for the rebels.
We talked about a Syrian filmmaker, who was killed in a terrorist attack in Jordan seven years ago. Three hotels were then targeted in – for Jordan – exceptional attack. He was the target. The man called Mustapha Akkad. He was 75 years old.

Mustapha Akkad

The reason why he was targeted was that he was working on a film about Saladin, the Kurd, who recaptured Jerusalem from the Crusaders in 1187. Art is obviously a dangerous profession, like for the Palestinian cartoonist Naji Al-Ali, who was killed in London on 22 July 1987. On the internet you can find more information about both.

Thursday after the celebration of St. Francis Celebration in Jerusalem I visit the family of Hajj. It’s always a busy scene on Thursday, because then the sisters of Hajj come to visit with their children. The brother of Hajj, Hosni, invited me to his home downstairs. He has three sons, including a twin.
Then I finally went again to visit my former landlord of the youth center. On the way there were two young people walking a piece with me, who I know of that time. One of them asked if I smoked and actually he meant if I smoked weed. Hashish is also not unknown here, but because of this you can be put in prison, as I heard from Jack.

With the wife of the homeowner I had a pleasant conversation, because her husband had gone to the mosque for prayer and there was apparently stuck to talk to friends. She told me that her husband had a close relationship with a colleague from school, a Christian. They are like brothers. This is good news.
Independently Hosni and the woman said that Islam is a peaceful religion. They are right in spite of all provocations to be violent.
This is also seen with a Pakistani politician who was formerly a famous cricketer: Imran Khan, who holds a march against the unmanned aircraft, which causes many civilian casualties in the fight against terrorism.

On Wednesday the weather became again normal. Before it seemed as if we were in the tropics: humid hot. Particular in the morning I felt like I was in Nairobi.

As attachment I add a picture of a gold and copper mine in the former Dutch colony New Guinea. It is located in Timika, where a Dutch fellow friar lives and works.

Another attachment is ​​about a demonstration of a group of Jews in the compound of the Al Aqsa mosque.

Finally, I attach the letter from the Minister General on the occasion of the Feast Francis.

Tonight the general visitation arrives to talk with everyone as preparation for the election of a new custos, the final responsible for the friars in the Holy Land. Greetings from Bethlehem, Louis
19 bijlagen — Alle bijlagen downloaden Alle afbeeldingen weergeven Alle afbeeldingen delen

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte








attachments:

1 copper and goldmine Timika, East Indonesia


2 Israeli tour of Al Aqsa compound back to menu attachments

2 Israeli tour of Al Aqsa compound



back to menu attachments

3 Solidarity and responsibility



back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.