385 Almost murded by infidels, who do not know what Islam means

Bethlehem 14 oktober 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Er is afgelopen week weer genoeg gebeurd. Ik wil beginnen met de moordaanslag op Malala Yousafzai, een 14 jarig meisje, die zich inzet voor het recht op onderwijs voor meisjes.

Bethlehem October 14, 2012

Dear people,

Peace and all good.

There happened enough last week. I want to start with the attempt to kill Malala Yousafzai, a 14 year old girl, who is committed to the right to education for girls.

Malala Yousafzai


De Taliban had dit recht geblokkeerd in het gebied waar zij woont: de Swat vallei in een deel van Pakistan. Ik heb haar geschiedenis nagelezen in Wikipedia. Wat mij opviel, was dat haar vader een grote rol in haar strijd speelt. Hij stimuleerde haar haar belevenissen op te schrijven in een blog voor de BBC. Hij stimuleerde haar de politiek in te gaan. Iedere avond sprak hij met haar over de politiek, als haar twee jongere broertjes naar bed waren gegaan.
Nu zijn er mensen, die menen in de aanslag een bewijs te zien, dat de Islam niet deugt. Die mensen zijn net zo bekrompen en ongeletterd als de Taliban. Immers, zij veroordelen daarmee het geloof van Malala en haar familie, terwijl de Taliban ongelovigen zijn, die niet weten, wat de Islam inhoudt. Zij leven nog in de tijd van vóór de profeet Mohammed. De Islam verbiedt net als andere godsdiensten mensen te doden. Met één vers uit de Koran is dit aan te tonen, namelijk Soera 60,7. Daar staat het volgende: It may be that Allah will establish friendship between you and those of them who were your enemies. Allah is All-Powerful, and Allah is All-Forgiving, All-Merciful. Misschien wil God vriendschap vestigen tussen jou en die jou vijanden waren. Dit sluit het doden van vijanden uit. Die lui van de Taliban zijn kennelijk niet geïnteresseerd in hun eigen cultuur zoals die van de Pashtoen, waar Malala toe behoort. Haar vader is wel geletterd, hij is een dichter en heeft enkele privéscholen.
Een foto van Malala Yousafzai heb ik toegevoegd. Ik vind dat haar gezicht boekdelen spreekt.

Dicht bij huis kom ik hetzelfde probleem van ongeletterd zijn tegen. De schoonfamilie van Raida, de vijf broers van haar man en haar schoonvader, menen het recht te hebben om naar believen bij haar binnen te komen, wanneer het hun uitkomt zonder te kloppen. Zij hebben allemaal een sleutel van haar huis. Raida wil hoe dan ook een eind aan die situatie maken. Volgens de Koran behoren zij eerst aan te kloppen en te wachten of ze toegelaten worden.
Ik vroeg haar of haar schoonfamilie gestudeerd heeft. haar antwoord was dat op een na niemand gestudeerd heeft. Daar wringt volgens mij de schoen. Ongeletterd doen zij waar zij zin in hebben. Daarom is goede scholing belangrijk. Ik bedoel hiermee, dat kinderen nu nog de Koran uit hun hoofd leren opzeggen zonder te leren lezen wat er staat. Mijn hiphopper Hajj is juist met dit laatste bezig tot zijn grote voldoening.
Gistermorgen kwam hij bij mij op bezoek. Hij vertelde mij, dat hij juist die dag voor het laatst zijn programma op de radio presenteert en dat dan iemand anders het van hem overneemt. Zo heeft hij meer tijd voor zijn familie.

Afgelopen week hadden wij bezoek van de visitator, die met alle broeders praat voorafgaand aan de keuze van een nieuwe custos. Helaas spreekt hij geen Engels en ik geen Italiaans. Ik heb daarom mijn verhaal op papier gezet. Hij zal erop reageren.

Vrijdag was ik op bezoek bij de familie Alazza. Het bleek dat zij te maken hebben met een probleem in de familie. Een achternicht van de vader is zonder ouders, die beiden overleden zijn, en wordt in de directe familie niet opgevangen. Het ziet ernaar uit, dat zij, een vrouw van in de 20, bij hen terecht kan. Ik heb met moeder Alazza een tijdje kunnen praten en zij liet zien, hoe zij in het leven staat: zeer positief en helpen, waar zij dat kan. Ondertussen verblijft hun zoon Husam als acteur in Luik tot midden volgende maand.

Gisteren bezocht ik Rajaa. Zij was heel verdrietig. Na het verlies van haar vader vorige maand heeft zij nu problemen met haar zwangerschap. Bid met haar.

Hierna bezocht ik Sana. Toen ik binnenkwam, was er een drukte van belang. Een vrouw met drie tienerdochters en een zoontje waren op bezoek plus een blinde jonge vrouw, die ik nog uit mijn tijd van het jongerencentrum in Al Doha ken. zij herkende mij onmiddellijk aan mijn stem en wil mij op haar bruiloft uitnodigen, als ze gaat trouwen. Zoiets is natuurlijk wel leuk.

Komende woensdag begint Sana aan een reis, die voor iedere Moslim de belangrijkste in zijn of haar leven is: de pelgrimstocht naar Mekka. Zij zal twee weken weg zijn. Woensdag gaat zij naar Jordanië om donderdag het vliegtuig naar Mekka te nemen. Zoiets gebeurt veel, omdat de brug over de Jordaan naar het vliegveld van Amman maar beperkt open is en de vliegtuigen vaak ’s morgens vroeg vertrekken. Reizigers moeten dan voor één dag een hotelkamer huren.

Dan was aan het begin van de week de publikatie van het rapport Samson. Voor mij was het geen verrassing. Ik heb jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt en was toen al op dit probleem van misbruik gestuit. Ik heb er toen ook werk van gemaakt en in één geval is er zeker werk van gemaakt. Van het andere geval is mij dit onbekend.
Het zou nu logisch zijn, als er een onderzoek naar misbruik binnen familieverband komt. Dit zal een stuk lastiger zijn, maar wel nodig. Wij weten bijvoorbeeld, dat vorig jaar een 11 jarig meisje van een kind beviel, verwekt door haar vader.
Zo is misbruik een probleem dat de hele samenleving aangaat. En niet alleen in Nederland.

Als aanhangsel voeg ik het verhaal over Malala Yousafzai in Wikipedia toe en cartoon van een moderne biecht en een verhaal over een Duitse vrouw op weg naar Taizé, een plek waar ’s zomers duizenden jongeren heentrekken voor een week bezinning.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

The Taliban had blocked this right blocked in the area where they live: the Swat valley in part of Pakistan. I read in Wikipedia her history. What struck me was that her dad plays a big role in her struggle. He encouraged her to write her experiences in a blog for the BBC. He encouraged her to go into politics. Every evening he spoke to her about politics, when her two younger brothers had gone to bed.
Now there are people who believe that the attack proofs that Islam is wrong. These people are just as bigoted and ignorant as the Taliban. After all, they thereby condemn the faith of Malala and her family, who are Muslims, while the Taliban are infidels, who do not know what Islam means. They still live in the time before the Prophet Muhammad. Islam, like other religions forbids killing people. With a verse from the Qur’an I can prove this, namely Sura 60.7. There is the following written: It may be that Allah will establish friendship between you and those of them who were your enemies. Allah is All-Powerful, and Allah is All-Forgiving, All-Merciful. This excludes the killing of enemies. These people from the Taliban do not seem interested in their own culture as the Pashtuns, where Malala belongs. Her father is literate; he is a poet and has several private schools.
A photo of Malala Yousafzai I added. I think her face speaks volumes.

Close to home I see the same problem of illiterate. The family-in-law of Raida, the five brothers of her husband and her father-in-law, feel entitled to enter her home whenever they like without knocking and waiting for permission. They all have a key to her house. Raida would anyhow make an end to that situation. According to the Qur’an, they have to knock and wait if she admitted.
I asked her if her husband’s family studied. Her response was that only one has studied. I think that there the shoe pinches. Illiterate they do what they want to do. Therefore, good education is important. I mean, that children are still learning the Qur’an memorizing without learning to read what it says. My rapper Hajj is precisely engaged to this latter to his great satisfaction.

Quran

Yesterday morning he came to visit me. He told me that he just that day presents his program on the radio for the last time and then someone else takes over from him. He will have more time for his family.

Last week we had the visit of visitator, who will talk with all the brothers prior to the selection of a new custos. Unfortunately he speaks no English and I no Italian. I have therefore put my story on paper. He will respond.

Friday I was visiting the family Alazza. It turned out that they are dealing with a problem in the family. A daughter of a cousin of the father lost parents, both of whom are deceased, and in the immediate family there is no-one who show care for her. It seems that she, a woman in her 20s, can stay at their home. I talked to mom Alazza a while and she showed how she stands in her life: very positive and help where she can. Meanwhile their son Husam is staying in Liege as an actor until mid next month.

Yesterday I visited Rajaa. She was very sad. After the loss of her father last month she has now problems with her pregnancy. Pray with her.

After this I visited Sana. When I entered the home, there was a hive of activity. A woman with three teenage daughters and a little son were visiting her plus a blind young woman, who I know from my time in the youth center in Al Doha. She recognized me immediately to my voice and wants to invite me to her wedding, when she gets married. Something is obviously nice.

Next Wednesday Sana begins a journey, which is for every Muslim most important in his or her life: the pilgrimage to Mecca. She will be gone two weeks. Wednesday she goes to Jordan to take the plane to Mecca on Thursday. This happens a lot, because the bridge over the Jordan to reach the airport of Amman is limited open and the departures of the planes are often in the early morning. Travelers must rent a hotel room for a day.

Then it was at the beginning of the week the publication of the report Samson about sexual abuse in institutions for youth help, either in centers or foster families. For me it was no surprise. I spent years in youth help and had already faced the problem of abuse. In one case I have directly the head of the institute informed and he spoke with the one who was affected. In another case I have informed someone I the organization about what I have heard. The result is unknown for me.
It would now be logical, if an investigation into abuse within family context comes. This will be a lot more difficult, but necessary. We know, for example, last year an eleven year old girl gave birth to a child, fathered by her father. This happened in the Netherlands. Thus, abuse is a problem that regards the whole of society. And not only in the Netherlands.

As Attachment I add the story about Malala Yousafzai in Wikipedia, and cartoon of a modern Confession and a story in Dutch about a German woman on way to Taizé, the angel of Taizé, a place where during the summer thousands of young people go up for a week reflection.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1 Malala Yousafzai in Wikipediaback to menu attachments

Modern confessionback to menu attachments

a German woman on way to Taizéback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.